Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 241kWORD 126k
Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2005 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία (συζήτηση)
 3.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 4.Απόλυση καθηγητών γλωσσών της Επιτροπής (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των επιτροπών
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Συνθήκη-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές (UNFCCC) (ψηφοφορία)
  
6.2. Παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θύματα του παλιρροϊκού κύματος στην Ασία (ψηφοφορία)
  
6.3. Διατλαντικές σχέσεις (ψηφοφορία)
  
6.4. Χρέος των υπό ανάπτυξη χωρών (ψηφοφορία)
  
6.5. Αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου
  
10.1.Θιβέτ: περίπτωση του Tenzin Delek Rinpoché (συζήτηση)
  
10.2.Βασανιστήρια στο Ιράν (συζήτηση)
  
10.3.Εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών στην Καμπότζη (συζήτηση)
 11.Σύνθεση του Σώματος
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Θιβέτ: περίπτωση του Tenzin Delek Rinpoché (ψηφοφορία)
  
12.2.Βασανιστήρια στο Ιράν (ψηφοφορία)
  
12.3. Εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών στην Καμπότζη (ψηφοφορία)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Γραπτές δηλώσεις καταχωρούμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.05 π.μ.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι μετά τις παρεμβάσεις του Gerard Batten και άλλων (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.01.2005 και σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.01.2005), αποφάσισε να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με το επεισόδιο.

Οι κοσμήτορες θα αναλάβουν αυτή την έρευνα και θα ακουστούν όλες οι ενεχόμενες πλευρές. Οι κοσμήτορες θα υποβάλουν στη συνέχεια έκθεση στον Πρόεδρο.


2. Αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία

Janez Potočnik (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jacek Emil Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maciej Marian Giertych, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Elmar Brok, Marek Maciej Siwiec, Grażyna Staniszewska, Milan Horáček, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Barbara Weiler και Marielle De Sarnez.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Bogdan Klich, Glyn Ford και Janez Potočnik.

Προτάσεις ψηφίσματος που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, προς περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Bronisław Geremek και Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα αποτελέσματα της επανάληψης των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία (B6-0038/2005);

- Jacek Emil Saryusz-Wolski και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE σχετικά με Ουκρανία (B6-0039/2005);

- Jan Marinus Wiersma και Marek Maciej Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την Ουκρανία (B6-0041/2005);

- Anna Elzbieta Fotyga, Guntars Krasts, Konrad Szymański και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία (B6-0048/2005);

- Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (B6-0049/2005);

- Jiří Maštálka και Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουκρανία (B6-0061/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2005


3. Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 57, παράγραφος 1, του Κανονισμού ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, καθώς και τους λόγους που το οδήγησαν να τις εγκρίνει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου 2004 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ (12884/1/2004 - C6-0006/2005 - 2002/0254(COD) )

   επί της ουσίας:   ENVI

- Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου 2004 για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των διατάξεων της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όσον αφορά την πρόσβαση των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (14238/1/2004 - C6-0007/2005 - 2003/0198(COD) )

   επί της ουσίας:   LIBE

- Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2004 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (13781/2/2004 - C6-0008/2005 - 2002/0061(COD) )

   επί της ουσίας:   IMCO

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 14.01.2005.


4. Απόλυση καθηγητών γλωσσών της Επιτροπής (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση που υποβάλλει ο Stephen Hughes, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Απόλυση καθηγητών γλωσσών της Επιτροπής (B6-0137/2004)

Ο Stephen Hughes αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Janez Potočnik (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Karin Jöns, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Elisabet Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Bennahmias, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Tadeusz Masiel, μη εγγεγραμμένος, Astrid Lulling, Alejandro Cercas, Γεώργιος Τούσσας, Ljudmila Novak, Herbert Bösch, Vasco Graça Moura, Ottaviano Del Turco, Anna Záborská, Antonio De Poli και Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας PPE-DE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή AFET

- Jacek Emil Saryusz-Wolski αντί του Ville Itälä

επιτροπή BUDG

- Ville Itälä αντί του Jacek Emil Saryusz-Wolski


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Glyn Ford, ο οποίος διαμαρτύρεται για τις δηλώσεις του Jean-Marie Le Pen στην εφημερίδα Rivarol και καλεί τον Πρόεδρο να τις αποκηρύξει επ' ονόματι του Σώματος (Ο Πρόεδρος λαμβάνει υπόψη την παρέμβαση).

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (επί των τροπολογιών, χωριστών ψηφοφοριών, ψηφοφοριών κατά τμήματα, ...) καταχωρίζονται στο Παράρτημα 1, που επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά.


6.1. Συνθήκη-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές (UNFCCC) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0032/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0005)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Avril Doyle προτείνει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 2, η οποία γίνεται δεκτή.

- Η Cristiana Muscardini δηλώνει ότι η ομάδα UEN ανακαλεί την υπογραφή της από το κοινό ψήφισμα.


6.2.  Παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θύματα του παλιρροϊκού κύματος στην Ασία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0034/2055, B6-0059/2005, B6-0060/2005, B6-0062/2005, B6-0063/2005 και B6-0064/2005

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0034/2005

(αντικαθιστά τις B6-0034/2005, B6-0059/2005, B6-0060/2005, B6-0062/2005, B6-0063/2005 και B6-0064/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Nirj Deva, John Bowis, Michael Gahler, Jas Gawronski, Mario Mantovani, Maria Martens, Μανώλης Μαυρομμάτης, Gay Mitchell, Hartmut Nassauer, Geoffrey Van Orden, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani και Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Neena Gill, Glenys Kinnock και María Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Emma Bonino, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Daniel Marc Cohn-Bendit και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Eoin Ryan, Roberta Angelilli, Ģirts Valdis Kristovskis, Adriana Poli Bortone, Michał Tomasz Kamiński, Rolandas Pavilionis και Umberto Pirilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0006)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Janusz Lewandowski προτείνει μια τεχνική προσαρμογή στην παράγραφο16, για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης,

- Ο Miguel Angel Martínez Martínez προτείνει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 17,

- Μετά την έγκριση της παραγράφου 5 ο Antonio Tajani προτείνει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για βουλευτές που θέλουν να συνεισφέρουν στη βοήθεια των θυμάτων του τσουνάμι.


6.3.  Διατλαντικές σχέσεις (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0021/2005, B6-0025/2005, B6-0026/2005, B6-0028/2005, B6-0029/2005 και B6-0033/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0021/2005

(αντικαθιστά τιςB6-0021/2005, B6-0025/2005, B6-0026/2005 και B6-0028/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, Antonio Tajani και James Elles, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Anna Elzbieta Fotyga και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0007)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0029/2005 και B6-0033/2005 καταπίπτουν.)


6.4.  Χρέος των υπό ανάπτυξη χωρών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0022/2005, B6-0023/2005, B6-0024/2005, B6-0027/2005, B6-0030/2005 και B6-0031/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0023/2005

(αντικαθιστά τις B6-0022/2005, B6-0023/2005, B6-0027/2005 και B6-0031/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Robert Goebbels και Miguel Angel Martínez Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

(Η ομάδα UEN υπέγραψε επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος.)

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0008)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0024/2005 και B6-0030/2005 καταπίπτουν.)


6.5.  Αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0038/2005, B6-0039/2005, B6-0041/2005, B6-0048/2005, B6-0049/2005 και B6-0061/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0038/2005

(αντικαθιστά τις B6-0038/2005, B6-0039/2005, B6-0041/2005, B6-0048/2005, B6-0049/2005 και B6-0061/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Bogdan Klich και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rebecca Harms, Milan Horáček και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Helmuth Markov και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Michał Tomasz Kamiński, Anna Elzbieta Fotyga, Guntars Krasts, Konrad Szymański και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0009)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θύματα του παλιρροϊκού κύματος στην Ασία - RC-B6-0034/2005

Gilles Savary


8. Διορθώσεις ψήφου

Οι ακόλουθοι βουλευτές ανακοινώνουν τις διορθώσεις ψήφου ως εξής:

Συνθήκη-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές (UNFCCC) - B6-0032/2005

-τροπολογία 2

υπέρ: Edite Estrela, Eija-Riitta Korhola

-ψήφισμα (σύνολο)

υπέρ: Paul Rübig

Παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θύματα του παλιρροϊκού κύματος στην Ασία - RC-B6-0034/2005

-ψήφισμα (σύνολο)

υπέρ: Mathieu Grosch, José Ribeiro e Castro, Richard Corbett,

Διατλαντικές σχέσεις - RC-B6-0021/2005

-ψήφισμα (σύνολο)

αποχή: Μαρία Ματσούκα

Χρέος των υπό ανάπτυξη χωρών - RC-B6-0023/2005

-τροπολογία 5

αποχή: Kader Arif

Βουλευτές που δήλωσαν ότι δεν συμμετέσχαν στις ψηφοφορίες:

Η Maria da Assunção Esteves γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα αλλά δεν έλαβε μέρος στις πρώτες ψηφοφορίες.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.45 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Διορθώσεις ψήφου

Έκθεση Corbett/Méndez de Vigo (-A6-0070/2004)

- τροπολογία 11

   αποχή: Marie-Line Reynaud

-παράγραφος 3, σημείο β

   κατά: Nina Škottová

- τροπολογία 8

   κατά: Dan Jørgensen

- τροπολογία 4

   υπέρ: Marie-Line Reynaud

ψήφισμα (σύνολο)

   υπέρ: Eija-Riitta Korhola

   κατά: Nina Škottová

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος κοινοποιεί στο Σώμα την ευγνωμοσύνη που εξέφρασαν οι πρέσβεις των χωρών μελών του ANASE, οι οποίοι παρευρίσκονταν στη συζήτηση της Τετάρτης, για τη βοήθεια που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις πληγείσες από το παλιρροϊκό κύμα περιοχές του Ινδικού Ωκεανού.


10. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.01.2005)

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt, ο οποίος καλωσορίζει δύο υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ένας Ρώσος και ο άλλος Τσετσένος.


10.1. Θιβέτ: περίπτωση του Tenzin Delek Rinpoché (συζήτηση)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0037/2005, B6-0043/2005, B6-0047/2005, B6-0050/2005, B6-0051/2005 και B6-0056/2005

Οι Thomas Mann, Catherine Stihler, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer και Marcin Libicki παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Evelin Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Janez Potočnik (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2005


10.2. Βασανιστήρια στο Ιράν (συζήτηση)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0036/2005, B6-0040/2005, B6-0044/2005, B6-0052/2005, B6-0054/2005, B6-0057/2005 και B6-0058/2005

Οι Michael Gahler, Christa Prets, Alexander Nuno Alvaro, Angelika Beer και Helmuth Markov παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ryszard Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Alessandro Battilocchio, Luis Yañez-Barnuevo García και Janez Potočnik (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2005


10.3. Εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών στην Καμπότζη (συζήτηση)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0035/2005, B6-0042/2005, B6-0045/2005, B6-0046/2005, B6-0053/2005 και Β6-0055/2005.

Οι Anna Záborská, Miguel Angel Martínez Martínez, Elizabeth Lynne, Hiltrud Breyer και Kartika Tamara Liotard παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, Urszula Krupa και Janez Potočnik (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2005

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt, ο οποίος επανέρχεται στην αρχική του παρέμβαση.


11. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Pedro Miguel Neves Guerreiro ορίστηκε στη θέση του Sérgio Ribeiro ως μέλος του Κοινοβουλίου από 13.01.2005.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (επί των τροπολογιών, χωριστών ψηφοφοριών, ψηφοφοριών κατά τμήματα, ...) καταχωρίζονται στο Παράρτημα 1, που επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά.


12.1. Θιβέτ: περίπτωση του Tenzin Delek Rinpoché (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0037/2005, B6-0043/2005, B6-0047/2005, B6-0050/2005, B6-0051/2005 και B6-0056/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0037/2005

(αντικαθιστά τις B6-0037/2005, B6-0043/2005, B6-0047/2005, B6-0050/2005, B6-0051/2005 και B6-0056/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Thomas Mann και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Catherine Stihler και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Cecilia Malmström και Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Evelin Lichtenberger, Sepp Kusstatscher και Jillian Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Jonas Sjöstedt και Vittorio Emanuele Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Marcin Libicki και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0010)


12.2. Βασανιστήρια στο Ιράν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0036/2005, B6-0040/2005, B6-0044/2005, B6-0052/2005, B6-0054/2005, B6-0057/2005 και B6-0058/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0036/2005

(αντικαθιστά τις B6-0036/2005, B6-0044/2005, B6-0052/2005, B6-0054/2005 και B6-0058/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michael Gahler, Bernd Posselt, Thomas Mann, Struan Stevenson και Alejo Vidal-Quadras Roca, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Christa Prets, Paulo Casaca και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Cecilia Malmström και Alexander Nuno Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Angelika Beer και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

André Brie και Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

(Οι Cristiana Muscardini, Mogens N.J. Camre και Salvatore Tatarella έχουν επίσης υπογράψει το κοινό ψήφισμα εξ ονόματος της Ομάδας UEN).

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0011)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Alexander Nuno Alvaro υποβάλλει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 7,

- Η Christa Prets υποβάλλει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 8.

- Ο Miguel Angel Martínez Martínez παρεμβαίνει επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας.

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0040/2005 και B6-0057/2005 καταπίπτουν.)


12.3.  Εκμετάλλευση των γυναικών και των παιδιών στην Καμπότζη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0035/2005, B6-0042/2005, B6-0045/2005, B6-0046/2005, B6-0053/2005 και B6-0055/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0035/2005

(αντικαθιστά τις B6-0035/2005, B6-0042/2005, B6-0045/2005, B6-0046/2005, B6-0053/2005 και B6-0055/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bernd Posselt, Anna Záborská και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Miguel Angel Martínez Martínez και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Frithjof Schmidt, Jean Lambert και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Eva-Britt Svensson και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0012)


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού):

επιτροπή DEVE

Αναθεώρηση της δήλωσης σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης στις 10/11/2000 (2004/2261(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Ο ρόλος της ΕΕ στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) (2004/2252(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, INTA, ENVI, FEMM)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

επιτροπή INTA:    

Το μέλλον της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης μετά το 2005 (2004/2265(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, REGI, JURI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

επιτροπή ECON:

Η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, προπαρασκευαστική έκθεση για τις γενικές κατευθύνσεις των οικονομικών πολιτικών (2004/2269(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Τα δημόσια οικονομικά στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) το 2004 (2004/2268(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

επιτροπή REGI:

Η αστική διάσταση στο πλαίσιο της διεύρυνσης (2004/2258(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Ο ρόλος της άμεσης κρατικής ενίσχυσης ως εργαλείο της περιφερειακής ανάπτυξης (2004/2255(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Η μετεγκατάσταση στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης (2004/2254(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Ενισχυμένη συνεργασία για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες (2004/2253(INI))
(γνωμοδότηση: ECON, AGRI, PECH)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Ο ρόλος των "ευρωπεριφερειών" στην ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής (2004/2257(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Ο ρόλος της εδαφικής συνοχής στην περιφερειακή ανάπτυξη (2004/2256(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

επιτροπή AGRI:

Υποστήριξη των φυτικών καλλιεργειών που δεν προορίζονται για τη διατροφή (2004/2259(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

επιτροπή PECH:

Δίκτυα γυναικών: αλιεία, γεωργία και διαφοροποίηση (2004/2263(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Η βιομηχανική αλιεία σε σχέση με την παρασκευή ιχθυάλευρου (2004/2262(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Η παράκτια αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς που ασχολούνται με αυτή (2004/2264(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

επιτροπή CULT:

Η εκπαίδευση ως ακρογωνιαίος λίθος της διαδικασίας της Λισαβόνας (2004/2272(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Η ένταξη των κοινοτήτων των μεταναστών στην Ευρώπη μέσω των πολύγλωσσων σχολείων και της εκπαίδευσης (2004/2267(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Η νέα πρόκληση για το τσίρκο ως τμήματος του ευρωπαϊκού πολιτισμού (2004/2266(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 114 του Κανονισμού)

επιτροπή LIBE:

- Προταση συστασης προς το συμβουλιο σχετικά με την ποιότητα της ποινικής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005/2003(INI))

Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών εφαρμόζεται επί των ακόλουθων εκθέσεων (άρθρο 47 του Κανονισμού):

επιτροπή AFET

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέσου σταθερότητας (COM(2004)0630 - C6-0251/2004 - 2004/0223(CNS))
(γνωμοδότηση: INTA, BUDG, ITRE, LIBE)
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών AFET, DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (COM(2004)0628 - C6-0129/2004 - 2004/0219(COD))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, LIBE)
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών AFET, REGI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

επιτροπή INTA

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (COM(2004)0699 - C6-0001/2005 - 2004/0242(CNS))
(γνωμοδότηση: BUDG, ENVI, AGRI, PECH)
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών INTA, DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)

επιτροπή JURI

Πρόταση για οδηγια του Ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του συμβουλιου για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών και για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2004)0177 - C6-0005/2004 - 2004/0065(COD))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, IMCO, LIBE)
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών JURI, ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 06.01.2005)


14. Μεταφορές πιστώσεων

Κατά τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC01/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0005/2005 – SEC(2005)0012 τελ.).

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την μεταφορά σύμφωνα με τα άρθρα 24, παράγραφος 3, και 26, παράγραφος 2, του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 23, παράγραφος γ, της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999.

Το Συμβούλιο θα επιβεβαιώσει επισήμως στις 18 Ιανουαρίου 2005 τη σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε κατά την τριμερή συνάντηση της 12ης Ιανουαρίου 2005. Η μεταφορά θα μπορέσει ως εκ τούτου να εκτελεσθεί ως ακολούθως:

DE

Κεφάλαιο 31 02 – αποθεματικά για δημοσιονομικές παρεμβάσεις
άρθρο 31 02 42 – αποθεματικό έκτακτης βοήθειας   
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων- 100 000 000   Πιστώσεις πληρωμών - 100 000 000

À

κεφάλαιο 23 02 – Ανθρωπιστική Βοήθεια

άρθρο 23 02 01 - Βοήθεια σε πληθυσμούς και επισιτιστική βοήθεια έκτακτης ανάγκης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις άλλες τρίτες χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές ή σοβαρές κρίσεις

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων   100 000 000

Πιστώσεις πληρωμών    100 000 000


15. Γραπτές δηλώσεις καταχωρούμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρούνται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ.

Εγγράφου

Συντάκτης

Signatures

40/2004

Emma Bonino, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bronisław Geremek, João de Deus Pinheiro και Michel Rocard

162

41/2004

Carl Lang, Andreas Mölzer και Luca Romagnoli

14

42/2004

Luca Romagnoli, Maciej Marian Giertych, Luca Romagnoli, Maciej Marian Giertych, Frank Vanhecke και Jean-Claude Martinez

20

43/2004

Philip Claeys, Koenraad Dillen και Frank Vanhecke

30

44/2004

Philip Claeys, Koenraad Dillen και Frank Vanhecke

24

45/2004

Philip Claeys, Koenraad Dillen και Frank Vanhecke

23

46/2004

Paul Marie Coûteaux

28

47/2004

Johan Van Hecke, Robert Sturdy, Zuzana Roithová, Erika Mann και Ignasi Guardans Cambó

78

48/2004

Bart Staes και Pierre Jonckheer

23

49/2004

Bill Newton Dunn

6

50/2004

Michał Tomasz Kamiński και Guntars Krasts

16

51/2004

Michl Ebner, Neena Gill, Gérard Onesta, Thomas Mann και Gérard Deprez

61

52/2004

Lydia Schenardi και Marine Le Pen

18

53/2004

Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski και Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk

15

54/2004

Lydia Schenardi και Marine Le Pen

21

55/2004

Marie Anne Isler Béguin

21

56/2004

Zdzisław Zbigniew Podkański

21

57/2004

Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Jean-Claude Martinez

16

58/2004

Dariusz Rosati, Bogusław Sonik

130

59/2004

Andreas Mölzer

15

60/2004

Richard Seeber, Jens-Peter Bonde, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, James Nicholson, Janusz Wojciechowski

92

61/2004

Geoffrey Van Orden, Elmar Brok, Alexandra Dobolyi, Alexander Lambsdorff

46

62/2004

Margrietus van den Berg, Marianne Thyssen, Joost Lagendijk, Toine Manders

16

1/2005

Claude Moraes, Neena Gill, Jo Leinen, Hartmut Nassauer, Jan Mulder

82


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που μόλις εγκρίθηκαν, θα διαβιβασθούν ήδη, από σήμερα, στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 26.01.2005 και 27.01.2005.


18. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.25 μ.μ.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Poli, de Brún, Degutis, De Keyser, Del Turco, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Thomas Mann, Μανωλάκου, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Παφίλης, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Σηφουνάκης, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Ulmer, Väyrynen, Βακάλης, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου