Становище - PETI_AD(2010)430779Становище
PETI_AD(2010)430779

СТАНОВИЩЕ
на комисията по петиции
на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
относно SOLVIT
(2009/2138(INI))
Докладчик по становище: Simon BUSUTTILl

29.1.2010

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: