Udkast til betænkning - PECH_PR(2013)508045Udkast til betænkning
PECH_PR(2013)508045

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger
(COM(2012)0591 - C7-0332/2012 - 2012/0285(COD))
Fiskeriudvalget
Ordfører: Marek Józef Gróbarczyk

26.4.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: