Σχέδιο γνωμοδότησης - PETI_PA(2021)689805Σχέδιο γνωμοδότησης
PETI_PA(2021)689805

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Αναφορών
προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου - COM(2020)0580
(2021/2025(INI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Margrete Auken

15.3.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: