17.1.2013
PECH_AM(2013)502260
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
2070 - 2445
Návrh správy
Alain Cadec
(PE494.539v02-00)
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenie Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike
Návrh nariadenia
(COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 540kWORD 1836k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia