Indeks 
Protokol
PDF 167kWORD 91k
Tirsdag den 11. januar 2005 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 3.Modtagne dokumenter
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Forfatning for Europa (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Peace-programmet *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.2.Valg af Den Europæiske Ombudsmand
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Forfatning for Europa (fortsat forhandling)
 11.Grønbog om indrejse med henblik på beskæftigelse (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.Dagsorden for næste møde
 14.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


PROTOKOL

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.10.


2. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-DE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC): Maria da Assunção Esteves


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (KOM(2004)0699 - C6-0001/2005 - 2004/0242(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

INTA

rådg.udv.

BUDG, ENVI, AGRI, PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD)).

henvist til:

korr.udv.

EMPL

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (14025/2004 - C6-0003/2005 - 2004/0115(AVC)).

henvist til:

korr.udv.

AFET

rådg.udv.

INTA

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC01/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)0012 - C6-0005/2005 - 2005/2006(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et stabilitetsinstrument (KOM(2004)0630 - C6-0251/2004 - 2004/0223(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

AFET

rådg.udv.

INTA, BUDG, ITRE, LIBE


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Tibet: Sagen om Tenzin Deleg Rinpoche

- Elspeth Attwooll et Cecilia Malmström for ALDE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Tibet (sagen om Tenzin Deleg Rinpoche) (B6-0037/2005)

- Thomas Mann og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Tibet og navnlig sagen om Tenzin Deleg Rinpoche (B6/0043/2005)

- Jillian Evans, Evelin Lichtenberger og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Tenzin Deleg Rinpoche (Tibet) (B6-0047/2005)

- Marcin Libicki for UEN-Gruppen om mennerettighedssituationen i Tibet (B6-0050/2005)

- Catherine Stihler og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen om Tibet (sagen om Tenzin Deleg Rinpoche) (B6-0051/2005)

- Vittorio Emanuele Agnoletto og Jonas Sjöstedt for GUE/NGL-Gruppen om Tibet og sagen om Tenzin Deleg Rinpoche (B6-0056/2005)

II.   Tortur i Iran

- Alexander Nuno Alvaro og Cecilia Malmström for ALDE-Gruppen om Iran (B6-0036/2005)

- Salvatore Tatarella for UEN-Gruppen om tortur i Iran (B6-0040/2005)

- Michael Gahler, Thomas Mann og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen om tortur i Iran (B6-0044/2005)

- Christa Prets og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen om tortur og tvang i Iran (B6-0052/2005)

- André Brie for GUE/NGL-Gruppen om Iran (B6-0054/2005)

- Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen om tortur i Iran (B6-0057/2005)

- Angelika Beer, Daniel Marc Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Monica Frassoni og Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen om krænkelse af menneskerettighederne i Iran (B6-0058/2005)

III.   Handel med kvinder og børn i Cambodja

- Cecilia Malmström for ALDE-Gruppen om handel med kvinder og piger i Cambodja (B6-0035/2005)

- Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen om handel med børn i Cambodja (B6-0042/2005)

- Thomas Mann, Bernd Posselt og Anna Záborská for PPE-DE-Gruppen om handel med kvinder og børn i Cambodja (B6-0045/2005)

- Jean Lambert og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen om Cambodja (B6-0046/2005)

- Miguel Angel Martínez Martínez og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen om handel med kvinder og piger i Cambodja (B6-0053/2005)

- Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen om handel med kvinder og børn i Cambodja (B6-0055/2005).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


5. Forfatning for Europa (forhandling)

Betænkning: Traktaten om en forfatning for Europa [2004/2129(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. medordførere: Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo (A6-0070/2004)

Richard Corbett (ordfører) og Íñigo Méndez de Vigo (ordfører) forelagde sin betænkning.

Talere: Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Margot Wallström (næstformand i Kommissionen).

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Philippe de Villiers for IND/DEM-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, James Hugh Allister løsgænger, Elmar Brok, medlem af Konventet og ordfører for udtalelse fra AFET, Klaus Hänsch, medlem af Konventet, Jo Leinen, formand for AFCO, og Miguel Angel Martínez Martínez, ordfører for udtalelse fra DEVE.

FORSÆDE: António COSTA
næstformand

Talere: Jorgo Chatzimarkakis (ordfører for udtalelse fra INTA), José Javier Pomés Ruiz (ordfører for udtalelse fra CONT), Jan Andersson (ordfører for udtalelse fra EMPL), Vasco Graça Moura (ordfører for udtalelse fra ENVI), Hannes Swoboda (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Carlos José Iturgaiz Angulo (ordfører for udtalelse fra REGI), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (ordfører for udtalelse fra AGRI), Ian Hudghton (ordfører for udtalelse fra PECH), Maria Berger (ordfører for udtalelse fra JURI), Stefano Zappalà (ordfører for udtalelse fra LIBE), Timothy Kirkhope, Magda Kósáné Kovács, Bronisław Geremek, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Cristiana Muscardini, Andreas Mölzer, Markus Ferber, Miroslav Ouzký, Enrique Barón Crespo og Ignasi Guardans Cambó.

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ
næstformand

Talere: David Hammerstein Mintz, Ole Krarup, Nigel Farage, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Bernat Joan i Marí, Fausto Bertinotti, Bastiaan Belder, Rolandas Pavilionis, Jean-Marie Le Pen, Antonio Tajani, Genowefa Grabowska, Silvana Koch-Mehrin, Gérard Onesta, Miloslav Ransdorf, Georgios Karatzaferis, Mogens N.J. Camre, Peter Baco, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Jules Maaten, Carl Schlyter, Esko Seppänen, Vladimír Železný, Alessandro Battilocchio og Jean-Luc Dehaene, næstformand for Konventet.

På grund af afstemningstiden blev forhandlingen afbrudt her.

Den ville blive genoptaget kl. 15.00 (punkt 10 i protokollen af 11.01.2005).


FORSÆDE: Ingo FRIEDRICH
næstformand

Edward McMillan-Scott (formand for ad hoc-delegationen af valgobservatører til de palæstinensiske valg) gjorde kort rede for delegationens opgave.

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.


6.1. Peace-programmet *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene, hvad angår forlængelse af Peace-programmets varighed og tildeling af nye forpligtelsesbevillinger [KOM(2004)0631 - 16064/2004 - C6-0252/2004 - 2004/0224(AVC)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: James Nicholson (A6-0001/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Stemmelisten: jf. bilag 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

James Nicholson fremsatte en erklæring, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Vedtaget (P6_TA(2005)0001)

Parlamentet afgav derved en samstemmende udtalelse.


6.2. Valg af Den Europæiske Ombudsmand

Valg af ombudmanden

(Hemmelig afstemning)

Formanden meddelte, at han havde modtaget følgende kandidaturer:

- Nikiforos Diamandouros

- Giuseppe Fortunato

(To andre ansøgere havde ikke opfyldt betingelserne).

Han henviste til forretningsordenens artikel 194, stk. 5 og meddelte, at valget ville ske ved elektronisk afstemning.

Han fastslog, at betingelserne for elektronisk afstemning var opfyldt, eftersom mere end halvdelen af medlemmerne var til stede.

Antal deltagere i afstemningen:      643

Blanke eller ugyldige stemmesedler:        34

Afgivne stemmer:         609

Nødvendigt flertal:         305

(Stemmelisten indgår i denne protokol som bilag) ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”

Stemmefordeling:

Nikiforos Diamandouros:   564 stemmer

Giuseppe Fortunato:       45 stemmer

Nikiforos Diamandouros havde fået flertallet af de afgivne stemmer og var derved valgt til Europæiske Ombudsmand.

(P6_TA(2005)0002)

Formanden lykønskede Nikiforos Diamandouros med udnævnelsen og opfordrede ham til snarest muligt at aflægge ed for Domstolen, jf. forretningsordenen.

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) tog ordet, idet hun tilsluttede sig lykønskningerne.


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.


8. Stemmerettelser

Følgende medlemmer havde meddelt stemmerettelser:

Indstilling ved anden behandling: James Nicholson - A6-0001/2005

enkelt afstemning

   for : Thierry Cornillet, Avril Doyle, Nirj Deva, Luís Queiró og Dieter-Lebrecht Koch

Valg af ombudsmand

Ingo Schmitt havde meddelt, at han havde været til stede, men at hans afstemningsanlæg ikke havde virket.

(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.00)


FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Othmar Karas havde meddelt, at han havde været til stede, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Forfatning for Europa (fortsat forhandling)

Talere: António Costa, Cecilia Malmström, Bart Staes, Ilda Figueiredo, Nils Lundgren, Jacques Toubon, Margrietus van den Berg, Marian Harkin, Alyn Smith, Kathy Sinnott, Panayiotis Demetriou, Borut Pahor, Diana Wallis, Wojciech Wierzejski, Andreas Schwab, Carlos Carnero González, Sarah Ludford, Margie Sudre, Alain Hutchinson, Alexander Stubb, Monika Beňová, Laima Liucija Andrikienė, Libor Rouček, Maria da Assunção Esteves, Henrik Dam Kristensen, Armando Dionisi, Proinsias De Rossa, Reinhard Rack, Mercedes Bresso, Simon Busuttil, Marie-Line Reynaud og Lambert van Nistelrooij.

FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
næstformand

Talere: Stavros Lambrinidis, Mihael Brejc, Anna Záborská, Lasse Lehtinen, Justas Vincas Paleckis, Joachim Wuermeling, Marianne Mikko, Ioannis Varvitsiotis, Sérgio Sousa Pinto, James Nicholson, Raimon Obiols i Germà, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ljudmila Novak, Javier Moreno Sánchez, Daniel Caspary, Rihards Pīks, Antonio De Poli, Daniel Hannan, Othmar Karas, Riccardo Ventre, David Casa, Richard Corbett, Nicolas Schmit og Margot Wallström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 12.01.2005


11. Grønbog om indrejse med henblik på beskæftigelse (forhandling)

Meddelelse fra Kommissionen: Grønbog om indrejse med henblik på beskæftigelse

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) afgav meddelelsen.

Talere: til « catch the eye »-proceduren, for at stille spørgsmål, som blev besvaret af Franco Frattini: Jean-Louis Bourlanges, Martine Roure, Elisabeth Schroedter, Giovanni Claudio Fava, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Moraes, Stavros Lambrinidis, Zbigniew Zaleski, Jean Lambert og Alexander Nuno Alvaro.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Josu Ortuondo Larrea tog ordet for en personlig bemærkning.


FORSÆDE: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
næstformand

12. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0001/2005).

Første del

Spørgsmål nr. 26 (Jacky Henin): Afskaffelse af importkvoter på tekstilprodukter.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Jacky Henin tog ordet

Spørgsmål nr. 27 (Robert Evans): Slaveri inden for chokoladeindustrien.

Charlie McCreevy besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Robert Evans og Malcolm Harbour.

Spørgsmål nr. 28 (Bogusław Sonik): Afbrydelse af fødevareeksporten fra de nye medlemsstater til Rusland.

Charlie McCreevy besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bogusław Sonik.

Anden del

Spørgsmål nr. 29 (Proinsias De Rossa): Tjenesteydelser i det indre marked.

Charlie McCreevy besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Proinsias De Rossa, Malcolm Harbour og David Martin.

Spørgsmål nr. 30 (Brian Crowley): Lissabon-målsætningerne.

Charlie McCreevy besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley, Gay Mitchell og Charlotte Cederschiöld.

David Martin om spørgsmålet af Charlotte Cederschiöld.

Spørgsmål 31 til 33 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 34 (Luis Yañez-Barnuevo García): Uddannelsesprogrammer i Latinamerika efter stats- og regeringschefernes topmøde i Costa Rica.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Luis Yañez-Barnuevo García.

Spørgsmål nr. 35 (Bart Staes): Er udviklingssamarbejdet overladt til tilfældet?.

Benita Ferrero-Waldner besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bart Staes.

Spørgsmål nr. 36 (David Martin): Fortsat israelsk overtrædelse af protokollerne mellem EU og Israel.

Benita Ferrero-Waldner besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af David Martin.

Spørgsmål nr. 37 (Justas Vincas Paleckis): Ny naboskabspolitik over for Belarus.

Benita Ferrero-Waldner besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Justas Vincas Paleckis, Barbara Kudrycka og Janusz Onyszkiewicz.

Spørgsmål 39 og 40 bortfaldt, idet emnet var på dagsordenen for nærværende mødeperiode.

Spørgsmål 38 og 41 ville blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål nr. 42 (Dimitrios Papadimoulis): Telefonaflytninger uden retskendelse.

Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Dimitrios Papadimoulis, Manolis Mavrommatis og David Martin.

Spørgsmål nr. 43 (Claude Moraes): Kommissionens årsberetning om indvandring.

Franco Frattini besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes og Joseph Muscat.

Spørgsmål nr. 44 (Ignasi Guardans Cambó): Terrorisme.

Franco Frattini besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ignasi Guardans Cambó.

Spørgsmål nr. 45 (Bill Newton Dunn): Indberetning og indsamling af statistiske oplysninger om forbrydelser i Unionen.

Franco Frattini besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bill Newton Dunn.

Luciana Sbarbati om afvikling af spørgetiden.

Spørgsmål 46 til 76 ville blive besvaret skriftligt.

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


13. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 352.950/OJME).


14. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 19.30.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

generalsektetær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, De Poli, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Del Turco, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik