Indeks 
Protokol
PDF 183kWORD 116k
Torsdag den 26. maj 2005 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 4.Overordnede retningslinjer for den almindelige økonomiske politik - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * - Socialpolitisk dagsorden 2006-2010 (forhandling)
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 8.Afstemningstid
  
8.1.Ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.2.Fremme af initiativ og iværksætterånd ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Europol-ansattes vederlag og tillæg * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Aftale EF/Chile - lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Finanisering af undersøgelser og pilotprojekter om den fælles fiskeripolitik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Protokol til fiskeriaftalen EF/Côte d'Ivoire * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Finansiering af den fælles landbrugspolitik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.8.Rammeaftalen - Europa-Parlamentet og Kommissionen (afstemning)
  
8.9.Motorkøretøjers sæder og nakkestøtter ***II (afstemning)
  
8.10.Sikkerhedsseler i motordrevne køretøjer ***II (afstemning)
  
8.11.Sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer ***II (afstemning)
  
8.12.Hvidvaskning af penge ***I (afstemning)
  
8.13.Ligestilling mellem mænd og kvinder ***I (afstemning)
  
8.14.Systemer til frontal beskyttelse på motorkøretøjer ***I (afstemning)
  
8.15.Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ***I (afstemning)
  
8.16.Tilsætning af vitaminer og andre stoffer ***I (afstemning)
  
8.17.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)
  
8.18.Håndvåben (afstemning)
  
8.19.Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  
8.20.Arbejdsvilkår for mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester inden for jernbanesektoren (afstemning)
  
8.21.Forbindelserne EU / Rusland (afstemning)
  
8.22.Fremme og beskyttelse af grundlæggende rettigheder (afstemning)
  
8.23.Overordnede retningslinjer for den almindelige økonomiske politik (afstemning)
  
8.24.Socialpolitisk dagsorden 2006-2010 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser
 11.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 12.Tid og sted for næste møde
 13.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (KOM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)).

henvist til:

korr.udv.

ECON

rådg.udv.

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (KOM(2005)0117 - C6-0131/2005 - 2005/0045(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

PECH

rådg.udv.

BUDG, ENVI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 14/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)0588 - C6-0132/2005 - 2005/2088(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 12/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)0480 - C6-0133/2005 - 2005/2089(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 15/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)0589 - C6-0134/2005 - 2005/2098(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 16/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)0590 - C6-0135/2005 - 2005/2099(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 17/2005 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2005)0591 - C6-0136/2005 - 2005/2100(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 297/95 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (KOM(2005)0106 - C6-0137/2005 - 2005/0023(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ENVI

rådg.udv.

BUDG

- Udkast til Rådets forordning om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder folkeretten i konflikten i Darfur-området i Sudan (08910/2005 - C6-0138/2005 - 2005/0068(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

LIBE

rådg.udv.

DEVE, ECON

- Initiativ fra Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige om Rådets rammeafgørelse om den europæiske fuldbyrdelsesordre og overførelse af domfældte mellem EU-medlemsstaterne (07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

LIBE


3. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. januar 2004 - 31. december 2006 af de tunfiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik Madagaskar om fiskeri ud for Madagaskar ;

- tillægsprotokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.


4. Overordnede retningslinjer for den almindelige økonomiske politik - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * - Socialpolitisk dagsorden 2006-2010 (forhandling)

Betænkning: Henstilling fra Kommissionen om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker som led i de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2005-2008) (KOM(2005)01412005/2017(INI)) - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Robert Goebbels (A6-0150/2005)

Betænkning: Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (KOM(2005)0141 - C6-0111/2005 - 2005/0057(CNS)) - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Ana Mato Adrover (A6-0149/2005)

Betænkning: Socialpolitisk dagsorden 2006-2010 (2004/2191(INI)) - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Ria Oomen-Ruijten (A6-0142/2005)

Robert Goebbels forelagde sin betænkning (A6-0150/2005).

Ana Mato Adrover forelagde sin betænkning (A6-0149/2005).

Ria Oomen-Ruijten forelagde sin betænkning (A6-0142/2005).

Talere: Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) og Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen).

Talere: Astrid Lulling (ordfører for udtalelse fra FEMM), Zita Gurmai (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Albino Silva Peneda for PPE-DE-Gruppen, Anne Van Lancker for PSE-Gruppen, Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, John Whittaker for IND/DEM-Gruppen, Luca Romagnoli løsgænger, og Gunnar Hökmark.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Jan Andersson, Patrizia Toia, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Ieke van den Burg, Gabriele Zimmer, Andreas Mölzer, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Othmar Karas, Poul Nyrup Rasmussen, Tomáš Zatloukal, Joaquín Almunia, Vladimír Špidla og Ieke van den Burg for at stille et spørgsmål, som Vladimír Špidla besvarede.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.23 i protokollen af 26.05.2005, punkt 8.17 i protokollen af 26.05.2005 og punkt 8.24 i protokollen af 26.05.2005.

(Mødet udsat kl. 10.50 i afventning af afstemningstiden, og genoptaget kl. 11.05)


FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES
formand

5. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Stemmerettelser

Mødedato: 12.05.2005

Betænkning: Luis Herrero-Tejedor - A6-0111/2005

punkt 36

hverken/eller: Bairbre de Brún

°
° ° °

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra ALDE-Gruppen og PPE-DE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

- ECON

Sharon Margaret Bowles

- Delegationen for forbindelserne med landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)

Sharon Margaret Bowles

- LIBE

Amalia Sartori var ikke længere medlem af udvalget.


7. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Jean-Charles Marchiani, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, havde sendt en anmodning til formanden om beskyttelse af sin immunitet og sine privilegier i forhold til de kompetente instanser i Republikken Frankrig.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilag 1, som er vedlagt protokollen.


8.1. Ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (15235/1/2004 - C6-0091/2005 - 2003/0296(COD)) - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Astrid Lulling (A6-0152/2005)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 1)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Astrid Lulling tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 131, stk. 4.

Erklæret godkendt (P6_TA(2005)0188)


8.2. Fremme af initiativ og iværksætterånd ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005) (KOM(2004)0781 - C6-0242/2004 - 2004/0272(COD)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Britta Thomsen (A6-0118/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0189)


8.3. Europol-ansattes vederlag og tillæg * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Initiativ fra Storhertugdømmet Luxembourg med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (5429/2005 - C6-0037/2005 - 2005/0803(CNS)) - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A6-0139/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 3)

INITIATIV og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Forkastet ved en enkelt afstemning

Spørgsmålet blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg LIBE på grundlag af forretningsordenens artikel 52, stk. 3.


8.4. Aftale EF/Chile - lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2004)0829 - C6-0011/2005 - 2004/0289(CNS)) - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0100/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0190)


8.5. Finanisering af undersøgelser og pilotprojekter om den fælles fiskeripolitik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2000/439/EF af 29. juni 2000 om Fællesskabets medfinansiering af udgifter, som medlemsstaterne afholder til indsamling af data, og finansiering af undersøgelser og pilotprojekter til støtte for den fælles fiskeripolitik (KOM(2004)0618 - C6-0243/2004 - 2004/0213(CNS)) - Fiskeriudvalget. Ordfører: Philippe Morillon (A6-0113/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0191)


8.6. Protokol til fiskeriaftalen EF/Côte d'Ivoire * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire, for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2007 (KOM(2004)0619 - C6-0138/2004 - 2004/0211(CNS)) - Fiskeriudvalget. Ordfører: Philippe Morillon (A6-0114/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0192)


8.7. Finansiering af den fælles landbrugspolitik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om finansiering af den fælles landbrugspolitik (KOM(2004)0489 - C6-0166/2004 - 2004/0164(CNS)) - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Agnes Schierhuber (A6-0127/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2005)0193)


8.8. Rammeaftalen - Europa-Parlamentet og Kommissionen (afstemning)

Betænkning: Rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (2005/2076(ACI)) - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Jo Leinen (A6-0147/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 8)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Jo Leinen (ordfører) tog ordet.

Vedtaget (P6_TA(2005)0194)

I anledning af revisionen af rammeaftalen fremsatte Europa-Parlamentets formand, Josep Borrell Fontelles, og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) en kort erklæring. Derefter undertegnede de rammeaftalen i nærværelse af ordføreren og Margot Wallström (næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand


8.9. Motorkøretøjers sæder og nakkestøtter ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 74/408/EØF om motorkøretøjer for så vidt angår sæder, disses forankringer og nakkestøtter (11935/3/2004 - C6-0031/2005 - 2003/0128(COD)) - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A6-0115/2005)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 9)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2005)0195)


8.10. Sikkerhedsseler i motordrevne køretøjer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer (11934/3/2004 - C6-0029/2005 - 2003/0130(COD)) - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0120/2005)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 10)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret for godkendt (P6_TA(2005)0196)


8.11. Sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/115/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer (11933/3/2004 - C6-0030/2005 - 2003/0136(COD)) - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0117/2005)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 11)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret for godkendt (P6_TA(2005)0197)


8.12. Hvidvaskning af penge ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme (KOM(2004)0448 - C6-0143/2004 - 2004/0137(COD)) - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Hartmut Nassauer (A6-0137/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0198)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0198)


8.13. Ligestilling mellem mænd og kvinder ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 2001/51/EF om et EF-handlingsprogram vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder og af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 848/2004/EF om fastlæggelse af et EF-handlingsprogram med henblik på at fremme organisationer, der er aktive på europæisk plan hvad angår ligestilling mellem mænd og kvinder [KOM(2004)0551 - C6-0107/2004 - 2004/0194(COD)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0132/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P6_TA(2005)0199)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0199)


8.14. Systemer til frontal beskyttelse på motorkøretøjer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelsen af systemer til frontal beskyttelse på motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (KOM(2003)0586 - C5-0473/2003 - 2003/0226(COD)) - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0053/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0200)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0200)


8.15. Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (KOM(2003)0424 - C5-0329/2003 - 2003/0165(COD)) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Adriana Poli Bortone (A6-0128/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0201)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0201)

Indlæg til afstemningen:

- Adriana Poli Bortone (ordfører) om ændringsforslag 99.

- Guido Sacconi om afstemningsrækkefølgen for ændringsforslag 99 og 102.


8.16. Tilsætning af vitaminer og andre stoffer ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (KOM(2003)0671 - C5-0538/2003 - 2003/0262(COD)) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karin Scheele (A6-0124/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 16)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0202)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0202)


8.17. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)

Betænkning: Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (KOM(2005)0141 - C6-0111/2005 - 2005/0057(CNS)) - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Ana Mato Adrover (A6-0149/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2005)0203)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0203)


8.18. Håndvåben (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0321/2005, B6-0322/2005, B6-0323/2005, B6-0324/2005, B6-0325/2005 og B6-0326/2005

Forhandlingen havde fundet sted den 10.05.2005 (punkt 15 i protokollen af 10.05.2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0321/2005

(erstatter B6-0321/2005, B6-0322/2005, B6-0323/2005, B6-0324/2005, B6-0325/2005 og B6-0326/2005):

stillet af:

Karl von Wogau, Armin Laschet og Bogdan Klich for PPE-DE-Gruppen,

Ana Maria Gomes, Richard Howitt og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen,

Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen,

Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen,

Tobias Pflüger, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni og André Brie for GUE/NGL-Gruppen,

Ģirts Valdis Kristovskis og Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2005)0204)


8.19. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0320/2005

Forhandlingen havde fundet sted den 11.05.2005 (punkt 14 i protokollen af 11.05.2005).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0205)


8.20. Arbejdsvilkår for mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester inden for jernbanesektoren (afstemning)

Forslag til beslutning, indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 78, stk. 3, om forslag til Rådets direktiv vedrørende aftalen om visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester, indgået mellem European Transport Workers' Federation (ETF) og European Community of Rail (ECR) [KOM(2005)0032] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (B6-0319/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0206)

Indlæg til afstemningen:

- Proinsias De Rossa


8.21. Forbindelserne EU / Rusland (afstemning)

Betænkning: Forbindelserne mellem EU og Rusland (2004/2170(INI)) - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cecilia Malmström (A6-0135/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0207)

Indlæg til afstemningen:

- Wojciech Roszkowski havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 42, som blev godtaget.

- Cecilia Malmström havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 7, som blev godtaget

- Vytautas Landsbergis havde stillet et mundtligt ændringsforslag med det formål at indføje et punkt 31a (nyt) samt et mundtligt ændringsforslag til punkt 41 (begge mundtlige ændringsforslag blev godtaget).

- Maciej Marian Giertych havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt G, som ikke blev godtaget, eftersom mere end 37 medlemmer havde modsat sig, at dette ændringsforslag blev taget i betragtning.


8.22. Fremme og beskyttelse af grundlæggende rettigheder (afstemning)

Betænkning: Fremme og beskyttelse af grundlæggende rettigheder (2005/2007(INI)) - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A6-0144/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0208)

Indlæg til afstemningen:

- Maria Carlshamre havde stillet et mundligt ændringsforslag til punkt 14, der blev godtaget.


8.23. Overordnede retningslinjer for den almindelige økonomiske politik (afstemning)

Betænkning: Henstilling fra Kommissionen om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker som led i de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2005-2008) (KOM(2005)01412005/2017(INI)) - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Robert Goebbels (A6-0150/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0209)

Indlæg til afstemningen:

- Gunnar Hökmark, der havde modsat sig anmodningen fra PSE-Gruppen om at behandle ændringsforslag 6 som en tilføjelse til punkt 5, og Robert Goebbels (ordfører) om denne afvisning;

- Jean Lambert om den opdelte afstemning om ændringsforslag 24.


8.24. Socialpolitisk dagsorden 2006-2010 (afstemning)

Betænkning: Socialpolitisk dagsorden 2006-2010 (2004/2191(INI)) - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Ria Oomen-Ruijten (A6-0142/2005)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilag 1, punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2005)0210)

Indlæg til afstemningen:

- Sophia in 't Veld om ændringsforslag 8.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Hartmut Nassauer - A6-0137/2005

- Piia-Noora Kauppi.


10. Stemmerettelser

Følgende medlemmer havde meddelt stemmerettelser:

Betænkning: Adriana Poli Bortone - A6-0128/2005

ændringsforslag 39

imod: Britta Thomsen

ændringsforslag 46

imod: Britta Thomsen

ændringsforslag 47

imod: Roberta Angelilli, Sergio Berlato, Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella, Umberto Pirilli, Romano Maria La Russa, Linda McAvan, Britta Thomsen

ændringsforslag 109

imod: Charlotte Cederschiöld, Ole Christensen, Marielle De Sarnez, Bernard Lehideux, Charles Tannock

ændringsforslag 101

for: Britta Thomsen

ændringsforslag 99, 1. del

hverken/eller: Antoine Duquesne

ændringsforslag 99, 2. del

hverken/eller: Antoine Duquesne

ændringsforslag 102, 1. del

for: Ole Christensen, Dan Jørgensen

imod: Vladimír Železný

ændringsforslag 102, 2. del

for: Dan Jørgensen

imod: Vladimír Železný

ændringsforslag 29

for: Markus Ferber, Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Vladimír Železný

imod: Roberta Angelilli, Sergio Berlato, Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella, Umberto Pirilli, Romano Maria La Russa, Anna Hedh, Milan Horáček, Michael Cramer

ændringsforslag 104

for: Britta Thomsen

imod: Othmar Karas

ændringsforslag 108

imod: Dan Jørgensen

ændringsforslag 110

imod: Inger Segelström, Feleknas Uca

lovgivningsmæssig beslutning (som helhed)

imod: Karin Riis-Jørgensen, Martine Roure, Inger Segelström,

hverken/eller: Christoph Konrad

Betænkning: Karin Scheele - A6-0124/2005

ændringsforslag 57

imod: Charlotte Cederschiöld

Betænkning: Cecilia Malmström - A6-0135/2005

ændringsforslag 16, 1. del

imod: Anna Hedh

ændringsforslag 16, 2. del

for: Anna Hedh

ændringsforslag 16

imod: Rainer Wieland

Betænkning: Robert Goebbels - A6-0150/2005

ændringsforslag 8, 1. del

for: Alfonso Andria.


11. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


12. Tid og sted for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 06.06.2005 - 09.06.2005.


13. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.55.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savi, Sbarbati, Schenardi, Schierhuber, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik