Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2209(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0153/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0153/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 11

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0224

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

11. Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 [2004/2209(INI)] - Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Ο Reimer Böge παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Véronique De Keyser (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Margrietus van den Berg (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Pierre Jonckheer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Enrico Letta (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Jamila Madeira (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jutta D. Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Paul Rübig (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Phillip Whitehead (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Etelka Barsi-Pataky (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Constanze Angela Krehl (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Albert Jan Maat (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Ruth Hieronymi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Gérard Deprez (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Johannes Voggenhuber (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Ilda Figueiredo (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Jan Mulder (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Paulo Casaca (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Wojciech Roszkowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Δημήτριος Παπαδημούλης, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend και James Elles.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso και Reimer Böge.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.06.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου