Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg

7.15. Štátna pomoc vo forme kompenzácií za služby vo verejnom záujme (hlasovanie)

Správa o štátnej pomoci vo forme kompenzácií za služby vo verejnom záujme [2004/2186(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sophia in 't Veld (A6-0034/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha 1, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0033)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Sophia in 't Veld, spravodajkyňa uviedla v spojení s ústnym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý uviedol John Purvis, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bude mať v prípade prijatia vplyv na ostatné aspekty textu, na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 19, 20 a 21, a pripomenula, že niektoré časti by mali byť následne zmenené;

- John Purvis predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu a upresnil nevyhnutné úpravy;

- Alain Lipietz predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k všetkým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré sa týkajú ponukového konania;

- Ieke van den Burg sa vyslovil k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 20;

- Sophia in 't Veld upresnila, že ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil John Purvis sa týkal pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov č. 19, 20 a 21 odôvodnenie Q, zmien č. 10 a 17 ako aj odseku 19;

- Gilles Savary, spravodajca a John Purvis sa vyjadrili k postupu hlasovania;

- spravodajca predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 37.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia