Index 
Notulen
PDF 212kWORD 157k
Dinsdag 7 juni 2005 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Strijd tegen het terrorisme (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector ***I (stemming)
  6.2.Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I (stemming)
  6.3.Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I (stemming)
  6.4.Herverzekering ***I (stemming)
  6.5.Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) * (stemming)
  6.6.Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden * (stemming)
  6.7.Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard * (stemming)
  6.8.Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme * (stemming)
  6.9.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (stemming)
  6.10.EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (stemming)
  6.11.Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen (stemming)
  6.12.Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding (stemming)
  6.13.Strijd tegen de financiering van het terrorisme (stemming)
  6.14.Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007 -2013 (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 13.Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (debat)
 14.Samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten (debat)
 15.Controle op de bewegingen van contant geld ***II (debat)
 16.Accijnsproducten * (debat)
 17.Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonios TRAKATELLIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (COM(2005)0194 - C6-0140/2005 - 2005/0094(CNS)).

verwezen naar

ten principale

AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1210/90 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [01] - C6-0141/2005 - 2005/0072(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [02] - C6-0142/2005 - 2005/0073(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [03] - C6-0143/2005 - 2005/0074(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1360/90 van de Raad tot oprichting van een Europese Stichting voor opleiding wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [04] - C6-0144/2005 - 2005/0075(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [05] - C6-0145/2005 - 2005/0076(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 wat betreft de ambtstermijn van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (COM(2005)0190 [10] - C6-0146/2005 - 2005/0081(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [11] - C6-0147/2005 - 2005/0082(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de ambtstermijn van de directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2005)0190 [12] - C6-0148/2005 - 2005/0083(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk wat betreft de ambtstermijn van de directeur (COM(2005)0190 [14] - C6-0149/2005 - 2005/0085(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid wat betreft de ambtstermijn van de uitvoerend directeur (voor de EER relevante tekst) (COM(2005)0190 [15] - C6-0150/2005 - 2005/0086(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1592/2002 wat betreft de ambtstermijn van de uitvoerend directeur en de directeuren van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (voor de EER relevante tekst) (COM(2005)0190 [16] - C6-0151/2005 - 2005/0087(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau wat betreft de ambtstermijn van de uitvoerend directeur (COM(2005)0190 [17] - C6-0152/2005 - 2005/0088(COD)).

verwezen naar

ten principale

JURI

advies

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over meerjarenfinanciering voor de acties van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied van de bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 (COM(2005)0210 - C6-0153/2005 - 2005/0098(COD)).

verwezen naar

ten principale

TRAN

advies

BUDG, CONT, ENVI, ITRE

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden voor de tonijnvisserij en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren, voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2010 (COM(2005)0187 - C6-0154/2005 - 2005/0092(CNS)).

verwezen naar

ten principale

PECH

advies

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende rectificatie van Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (COM(2005)0214 - C6-0155/2005 - 2005/0100(COD)).

verwezen naar

ten principale

IMCO

advies

ECON, EMPL, ENVI, ITRE

- Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de toegang tot buitenlandse hulp van de Gemeenschap (8977/2005 - C6-0156/2005 - 2005/0806(CNS)).

verwezen naar

ten principale

DEVE

advies

AFET, INTA, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2005)0159 - C6-0173/2005 - 2005/0059(CNS)).

verwezen naar

ten principale

TRAN


3. Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 11.04.2005 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 11.04.2005).

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jean-Marie Cavada, namens de Commissie LIBE, over de in 2004 geboekte vooruitgang bij de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR) (artikelen 2 en 39 van het EU-Verdrag) (B6-0327/2005)


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   BOLIVIË

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Bolivië (B6-0361/2005);

- Pasqualina Napoletano en Margrietus van den Berg, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Bolivië (B6-0362/2005);

- Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Bolivië (B6-0365/2005);

- Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo en Athanasios Pafilis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Bolivië (B6-0367/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in Bolivië (B6-0376/2005).

II.   PERSVRIJHEID IN ALGERIJE

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over Algerije (B6-0359/2005);

- Pasqualina Napoletano en Raimon Obiols i Germà, namens de PSE-Fractie, over de persvrijheid in Algerije (B6-0363/2005);

- Hélène Flautre en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de persvrijheid in Algerije (B6-0366/2005);

- Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de persvrijheid in Algerije (B6-0368/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over de persvrijheid in Algerije (B6-0380/2005);

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda, namens de PPE-DE-Fractie, over de persvrijheid in Algerije (B6-0381/2005).

III.   AZERBEIDZJAN

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over Azerbeidzjan (B6-0360/2005);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda en Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, over Azerbeidzjan (B6-0364/2005);

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Azerbeidzjan (B6-0369/2005);

- Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over Azerbeidzjan (B6-0375/2005);

- Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, over Azerbeidzjan (B6-0378/2005);

- Marie Anne Isler Béguin en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, over de schending van de mensenrechten in Azerbeidzjan (B6-0379/2005);

- Anna Elzbieta Fotyga, namens de UEN-Fractie, over de mensenrechten en de democratie in Azerbeidzjan (B6-0382/2005).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


5. Strijd tegen het terrorisme (debat)

EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme [2004/2214(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het voorkomen van, het zich voorbereiden op en het beantwoorden van terroristische aanvallen [2005/2043(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad inzake de bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding [2005/2044(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Strijd tegen de financiering van het terrorisme

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad over de strijd tegen de financiering van het terrorisme [2005/2065(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden *

Verslag over het initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard (besluit) *

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard [2005/2046(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme *

Verslag over het initiatief van de Franse Republiek, Ierland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten of gegevens in openbare communicatienetwerken met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterrorisme

Mondelinge vraag van Karl-Heinz Florenz, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Reactievermogen van de EU op bedreiging van de volksgezondheid door bioterrorisme (B6-0243/2005)

Mondelinge vraag van Karl-Heinz Florenz, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Reactievermogen van de EU op bedreiging van de volksgezondheid door bioterrorisme (B6-0244/2005)

Rosa Díez González leidt het verslag in (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja leidt het verslag in (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis leidt het verslag in (A6-0161/2005).

Mario Borghezio leidt het verslag in (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne leidt de verslagen in (A6-0162/2005, A6-0160/2005 en A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro leidt het verslag in (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz licht de mondelinge vragen toe (B6-0243/2005 en B6-0244/2005).

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jaime Mayor Oreja (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (rapporteur voor advies van de Commissie AFET) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) (A6-0160/2005), en Angelika Niebler (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE) (A6-0174/2005).

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Manuel Medina Ortega (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie, Johannes Voggenhuber, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, James Hugh Allister, niet-ingeschrevene, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann en Carlos Coelho.

VOORZITTER: Ingo FRIEDRICH
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Franco Frattini.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 07.06.2005, punt 6.11 van de notulen van 07.06.2005, punt 6.12 van de notulen van 07.06.2005, punt 6.13 van de notulen van 07.06.2005, punt 6.6 van de notulen van 07.06.2005, punt 6.7 van de notulen van 07.06.2005, punt 6.14 van de notulen van 07.06.2005 en punt 6.8 van de notulen van 07.06.2005.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen) zijn opgenomen in bijlage 1 bij de notulen.


6.1. Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector en houdende intrekking van Beschikkingen nr. 96/391/EG en nr. 1229/2003/EG [COM(2003)0742 - C5-0064/2004 - 2003/0297(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0211)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0211)


6.2. Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten [COM(2003)0739 - C5-0642/2003 - 2003/0300(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0212)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0212)


6.3. Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) [COM(2004)0516 - C6-0099/2004 - 2004/0175(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0213)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0213)


6.4. Herverzekering ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG [COM(2004)0273 - C6-0038/2004 - 2004/0097(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0214)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0214)


6.5. Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0215)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0215)


6.6. Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden * (stemming)

Verslag over het initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 6)

INITIATIEF VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0216)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0216)


6.7. Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0217)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0217)


6.8. Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme * (stemming)

Verslag over het initiatief van de Franse Republiek, Ierland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten of gegevens in openbare communicatienetwerken met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 8)

INITIATIEF VAN DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND, HET KONINKRIJK ZWEDEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK

Verworpen

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad), die mededeelt dat de Raad zijn voorstel handhaaft.

De zaak wordt op grond van artikel 52, lid 3 van het Reglement naar de bevoegde commissie terugverwezen.


6.9. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (stemming)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding [2004/2198(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0218)


6.10. EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme (stemming)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme [2004/2214(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 10)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2005)0219)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Martine Roure deelde mede dat de PSE-Fractie amendement 14 had ingetrokken.


6.11. Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen (stemming)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende het voorkomen van, het zich voorbereiden op en het beantwoorden van terroristische aanvallen [2005/2043(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 11)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2005)0220)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Vytautas Landsbergis diende een mondeling amendement in op overweging C dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 37 leden hiertegen bezwaar maakten.


6.12. Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding (stemming)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad inzake de bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding [2005/2044(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 12)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2005)0221)


6.13. Strijd tegen de financiering van het terrorisme (stemming)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad over de strijd tegen de financiering van het terrorisme [2005/2065(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 13)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2005)0222)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Giusto Catania voerde het woord over amendement 1;

- Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, diende een mondeling amendement in op amendement 4/rev. dat in aanmerking werd genomen;

- Rosa Díez González, namens de PSE-Fractie, steunde het mondeling amendement van Sarah Ludford.


6.14. Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (stemming)

Verslag houdende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Europese Raad en de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard [2005/2046(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 14)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2005)0223)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Antoine Duquesne - A6-0162/2005

Andreas Mölzer


8. Rectificaties stemgedrag

De volgende leden hebben hun stemgedrag als volgt gerectificeerd:

Verslag Mechtild Rothe - A6-0130/2005

- amendement 28

   voor: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

   tegen: Maria Martens

Verslag Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- amendement 114

   voor: Claude Turmes

- gewijzigd voorstel

   voor: Claude Turmes

- wetgevingsresolutie

   voor: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Verslag Antoine Duquesne - A6-0160/2005

- wetgevingsresolutie

   voor: John Attard-Montalto

Verslag Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- amendement 13

   voor: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

   tegen: Othmar Karas

- amendement 5

   tegen: Othmar Karas

- amendement 10

   voor: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

- amendementen 1/11 (gelijkluidend)

   tegen: Luis de Grandes Pascual

(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Marie-Hélène Descamps heeft laten weten dat zij weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.


10. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PSE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie AFET:

- Pasqualina Napoletano in plaats van Massimo D'Alema.

Commissie INTA:

- Massimo D'Alema in plaats van Pasqualina Napoletano.

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN):

- Vincenzo Lavarra


11. Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007 -2013 (debat)

Verslag over de beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007 -2013 [2004/2209(INI)] - Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Margrietus van den Berg (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Pierre Jonckheer (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Enrico Letta (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Jamila Madeira (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jutta D. Haug (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Paul Rübig (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Phillip Whitehead (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Etelka Barsi-Pataky (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Constanze Angela Krehl (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Albert Jan Maat (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Ruth Hieronymi (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Gérard Deprez (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Johannes Voggenhuber (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Ilda Figueiredo (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Jan Mulder (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Paulo Casaca (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Alain Lamassoure, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Guy-Quint, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, en Dariusz Maciej Grabowski, namens de IND/DEM-Fractie.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Wojciech Roszkowski, namens de UEN-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend en James Elles.

VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso en Reimer Böge.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 08.06.2005.


12. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0246/2005).

Eerste deel

Vraag 31 (Alfredo Antoniozzi): Bevordering van het Italiaans (Eurydice-rapport 2005) en de talenregeling binnen de EU-instellingen.

Ján Figeľ (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Alfredo Antoniozzi en Paul Rübig.

Vraag 32 (Yiannakis Matsis): Deelneming van Cyprus aan het "Partnerschap voor Vrede" en associatie met de NAVO.

Ján Figeľ beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Yiannakis Matsis en Georgios Papastamkos.

Vraag 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometrische kenmerken in visa.

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Paul Rübig, David Martin en Alexander Nuno Alvaro.

Tweede deel

Vraag 34 (Mairead McGuinness): Bijdrage publieke omroep.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Mairead McGuinness.

Vraag 35 (Manolis Mavrommatis): MEDIA-programma.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Manolis Mavrommatis.

Vraag 36 (Åsa Westlund): Openbare dienstverlening in een toekomstige nieuwe richtlijn inzake omroepactiviteiten voor televisie.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Åsa Westlund.

Vraag 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Uitvoeringsmaatregelen voor het Europees pact voor de jeugd.

Ján Figeľ beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 38 (Bernd Posselt): Grensoverschrijdende bevordering van cultuur.

Ján Figeľ beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

De vragen 39 t/m 44 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 45 (Bart Staes): Budgetten onderzoek en ontwikkeling hernieuwbare energie.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bart Staes.

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, auteur van vraag 47, over het verloop van het vragenuur.

Vraag 46 (John Bowis): Onderzoek naar doofheid en slechthorendheid.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van John Bowis.

De vragen 47 t/m 88 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.45 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ
Ondervoorzitter

13. Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (debat)

Verslag over de bescherming van minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa [2005/2008(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Matsouka (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Edit Bauer, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Romano Maria La Russa, namens de UEN-Fractie, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa en Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 08.06.2005.


14. Samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten (debat)

Verslag over de samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten [2004/2137(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Jan Tadeusz Masiel, niet-ingeschrevene, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 09.06.2005.


15. Controle op de bewegingen van contant geld ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie).

Vincent Peillon licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, en László Kovács.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 08.06.2005.


16. Accijnsproducten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling, namens de PPE-DE-Fractie, Katerina Batzeli, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács en Othmar Karas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 08.06.2005.


17. Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg (debat)

Verslag over de mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie [2004/2148(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Avril Doyle, namens de PPE-DE-Fractie, Karin Jöns, namens de PSE-Fractie, Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas en Markos Kyprianou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 09.06.2005.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 357.269/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.05 uur gesloten.

Julian Priestley

Ingo Friedrich

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid