Pytanie poselskie - P-001264/2022Pytanie poselskie
P-001264/2022

Internetowe konsultacje publiczne w sprawie przedłużenia obowiązywania systemu unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie  P-001264/2022
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Rob Rooken (ECR), Bert-Jan Ruissen (ECR), Virginie Joron (ID), Guido Reil (ID), Francesca Donato (NI), Gilles Lebreton (ID), Ladislav Ilčić (ECR), Milan Uhrík (NI), Annika Bruna (ID), Nicolaus Fest (ID), Jaak Madison (ID), Tom Vandendriessche (ID), Hélène Laporte (ID), Marco Campomenosi (ID), Catherine Griset (ID), Jean-François Jalkh (ID), Laura Huhtasaari (ID), Elżbieta Kruk (ECR), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Gerolf Annemans (ID), Bernhard Zimniok (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Jean-Paul Garraud (ID)

System unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ma obecnie zastosowanie do 30 czerwca 2022 r. Komisja zaproponowała przedłużenie terminu obowiązywania przepisów dotyczących paszportów covidowych o kolejny rok[1]. Poważnie wpłynie to na prawo obywateli UE do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej.

Od 3 lutego do 8 kwietnia 2022 r. mieszkańcy UE mogą zgłaszać uwagi do wniosku[2]. Komisja podsumuje wszystkie uwagi oraz przedstawi je Parlamentowi i Radzie, tak aby wzbogaciły debatę ustawodawczą.

11 marca 2022 r. Rada zgodziła się przedłużyć obowiązywanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID[3].

Popierający[4]

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności