Τροπολογίες - PECH_AM(2020)660312Τροπολογίες
PECH_AM(2020)660312

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 233
Σχέδιο έκθεσης
Catherine Chabaud
(PE658.857v01-00)
Επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία
(2019/2160(INI))

13.11.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: