Σχέδιο γνωμοδότησης - PETI_PA(2021)689805Σχέδιο γνωμοδότησης
PETI_PA(2021)689805

  ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
  της Επιτροπής Αναφορών
  προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου - COM(2020)0580
  (2021/2025(INI))
  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Margrete Auken

  15.3.2021

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: