Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0072(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0138/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0138/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0226

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

16. Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/12/ΕΟΚ για το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Ο Dariusz Rosati παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κατερίνα Μπατζελή, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács και Othmar Karas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.06.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου