Indeks 
Protokół
PDF 190kWORD 116k
Środa, 23 lutego 2005 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.In memoriam
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Oficjalne powitanie
 5.Stosunki Unii Europejskiej z regionem basenu Morza Śródziemnego (debata)
 6.Prawa człowieka (Genewa, 14 marca - 22 kwietnia 2005 r.) (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Układ Eurośródziemnomorski UE/Egipt *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Wspólnotowy Kodeks Celny***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Statystyki dotyczące ustawicznego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Dokumenty tożsamości marynarzy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Wprowadzenie sankcji w przypadku naruszeń prawa w zakresie zanieczyszczeń ***II (głosowanie)
  
7.6.Prawa jazdy ***I (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Ukraina
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Zharmonizowane systemy informacji ***I (głosowanie)
  
9.2.Uznawanie certyfikatów marynarzy ***I (głosowanie)
  
9.3.Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa * (głosowanie)
  
9.4.Środowisko i zdrowie (2004-2010) (głosowanie)
  
9.5.Stosunki Unii Europejskiej z regionem basenu Morza Śródziemnego (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania
 12.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 13.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 14.Prawa człowieka (Genewa, 14 marca - 22 kwietnia 2005 r.) (ciąg dalszy debaty)
 15.Wybory w Mołdowie (debata)
 16.Akcja zwalczania głodu i ubóstwa (debata)
 17.Wygaśnięcie porozumienia WTO w sprawie tekstyliów i odzieży (debata)
 18.Tura pytań (pytania do Rady)
 19.Nieuczciwe praktyki handlowe przedsiębiorstw wobec konsumentów ***II (debata)
 20.Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy (2002) (debata)
 21.Przemysł metalurgiczny (debata)
 22.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. In memoriam

Przewodniczący wyraził w imieniu Parlamentu żal w związku ze śmiercią Renzo Imbeni, byłego członka Parlamentu.

Parlament uczcił jego pamięć minutą ciszy.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący przekazał Zgromadzeniu krótkie sprawozdanie w sprawie wczorajszego spotkania w Brukseli między głowami państw i szefami rządów Państw Członkowskich oraz Przewodniczącymi Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego a Prezydentem Stanów Zjednoczonych Georgem W. Bushem.


4. Oficjalne powitanie

Przewodniczący powitał w imieniu Parlamentu Sama Rainsy, szefa jednej z opozycyjnych partii kambodżańskich, który zajął miejsce na trybunie oficjalnej i przypomniał sytuację związaną z prawami człowieka w jego kraju.


5. Stosunki Unii Europejskiej z regionem basenu Morza Śródziemnego (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Stosunki Unii Europejskiej z regionem basenu Morza Śródziemnego

Nicolas Schmit (Urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, Philippe Morillon w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Sebastiano (Nello) Musumeci w imieniu grupy UEN, Edward McMillan-Scott, Carlos Carnero González, Ignasi Guardans Cambó i Cem Özdemir.

PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Adriana Poli Bortone, Louis Grech, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Tokia Saïfi, Panagiotis Beglitis, Giorgos Dimitrakopoulos, Béatrice Patrie, Jana Hybášková, Jamila Madeira, Francisco José Millán Mon, Camiel Eurlings, Ioannis Kasoulides, Armin Laschet, Nicolas Schmit (urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Propozycje rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pasqualina Napoletano i Carlos Carnero González, w imieniu grupy PSE, w sprawie polityki śródziemnomorskiej (B6-0095/2005);

- Luisa Morgantini, Adamos Adamou, Dimitrios Papadimoulis, Kyriacos Triantaphyllides i Umberto Guidoni, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stosunków UE z regionem basenu Morza Śródziemnego (B6-0100/2005);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, David Hammerstein Mintz i Daniel Marc Cohn-Bendit, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie procesu euro-śródziemnomorskiego (B6-0101/2005);

- Adriana Poli Bortone i Sebastiano (Nello) Musumeci, w imieniu grupy UEN, w sprawie stosunków Unii Europejskiej z regionem basenu Morza Śródziemnego (B6-0108/2005);

- João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Tokia Saïfi, w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego (B6-0114/2005);

- Philippe Morillon, Emma Bonino, Marielle De Sarnez i Ignasi Guardans Cambó, w imieniu grupy ALDE, w sprawie stosunków Unii Europejskiej z regionem basenu Morza Śródziemnego (B6-0117/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 Protokołu z dnia 23.02.2005


6. Prawa człowieka (Genewa, 14 marca - 22 kwietnia 2005 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: 61. sesja Komisji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (Genewa, 14 marca - 22 kwietnia 2005 r.)

Nicolas Schmit (Urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) wydali oświadczenia.

Głos zabrali: José Ribeiro e Castro w imieniu grupy PPE-DE, María Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Emanuele Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská, niezrzeszona, Charles Tannock, Józef Pinior, Thierry Cornillet, Raül Romeva i Rueda, Koenraad Dillen, Geoffrey Van Orden, Margrietus van den Berg, Johan Van Hecke i Eija-Riitta Korhola.

Po tym punkcie nastąpiła przerwa w debacie na czas głosowania.

Debata zostanie wznowiona o godz. 15.00 (pkt 14 Protokołu z dnia 23.02.2005).


PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Jean-Louis Bourlanges.

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku 1 do protokołu.


7.1. Układ Eurośródziemnomorski UE/Egipt *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej [05100/2005 - C6-0027/2005 - 2004/0131(AVC)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A6-0041/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6.TA-PROV(2005)0036)

Niniejszym Parlament wyraził zgodę w sprawie.


7.2. Wspólnotowy Kodeks Celny***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny [12060/2/2004 - C6-0211/2004 - 2003/0167(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Janelly Fourtou (A6-0021/2005)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 2)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2005)0037)


7.3. Statystyki dotyczące ustawicznego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących ustawicznego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach [COM(2004)0095 - C5-0083/2004 - 2004/0041(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Ottaviano Del Turco (A6-0033/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 3)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Ottaviano Del Turco (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 131 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0038)


7.4. Dokumenty tożsamości marynarzy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady umożliwiającej Państwom Członkowskim ratyfikowanie, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji nr 185 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dokumentów tożsamości marynarzy [COM(2004)0530 - C6-0167/2004 - 2004/0180(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ioannis Varvitsiotis (A6-0037/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0039)


7.5. Wprowadzenie sankcji w przypadku naruszeń prawa w zakresie zanieczyszczeń ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zanieczyszczeń pochodzących ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszeń prawa [11964/3/2004 - C6-0157/2004 - 2003/0037(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Corien Wortmann-Kool (A6-0015/2005)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 5)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2005)0040)


7.6. Prawa jazdy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (przeredagowanie) [COM(2003)0621 - C5-0610/2003 - 2003/0252(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0016/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 6)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0041)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0041)


PRZEWODNICTWO: Josep BORREL FONTELLES,

Przewodniczący

8. Uroczyste posiedzenie - Ukraina

W godz. 12.20 - 12.50 odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji wizyty Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO,

Wiceprzewodniczący


9. Głosowanie (ciąg dalszy)

9.1. Zharmonizowane systemy informacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zharmonizowanych systemów informacji dotyczących wspólnotowego transportu rzecznego [COM(2004)0392 - C6-0042/2004 - 2004/0123(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Renate Sommer (A6-0055/2004)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 7)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0042)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0042)


9.2. Uznawanie certyfikatów marynarzy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej uznawania certyfikatów marynarzy wydanych przez Państwa Członkowskie i zmieniającej dyrektywę 2001/25/WE [COM(2004)0311 - C6-0033/2004 - 2004/0098(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Robert Evans (A6-0057/2004)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 8)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0043)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0043)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Robert Evans, sprawozdawca, w sprawie głosowania podzielonego poprawki 32.


9.3. Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa [COM(2004)0289 - C6-0021/2004 - 2004/0108(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Elspeth Attwooll (A6-0022/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 9)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0044)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0044)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Elspeth Attwooll, sprawozdawczyni zasygnalizowała, że wersja hiszpańska poprawki 13 jest wersją wiążącą.


9.4. Środowisko i zdrowie (2004-2010) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiego Planu Działań 2004-2010 na rzecz środowiska i zdrowia [2004/2132(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Frédérique Ries (A6-0008/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0045)


9.5. Stosunki Unii Europejskiej z regionem basenu Morza Śródziemnego (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0095/2005, B6-0100/2005, B6-0101/2005, B6-0108/2005, B6-0114/2005 i B6-0117/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1 pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0095/2005

(zastępujący B6-0095/2005, B6-0100/2005, B6-0101/2005, B6-0108/2005, B6-0114/2005 i B6-0117/2005):

złożony przez następujących posłów:

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE-DE,
Pasqualina Napoletano i Carlos Carnero González w imieniu grupy PSE,
Philippe Morillon i Emma Bonino w imieniu grupy ALDE,
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, David Hammerstein Mintz i Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE,
Luisa Morgantini i Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL,
Adriana Poli Bortone i Sebastiano (Nello) Musumeci w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2005)0046)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Philippe Morillon zgłosił poprawkę ustną do ust. 9.

- Carlos Carnero González zgłosił poprawkę ustną w celu dodania ustępu po ust. 18.

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra zabrał głos w sprawie poprawki ustnej zgłoszonej przez Philippe'a Morillona i wskazał, że należy, za zgodą grup politycznych, zapisać ostatnie zdanie ust. 9 w formie nowego ustępu (Przewodniczący odpowiedział, że zostanie to wykonane).


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie: Corien Wortmann-Kool - A6-0015/2005

Gilles Savary, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Sprawozdanie: Elspeth Attwooll - A6-0022/2005

Catherine Stihler

Sprawozdanie: Frédérique Ries - A6-0008/2005

Linda McAvan


11. Korekty do głosowania

Maria da Assunção Esteves i Piia-Noora Kauppi były obecne lecz nie wzięły udziału w pierwszej części głosowania (aż do chwili głosowania następującego po części uroczystej).

María Isabel Salinas García nie wzięła (powody techniczne) udziału w głosowaniu poprawki 37 do sprawozdania Corien Wortmann-Kool (A6-0015/2005).

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 13.35, zostało wznowione o godz. 15.00.)


PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

12. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe władze brytyjskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a w związku ze sprawą prowadzoną przez sądem brytyjskim.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


13. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Raffaele Lombardo poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Korekty głosowań

Sprawozdanie: in 't Veld - A6-0034/2005

Modyfikacja 3

- przeciw: Véronique De Keyser

poprawka 3

- za: Véronique De Keyser, Alain Lipietz

poprawka 4

- za: Véronique De Keyser

rezolucja (całość)

- przeciw: Robert Navarro

°
° ° °

Protokół z poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Prawa człowieka (Genewa, 14 marca - 22 kwietnia 2005 r.) (ciąg dalszy debaty)

Głos zabrali: Richard Howitt, Ursula Stenzel, Nicolas Schmit (Urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Propozycje rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Hélène Flautre, w imieniu Komisji komisji AFET, w sprawie priorytetów i zaleceń Unii Europejskiej na 61. sesję Komisji Praw Człowieka ONZ w Genewie (14 marca - 22 kwietnia 2005 r.) (B6-0086/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 Protokołu z dnia 24.02.2005


15. Wybory w Mołdowie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wybory w Mołdowie

Nicolas Schmit (Urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Ryszard Czarnecki, niezrzeszony, Charles Tannock, Marianne Mikko, Jorgo Chatzimarkakis, Erik Meijer, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni Pittella, Athanasios Pafilis i Nicolas Schmit.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner.

Propozycje rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jorgo Chatzimarkakis i Jelko Kacin, w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyborów parlamentarnych w Mołdowie (B6-0122/2005);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre i Milan Horáček, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wyborów parlamentarnych w Mołdowie (B6-0123/2005);

- Jan Marinus Wiersma, Marianne Mikko i Giovanni Pittella, w imieniu grupy PSE, w sprawie wyborów legislacyjnych w Mołdowie (B6-0124/2005);

- Jiří Maštálka i Helmuth Markov, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wyborów w Mołdowie (B6-0143/2005);

- Armin Laschet, Charles Tannock i Bogdan Klich, w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wyborów parlamentarnych w Mołdowie (B6-0144/2005);

- Cristiana Muscardini i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy UEN, w sprawie wyborów w Mołdowie (B6-0145/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 Protokołu z dnia 24.02.2005


16. Akcja zwalczania głodu i ubóstwa (debata)

Pytanie ustne do Rady wnieśli: Enrique Barón Crespo, w imieniu Komisji INTA, i Luisa Morgantini, w imieniu Komisji DEVE: Działania przeciwko głodowi i nędzy (B6-0005/2005)

Pytanie ustne do Komisji wnieśli: Enrique Barón Crespo, w imieniu Komisji INTA, i Luisa Morgantini, w imieniu Komisji komisji DEVE: Działania przeciwko głodowi i nędzy (B6-0006/2005)

Enrique Barón Crespo i Luisa Morgantini zadali pytania ustne.

Nicolas Schmit (Urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie (B6-0005/2005).

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie (B6-0006/2005).

Głos zabrali: Zbigniew Zaleski w imieniu grupy PPE-DE, Margrietus van den Berg w imieniu grupy PSE, Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Tadeusz Masiel, niezrzeszony, Maria Martens, Luis Yañez-Barnuevo García, Witold Tomczak, Anna Záborská, Ana Maria Gomes, John Bowis, Kader Arif, Filip Andrzej Kaczmarek, Karin Scheele, Linda McAvan, Pierre Schapira, Hélène Goudin, Nicolas Schmit i Benita Ferrero-Waldner.

Propozycje rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Nirj Deva, Maria Martens, John Bowis, Filip Andrzej Kaczmarek, Ioannis Kasoulides, Eija-Riitta Korhola, Geoffrey Van Orden, Anna Záborská i Zbigniew Zaleski, w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie akcji przeciwko głodowi i nędzy (B6-0103/2005);

- Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Carl Schlyter i Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie akcji przeciwko głodowi i nędzy (B6-0105/2005);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan i Umberto Pirilli, w imieniu grupy UEN, w sprawie środków na rzecz zapobiegania głodowi i nędzy (B6-0107/2005);

- Luisa Morgantini, Vittorio Emanuele Agnoletto, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo i Miguel Portas, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie walki z głodem i nędzą (B6-0110/2005);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Enrique Barón Crespo, Luis Yañez-Barnuevo García i Pasqualina Napoletano, w imieniu grupy PSE, w sprawie Akcji przeciwko głodowi i nędzy (B6-0116/2005);

- Johan Van Hecke i Thierry Cornillet, w imieniu grupy ALDE, w sprawie akcji przeciwko głodowi i nędzy (B6-0118/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 Protokołu z dnia 24.02.2005


17. Wygaśnięcie porozumienia WTO w sprawie tekstyliów i odzieży (debata)

Pytanie ustne do Rady wnieśli: Luisa Morgantini, w imieniu Komisji DEVE, Enrique Barón Crespo, w imieniu Komisji INTA, Giles Chichester, w imieniu Komisji ITRE: Wygaśnięcie Umowy WTO o Tekstyliach i Odzieży (B6-0007/2005)

Pytanie ustne do Komisji wnieśli: Luisa Morgantini, w imieniu Komisji DEVE, Enrique Barón Crespo, w imieniu Komisji INTA, Giles Chichester, w imieniu Komisji ITRE: Wygaśnięcie Umowy WTO o Tekstyliach i Odzieży (B6-0008/2005)

Luisa Morgantini zadała pytania ustne.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Wiceprzewodniczący

Enrique Barón Crespo zadał pytania ustne.

Nicolas Schmit (Urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie (B5-0007/2005).

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie (B5-0008/2005).

Głos zabrali: Maria Martens w imieniu grupy PPE-DE, Joan Calabuig Rull w imieniu grupy PSE, Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Adriana Poli Bortone w imieniu grupy UEN, Carl Lang, niezrzeszony, Tokia Saïfi, Francisco Assis, Anne Laperrouze, Bernat Joan i Marí, Diamanto Manolakou, Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, José Albino Silva Peneda, Panagiotis Beglitis, Ivo Belet, Harald Ettl, Elisa Ferreira, Erika Mann, Pia Elda Locatelli, Brigitte Douay, Nicolas Schmit i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Wiceprzewodnicząca

18. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył serię pytań przedkładanych Radzie (B6-0009/2005).

Pytanie 1 (Bernd Posselt): Negocjacje z Chorwacją.

Nicolas Schmit (Urzędujący Przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Bernda Posselta, Paula Rübiga i Michla Ebnera.

Pytanie 2 (Kyriacos Triantaphyllides): Aresztowanie Mordechaia Vanunu.

Nicolas Schmit udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Kyriacosa Triantaphyllidesa i Davida Martina.

Pytanie 3 (Dimitrios Papadimoulis): Utworzenie europejskiego systemu wczesnego ostrzegania i szybkiej interwencji w przypadku katastrof.

Nicolas Schmit udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Dimitriosa Papadimoulisa i Georgiosa Papastamkosa.

Pytanie 4 (Georgios Papastamkos): Strategia Lizbońska

Nicolas Schmit udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Georgiosa Papastamkosa i Dimitriosa Papadimoulisa.

Pytanie 5 (Georgios Karatzaferis): Pułapy limitów produkcyjnych dla deficytowych produktów rolnych w UE.

Nicolas Schmit udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Matteo Salviniego (zastępcę autora) oraz Francesco Enrico Speroniego.

Pytanie 6 (Marilisa Xenogiannakopoulou): Ochrona dzieci na obszarach dotkniętych tsunami.

Nicolas Schmit udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Marilisę Xenogiannakopoulou i Davida Martina.

Pytanie 7 (Robert Evans): Raje podatkowe w UE.

Nicolas Schmit udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Roberta Evansa, Paula Rübiga i Jeana Lamberta.

Pytanie 8 (David Martin): Tsunami a środki budżetowe na rzecz Afryki.

Nicolas Schmit udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Davida Martina.

Pytanie 9 (Jonas Sjöstedt): Zachowywanie danych przekazu.

Nicolas Schmit udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Jonasa Sjöstedta i Olego Krarupa.

Odpowiedzi, które nie zostały udzielone z powodu braku czasu zostaną przekazane na piśmie.

Tura pytań do Rady została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 19.10, zostało wznowione o godz. 21.05)


PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

19. Nieuczciwe praktyki handlowe przedsiębiorstw wobec konsumentów ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych") [11630/2/2004 - C6-0190/2004 - 2003/0134(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Mercedes Bresso (A6-0027/2005)

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Mercedes Bresso przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Malcolm Harbour, Phillip Whitehead, Anneli Jäätteenmäki, Joachim Wuermeling, Bernadette Vergnaud, José Ribeiro e Castro, Anna Hedh, Arlene McCarthy, Béatrice Patrie i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 Protokołu z dnia 24.02.2005


20. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy (2002) (debata)

Sprawozdanie w sprawie promocji zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy [2004/2205(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A6-0029/2005)

Jiří Maštálka przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Vladimír Špidla (członek Komisji), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Anja Weisgerber w imieniu grupy PPE-DE, Ole Christensen w imieniu grupy PSE, Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Mary Lou McDonald w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, José Albino Silva Peneda, Marios Matsakis, Philip Bushill-Matthews, Ljudmila Novak i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 Protokołu z dnia 24.02.2005


21. Przemysł metalurgiczny (debata)

Oświadczenie Komisji: Przemysł metalurgiczny

Vladimír Špidla (członek Komisji) wydał oświadczenie.

Głos zabrali: Antonio Tajani w imieniu grupy PPE-DE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy PSE, Alfonso Andria w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, Alessandro Battilocchio, niezrzeszony, Werner Langen, Stephen Hughes, Anne Laperrouze, Marco Rizzo, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Armando Dionisi, Guido Sacconi, Alfredo Antoniozzi i Vladimír Špidla.

Propozycje rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN w sprawie kryzysu w przemyśle metalurgicznym (B6-0091/2005);

- Antonio Tajani w imieniu grupy PPE-DE w sprawie przyszłych perspektyw sektora metalurgicznego (B6-0096/2005);

- Nicola Zingaretti, Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, Lapo Pistelli, Antonio Di Pietro, Luciana Sbarbati w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie kryzysu w przemyśle metalurgicznym (huta stali Thyssen-Krupp w Terni) (B6-0119/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4. z dnia 24.02.2005


22. Porządek dzienny następnego posiedzenia

Porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia został ustalony (dokument "Porządek dzienny" PE 354.151/OJME).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.40.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras Roca

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Janusz Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności