Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0035/2005

Συζήτηση :

PV 13/01/2005 - 10.3

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2005 - 12.3
PV 23/02/2005 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0046

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2005 - Στρασβούργο

12.3.  Εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών στην Καμπότζη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0035/2005, B6-0042/2005, B6-0045/2005, B6-0046/2005, B6-0053/2005 και B6-0055/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0035/2005

(αντικαθιστά τις B6-0035/2005, B6-0042/2005, B6-0045/2005, B6-0046/2005, B6-0053/2005 και B6-0055/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bernd Posselt, Anna Záborská και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Miguel Angel Martínez Martínez και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Frithjof Schmidt, Jean Lambert και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0012)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου