Indekss 
Protokols
PDF 221kWORD 150k
Otrdiena, 2005. gada 7. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 5.Cīņa pret terorismu (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem ***I (balsojums)
  6.2.Enerģijas gala patēriņa efektivitāte un enerģijas pakalpojumi ***I (balsojums)
  6.3.Kopienas telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) ***I (balsojums)
  6.4.Pārapdrošināšana ***I (balsojums)
  6.5.Atbalsts lauku attīstībai no EAFRD * (balsojums)
  6.6.Informācijas apmaiņa saistībā ar smagiem pārkāpumiem un terora aktiem * (balsojums)
  6.7.Informācijas apmaiņa un sadarbība attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem * (balsojums)
  6.8.Noziegumu un noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršana, izmeklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana * (balsojums)
  6.9.Kopienu finansiālo interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošana (balsojums)
  6.10.Eiropas Savienības Rīcības plāns terorisma apkarošanai (balsojums)
  6.11.Teroristu uzbrukumi: novēršana, sagatavošanās un reaģēšana (balsojums)
  6.12.Kritisku infrastruktūru aizsardzība saistībā ar terorisma apkarošanu (balsojums)
  6.13.Cīņa pret terorisma finansēšanu (balsojums)
  6.14.Informācijas apmaiņa un sadarbība teroristu noziegumu jomā (balsojums)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs
 11.Paplašinātās ES politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi 2007.–2013. gadam (debates)
 12.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 13.Minoritāšu aizsardzība un diskriminācijas novēršanas politika paplašinātajā Eiropā (debates)
 14.Saistība starp legālo un nelegālo imigrāciju un migrantu integrāciju (debates)
 15.Skaidras naudas aprites kontrole ***II (debates)
 16.Akcīzes preces * (debates)
 17.Pacientu mobilitāte, veselības aprūpes attīstība (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonios TRAKATELLIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (COM(2005)0194 - C6-0140/2005 - 2005/0094(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu, attiecībā uz aģentūras izpilddirektora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [01] - C6-0141/2005 - 2005/0072(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, attiecībā uz centra direktora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [02] - C6-0142/2005 - 2005/0073(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr° 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi attiecībā uz fonda direktora un direktora vietnieka amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [03] - C6-0143/2005 - 2005/0074(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1360/90, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [04] - C6-0144/2005 - 2005/0075(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 302/93, ar ko izveido Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [05] - C6-0145/2005 - 2005/0076(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [10] - C6-0146/2005 - 2005/0081(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [11] - C6-0147/2005 - 2005/0082(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektora amata pilnvaru termiņu (Teksts ar EEA nozīmi) (COM(2005)0190 [12] - C6-0148/2005 - 2005/0083(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [14] - C6-0149/2005 - 2005/0085(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu attiecībā uz izpilddirektora amata pilnvaru termiņu (Teksts ar EEA nozīmi) (COM(2005)0190 [15] - C6-0150/2005 - 2005/0086(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1592/2002 attiecībā uz Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektora un direktoru amata pilnvaru termiņu (Teksts ar EEA nozīmi) (COM(2005)0190 [16] - C6-0151/2005 - 2005/0087(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu attiecībā uz izpilddirektora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [17] - C6-0152/2005 - 2005/0088(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

JURI

atzinums

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras rīcībai reaģēšanas pasākumu kuģu izraisīto piesārņojumu jomā un par Regulas (EK) Nr. 1406/2002 grozījumiem (COM(2005)0210 - C6-0153/2005 - 2005/0098(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

TRAN

atzinums

BUDG, CONT, ENVI, ITRE

- Priekšlikums Padomes regulai par protokola noslēgšanu, ar ko nosaka tunzivju zvejas iespējas un finanšu kompensāciju, kas paredzēta nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Komoru Islāma Federatīvo Republiku par zveju pie Komoru salām, laikposmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim (COM(2005)0187 - C6-0154/2005 - 2005/0092(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

PECH

atzinums

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par labojumiem Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (COM(2005)0214 - C6-0155/2005 - 2005/0100(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

IMCO

atzinums

ECON, EMPL, ENVI, ITRE

- Priekšlikums Padomes regulai par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai (8977/2005 - C6-0156/2005 - 2005/0806(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

DEVE

atzinums

AFET, INTA, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Horvātijas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem un par šā nolīguma pagaidu piemērošanu (COM(2005)0159 - C6-0173/2005 - 2005/0059(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

TRAN


3. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Debates notika 11.04.2005 (2005.04.11. protokola 15. punkts ).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Jean-Marie Cavada LIBE komitejas vārdā par 2004. gadā panākto progresu brīvības, drošības un tiesiskuma telpas (BDTT) izveidē (ES līguma 2. un 39. pants) (B6-0327/2005).


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   BOLĪVIJA

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā par situāciju Bolīvijā (B6-0361/2005);

- Pasqualina Napoletano un Margrietus van den Berg PSE grupas vārdā par situāciju Bolīvijā (B6-0362/2005);

- Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda un Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā par situāciju Bolīvijā (B6-0365/2005);

- Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo un Athanasios Pafilis GUE/NGL grupas vārdā par situāciju Bolīvijā (B6-0367/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā par situāciju Bolīvijā (B6-0376/2005).

II.   PRESES BRĪVĪBA ALŽĪRIJĀ

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā par Alžīriju (B6-0359/2005);

- Pasqualina Napoletano un Raimon Obiols i Germà PSE grupas vārdā par preses brīvību Alžīrijā (B6-0363/2005);

- Hélène Flautre un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā par preses brīvību Alžīrijā (B6-0366/2005);

- Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā par preses brīvību Alžīrijā (B6-0368/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par preses brīvību Alžīrijā (B6-0380/2005);

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda PPE-DE grupas vārdā par preses brīvību Alžīrijā (B6-0381/2005).

III.   AZERBAIDŽĀNA

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā par Azerbaidžānu (B6-0360/2005);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā par Azerbaidžānu (B6-0364/2005);

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā par situāciju Azerbaidžānā (B6-0369/2005);

- Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā par Azerbaidžānu (B6-0375/2005);

- Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā par Azerbaidžānu (B6-0378/2005);

- Marie Anne Isler Béguin un Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā par cilvēktiesību pārkāpumiem Azerbaidžānā (B6-0379/2005);

- Anna Elzbieta Fotyga UEN grupas vārdā par cilvēktiesībām un demokrātiju Azerbaidžānā (B6-0382/2005).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


5. Cīņa pret terorismu (debates)

Eiropas Savienības Rīcības plāns terorisma apkarošanai

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par ES Rīcības plānu terorisma apkarošanai [2004/2214(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Teroristu uzbrukumi: novēršana, sagatavošanās un reaģēšana

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par teroristu uzbrukumiem - novēršana, sagatavošanās un reaģēšana [2005/2043(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Kritisku infrastruktūru aizsardzība saistībā ar terorisma apkarošanu

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par kritisku infrastruktūru aizsardzību saistībā ar terorisma apkarošanu [2005/2044(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Cīņa pret terorisma finansēšanu

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par cīņu pret terorisma finansēšanu [2005/2065(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Informācijas apmaiņa saistībā ar smagiem pārkāpumiem un terora aktiem *

Ziņojums par Zviedrijas Karalistes iniciatīvu Padomes pamatlēmumam par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu, jo īpaši attiecībā uz smagiem pārkāpumiem, tostarp terora aktiem [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Informācijas apmaiņa un sadarbība attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem *

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Informācijas apmaiņa un sadarbība teroristu noziegumu jomā

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par informācijas apmaiņu un sadarbību teroristu noziegumu jomā [2005/2046(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Noziegumu un noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršana, izmeklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana *

Ziņojums par Apvienotās Karalistes, Francijas Republikas, Īrijas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu pieņemt Padomes ietvarlēmumu par to datu dublikāta saglabāšanu, kas ir apstrādāti un uzkrāti saistībā ar piekļuves nodrošināšanu publiskajiem elektronisko sakaru dienestiem, vai arī tādu datu saglabāšanu un uzkrāšanu, kas ir pieejami publiskajos sakaru tīklos, ar mērķi izmantot tos noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršanā, izmeklēšanā, atklāšanā un kriminālvajāšanas īstenošanā [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterorisms

Mutisks jautājums, ko uzdeva Karl-Heinz Florenz ENVI komitejas vārdā Padomei par Eiropas Savienības spēju atbildēt uz bioterorisma radītajiem draudiem sabiedrības veselībai (B6-0243/2005)

Mutisks jautājums, ko uzdeva Karl-Heinz Florenz ENVI komitejas vārdā Komisijai par Eiropas Savienības spēju atbildēt uz bioterorisma radītajiem draudiem sabiedrības veselībai (B6-0244/2005)

Rosa Díez González iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0161/2005).

Mario Borghezio iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne iepazīstina ar saviem ziņojumiem (A6-0162/2005, A6-0160/2005 un A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz izvērsa mutiskos jautājumus (B6-0243/2005 un B6-0244/2005).

Uzstājās Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Jaime Mayor Oreja (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) (A6-0160/2005) un Angelika Niebler (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja) (A6-0174/2005).

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Manuel Medina Ortega (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā, Johannes Voggenhuber Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, James Hugh Allister pie grupām nepiederošs deputāts, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann un Carlos Coelho.

SĒDI VADA: Ingo FRIEDRICH
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un Franco Frattini.

SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūnija protokola 6.10. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.11. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.12. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.13. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.6. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.7. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.14. punkts un 2005. gada 7. jūnija protokola 6.8. punkts.


6. Balsošanas laiks

Sīkāka informācija par balsojumiem (grozījumi, atsevišķi balsojumi un balsojumi pa daļām) ir sniegta protokola 1. pielikumā.


6.1. Pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem un atceļ Lēmumus 96/391/EK un 1229/2003/EK [COM(2003)0742 - C5-0064/2004 - 2003/0297(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0211)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0211)


6.2. Enerģijas gala patēriņa efektivitāte un enerģijas pakalpojumi ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un enerģijas pakalpojumiem [COM(2003)0739 - C5-0642/2003 - 2003/0300(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0212)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0212)


6.3. Kopienas telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka telpiskās informācijas infrastruktūru Kopienā (INSPIRE) [COM(2004)0516 - C6-0099/2004 - 2004/0175(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0213)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0213)


6.4. Pārapdrošināšana ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārapdrošināšanu un Padomes Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem [COM(2004)0273 - C6-0038/2004 - 2004/0097(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0214)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0214)


6.5. Atbalsts lauku attīstībai no EAFRD * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai, ko sniedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EAFRD) [COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0215)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0215)


6.6. Informācijas apmaiņa saistībā ar smagiem pārkāpumiem un terora aktiem * (balsojums)

Ziņojums par Zviedrijas Karalistes iniciatīvu Padomes pamatlēmumam par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu, jo īpaši attiecībā uz smagiem pārkāpumiem, tostarp terora aktiem [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 6. punkts)

ZVIEDRIJAS KARALISTES INICIATĪVA

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0216)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0216)


6.7. Informācijas apmaiņa un sadarbība attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0217)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0217)


6.8. Noziegumu un noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršana, izmeklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana * (balsojums)

Ziņojums par Apvienotās Karalistes, Francijas Republikas, Īrijas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu pieņemt Padomes ietvarlēmumu par to datu dublikāta saglabāšanu, kas ir apstrādāti un uzkrāti saistībā ar piekļuves nodrošināšanu publiskajiem elektronisko sakaru dienestiem, vai arī tādu datu saglabāšanu un uzkrāšanu, kas ir pieejami publiskajos sakaru tīklos, ar mērķi izmantot tos noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršanā, izmeklēšanā, atklāšanā un kriminālvajāšanas īstenošanā [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 8. punkts)

APVIENOTĀS KARALISTES, FRANCIJAS REPUBLIKAS, ĪRIJAS UN ZVIEDRIJAS KARALISTES INICIATĪVA

Noraidīts

Uzstājās Nicolas Schmit (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un norādīja, ka Padome uztur spēkā savu priekšlikumu.

Saskaņā ar Reglamenta 52. panta 3. punktu to nodod atpakaļ atbildīgajai komitejai.


6.9. Kopienu finansiālo interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošana (balsojums)

Ziņojums par Kopienu finansiālo interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu [2004/2198(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0218)


6.10. Eiropas Savienības Rīcības plāns terorisma apkarošanai (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par ES Rīcības plānu terorisma apkarošanai [2004/2214(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 10. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0219)

Par balsojumu uzstājās:

- Martine Roure norādīja, ka PSE grupa ir atsaukusi 14. grozījumu.


6.11. Teroristu uzbrukumi: novēršana, sagatavošanās un reaģēšana (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par teroristu uzbrukumiem - novēršana, sagatavošanās un reaģēšana [2005/2043(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 11. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0220)

Par balsojumu uzstājās:

- Vytautas Landsbergis iesniedza mutisku grozījumu C apsvērumam, taču tas netika iekļauts, jo tam nepiekrita vairāk nekā 37 deputāti.


6.12. Kritisku infrastruktūru aizsardzība saistībā ar terorisma apkarošanu (balsojums)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par kritisku infrastruktūru aizsardzību saistībā ar terorisma apkarošanu [2005/2044(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 12. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0221)


6.13. Cīņa pret terorisma finansēšanu (balsojums)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par cīņu pret terorisma finansēšanu [2005/2065(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 13. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0222)

Par balsojumu uzstājās:

- Giusto Catania par 1. grozījumu;

- Sarah Ludford ALDE grupas vārdā iesniedza mutisku grozījumu 4./rév grozījumam, un tas tika iekļuts;

- Rosa Díez González PSE grupas vārdā atbalstīja Sarah Ludford iesniegto mutisko grozījumu.


6.14. Informācijas apmaiņa un sadarbība teroristu noziegumu jomā (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par informācijas apmaiņu un sadarbību teroristu noziegumu jomā [2005/2046(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 14. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0223)


7. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Antoine Duquesne ziņojums - A6-0162/2005

Andreas Mölzer


8. Balsojuma labojumi

Turpmāk minētie deputāti iesniedza šādus balsojuma labojumus.

Mechtild Rothe ziņojums - A6-0130/2005

- grozījums Nr. 28

   par: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

   pret: Maria Martens

Agnes Schierhuber ziņojums - A6-0145/2005

- grozījums Nr. 114

   par: Claude Turmes

- grozītais priekšlikums

   par: Claude Turmes

- normatīvā rezolūcija

   par: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Antoine Duquesne ziņojums - A6-0160/2005

- normatīvā rezolūcija

   par: John Attard-Montalto

Jaime Mayor Oreja ziņojums - A6-0166/2005

- grozījums Nr. 13

   par: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

   pret: Othmar Karas

- grozījums Nr. 5

   pret: Othmar Karas

- grozījums Nr. 10

   par: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

- grozījumi Nr. 1/11 (identiski)

   pret: Luis de Grandes Pascual

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.50 un atsākta plkst. 15.00.)


SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES
Priekšsēdētājs

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Marie-Hélène Descamps informēja, ka viņa bija klāt, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.


10. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PSE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

AFET komiteja:

- Pasqualina Napoletano vietā Massimo D'Alema.

INTA komiteja:

- Massimo D'Alema vietā Pasqualina Napoletano.

Delegācija attiecībām ar ASEAN dalībvalstīm, Dienvidaustrumu Āziju un Korejas Republiku:

- Vincenzo Lavarra


11. Paplašinātās ES politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi 2007.–2013. gadam (debates)

Ziņojums par paplašinātās ES politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam [2004/2209(INI)] - Pagaidu komitejas izveidi saistībā ar paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem no 2007. gada līdz 2013. Referents: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Nicolas Schmit (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās: Véronique De Keyser (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Margrietus van den Berg (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Pierre Jonckheer (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Enrico Letta (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Jamila Madeira (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Jutta D. Haug (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Paul Rübig (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Phillip Whitehead (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Etelka Barsi-Pataky (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Constanze Angela Krehl (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Albert Jan Maat (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Ruth Hieronymi (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Gérard Deprez (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Johannes Voggenhuber (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Ilda Figueiredo (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Jan Mulder (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Paulo Casaca (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Alain Lamassoure PPE-DE grupas vārdā, Catherine Guy-Quint PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā un Dariusz Maciej Grabowski IND/DEM grupas vārdā.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Wojciech Roszkowski UEN grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend un James Elles.

SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso un Reimer Böge.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 8. jūnija protokola 6.2. punkts.


12. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0246/2005).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 31 (Alfredo Antoniozzi): Itāliešu valodas popularizēšana Eiropā (Eurydice 2005. gada ziņojums) un noteikumu izstrādāšana valodu lietošanai Eiropas iestādēs

Ján Figeľ (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Alfredo Antoniozzi un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 32 (Yiannakis Matsis): Kipras piedalīšanās programmā "Partnerattiecības mieram" un attiecībās ar NATO

Ján Figeľ atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Yiannakis Matsis un Georgios Papastamkos.

Jautājums Nr. 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometriskie dati vīzās

Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Paul Rübig, David Martin un Alexander Nuno Alvaro.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 34 (Mairead McGuinness): Sabiedrisko apraides pakalpojumu licences maksa

Viviane Reding (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 35 (Manolis Mavrommatis): Programma MEDIA

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Manolis Mavrommatis.

Jautājums Nr. 36 (Åsa Westlund): Sabiedriskie pakalpojumi gaidāmajā jaunajā direktīvā par televīzijas paraidi

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Åsa Westlund.

Jautājums Nr. 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pasākumi Eiropas Jaunatnes pakta īstenošanai

Ján Figeľ atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 38 (Bernd Posselt): Pārrobežu atbalsts kultūras pasākumiem

Ján Figeľ atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Uz jautājumiem Nr. 39 līdz 44 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 45 (Bart Staes): Līdzekļi pētniecībai un attīstībai atjaunīgās enerģijas jomā

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bart Staes.

Uzstājās Gay Mitchell, 47.jautājuma autors, par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 46 (John Bowis): Pētījumi par kurlumu un dzirdes pavājināšanos

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva John Bowis.

Uz jautājumiem Nr. 47 līdz 88 sniegs rakstiskas atbildes.

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.45 un atsākta plkst. 21.00.)


SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Minoritāšu aizsardzība un diskriminācijas novēršanas politika paplašinātajā Eiropā (debates)

Ziņojums par minoritāšu aizsardzību un diskriminācijas novēršanas politiku paplašinātajā Eiropā [2005/2008(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Maria Matsouka (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Edit Bauer PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Romano Maria La Russa UEN grupas vārdā, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa un Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 8. jūnija protokola 6.6. punkts.


14. Saistība starp legālo un nelegālo imigrāciju un migrantu integrāciju (debates)

Ziņojums par saistību starp legālo un nelegālo imigrāciju un migrantu integrāciju [2004/2137(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Martine Roure PSE grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Jan Tadeusz Masiel, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil un Franco Frattini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 9. jūnija protokola 9.7. punkts.


15. Skaidras naudas aprites kontrole ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kontroli attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis).

Vincent Peillon iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās: Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā un László Kovács.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 8. jūnija protokola 6.3. punkts.


16. Akcīzes preces * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, kas groza Direktīvu 92/12/EEK par akcīzes preču vispārējo režīmu, glabāšanu, apriti un uzraudzību [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis)

Uzstājās: Astrid Lulling PPE-DE grupas vārdā, Katerina Batzeli PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács un Othmar Karas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 8. jūnija protokola 6.4. punkts.


17. Pacientu mobilitāte, veselības aprūpes attīstība (debates)

Ziņojums par pacientu mobilitāti un veselības aprūpes attīstību Eiropas Savienībā [2004/2148(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Markos Kyprianou (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Avril Doyle PPE-DE grupas vārdā, Karin Jöns PSE grupas vārdā, Jules Maaten ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā, Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas un Markos Kyprianou.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 9. jūnija protokola 9.8. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 357.269/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 00.05.

Julian Priestley

Ingo Friedrich

ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika