Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0038/2005

Συζήτηση :

PV 13/01/2005 - 2

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2005 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2005 - Στρασβούργο

2. Αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία

Janez Potočnik (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jacek Emil Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maciej Marian Giertych, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Elmar Brok, Marek Maciej Siwiec, Grażyna Staniszewska, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Barbara Weiler και Marielle De Sarnez.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Bogdan Klich, Glyn Ford και Janez Potočnik.

Προτάσεις ψηφίσματος που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, προς περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Bronisław Geremek και Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα αποτελέσματα της επανάληψης των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία (B6-0038/2005);

- Jacek Emil Saryusz-Wolski και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE σχετικά με Ουκρανία (B6-0039/2005);

- Jan Marinus Wiersma και Marek Maciej Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την Ουκρανία (B6-0041/2005);

- Anna Elzbieta Fotyga, Guntars Krasts, Konrad Szymański και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία (B6-0048/2005);

- Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (B6-0049/2005);

- Jiří Maštálka και Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουκρανία (B6-0061/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2005

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου