Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-000671/2024Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-000671/2024

Ο διορισμός του Markus Pieper στη νεοπαγή θέση του απεσταλμένου της ΕΕ για τις ΜΜΕ

29.2.2024

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης  P-000671/2024
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Daniel Freund (Verts/ALE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Pascal Durand (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Michael Kauch (Renew), Alin Mituța (Renew), Katalin Cseh (Renew), Στέλιος Κούλογλου (The Left)

Κατά τη συνεδρίασή του στις 31 Ιανουαρίου, το Σώμα των Επιτρόπων όρισε τον Γερμανό βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Markus Pieper (PPE/CDU) ως τον νέο απεσταλμένο της ΕΕ για τις ΜΜΕ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης, άλλες γυναίκες υποψήφιες, από κράτη μέλη που υποεκπροσωπούνται σε ανώτερες θέσεις, έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία στα τρία στάδια της διαδικασίας πρόσληψης. Συνεπώς, η πρόσληψή του εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας και την επιρροή της Προέδρου της Επιτροπής σε αυτήν.

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση[1]

Κατάθεση:29.2.2024

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2024
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου