Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2004 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ετήσια συζήτηση - Πρόοδος στην εφαρμογή της Ζώνης Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (2003) (συζήτηση)
 3.Πυρηνικός αφοπλισμός (Προφορικές ερωτήσεις με συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Εξέλιξη των γεωργικών εισοδημάτων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (άρθρο 110α του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Γεωργία και γεωπονική έρευνα (μεταρρύθμιση της ΚΓΠ) (άρθρο 110α του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  
5.5.Αποκατάσταση των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά * (ψηφοφορία)
  
5.6.Οργάνωση του χρόνου εργασίας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ακρόαση στο Διεθνές Δικαστήριο για το τείχος στο Ισραήλ (δήλωση ακολουθούμενη από συζήτηση)
 10.Διοίκηση επιχειρήσεων και επίβλεψη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (υπόθεση Parmalat) (δήλωση ακολουθούμενη από συζήτηση)
 11.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Σύνθεση του Σώματος
 13.Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας ***I (συζήτηση)
 15.Διατροπικές μονάδες φόρτωσης ***I (συζήτηση)
 16.Διεθνές Ταμείο για την αποζημίωση ζημιών από πετρελαϊκή ρύπανση *** (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (144 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1409 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (40 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (28 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (422 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (162 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (374 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου