Kazalo 
Zapisnik
PDF 209kWORD 148k
Torek, 7. junij 2005 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Območje svobode, varnosti in pravice (razglasitev vloženih predlogov resolucij)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 5.Boj proti terorizmu (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Vseevropska energetska omrežja ***I (glasovanje)
  
6.2.Učinkovita končna raba energije ***I (glasovanje)
  
6.3.Infrastruktura za prostorske podatke v Skupnosti (INSPIRE) ***I (glasovanje)
  
6.4.Pozavarovanje ***I (glasovanje)
  
6.5.Podpiranje razvoja podeželja s strani EKSRP * (glasovanje)
  
6.6.Izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov (težja kazniva dejanja, vključno s terorističnimi dejanji) * (glasovanje)
  
6.7.Izmenjava informacij o terorističnih kaznivih dejanjih * (glasovanje)
  
6.8.Hramba podatkov z namenom boja zoper kazniva dejanja, vključno s terorizmom * (glasovanje)
  
6.9.Varstvo finančnih interesov Skupnosti in boj proti prevaram (glasovanje)
  
6.10.Akcijski načrt EU za boj proti terorizmu (glasovanje)
  
6.11.Teroristični napadi: preprečevanje, pripravljenost in odziv (glasovanje)
  
6.12.Varovanje kritične infrastrukture (glasovanje)
  
6.13.Boj proti financiranju terorizma (glasovanje)
  
6.14.Izmenjava informacij in sodelovanje na področju kaznivih dejanj terorizma (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Sestava odborov in delegacij
 11.Politični izzivi in proračunska sredstva (2007-2013) (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 13.Varstvo manjšin in protidiskriminacijska politika v razširjeni Evropi (razprava)
 14.Zakonito in nezakonito priseljevanje in vključevanje migrantov (razprava)
 15.Kontrola gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje ***II (razprava)
 16.Trošarinski proizvodi * (razprava)
 17.Mobilnost bolnikov in razvoj zdravstvenega varstva (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (COM(2005)0194 - C6-0140/2005 - 2005/0094(CNS)).

posredovano

pristojni

AGRI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi evropske agencije za okolje in evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja glede mandata izvršnega direktorja (COM(2005)0190 [01] - C6-0141/2005 - 2005/0072(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

ENVI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede mandata direktorja (COM(2005)0190 [02] - C6-0142/2005 - 2005/0073(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

EMPL

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer glede mandata direktorja in namestnika direktorja (COM(2005)0190 [03] - C6-0143/2005 - 2005/0074(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

EMPL

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Svetao spremembi Uredbe (EGS) št. 1360/90 o ustanovitvi Evropske ustanove za usposabljanje glede mandata direktorja (COM(2005)0190 [04] - C6-0144/2005 - 2005/0075(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

EMPL

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 302/93 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti glede mandata direktorja (COM(2005)0190 [05] - C6-0145/2005 - 2005/0076(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

LIBE

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 glede mandata izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost hrane (COM(2005)0190 [10] - C6-0146/2005 - 2005/0081(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

ENVI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 851/2004 o vzpostavitvi Evropskega centra za preprečevanje in nadziranje bolezni glede mandata direktorja (COM(2005)0190 [11] - C6-0147/2005 - 2005/0082(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

ENVI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 glede mandata izvršnega direktorja Evropske agencije za zdravila (Besedilo velja za EGP) (COM(2005)0190 [12] - C6-0148/2005 - 2005/0083(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

ENVI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2062/94 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede mandata direktorja (COM(2005)0190 [14] - C6-0149/2005 - 2005/0085(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

EMPL

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost glede mandata izvršnega direktorja (Besedilo velja za EGP) (COM(2005)0190 [15] - C6-0150/2005 - 2005/0086(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

TRAN

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1592/2002 glede mandata izvršnega direktorja in direktorjev Evropske agencije za varnost v letalstvu (Besedilo velja za EGP) (COM(2005)0190 [16] - C6-0151/2005 - 2005/0087(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

TRAN

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet glede mandata izvršnega direktorja (COM(2005)0190 [17] - C6-0152/2005 - 2005/0088(COD)).

posredovano

pristojni

JURI

mnenje

TRAN

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletni denarni podpori dejavnosti Evropske agencije za pomorsko varnost na področju odzivanja na onesnaženje z ladij in o spremembah Uredbe (ES) št. 1406/2002 (COM(2005)0210 - C6-0153/2005 - 2005/0098(COD)).

posredovano

pristojni

TRAN

mnenje

BUDG, CONT, ENVI, ITRE

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. Proposal for a Council regulation on the conclusion of the Protocol setting out the tuna fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Islamic Federal Republic of the Comoros on fishing off the Comoros for the period from 1 January 2005 to 31 December 2010 (COM(2005)0187 - C6-0154/2005 - 2005/0092(CNS)).

posredovano

pristojni

PECH

mnenje

DEVE, BUDG

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o popravku Direktive 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (COM(2005)0214 - C6-0155/2005 - 2005/0100(COD)).

posredovano

pristojni

IMCO

mnenje

ECON, EMPL, ENVI, ITRE

- Predlog Uredbe Sveta o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (8977/2005 - C6-0156/2005 - 2005/0806(CNS)).

posredovano

pristojni

DEVE

mnenje

AFET, INTA, BUDG

- Predlog Sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnega prevoza (COM(2005)0159 - C6-0173/2005 - 2005/0059(CNS)).

posredovano

pristojni

TRAN


3. Območje svobode, varnosti in pravice (razglasitev vloženih predlogov resolucij)

Razprava je potekala 11.04.2005 (točka 15 , Zapisnik z dne 11.04.2005).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Jean-Marie Cavada, v imenu Odbora LIBE, v letu 2004 dosežen napredek pri oblikovanju območja svobode, varnosti in pravice (OSVP) (člena 2 in 39 Pogodbe EU) (B6-0327/2005)


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I.   BOLIVIJA

- Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE o razmerah v Boliviji (B6-0361/2005);

- Pasqualina Napoletano in Margrietus van den Berg v imenu skupine PSE o razmerah v Boliviji (B6-0362/2005);

- Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda in Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Boliviji (B6-0365/2005);

- Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo in Athanasios Pafilis v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Boliviji (B6-0367/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o razmerah v Boliviji (B6-0376/2005).

II.   SVOBODA TISKA V ALŽIRIJI

- Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE o Alžiriji (B6-0359/2005);

- Pasqualina Napoletano in Raimon Obiols i Germà v imenu skupine PSE o svobodi tiska v Alžiriji (B6-0363/2005);

- Hélène Flautre in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o svobodi tiska v Alžiriji (B6-0366/2005);

- Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL o svobodi tiska v Alžiriji (B6-0368/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN o svobodi tiska v Alžiriji (B6-0380/2005);

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda v imenu skupine PPE-DE o svobodi tiska v Alžiriji (B6-0381/2005).

III.   AZERBAJDŽAN

- Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE o Azerbajdžanu (B6-0360/2005);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda in Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE o Azerbajdžanu (B6-0364/2005);

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Azerbajdžanu (B6-0369/2005);

- Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE o Azerbajdžanu (B6-0375/2005);

- Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM o Azerbajdžanu (B6-0378/2005);

- Marie Anne Isler Béguin in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE o kršenju človekovih pravic v Azerbajdžanu (B6-0379/2005);

- Anna Elzbieta Fotyga v imenu skupine UEN o človekovih pravicah in demokraciji v Azerbajdžanu (B6-0382/2005).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


5. Boj proti terorizmu (razprava)

Akcijski načrt EU za boj proti terorizmu

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Svetu o akcijskem načrtu Evropske unije za boj proti terorizmu [2004/2214(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Teroristični napadi: preprečevanje, pripravljenost in odziv

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta Svetu o nevarnosti terorističnih napadov: preprečevanje, pripravljenost in odziv [2005/2043(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Varovanje kritične infrastrukture

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Svetu o varovanju kritične infrastrukture v okviru boja proti terorizmu [2005/2044(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Boj proti financiranju terorizma

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Svetu o boju proti financiranju terorizma [2005/2065(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov (težja kazniva dejanja, vključno s terorističnimi dejanji) *

Poročilo: Pobuda Kraljevine Švedske z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije, zlasti glede težjih kaznivih dejanj, vključno s terorističnimi dejanji [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Izmenjava informacij o terorističnih kaznivih dejanjih *

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju terorističnih kaznivih dejanj [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Izmenjava informacij in sodelovanje na področju kaznivih dejanj terorizma

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskemu svetu in Svetu o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju kaznivih dejanj terorizma [2005/2046(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Hramba podatkov z namenom boja zoper kazniva dejanja, vključno s terorizmom *

Poročilo: Pobuda Francoske republike, Irske, Kraljevine Švedske in Združenega kraljestva z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o hrambi obdelanih in shranjenih podatkov v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali podatkov v javnih komunikacijskih omrežjih za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj, vključno s terorizmom [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterorizem

Vprašanje za ustni odgovor, ki ga je postavil Karl-Heinz Florenz, v imenu Odbor ENVI, Svetu: Zmogljivosti Evropske unije za odziv na grožnje javnemu zdravju, ki jih predstavlja bioterorizem (B6-0243/2005)

Vprašanje za ustni odgovor, ki ga je postavil Karl-Heinz Florenz, v imenu Odbor ENVI, Komisiji: Zmogljivosti Evropske unije za odziv na grožnje javnemu zdravju, ki jih predstavlja bioterorizem (B6-0244/2005)

Rosa Díez González je predstavila poročilo (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja je predstavil poročilo (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis je predstavil poročilo (A6-0161/2005).

Mario Borghezio je predstavil poročilo (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne je predstavil poročila (A6-0162/2005, A6-0160/2005 in A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro je predstavil poročilo (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz je predstavil vprašanja za ustni odgovor (B6-0243/2005 in B6-0244/2005).

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Govorili so Jaime Mayor Oreja (pripravljalec mnenja Odbora AFET) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (pripravljalec mnenja Odbora AFET) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (pripravljalec mnenja Odbora JURI) (A6-0160/2005), in Angelika Niebler (pripravljalka mnenja Odbora ITRE) (A6-0174/2005).

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorili so Manuel Medina Ortega (pripravljalec mnenja Odbora JURI) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Ignasi Guardans Cambó v imenu skupine ALDE, Johannes Voggenhuber v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, James Hugh Allister samostojni poslanec, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann in Carlos Coelho.

PREDSEDSTVO: Ingo FRIEDRICH
podpredsednik

Govorili so: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Franco Frattini.

PREDSEDSTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 , Zapisnik z dne 07.06.2005, točka 6.11 , Zapisnik z dne 07.06.2005, točka 6.12 , Zapisnik z dne 07.06.2005, točka 6.13 , Zapisnik z dne 07.06.2005, točka 6.6 , Zapisnik z dne 07.06.2005, točka 6.7 , Zapisnik z dne 07.06.2005, točka 6.14 , Zapisnik z dne 07.06.2005 in točka 6.8 , Zapisnik z dne 07.06.2005.


6. Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi 1 k temu zapisniku.


6.1. Vseevropska energetska omrežja ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja in o razveljavitvi Odločb št. 96/391/ES in 1229/2003/ES [COM(2003)0742 - C5-0064/2004 - 2003/0297(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0211)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0211)


6.2. Učinkovita končna raba energije ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o učinkoviti končni rabi energije in energetskih storitvah [COM(2003)0739 - C5-0642/2003 - 2003/0300(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0212)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0212)


6.3. Infrastruktura za prostorske podatke v Skupnosti (INSPIRE) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Skupnosti (INSPIRE) [COM(2004)0516 - C6-0099/2004 - 2004/0175(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0213)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0213)


6.4. Pozavarovanje ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pozavarovanju in spremembi Direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter Direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2004)0273 - C6-0038/2004 - 2004/0097(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0214)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0214)


6.5. Podpiranje razvoja podeželja s strani EKSRP * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o podpiranju razvoja podeželja s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) [COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0215)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0215)


6.6. Izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov (težja kazniva dejanja, vključno s terorističnimi dejanji) * (glasovanje)

Poročilo: Pobuda Kraljevine Švedske z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije, zlasti glede težjih kaznivih dejanj, vključno s terorističnimi dejanji [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 6)

POBUDA KRALJEVINE ŠVEDSKE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0216)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0216)


6.7. Izmenjava informacij o terorističnih kaznivih dejanjih * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju terorističnih kaznivih dejanj [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0217)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0217)


6.8. Hramba podatkov z namenom boja zoper kazniva dejanja, vključno s terorizmom * (glasovanje)

Poročilo: Pobuda Francoske republike, Irske, Kraljevine Švedske in Združenega kraljestva z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o hrambi obdelanih in shranjenih podatkov v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali podatkov v javnih komunikacijskih omrežjih za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj, vključno s terorizmom [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 8)

POBUDA REPUBLIKE FRANCIJE, IRSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠVEDSKE IN ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE

Zavrnjeno

Govoril je Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu), ki je dejal, da bo Svet ostal pri svojem predlogu.

Vprašanje se v skladu s členom 52(3) Poslovnika vrne odboru.


6.9. Varstvo finančnih interesov Skupnosti in boj proti prevaram (glasovanje)

Poročilo: Varstvo finančnih interesov Skupnosti in boj proti prevaram [2004/2198(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0218)


6.10. Akcijski načrt EU za boj proti terorizmu (glasovanje)

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Svetu o akcijskem načrtu Evropske unije za boj proti terorizmu [2004/2214(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 10)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P6_TA(2005)0219)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Martine Roure je dejal, da je skupina PSE umaknila predlog spremembe14.


6.11. Teroristični napadi: preprečevanje, pripravljenost in odziv (glasovanje)

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta Svetu o nevarnosti terorističnih napadov: preprečevanje, pripravljenost in odziv [2005/2043(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 11)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P6_TA(2005)0220)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Vytautas Landsbergis je predstavil ustni predlog spremembe k uvodni izjavi C, ki ni bil upoštevan, ker je temu nasprotovalo več kot 37 poslancev.


6.12. Varovanje kritične infrastrukture (glasovanje)

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Svetu o varovanju kritične infrastrukture v okviru boja proti terorizmu [2005/2044(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 12)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P6_TA(2005)0221)


6.13. Boj proti financiranju terorizma (glasovanje)

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Svetu o boju proti financiranju terorizma [2005/2065(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 13)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P6_TA(2005)0222)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Giusto Catania o predlogu spremembe1;

- Sarah Ludford v imenu skupine ALDE je predstavila ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 4/rev., ki je bil upoštevan.

- Rosa Díez González v imenu skupine PSE je podprla ustni predlog spremembe, ki ga je predstavila Sarah Ludford.


6.14. Izmenjava informacij in sodelovanje na področju kaznivih dejanj terorizma (glasovanje)

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskemu svetu in Svetu o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju kaznivih dejanj terorizma [2005/2046(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 14)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P6_TA(2005)0223)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Antoine Duquesne - A6-0162/2005

Andreas Mölzer


8. Popravki glasovanja

Sledeči poslanci so sporočili naslednje popravke njihovega glasovanja:

Poročilo: Mechtild Rothe - A6-0130/2005

- predlog spremembe 28

   za: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

   proti: Maria Martens

Poročilo: Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- predlog spremembe 114

   za: Claude Turmes

- spremenjen predlog

   za: Claude Turmes

- zakonodajna resolucija

   za: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Poročilo: Antoine Duquesne - A6-0160/2005

- zakonodajna resolucija

   za: John Attard-Montalto

Poročilo: Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- predlog spremembe 13

   za: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

   proti: Othmar Karas

- predlog spremembe 5

   proti: Othmar Karas

- predlog spremembe 10

   za: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

- predlogi sprememb 1/11 (identični)

   proti: Luis de Grandes Pascual

(Seja, ki se je prekinila ob 12.50,
se je nadaljevala ob 15.00.)


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Marie-Hélène Descamps je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča.


10. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine PSE je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

Odbor AFET:

- Pasqualina Napoletano namesto Massima D'Aleme.

Odbor INTA:

- Massimo D'Alema namesto Pasqualine Napoletano.

Delegacija za odnose z državami članicami ASEAN-a, jugovzhodno Azijo in Republiko Korejo:

- Vincenzo Lavarra.


11. Politični izzivi in proračunska sredstva (2007-2013) (razprava)

Poročilo: Politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013 [2004/2209(INI)] - Začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013. Poročevalec: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge je predstavil poročilo.

Govorili so Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije).

Govorili so Véronique De Keyser (pripravljalka mnenja Odbora AFET), Margrietus van den Berg (pripravljalec mnenja Odbora DEVE), Pierre Jonckheer (pripravljalec mnenja Odbora INTA), Enrico Letta (pripravljalec mnenja Odbora ECON), Jamila Madeira (pripravljalka mnenja Odbora EMPL), Jutta D. Haug (pripravljalka mnenja Odbora ENVI), Paul Rübig (pripravljalec mnenja Odbora ITRE), Phillip Whitehead (pripravljalec mnenja Odbora IMCO), Etelka Barsi-Pataky (pripravljalka mnenja Odbora TRAN), Constanze Angela Krehl (pripravljalka mnenja Odbora REGI), Albert Jan Maat (pripravljalec mnenja Odbora AGRI), Ruth Hieronymi (pripravljalka mnenja Odbora CULT), Gérard Deprez (pripravljalec mnenja Odbora LIBE), Johannes Voggenhuber (pripravljalec mnenja Odbora AFCO), Ilda Figueiredo (pripravljalka mnenja Odbora FEMM), Jan Mulder (pripravljalec mnenja Odbora CONT), Paulo Casaca (pripravljalec mnenja Odbora PECH), Alain Lamassoure v imenu skupine PPE-DE, Catherine Guy-Quint v imenu skupine PSE, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, in Dariusz Maciej Grabowski v imenu skupine IND/DEM.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Wojciech Roszkowski v imenu skupine UEN, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend in James Elles.

PREDSEDSTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
podpredsednica

Govorili so José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso in Reimer Böge.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 , Zapisnik z dne 08.06.2005.


12. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0246/2005).

Prvi del

Vprašanje 31 (Alfredo Antoniozzi): Spodbujanje italijanskega jezika v Evropi (Poročilo Eurydicea za leto 2005) in opredelitev jezikovnih ureditev znotraj institucij Skupnosti

Ján Figeľ (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Alfredo Antoniozzi in Paul Rübig.

Vprašanje 32 (Yiannakis Matsis): Sodelovanje Cipra v Partnerstvu za mir in povezave z Natom

Ján Figeľ je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Yiannakis Matsis in Georgios Papastamkos.

Vprašanje 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometrični podatki v vizumih

Franco Frattini (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Paul Rübig, David Martin in Alexander Nuno Alvaro.

Drugi del

Vprašanje 34 (Mairead McGuinness): Prispevek za dejavnosti javne radiotelevizije

Viviane Reding (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Mairead McGuinness.

Vprašanje 35 (Manolis Mavrommatis): Program MEDIA

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Manolis Mavrommatis.

Vprašanje 36 (Åsa Westlund): Javne službe v prihodnji novi direktivi o televizijskem oddajanju

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Åsa Westlund.

Vprašanje 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ukrepi za izvajanje "Evropskega mladinskega pakta"

Ján Figeľ je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 38 (Bernd Posselt): Čezmejna podpora za ukrepe na področju kulture

Ján Figeľ je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Na vprašanja 39 do 44 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 45 (Bart Staes): Proračun za raziskave in razvoj na področju obnovljivih virov energije

Janez Potočnik (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bart Staes.

Govoril je Gay Mitchell, vlagatelj vprašanja 47, o poteku časa za vprašanje.

Vprašanje 46 (John Bowis): Raziskave gluhosti in motenj sluha

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil John Bowis.

Na vprašanja 47 do 88 bo odgovorjeno pisno.

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

(Seja, ki se je prekinila ob 19.45, se je nadaljevala ob 21.00.)


PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ
podpredsednik

13. Varstvo manjšin in protidiskriminacijska politika v razširjeni Evropi (razprava)

Poročilo: Varstvo manjšin in protidiskriminacijska politika v razširjeni Evropi [2005/2008(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes je predstavil poročilo.

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Govorili so Maria Matsouka (pripravljalka mnenja Odbora EMPL), Edit Bauer v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Romano Maria La Russa v imenu skupine UEN, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa in Vladimír Špidla.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 , Zapisnik z dne 08.06.2005.


14. Zakonito in nezakonito priseljevanje in vključevanje migrantov (razprava)

Poročilo: Povezave med zakonitim in nezakonitim priseljevanjem in vključevanjem migrantov [2004/2137(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert je predstavil poročilo.

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Govorili so Martine Roure v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel samostojni poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil in Franco Frattini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 , Zapisnik z dne 09.06.2005.


15. Kontrola gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Govoril je László Kovács (član Komisije).

Vincent Peillon je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govorili so Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, in László Kovács.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 , Zapisnik z dne 08.06.2005.


16. Trošarinski proizvodi * (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode in skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati je predstavil poročilo.

Govoril je László Kovács (član Komisije)

Govorili so Astrid Lulling v imenu skupine PPE-DE, Katerina Batzeli v imenu skupine PSE, Margarita Starkevičiūtė v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács in Othmar Karas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 , Zapisnik z dne 08.06.2005.


17. Mobilnost bolnikov in razvoj zdravstvenega varstva (razprava)

Poročilo: Mobilnost bolnikov in razvoj zdravstvenega varstva v Evropski uniji [2004/2148(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis je predstavil poročilo.

Govoril je Markos Kyprianou (član Komisije).

Govorili so Avril Doyle v imenu skupine PPE-DE, Karin Jöns v imenu skupine PSE, Jules Maaten v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Adamos Adamou v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, Irena Belohorská samostojna poslanka, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas in Markos Kyprianou.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 , Zapisnik z dne 09.06.2005.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 357.269/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 00.05.

Julian Priestley

Ingo Friedrich

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov