Σχέδιο έκθεσης - PECH_PR(2013)508045Σχέδιο έκθεσης
PECH_PR(2013)508045

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound
(COM(2012)0591 - C7-0332/2012 - 2012/0285(COD))
Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Marek Józef Gróbarczyk

26.4.2013

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: