Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 227kWORD 129k
Τρίτη 8 Μαρτίου 2005 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Υποδοχή
 4.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 5.Κατάθεση εγγράφωv
 6.Συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πλατφόρμα Δράσης των Γυναικών (Πεκίνο + 10) (συζήτηση)
 7.Κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 8.Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων * (συζήτηση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Νέα οργανωτική διάρθρωση των αρμοδίων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ***I
  
9.2.Όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ***II (ψηφοφορία)
  
9.3.Κοινωνική ασφάλιση στους μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας ***II (ψηφοφορία)
  
9.4.Κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ***I (ψηφοφορία)
  
9.5.Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (2003) (ψηφοφορία)
  
9.6.Κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών
 14.Αναθεώρηση της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων / Πυρηνικά όπλα στην Βόρειο Κορέα και το Ιράν (συζήτηση)
 15.Κατάσταση στο Λίβανο (συζήτηση)
 16.Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά / Δυνατότητα ευρεσιτεχνίας προστασίας του λογισμικού Η/Υ (συζήτηση)
 17.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων * (συνέχεια της συζήτησης)
 20.Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών (2003 - 2004) (συζήτηση)
 21.Εργασίες της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (2004) (συζήτηση)
 22.Προϋπολογισμός 2006 - Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2005 - Προβλέψεις όσον αφορά το διορθωτικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2005 (συζήτηση)
 23.Προβλεπόμενο εμπόριο ωαρίων (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 196, πρώτο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 127, παράγραφος 2, του Κανονισμού, αρχίζει η σύνοδος 2005-2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


3. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τον κ. Solomon Passy, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλγαρίας, ο οποίος λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


4. Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι βουλευτές των ακόλουθων πολιτικών ομάδων υποβάλλουν αιτήματα σχετικά με τη διοργάνωση τέτοιας συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις εξής προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Λευκορωσία

- Jonas Sjöstedt και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία (B6-0191/2005

- Bogdan Klich, Aldis Kušķis, Bernd Posselt και Árpád Duka-Zólyomi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Λευκορωσία (B6-0193/2005

- Emma Bonino, Marco Pannella, Henrik Lax και Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Λευκορωσία: η περίπτωση Marinich και άλλων (B6-0198/2005

- Pasqualina Napoletano και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Λευκορωσία (B6-0206/2005

- Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (B6-0209/2005

- Elisabeth Schroedter, Joost Lagendijk και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την περίπτωση του Mikhail Marinich στη Λευκορωσία (B6-0212/2005).

II.   Καμπότζη

- Vittorio Agnoletto, Guido Sacconi και Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη (B6-0190/2005

- Ari Vatanen, José Ribeiro e Castro και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την Καμπότζη (B6-0194/2005

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Emma Bonino, Marco Pannella, Jules Maaten και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Καμπότζη (B6-0196/2005

- Pasqualina Napoletano και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την άρση της βουλευτικής ασυλίας τριών βουλευτών της Καμπότζης (B6-0207/2005

- Gintaras Didžiokas και Anna Elzbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στην Καμπότζη (B6-0210/2005

- Frithjof Schmidt και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Καμπότζη (B6-0211/2005).

III. Σαουδική Αραβία

- Roberta Angelilli και Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Σαουδική Αραβία (B6-0189/2005

- Tobias Pflüger, Eva-Britt Svensson, Věra Flasarová, Ilda Figueiredo, Luisa Morgantini και Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B6-0192/2005

- Avril Doyle και John Purvis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Σαουδική Αραβία (B6-0195/2005

- Cecilia Malmström, Emma Bonino και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών στις εκλογές στη Σαουδική Αραβία (B6-0197/2005

- Pasqualina Napoletano και Lilli Gruber, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Σαουδική Αραβία (B6-0208/2005

- Joost Lagendijk, Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Jillian Evans και Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Σαουδική Αραβία (B6-0213/2005).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.


5. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές , οι εκθέσεις:

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (COM(2004)0699COM(2005)0043 - C6-0001/2005 - 2004/0242(CNS)) - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου - εισηγητής Sánchez Presedo Antolín (A6-0045/2005).

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (06876/2005 - C6-0052/2005 - 2005/2014(BUD)) - Επιτροπή Προϋπολογισμών - εισηγητής Garriga Polledo Salvador (A6-0047/2005).

- Έκθεση σχετικά με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διορθωτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (προσαρμογή των μισθών) (2005/2034(BUD)) - Επιτροπή Προϋπολογισμών - εισηγήτρια Jensen Anne Elisabet (A6-0048/2005).

- Έκθεση για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Natura 2000 2004/2164(INI)) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - εισηγήτρια Auken Margrete (A6-0049/2005).

2) από τους βουλευτές

2.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

- Garriga Polledo Salvador – Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Διεθνές Έτος της Μικροπίστωσης (B6-0146/2005).

αναπομπή

επί της ουσίας

ECON

2.2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

- Diana Wallis, John Bowis, Charles Tannock, Catherine Stihler και Jean Lambert σχετικά με την ενδομητρίωση (13/2005)


6. Συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πλατφόρμα Δράσης των Γυναικών (Πεκίνο + 10) (συζήτηση)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση.

Προφορική ερώτηση που υποβάλλουν οι Lissy Gröner, Amalia Sartori, Hiltrud Breyer, Eva-Britt Svensson, Konrad Szymański, Urszula Krupa, Lydia Schenardi και Maria Carlshamre, εξ ονόματος της επιτροπής FEMM, προς το Συμβούλιο: Σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πλατφόρμα Δράσης των Γυναικών (Πεκίνο + 10) (B6-0015/2005)

Προφορική ερώτηση που υποβάλλουν οι Lissy Gröner, Amalia Sartori, Hiltrud Breyer, Eva-Britt Svensson, Konrad Szymański, Urszula Krupa, Lydia Schenardi και Maria Carlshamre, εξ ονόματος της επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου (Πεκίνο + 10) (B6-0016/2005)

Η Lissy Gröner αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Οι Marie-Josée Jacobs (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Maria Carlshamre, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Lívia Járóka, Pia Elda Locatelli, Claire Gibault, Satu Hassi, Ilda Figueiredo, Edit Bauer, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Feleknas Uca, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Teresa Riera Madurell, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, María Esther Herranz García, Inger Segelström, Avril Doyle, Emine Bozkurt, Véronique De Keyser, Κατερίνα Μπατζελή, Marie-Josée Jacobs και Vladimír Špidla.

Προτάσεις ψηφίσματος που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, προς περάτωση της συζήτησης:

- Hiltrud Breyer και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες - Πλατφόρμα Δράσης (Πεκίνο + 10) (B6-0176/2005

- Maria Carlshamre, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες - Πλατφόρμα Δράσης (Πεκίνο + 10) (B6-0177/2005

- Lissy Gröner, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη συνέχεια της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες- Πλατφόρμα Δράσης (Πεκίνο + 10) (B6-0178/2005

- Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την συνέχεια της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες - Πλατφόρμα Δράσης (Πεκίνο + 10) (B6-0179/2005

- Amalia Sartori, Edit Bauer, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (Πεκίνο + 10) (B6-0180/2005

- Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πλατφόρμα Δράσης υπέρ των Γυναικών (Πεκίνο+10) (B6-0184/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2005.


7. Κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004/2190(INI)) - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ilda Figueiredo (A6-0035/2005)

Η Ilda Figueiredo παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Françoise Castex, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jan Tadeusz Masiel, μη εγγεγραμμένος, José Albino Silva Peneda, Yannick Vaugrenard, Jan Jerzy Kułakowski, Elisabeth Schroedter, Mario Borghezio, Mogens N.J. Camre, Luca Romagnoli, Milan Cabrnoch, Richard Falbr, Andreas Mölzer και Ana Mato Adrover, Thomas Mann, Philip Bushill-Matthews, Παναγιώτης Δημητρίου και Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.03.2005.


8. Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (COM(2004)0699COM(2005)0043 – C6-0001/2005 – 2004/0242(CNS)) - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A6-0045/2005)

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Antolín Sánchez Presedo παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Margrietus van den Berg (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM

Δεδομένου ότι έφτασε η ώρα των ψηφοφοριών, η συζήτηση διακόπτεται στο σημείο αυτό.

Θα επαναληφθεί στις 9 μ.μ. (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.03.2005)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (επί των τροπολογιών, χωριστών ψηφοφοριών, ψηφοφοριών κατά τμήματα, ...) καταχωρίζονται στο Παράρτημα 1, που επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά.


9.1. Νέα οργανωτική διάρθρωση των αρμοδίων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ***I

Όπως ανακοινώθηκε χθες, (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.03.2005), το Συμβούλιο διαβίβασε διορθωτικό σχετικά με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς και τις οδηγίες 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμοδίων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (6429/1/2005 - C6-0051/2005 - 2003/0263(COD)).

Με επιστολή που φέρει σημερινή ημερομηνία, η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κατέστησε γνωστό ότι η επιτροπή απεφάνθη ευνοϊκά υπέρ της εγκρίσεως του διορθωτικού.

Παρεμβαίνει η Pervenche Berès, πρόεδρος της Επιτροπής ECON.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το διορθωτικό (P6_TA(2005)0060).

Την εν λόγω πράξη θα υπογράψουν, ως εκ τούτου, αύριο οι Πρόεδροι του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


9.2. Όροι πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (11652/2/2004 - C6-0188/2004 - 2003/0302(COD)) - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Esko Seppänen (A6-0012/2005)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 1)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0061)


9.3. Κοινωνική ασφάλιση στους μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (12062/3/2004 - C6-0189/2004 - 2003/0184(COD)) - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Proinsias De Rossa (A6-0003/2005)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 2)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2005)0062)


9.4. Κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (COM(2004)0473 - C6-0076/2004 - 2004/0146(COD)) - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ingo Schmitt (A6-0038/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0063)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0063)


9.5. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (2003) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2003 (2004/2187(INI)) - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Alain Lipietz (A6-0032/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0064)


9.6. Κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004/2190(INI)) - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ilda Figueiredo (A6-0035/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η εισηγήτρια, προ της ψηφοφορίας, για μεταφραστικά προβλήματα στην έκθεσή της·

- ο Jacek Protasiewicz καταθέτει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 4 η οποία γίνεται δεκτή·

- Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι είχε πρόθεση να υπερψηφίσει και όχι να καταψηφίσει το 2ο μέρος της παραγράφου 9.


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.


11. Διορθώσεις ψήφου

Οι ακόλουθοι βουλευτές ανακοινώνουν τις διορθώσεις ψήφου ως εξής:

Έκθεση Ilda Figueiredo - A6-0035/2005

- τροπολογία 1

   υπέρ: Ewa Klamt

- παράγραφος 5, παύλα 7

   υπέρ: Åsa Westlund

Ο John Purvis ήταν παρών αλλά δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία επί της εκθέσεως Proinsias De Rossa (A6-0003/2005).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.40 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.10 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Οι Avril Doyle, Liam Aylward, Eoin Ryan, Jim Higgins και Zita Gurmai γνωστοποιούν ότι ήταν παρόντες αλλά το όνομά τους δεν περιλαμβάνεται στην κατάσταση παρόντων.

°
° ° °

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών

Η ακόλουθη έκθεση εγκρίθηκε στην επιτροπή:

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση του Natura 2000 (2004/2164(INI)) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Margrete Auken (A6-0049/2005)

Ως προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίστηκε η 09.03.2005 στις 10 π.μ..


14. Αναθεώρηση της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων / Πυρηνικά όπλα στην Βόρειο Κορέα και το Ιράν (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αναθεώρηση της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων / Πυρηνικά όπλα στην Βόρειο Κορέα και το Ιράν.

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Karl von Wogau, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Καρατζαφέρης, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Maria Gomes, István Szent-Iványi, Caroline Lucas, Vittorio Agnoletto, Alessandro Battilocchio, Elmar Brok, Marek Maciej Siwiec, Lapo Pistelli, Ryszard Czarnecki, Ursula Stenzel, Alexander Lambsdorff, Georg Jarzembowski, Johan Van Hecke, Janusz Onyszkiewicz, Michael Gahler, Glyn Ford, Nicolas Schmit και Louis Michel.

Προτάσεις ψηφίσματος που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, προς περάτωση της συζήτησης:

- Jan Marinus Wiersma, Glyn Ford και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη Διάσκεψη του 2005 για την Αναθεώρηση της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων – Πυρηνικά όπλα στη Βόρεια Κορέα και το Ιράν (B6-0148/2005

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke και István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Συνδιάσκεψη για την Αναθεώρηση της Συνθήκης περί μη διασποράς των πυρηνικών όπλων που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη το Μάιο του 2005 (B6-0152/2005

- Elmar Brok, Karl von Wogau, Armin Laschet, Bogdan Klich και Vytautas Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Συνδιάσκεψη του 2005 για την Αναθεώρηση της Συνθήκης περί μη διασποράς των πυρηνικών όπλων και τα πυρηνικά προγράμματα της Βόρειας Κορέας και του Ιράν (B6-0153/2005

- Ģirts Valdis Kristovskis και Anna Elzbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τα πυρηνικά όπλα στη Βόρεια Κορέα και το Ιράν (B6-0174/2005

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto και Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Διάσκεψη του 2005 για την Αναθεώρηση της Συνθήκης περί μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων στη Β. Κορέα και το Ιράν (B6-0182/2005

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Caroline Lucas, Jillian Evans, Jean Lambert, Marie-Hélène Aubert και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με Διάσκεψη για την Αναθεώρηση του 2005 της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων – Πυρηνικά όπλα στη Βόρεια Κορέα και το Ιράν (B6-0185/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2005.


15. Κατάσταση στο Λίβανο (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στο Λίβανο

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Philippe Morillon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Ryszard Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Margie Sudre, Véronique De Keyser, Marco Pannella, Joost Lagendijk και Αθανάσιος Παφίλης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mario Borghezio, Marine Le Pen, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Pierre Moscovici, Paul Marie Coûteaux, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Béatrice Patrie, Armin Laschet, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Gitte Seeberg, Giovanni Claudio Fava και Nicolas Schmit.

Προτάσεις ψηφίσματος που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, προς περάτωση της συζήτησης:

- Pasqualina Napoletano και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τον Λίβανο (B6-0149/2005

- Hélène Flautre και Daniel Marc Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο (B6-0150/2005

- Philippe Morillon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον Λίβανο (B6-0151/2005

- Anna Elzbieta Fotyga, Adriana Poli Bortone, Konrad Szymański και Sebastiano (Nello) Musumeci, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την σημερινή κατάσταση στο Λίβανο (B6-0175/2005

- João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Camiel Eurlings, Bogusław Sonik, Elmar Brok και Armin Laschet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο (B6-0181/2005

- Miguel Portas και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο (B6-0183/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2005.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 5.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 6.05 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: António COSTA
Αντιπρόεδρος

16. Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά / Δυνατότητα ευρεσιτεχνίας προστασίας του λογισμικού Η/Υ (συζήτηση)

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά / Δυνατότητα ευρεσιτεχνίας προστασίας του λογισμικού Η/Υ

Ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στην ανακοίνωση.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Marianne Thyssen, Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Martin, Cecilia Malmström, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marie Anne Isler Béguin, Philippe de Villiers, Jacques Toubon, Michel Rocard, Michał Tomasz Kamiński, Malcolm Harbour, Anders Samuelsen, Philip Bushill-Matthews, Anne Van Lancker, Bruno Gollnisch, Charlotte Cederschiöld, Sophia in 't Veld, Gunnar Hökmark, Eva Lichtenberger, Vittorio Agnoletto, Jan Andersson, Othmar Karas, Emanuel Jardim Fernandes, Marielle De Sarnez, Avril Doyle, για τη διεξαγωγή της συζήτησης και ο Charlie McCreevy.

Παρεμβαίνει ο Ian Hudghton, ο οποίος ζητά να διευκρινιστούν οι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία « catch the eye » (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι το αίτημά του θα διαβιβασθεί στο Προεδρείο).

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0019/2005).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 16 (Bill Newton Dunn): Οι δέκα πλέον επικίνδυνοι καταζητούμενοι κακοποιοί της Ένωσης.

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bill Newton Dunn, Paul Rübig και David Martin.

Ερώτηση 17 (Paul Rübig): Ασφάλεια των αερομεταφορών.

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Paul Rübig.

Ερώτηση 18 (Inés Ayala Sender): Κλείσιμο των ισπανογαλλικών συνόρων για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στη σήραγγα Somport.

Ο Jacques Barrot απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Inés Ayala Sender και Josu Ortuondo Larrea.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 19 (David Martin): Προϊόντα παραποίησης και απομίμησης και εμπόριο με τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των David Martin, Γεώργιος Παπαστάμκος και Daniel Caspary.

Ερώτηση 20 (Claude Moraes): Εμπορικές διευκολύνσεις για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών.

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Claude Moraes.

Ερώτηση 21 (Josu Ortuondo Larrea): Μειονεκτική θέση ευρωπαίων κατασκευαστών λαβίδων στις ΗΠΑ λόγω υψηλότατων φορολογικών συντελεστών εισαγωγής.

Ο Andris Piebalgs απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Josu Ortuondo Larrea.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπρόεδρος

Ερώτηση 22 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Απειλή αύξησης δασμών από τις ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές εξαγωγές βιομηχανικού ροδακίνου.

Ο Andris Piebalgs απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Γεώργιος Παπαστάμκος.

Ερώτηση 23 (Jan Andersson): Οι επιπτώσεις της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο László Kovács απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Jan Andersson.

Στις ερωτήσεις 24 έως 25 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 26 (Mihael Brejc): Διοικητική μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο Andris Piebalgs απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mihael Brejc και Åsa Westlund.

Ερώτηση 27 (Paul van Buitenen): Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως "οικονομική συνείδηση της Ευρώπης".

Ο Andris Piebalgs απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bart Staes (αναπλ. συντάκτη).

Ερώτηση 28 (Bernd Posselt): Ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία.

Ο Andris Piebalgs απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt και Daniel Caspary.

Ερώτηση 29 (Justas Vincas Paleckis): Σύνδεση των ενεργειακών δικτύων της δυτικής και της ανατολικής Ευρώπης.

Ο Andris Piebalgs απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Justas Vincas Paleckis και Bernd Posselt.

Ερώτηση 30 (Ryszard Czarnecki): Εναρμόνιση ενεργειακών νόμων.

Ο Andris Piebalgs απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Ryszard Czarnecki.

Στις ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.25 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας GUE/NGL, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

του Pedro Guerreiro ως μέλους στην:

- επιτροπή REGI

- επιτροπή PECH

- Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013

- Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Μεξικού.


19. Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων * (συνέχεια της συζήτησης)

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, Kader Arif, Danutė Budreikaitė, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Jean-Claude Fruteau, Γεώργιος Παπαστάμκος, David Martin, Alexandra Dobolyi, Javier Moreno Sánchez και Saïd El Khadraoui.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.03.2005.


20. Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών (2003 - 2004) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού έτους 2003 - 2004 (2004/2090(INI)) - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Rainer Wieland (A6-0040/2005)

Ο Rainer Wieland παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Elly de Groen-Kouwenhoven, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE και αναπληρώτρια του David Hammerstein Mintz, Marcin Libicki (προεδρος της επιτροπής PETI), εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Μανώλης Μαυρομμάτης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.03.2005.


21. Εργασίες της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (2004) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2004 (2004/2141(INI)) - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: John Bowis (A6-0044/2005)

Ο John Bowis παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Glenys Kinnock, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mauro Zani και Karin Scheele.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.03.2005.


22. Προϋπολογισμός 2006 - Διορθωτικός προϋπολογισμός 1/2005 - Προβλέψεις όσον αφορά το διορθωτικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2005 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις κατευθύνσεις για τα τμήματα ΙΙ, ΙV, V, VI, VII, VIII (A) και VIII (B) και με το προσχέδιο των προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τμήμα Ι) για το οικονομικό έτος 2006
Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο
Τμήμα ΙV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VΙ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII (A), Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα VIII (B), Ευρωπαίος Ελεγκτής για την προστασία των δεδομένων (2004/2271(BUD)) - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Valdis Dombrovskis (A6-0043/2005)

Έκθεση σχετικά με το διορθωτικό προϋπολογισμό 1/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (06876/2005 - C6-0052/2005 - 2005//2014(BUD)) - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Salvador Garriga Polledo (A6-0047/2005)

Έκθεση σχετικά με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το διορθωτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (προσαρμογή των αποδοχών) (2005/2034(BUD)) - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A6-0048/2005)

Ο Valdis Dombrovskis παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0043/2005).

Ο Salvador Garriga Polledo παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0047/2005).

Η Anne E. Jensen παρουσιάζει την έκθεσή της (A6-0048/2005).

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lars Wohlin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Wojciech Roszkowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 09.03.2005 (A6-0043/2005) και 10.03.2005 (A6-0047/2005 και A6-0048/2005)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.45 μ.μ. αναμένοντας να αφιχθεί ο Επίτροπος Μάρκος Κυπριανού, και επαναλαμβάνεται στις 10.50 μ.μ.)


23. Προβλεπόμενο εμπόριο ωαρίων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Προβλεπόμενο εμπόριο ωαρίων

Ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, James Hugh Allister, μη εγγεγραμμένος, Anna Záborská, Linda McAvan, Μάριος Ματσάκης, Margrete Auken, Αδάμος Αδάμου, Johannes Blokland, Peter Liese, Patrizia Toia, Bogusław Sonik, Μάρκος Κυπριανού, Hiltrud Breyer και Μάρκος Κυπριανού.

Προτάσεις ψηφίσματος που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, προς περάτωση της συζήτησης:

- Urszula Krupa, Kathy Sinnott και Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, σχετικά με το εμπόριο ανθρώπινων ωαρίων (B6-0199/2005

- Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Αδάμος Αδάμου και Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το εμπόριο ωαρίων (B6-0200/2005

- Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το εμπόριο ανθρώπινων ωαρίων που σχεδιάζουν Μεγάλη Βρετανία και Ρουμανία (B6-0201/2005

- Anna Záborská και Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το σχεδιαζόμενο από την Μεγάλη Βρετανία και Ρουμανία εμπόριο ωαρίων (B6-0202/2005

- Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το εμπόριο ωαρίων (B6-0203/2005

- Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το εικαζόμενο εμπόριο ωαρίων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ρουμανίας (B6-0204/2005

- Hiltrud Breyer, Margrete Auken και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το σχεδιαζόμενο εμπόριο ανθρωπίνων ωαρίων από τη Μ. Βρετανία και τη Ρουμανία (B6-0205/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.03.2005.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 356.301/OJME).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.40 μ.μ.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Καρατζαφέρης, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Σηφουνάκης, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου