Kazalo 
Zapisnik
PDF 157kWORD 82k
Četrtek, 27. januar 2005 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Dnevni red
 4.Izjava Predsednika
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Stabilizacijsko-pridružitvena sporazuma EU-Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in EU-Hrvaška *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Dodatni protokol k Pridružitvenemu sporazumu EU/Čile *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Večletni program Skupnosti za boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi ***II (glasovanje)
  
6.4.Razmere na Bližnjem vzhodu (glasovanje)
  
6.5.Holokavst, antisemitizem in rasizem (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki glasovanja
 9.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 10.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 11.Predložitev skupnih stališč Sveta
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 14.Datum naslednjih sej
 15.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 09.05.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2500/2001 za zagotovitev izvajanja pomoči Skupnosti v skladu s členom 54(2)(c) Finančne uredbe (KOM(2004)0814 - C6-0026/2005 - 2004/0285(CNS)).

posredovano

pristojni

AFET

mnenje

BUDG, CONT

- Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (05100/2005 - C6-0027/2005 - 2004/0131(AVC)).

posredovano

pristojni

AFET

mnenje

INTA

- Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (14211/2004 - C6-0028/2005 - 2004/0119(AVC)).

posredovano

pristojni

AFET

mnenje

INTA

- Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS v zvezi z letnimi računovodskimi izkazi posameznih vrst družb in konsolidiranih letnih poročil (KOM(2004)0725 - C6-0164/2004 - 2004/0250(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

ECON

2) od odborov

2.1) priporočila:

- *** Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k pridružitvenemu sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni in Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (13286/2004 - C6-0022/2005 - 2004/0195(AVC)) - Odbor za mednarodno trgovino - Poročevalec: Barón Crespo Enrique (A6-0007/2005).

- *** Priporočilo 1. o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji 2. o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (14025/2004 - C6-0003/2005 - 2004/0115(AVC)) - Odbor za zunanje zadeve - Poročevalec: Brok Elmar (A6-0011/2005).

2.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta za sprejetje Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju večletnega programa Skupnosti za lažji dostop, uporabnost in izkoristek digitalnih vsebin v Evropi (10458/4/2004 - C6-0140/2004 - 2004/0025(COD)) - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Poročevalec: Rübig Paul (A6-0002/2005).


3. Dnevni red

Predsednik je sporočil, da so slabi vremenski pogoji v srednji Evropi preprečili obisk Viktorja Juščenka, predsednika Ukrajine, tega dne v Bruslju.

Slavnostna seja je bila zato preklicana.


4. Izjava Predsednika

Predsednik je podal izjavo, s katero je počastil spomin na 60. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau.

Parlament je posvetil minuto molka v spomin na žrtve.

(Seja, ki se je prekinila ob 09.10, se je nadaljevala ob 10.00.)


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
podpredsednik

5. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


6. Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi 1 k temu zapisniku.


6.1. Stabilizacijsko-pridružitvena sporazuma EU-Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in EU-Hrvaška *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: 1. o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (KOM(2004)0370 - 1411/2004 – C6-0028/2005 – 2004/0119(AVC))

2. o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (KOM(2004)0354 – 9856/2004 - 14025/2004 – C6-0003/2005 – 2004/0115(AVC))

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 1

PREDLOG ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0013 et 0014)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


6.2. Dodatni protokol k Pridružitvenemu sporazumu EU/Čile *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni in Republiko Čile na drugi strani o upoštevanju pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (13286/2004 - C6-0022/2005 - 2004/0195(AVC)) - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Enrique Barón Crespo (A6-0007/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 2

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0015)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


6.3. Večletni program Skupnosti za boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo Skupno stališče Sveta glede sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi (10458/4/2004 - C6-0140/2004 - 2004/0025(COD)) - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Paul Rübig (A6-0002/2005).

(kvalificirana večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 3)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (__[TA_NUMBER_PREFIX]__0016)


6.4. Razmere na Bližnjem vzhodu (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0068/2005, B6-0071/2005, B6-0072/2005, B6-0075/2005, B6-0078/2005 in B6-0080/2005

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0068/2005

(ki nadomešča B6-0068/2005, B6-0071/2005, B6-0072/2005, B6-0075/2005, B6-0078/2005 in B6-0080/2005):

predložen s strani naslednjih poslancev:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Edward McMillan-Scott in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser in Michel Rocard v imenu skupine PSE
Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE
Joost Lagendijk, David Hammerstein Mintz, Margrete Auken in Johannes Voggenhuber v imenu skupine Verts/ALE
Francis Wurtz, Adamos Adamou in Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL

Roberta Angelilli, Brian Crowley, Cristiana Muscardini in Anna Elzbieta Fotyga v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2005)0017)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2, ki je bil upoštevan.

- Edward McMillan-Scott je predlagal črtanje odstavka 15.


6.5. Holokavst, antisemitizem in rasizem (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 in B6-0079/2005

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0069/2005/rév.

(ki nadomešča B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 in B6-0079/2005):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Timothy Kirkhope in Patrick Gaubert v imenu skupine PPE-DE
Martin Schulz, Glyn Ford in Martine Roure v imenu skupine PSE
Sarah Ludford, Graham Watson in Alexander Nuno Alvaro v imenu skupine ALDE
Daniel Marc Cohn-Bendit in Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE
Francis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo in Helmuth Markov v imenu skupine GUE/NGL
Brian Crowley v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2005)0018)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Bogusław Sonik v imenu skupine PPE-DE, ki je podal ustna predloga sprememb k uvodni izjavi A in alinei 2 odstavka 5;

- Sarah Ludford o ustnih predlogih sprememb;

- Martin Schulz v imenu skupine PSE, ki je podal ustni predlog spremembe k uvodni izjavi A;

- Hans-Gert Poettering v imenu skupine PPE-DE, ki je podprl ustni predlog spremembe Martina Schulza;

- Sarah Ludford o postopku glasovanja o ustnih predlogih sprememb;

- Daniel Marc Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE o ustnih predlogih sprememb skupin PSE in UEN;

- Martin Schulz o postopku glasovanja;

- Johannes Voggenhuber je podprl ustni predlog spremembe, ki ga je vložil Martin Schulz, vendar je hkrati želel poudariti tudi odgovornost Avstrije;

- Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine UEN in Sarah Ludford o pripombah Daniela Marca Cohna-Bendita;

- Hannes Swoboda je obrazložil ustni predlog spremembe, ki ga je podal Martin Schulz;

- Vytautas Landsbergis je podal ustni predlog spremembe k uvodni izjavi A;

- Cristiana Muscardini o pripombah Daniela Marca Cohna-Bendita in postopku glasovanja o ustnih predlogih sprememb.


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Antisemitizem in rasizem - RC-B6-0069/2005/rev

- Frank Vanhecke, Maciej Marian Giertych.


8. Popravki glasovanja

Sledeči poslanci so sporočili naslednje popravke njihovega glasovanja:

Antisemitizem in rasizem - RC-B6-0069/2005/rev

- resolucija (kot celota)   

   za: Christofer Fjellner, Mogens N.J. Camre, Lydia Schenardi.

°
° ° °

Kathy Sinnott je izjavila, da je želela podati ustni predlog spremembe k uvodni izjavi A in na seznam žrtev vključiti “invalide”, vendar ji ni uspelo pravočasno pritegniti pozornosti predsednika.


9. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Jo Leinen, József Szájer, Witold Tomczak, Nigel Farage, Barbara Kudrycka, Mary Lou McDonald, Gerard Batten, Genowefa Grabowska, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Bogusław Rogalski, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, György Schöpflin in Kathy Sinnott.


10. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Parlament je na predlog Odbora JURI sklenil potrditi veljavnost mandata Viktórie Mohácsi z veljavo od 29. novembra 2004.


11. Predložitev skupnih stališč Sveta

Skladno s členom 57(1) Poslovnika je predsednik sporočil, da so prispela skupna stališča Sveta skupaj s pripadajočimi utemeljitvami in vsakokratnimi stališči Komisije:

- Skupno stališče Sveta z dne 24. januarja 2005 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 77/541/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o varnostnih pasovih in sistemih za zadrževanje potnikov v motornih vozilih (11934/3/2004 - - C6-0029/2005 - 2003/0130(COD))
posredovano pristojni: TRAN

- Skupno stališče Sveta z dne 24. januarja 2005 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/115/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil (11933/3/2004 - - C6-0030/2005 - 2003/0136(COD))
posredovano pristojni: TRAN

- Skupno stališče Sveta z dne 24. januarja 2005 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 74/408/EGS o motornih vozilih glede na sedeže, njihova pritrdišča in naslone za glavo (11935/3/2004 - - C6-0031/2005 - 2003/0128(COD))
posredovano pristojni: TRAN

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 28.01.2005.


12. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

Odbor ITRE

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa (KOM(2004)0607 - C6-0122/2004 - 2004/0209(COD))
Posredovano pristojnemu: EMPL
(mnenje: ITRE, FEMM)

Odbor CONT

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (KOM(2004)0002 - C5-0069/2004 - 2004/0001(COD))
Posredovano pristojnemu: IMCO
(mnenje: CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, JURI)

Odbor JURI

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju patentov v zvezi s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju (KOM(2004)0737 - C6-0168/2004 - 2004/0258(COD))
Posredovano pristojnemu: INTA
(mnenje: DEVE, ENVI, JURI)


13. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


14. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 21.02.2005 do 24.02.2005.


15. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 11.05.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Adwent, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Davies, De Poli, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Gröner, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov