Index 
Notulen
PDF 188kWORD 122k
Donderdag 26 mei 2005 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 4.Globale richtsnoeren voor het economisch beleid - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * - Agenda sociaal beleid (2006-2010) (debat)
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 8.Stemmingen
  
8.1.Niet-financiële kwartaalrekeningen institutionele sector ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap (2001-2005) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Overeenkomst EG/Chili inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Financiering van studies en modelprojecten met betrekking tot het gemeenschappelijk visserijbeleid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Protocol visserijovereenkomst EG/Ivoorkust (1 juli 2004 - 30 juni 2007) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Financiering gemeenschappelijk landbouwbeleid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (stemming)
  
8.9.Zitplaatsen en hoofdsteunen in motorvoertuigen ***II (stemming)
  
8.10.Veiligheidsgordels en bevestigingssystemen van motorvoertuigen ***II (stemming)
  
8.11.Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen ***II (stemming)
  
8.12.Witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering ***I (stemming)
  
8.13.Wijziging actieprogramma's gelijke kansen voor mannen en vrouwen ***I (stemming)
  
8.14.Beschermingsinrichtingen aan de voorzijde op motorvoertuigen ***I (stemming)
  
8.15.Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ***I (stemming)
  
8.16.Toevoeging van vitamines, mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen ***I (stemming)
  
8.17.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  
8.18.Lichte wapens (voorbereidende commissie van de VN) (stemming)
  
8.19.Europese dienst voor extern optreden (stemming)
  
8.20.Arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten verrichten (stemming)
  
8.21.Betrekkingen EU-Rusland (stemming)
  
8.22.Bevordering en bescherming van de grondrechten (stemming)
  
8.23.Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (stemming)
  
8.24.Sociale agenda (2006-2010) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (COM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)).

verwezen naar

ten principale

ECON

advies

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht (COM(2005)0117 - C6-0131/2005 - 2005/0045(CNS)).

verwezen naar

ten principale

PECH

advies

BUDG, ENVI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 14/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)0588 - C6-0132/2005 - 2005/2088(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 12/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)0480 - C6-0133/2005 - 2005/2089(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 15/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)0589 - C6-0134/2005 - 2005/2098(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 16/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)0590 - C6-0135/2005 - 2005/2099(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 17/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)0591 - C6-0136/2005 - 2005/2100(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 297/95 inzake de vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau dienen te worden betaald (COM(2005)0106 - C6-0137/2005 - 2005/0023(CNS)).

verwezen naar

ten principale

ENVI

advies

BUDG

- Ontwerpverordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen die het vredesproces belemmeren en het internationaal recht overtreden in het conflict in de Sudanese regio Darfur (08910/2005 - C6-0138/2005 - 2005/0068(CNS)).

verwezen naar

ten principale

LIBE

advies

DEVE, ECON

- Initiatief van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden (07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)).

verwezen naar

ten principale

LIBE


3. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2006, van de vangstmogelijkheden voor de tonijnvisserij en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Democratische Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar

- aanvullend protocol bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie.


4. Globale richtsnoeren voor het economisch beleid - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * - Agenda sociaal beleid (2006-2010) (debat)

Verslag over de aanbeveling van de Commissie betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Gemeenschap in het kader van de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (periode 2005-2008) (COM(2005)01412005/2017(INI)) - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Robert Goebbels (A6-0150/2005)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2005)0141 - C6-0111/2005 - 2005/0057(CNS)) - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ana Mato Adrover (A6-0149/2005)

Verslag over de sociale agenda (2006-2010) (2004/2191(INI)) - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (A6-0142/2005)

Robert Goebbels leidt het verslag in (A6-0150/2005).

Ana Mato Adrover leidt het verslag in (A6-0149/2005).

Ria Oomen-Ruijten leidt het verslag in (A6-0142/2005).

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (lid van de Commissie) en Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Zita Gurmai (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), José Albino Silva Peneda, namens de PPE-DE-Fractie, Anne Van Lancker, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, John Whittaker, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, en Gunnar Hökmark.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jan Andersson, Patrizia Toia, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Ieke van den Burg, Gabriele Zimmer, Andreas Mölzer, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Othmar Karas, Poul Nyrup Rasmussen, Tomáš Zatloukal, Joaquín Almunia, Vladimír Špidla en Ieke van den Burg, om een vraag te stellen welke Vladimír Špidla beantwoordt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.23 van de notulen van 26.05.2005, punt 8.17 van de notulen van 26.05.2005 en punt 8.24 van de notulen van 26.05.2005.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 10.50 uur onderbroken en om 11.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Rectificaties stemgedrag

Vergadering van 12.05.2005

Verslag Luis Herrero-Tejedor - A6-0111/2005

paragraaf 36

onthouding: Bairbre de Brún

°
° ° °

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


6. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de ALDE-Fractie en de PPE-DE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

- Commissie ECON

Sharon Margaret Bowles

- Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuidoost-Azië en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN)

Sharon Margaret Bowles

- Commissie LIBE

Amalia Sartori is geen lid meer van deze commissie.


7. Verzoek om verdediging van de immuniteit

De heer Jean-Charles Marchiani, voormalig lid van het Europees Parlement, heeft de Voorzitter een verzoek doen toekomen om verdediging van zijn immuniteit en voorrechten bij de bevoegde instanties van de Franse Republiek.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3 van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen) zijn opgenomen in bijlage 1 bij de notulen.


8.1. Niet-financiële kwartaalrekeningen institutionele sector ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector (15235/1/2004 - C6-0091/2005 - 2003/0296(COD)) - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0152/2005)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 1)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Astrid Lulling legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

Goedgekeurd (P6_TA(2005)0188)


8.2. Meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap (2001-2005) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2000/819/EG van de Raad betreffende een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (2001-2005) (COM(2004)0781 - C6-0242/2004 - 2004/0272(COD)) - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Britta Thomsen (A6-0118/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0189)


8.3. Salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het initiatief van het Groothertogdom Luxemburg met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake de aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol (5429/2005 - C6-0037/2005 - 2005/0803(CNS)) - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A6-0139/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 3)

INITIATIEF en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Verworpen bij één enkele stemming

De zaak wordt op grond van artikel 52, lid 3 van het Reglement naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie LIBE, terugverwezen.


8.4. Overeenkomst EG/Chili inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2004)0829 - C6-0011/2005 - 2004/0289(CNS)) - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0100/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0190)


8.5. Financiering van studies en modelprojecten met betrekking tot het gemeenschappelijk visserijbeleid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 2000/439/EG van de Raad van 29 juni 2000 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven van de lidstaten voor het verzamelen van gegevens, alsmede in de financiering van studies en modelprojecten ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2004)0618 - C6-0243/2004 - 2004/0213(CNS)) - Commissie visserij. Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0113/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0191)


8.6. Protocol visserijovereenkomst EG/Ivoorkust (1 juli 2004 - 30 juni 2007) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2007, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust (COM(2004)0619 - C6-0138/2004 - 2004/0211(CNS)) - Commissie visserij. Rapporteur: Philippe Morillon (A6-0114/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0192)


8.7. Financiering gemeenschappelijk landbouwbeleid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2004)0489 - C6-0166/2004 - 2004/0164(CNS)) - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Agnes Schierhuber (A6-0127/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0193)


8.8. Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (stemming)

Verslag over het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (2005/2076(ACI)) - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0147/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 8)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT

Het woord wordt gevoerd door Jo Leinen (rapporteur).

Aangenomen (P6_TA(2005)0194)

Ingevolge de herziening van het kaderakkoord leggen Josep Borrell Fontelles, Voorzitter, en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) een korte verklaring af en gaan vervolgens, in aanwezigheid van de rapporteur en Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie), over tot ondertekening van het kaderakkoord.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter


8.9. Zitplaatsen en hoofdsteunen in motorvoertuigen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 74/408/EEG van de Raad, met betrekking tot de zitplaatsen en de bevestiging en hoofdsteunen daarvan in motorvoertuigen (11935/3/2004 - C6-0031/2005 - 2003/0128(COD)) - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A6-0115/2005)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 9)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0195)


8.10. Veiligheidsgordels en bevestigingssystemen van motorvoertuigen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/541/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende veiligheidsgordels en bevestigingssystemen van motorvoertuigen (11934/3/2004 - C6-0029/2005 - 2003/0130(COD)) - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0120/2005)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 10)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2005)0196)


8.11. Bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/115/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen (11933/3/2004 - C6-0030/2005 - 2003/0136(COD)) - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0117/2005)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 11)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2005)0197)


8.12. Witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering (COM(2004)0448 - C6-0143/2004 - 2004/0137(COD)) - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Hartmut Nassauer (A6-0137/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0198)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0198)


8.13. Wijziging actieprogramma's gelijke kansen voor mannen en vrouwen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2001/51/EG van de Raad betreffende het programma in verband met de communautaire strategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen en Besluit nr. 848/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen actief zijn (COM(2004)0551 - C6-0107/2004 - 2004/0194(COD)) - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0132/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P6_TA(2005)0199)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0199)


8.14. Beschermingsinrichtingen aan de voorzijde op motorvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van beschermingsinrichtingen aan de voorzijde op motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (COM(2003)0586 - C5-0473/2003 - 2003/0226(COD)) - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0053/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0200)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0200)


8.15. Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (COM(2003)0424 - C5-0329/2003 - 2003/0165(COD)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adriana Poli Bortone (A6-0128/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0201)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0201)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Adriana Poli Bortone (rapporteur) over amendement 99.

- Guido Sacconi over de volgorde van stemming over amendementen 99 en 102.


8.16. Toevoeging van vitamines, mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toevoeging van vitaminen, mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (COM(2003)0671 - C5-0538/2003 - 2003/0262(COD)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karin Scheele (A6-0124/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0202)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0202)


8.17. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2005)0141 - C6-0111/2005 - 2005/0057(CNS)) - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ana Mato Adrover (A6-0149/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0203)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0203)


8.18. Lichte wapens (voorbereidende commissie van de VN) (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0321/2005, B6-0322/2005, B6-0323/2005, B6-0324/2005, B6-0325/2005 en B6-0326/2005

Het debat heeft op 10.05.2005 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 10.05.2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0321/2005

(ter vervanging van B6-0321/2005, B6-0322/2005, B6-0323/2005, B6-0324/2005, B6-0325/2005 en B6-0326/2005):

ingediend door de volgende leden:

Karl von Wogau, Armin Laschet en Bogdan Klich, namens de PPE-DE-Fractie,

Ana Maria Gomes, Richard Howitt en Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie,

Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie,

Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie,

Tobias Pflüger, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie,

Ģirts Valdis Kristovskis en Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2005)0204)


8.19. Europese dienst voor extern optreden (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0320/2005

Het debat heeft op 11.05.2005 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 11.05.2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0205)


8.20. Arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten verrichten (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 78, lid 3 van het Reglement, over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de overeenkomst tussen de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) inzake bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten verrichten (COM(2005)0032) - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (B6-0319/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0206)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Proinsias De Rossa


8.21. Betrekkingen EU-Rusland (stemming)

Verslag over de betrekkingen EU-Rusland (2004/2170(INI)) - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cecilia Malmström (A6-0135/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0207)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Wojciech Roszkowski diende een mondeling amendement in op amendement 42 dat in aanmerking werd genomen.

- Cecilia Malmström diende een mondeling amendement in op amendement 7 dat in aanmerking werd genomen.

- Vytautas Landsbergis diende een mondeling amendement in strekkende tot inlassing van een nieuwe paragraaf 31 bis alsmede een mondeling amendement op paragraaf 41 (beide mondelinge amendementen werden in aanmerking genomen).

- Maciej Marian Giertych diende een mondeling amendement in op overweging G dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 37 leden hiertegen bezwaar maakten.


8.22. Bevordering en bescherming van de grondrechten (stemming)

Verslag over de bevordering en de bescherming van de grondrechten: de rol van de nationale en Europese instellingen, met inbegrip van het Bureau voor de grondrechten (2005/2007(INI)) - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A6-0144/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0208)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Maria Carlshamre diende een mondeling amendement in op paragraaf 14 dat in aanmerking werd genomen.


8.23. Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Commissie betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Gemeenschap in het kader van de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (periode 2005-2008) (COM(2005)01412005/2017(INI)) - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Robert Goebbels (A6-0150/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0209)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Gunnar Hökmark maakte bezwaar tegen het verzoek van de PSE-Fractie om amendement 6 als toevoeging aan paragraaf 5 te beschouwen en Robert Goebbels (rapporteur) voerde het woord over dit bezwaar;

- Jean Lambert over de stemming in onderdelen over amendement 24.


8.24. Sociale agenda (2006-2010) (stemming)

Verslag over de sociale agenda (2006-2010) (2004/2191(INI)) - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (A6-0142/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0210)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Sophia in 't Veld over amendement 8.


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Hartmut Nassauer - A6-0137/2005

- Piia-Noora Kauppi


10. Rectificaties stemgedrag

De volgende leden hebben hun stemgedrag als volgt gerectificeerd:

Verslag Adriana Poli Bortone - A6-0128/2005

amendement 39

tegen: Britta Thomsen

amendement 46

tegen: Britta Thomsen

amendement 47

tegen: Roberta Angelilli, Sergio Berlato, Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella, Umberto Pirilli, Romano Maria La Russa, Linda McAvan, Britta Thomsen

amendement 109

tegen: Charlotte Cederschiöld, Ole Christensen, Marielle De Sarnez, Bernard Lehideux, Charles Tannock

amendement 101

voor: Britta Thomsen

amendement 99, eerste deel

onthouding: Antoine Duquesne

amendement 99, tweede deel

onthouding: Antoine Duquesne

amendement 102, eerste deel

voor: Ole Christensen, Dan Jørgensen

tegen: Vladimír Železný

amendement 102, tweede deel

voor: Dan Jørgensen

tegen: Vladimír Železný

amendement 29

voor: Markus Ferber, Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Vladimír Železný

tegen: Roberta Angelilli, Sergio Berlato, Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella, Umberto Pirilli, Romano Maria La Russa, Anna Hedh, Milan Horáček, Michael Cramer

amendement 104

voor: Britta Thomsen

tegen: Othmar Karas

amendement 108

tegen: Dan Jørgensen

amendement 110

tegen: Inger Segelström, Feleknas Uca

wetgevingsresolutie (als geheel)

tegen: Karin Riis-Jørgensen, Martine Roure, Inger Segelström,

onthouding: Christoph Konrad

Verslag Karin Scheele - A6-0124/2005

amendement 57

tegen: Charlotte Cederschiöld

Verslag Cecilia Malmström - A6-0135/2005

amendement 16, eerste deel

tegen: Anna Hedh

amendement 16, tweede deel

voor: Anna Hedh

amendement 16

tegen: Rainer Wieland

Verslag Robert Goebbels - A6-0150/2005

amendement 8, eerste deel

voor: Alfonso Andria


11. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


12. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 06.06.2005 t/m 09.06.2005.


13. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.55 uur gesloten.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savi, Sbarbati, Schenardi, Schierhuber, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid