Index 
Protokoll
PDF 215kWORD 153k
Tisdagen den 7 juni 2005 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Området för frihet, säkerhet och rättvisa (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 5.Kampen mot terrorismen (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Riktlinjer för transeuropeiska energinät ***I (omröstning)
  6.2.Effektiv slutanvändning av energi ***I (omröstning)
  6.3.Infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE) ***I (omröstning)
  6.4.Återförsäkring ***I (omröstning)
  6.5.Stöd för landsbygdsutvecklingen från EJFLU * (omröstning)
  6.6.Utbyte av uppgifter i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd * (omröstning)
  6.7.Informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott * (omröstning)
  6.8.Förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism * (omröstning)
  6.9.Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning (omröstning)
  6.10.EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorismen (omröstning)
  6.11.Terroristattacker: förebyggande arbete, beredskap och insatser (omröstning)
  6.12.Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen (omröstning)
  6.13.Kamp mot finansiering av terrorism (omröstning)
  6.14.Uppgiftsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Politiska utmaningar och budgetmedel i en utvidgad union 2007-2013 (debatt)
 12.Frågestund (frågor till kommissionen)
 13.Minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU (debatt)
 14.Sambandet mellan legal och illegal invandring samt integrationen av invandrare (debatt)
 15.Kontroll av kontantrörelser ***II (debatt)
 16.Punktskattepliktiga varor * (debatt)
 17.Patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonios TRAKATELLIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (KOM(2005)0194 - C6-0140/2005 - 2005/0094(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning, vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören (KOM(2005)0190 [01] - C6-0141/2005 - 2005/0072(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, vad beträffar mandatperioden för direktören (KOM(2005)0190 [02] - C6-0142/2005 - 2005/0073(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören och den vice verkställande direktören (KOM(2005)0190 [03] - C6-0143/2005 - 2005/0074(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1360/90 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse vad direktörens ämbetsperiod avser (KOM(2005)0190 [04] - C6-0144/2005 - 2005/0075(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 302/93 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, vad beträffar mandatperioden för direktören (KOM(2005)0190 [05] - C6-0145/2005 - 2005/0076(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 178/2002 vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (KOM(2005)0190 [10] - C6-0146/2005 - 2005/0081(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, vad avser direktörens ämbetsperiod, av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (KOM(2005)0190 [11] - C6-0147/2005 - 2005/0082(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten (KOM(2005)0190 [12] - C6-0148/2005 - 2005/0083(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2062/94 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå vad direktörens ämbetsperiod avser (KOM(2005)0190 [14] - C6-0149/2005 - 2005/0085(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå, vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören (KOM(2005)0190 [15] - C6-0150/2005 - 2005/0086(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1592/2002 vad avser ämbetsperioden för den verkställande direktören och direktörerna för den europeiska byrån för luftfartssäkerhet (KOM(2005)0190 [16] - C6-0151/2005 - 2005/0087(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring, vad avser ämbetsperioden för verkställande direktören, av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (KOM(2005)0190 [17] - C6-0152/2005 - 2005/0088(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

JURI

rådgivande utskott

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i samband med insatser vid förorening från fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 (KOM(2005)0210 - C6-0153/2005 - 2005/0098(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

TRAN

rådgivande utskott

BUDG, CONT, ENVI, ITRE

- Förslag till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 januari 2005-31 december 2010 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust (KOM(2005)0187 - C6-0154/2005 - 2005/0092(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

PECH

rådgivande utskott

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rättelse av direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (KOM(2005)0214 - C6-0155/2005 - 2005/0100(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

IMCO

rådgivande utskott

ECON, EMPL, ENVI, ITRE

- Förslag till rådets förordning om tillträdet till gemenskapens externa bistånd (8977/2005 - C6-0156/2005 - 2005/0806(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

DEVE

rådgivande utskott

AFET, INTA, BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om vissa luftfartsaspekter (KOM(2005)0159 - C6-0173/2005 - 2005/0059(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

TRAN


3. Området för frihet, säkerhet och rättvisa (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Debatten hölls den 11.04.2005 (punkt 15 i protokollet av den 11.04.2005).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Jean-Marie Cavada, för utskottet LIBE, om de framsteg som gjordes 2004 i arbetet med att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget) (B6-0327/2005)


4. Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   BOLIVIA

- Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen om situationen i Bolivia (B6-0361/2005)

- Pasqualina Napoletano och Margrietus van den Berg för PSE-gruppen om situationen i Bolivia (B6-0362/2005)

- Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen om situationen i Bolivia (B6-0365/2005)

- Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo och Athanasios Pafilis för GUE/NGL-gruppen om situationen i Bolivia (B6-0367/2005)

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen om situationen i Bolivia (B6-0376/2005)

II.   PRESSFRIHET I ALGERIET

- Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen om Algeriet (B6-0359/2005)

- Pasqualina Napoletano och Raimon Obiols i Germà för PSE-gruppen om pressfrihet i Algeriet (B6-0363/2005)

- Hélène Flautre och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen om pressfrihet i Algeriet (B6-0366/2005)

- Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen om pressfrihet i Algeriet (B6-0368/2005)

- Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen om pressfrihet i Algeriet (B6-0380/2005)

- Luisa Fernanda Rudi Ubeda för PPE-DE-gruppen om pressfrihet i Algeriet (B6-0381/2005)

III.   AZERBAJDZJAN

- Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen om Azerbajdzjan (B6-0360/2005)

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen om Azerbajdzjan (B6-0364/2005)

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen om situationen i Azerbajdzjan (B6-0369/2005)

- Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen om Azerbajdzjan (B6-0375/2005)

- Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen om Azerbajdzjan (B6-0378/2005)

- Marie Anne Isler Béguin och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen om brott mot de mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan (B6-0379/2005)

- Anna Elzbieta Fotyga för UEN-gruppen om de mänskliga rättigheterna och demokratin i Azerbajdzjan (B6-0382/2005)

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


5. Kampen mot terrorismen (debatt)

EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorismen

Betänkande om förslaget till rekommendation från Europaparlamentet till Europeiska rådet och rådet om Europeiska unionens handlingsplan för att bekämpa terrorismen [2004/2214(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Terroristattacker: förebyggande arbete, beredskap och insatser

Betänkande om förslaget till rekommendation från Europaparlamentet till Europeiska rådet och rådet om förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker [2005/2043(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen

Betänkande om förslaget till rekommendation från Europaparlamentet till Europeiska rådet och rådet om skyddet av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen [2005/2044(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Kamp mot finansiering av terrorism

Betänkande om förslaget till rekommendation från Europaparlamentet till Europeiska rådet och rådet om kampen mot finansiering av terrorism [2005/2065(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Utbyte av uppgifter i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd *

Betänkande om Konungariket Sveriges initiativ till rådets antagande av ett rambeslut om förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater, särskilt i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott *

Betänkande om förslaget till rådets beslut om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Uppgiftsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott

Betänkande om förslaget till rekommendation från Europaparlamentet till rådet om uppgiftsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott [2005/2046(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism *

Betänkande om Republiken Frankrikes, Irlands, Konungariket Sveriges och Förenade Kungarikets initiativ till rådets antagande av ett utkast till rambeslut om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller uppgifter i allmänna kommunikationsnät för förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterrorism

Muntlig fråga ställd av Karl-Heinz Florenz, för utskottet ENVI, till rådet: EU:s möjligheter att bemöta hotet mot folkhälsan på grund av bioterrorism (B6-0243/2005)

Muntlig fråga ställd av Karl-Heinz Florenz, för utskottet ENVI, till kommissionen: EU:s möjligheter att bemöta hotet mot folkhälsan på grund av bioterrorism (B6-0244/2005)

Rosa Díez González redogjorde för sitt betänkande (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja redogjorde för sitt betänkande (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis redogjorde för sitt betänkande (A6-0161/2005).

Mario Borghezio redogjorde för sitt betänkande (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne redogjorde för sina betänkanden (A6-0162/2005, A6-0160/2005 och A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro redogjorde för sitt betänkande (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz utvecklade de muntliga frågorna. (B6-0243/2005 och B6-0244/2005).

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Jaime Mayor Oreja (föredragande av yttrande från utskottet AFET) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (föredragande av yttrande från utskottet AFET) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (föredragande av yttrande från utskottet JURI) (A6-0160/2005), och Angelika Niebler (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) (A6-0174/2005).

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Manuel Medina Ortega (föredragande av yttrande från utskottet JURI) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-DE-gruppen, Martine Roure för PSE-gruppen, Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, Johannes Voggenhuber för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, James Hugh Allister, grupplös, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann och Carlos Coelho.

ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH
Vice talman

Talare: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Franco Frattini.

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 07.06.2005, punkt 6.11 i protokollet av den 07.06.2005, punkt 6.12 i protokollet av den 07.06.2005, punkt 6.13 i protokollet av den 07.06.2005, punkt 6.6 i protokollet av den 07.06.2005, punkt 6.7 i protokollet av den 07.06.2005, punkt 6.14 i protokollet av den 07.06.2005 och punkt 6.8 i protokollet av den 07.06.2005.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga 1 till protokollet.


6.1. Riktlinjer för transeuropeiska energinät ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av besluten nr 96/391/EG och nr 1229/2003/EG [KOM(2003)0742 - C5-0064/2004 - 2003/0297(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0211)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0211)


6.2. Effektiv slutanvändning av energi ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster [KOM(2003)0739 - C5-0642/2003 - 2003/0300(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0212)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0212)


6.3. Infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE) [KOM(2004)0516 - C6-0099/2004 - 2004/0175(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0213)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0213)


6.4. Återförsäkring ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiv 98/78/EG och 2002/83/EG [KOM(2004)0273 - C6-0038/2004 - 2004/0097(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0214)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0214)


6.5. Stöd för landsbygdsutvecklingen från EJFLU * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [KOM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0215)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0215)


6.6. Utbyte av uppgifter i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd * (omröstning)

Betänkande om Konungariket Sveriges initiativ till rådets antagande av ett rambeslut om förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater, särskilt i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 6)

KONUNGARIKET SVERIGES INITIATIV

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0216)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0216)


6.7. Informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0217)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0217)


6.8. Förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism * (omröstning)

Betänkande om Republiken Frankrikes, Irlands, Konungariket Sveriges och Förenade Kungarikets initiativ till rådets antagande av ett utkast till rambeslut om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller uppgifter i allmänna kommunikationsnät för förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 8)

REPUBLIKEN FRANKRIKES, IRLANDS, KONUNGARIKET SVERIGES OCH FÖRENADE KUNGARIKETS INITIATIV

Förkastades

Talare: Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) meddelade att rådet inte drog tillbaka sitt förslag.

Frågan återförvisades till utskottet i enlighet med artikel 52.3 i arbetsordningen.


6.9. Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning (omröstning)

Betänkande om skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning [2004/2198(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0218)


6.10. EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorismen (omröstning)

Betänkande om förslaget till rekommendation från Europaparlamentet till Europeiska rådet och rådet om Europeiska unionens handlingsplan för att bekämpa terrorismen [2004/2214(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 10)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2005)0219)

Inlägg om omröstningen:

- Martine Roure meddelade att PSE-gruppen hade dragit tillbaka ändringsförslag 14.


6.11. Terroristattacker: förebyggande arbete, beredskap och insatser (omröstning)

Betänkande om förslaget till rekommendation från Europaparlamentet till Europeiska rådet och rådet om förebyggande arbete, beredskap och insatser i samband med terroristattacker [2005/2043(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 11)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2005)0220)

Inlägg om omröstningen:

- Vytautas Landsbergis lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl C. Ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 37 ledamöter motsatte sig detta.


6.12. Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen (omröstning)

Betänkande om förslaget till rekommendation från Europaparlamentet till Europeiska rådet och rådet om skyddet av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen [2005/2044(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 12)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2005)0221)


6.13. Kamp mot finansiering av terrorism (omröstning)

Betänkande om förslaget till rekommendation från Europaparlamentet till Europeiska rådet och rådet om kampen mot finansiering av terrorism [2005/2065(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 13)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2005)0222)

Inlägg om omröstningen:

- Giusto Catania yttrade sig om ändringsförslag 1.

- Sarah Ludford för ALDE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4/rev., vilket beaktades.

- Rosa Díez González för PSE-gruppen gav sitt stöd till Sarah Ludfords muntliga ändringsförslag.


6.14. Uppgiftsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott (omröstning)

Betänkande om förslaget till rekommendation från Europaparlamentet till rådet om uppgiftsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott [2005/2046(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 14)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2005)0223)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Antoine Duquesne - A6-0162/2005

Andreas Mölzer


8. Rättelser till avgivna röster

Följande ledamöter hade meddelat rättelser till avgivna röster:

Betänkande Mechtild Rothe - A6-0130/2005

- ändringsförslag 28

   ja: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

   nej: Maria Martens

Betänkande Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- ändringsförslag 114

   ja: Claude Turmes

- ändrat förslag

   ja: Claude Turmes

- lagstiftningsresolution

   ja: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Betänkande Antoine Duquesne - A6-0160/2005

- lagstiftningsresolution

   ja: John Attard-Montalto

Betänkande Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- ändringsförslag 13

   ja: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

   nej: Othmar Karas

- ändringsförslag 5

   nej: Othmar Karas

- ändringsförslag 10

   ja: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

- ändringsförslagen 1/11 (identiska)

   nej: Luis de Grandes Pascual

(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Marie-Hélène Descamps hade låtit meddela att hon hade varit närvarande men att hennes namn inte förekom på närvarolistan.


10. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PSE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet AFET:

- Pasqualina Napoletano i stället för Massimo D'Alema.

utskottet INTA:

- Massimo D'Alema i stället för Pasqualina Napoletano.

delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och ASEAN:

- Vincenzo Lavarra


11. Politiska utmaningar och budgetmedel i en utvidgad union 2007-2013 (debatt)

Betänkande om politiska utmaningar och budgetmedel i en utvidgad union 2007-2013 [2004/2209(INI)] - Tillfälligt utskott för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013. Föredragande: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

Talare: Véronique De Keyser (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Margrietus van den Berg (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Pierre Jonckheer (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Enrico Letta (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Jamila Madeira (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Jutta D. Haug (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Phillip Whitehead (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Etelka Barsi-Pataky (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Constanze Angela Krehl (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Albert Jan Maat (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Ruth Hieronymi (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Gérard Deprez (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Johannes Voggenhuber (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Ilda Figueiredo (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Jan Mulder (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Paulo Casaca (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Alain Lamassoure för PPE-DE-gruppen, Catherine Guy-Quint för PSE-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, och Dariusz Maciej Grabowski för IND/DEM-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Wojciech Roszkowski för UEN-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend och James Elles.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

Talare: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso och Reimer Böge.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 08.06.2005.


12. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0246/2005).

Första delen

Fråga 31 (Alfredo Antoniozzi): Främjande av italienska språket i Europa (Eurydices rapport 2005) och fastställande av språkordningen inom gemenskapsinstitutionerna.

Ján Figeľ (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Alfredo Antoniozzi och Paul Rübig.

Fråga 32 (Yiannakis Matsis): Deltagande i PFF och anslutning till Nato för Cyperns del.

Ján Figeľ besvarade frågan samt följdfrågor från Yiannakis Matsis och Georgios Papastamkos.

Fråga 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometriska uppgifter i visum.

Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Paul Rübig, David Martin och Alexander Nuno Alvaro.

Andra delen

Fråga 34 (Mairead McGuinness): Licensavgift för radio och TV i allmänhetens tjänst.

Viviane Reding (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Mairead McGuinness.

Fråga 35 (Manolis Mavrommatis): Mediaprogrammet.

Viviane Reding besvarade frågan samt en följdfråga från Manolis Mavrommatis.

Fråga 36 (Åsa Westlund): Public service i ett framtida nytt direktiv om sändningsverksamhet för television.

Viviane Reding besvarade frågan samt en följdfråga från Åsa Westlund.

Fråga 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Åtgärder för att förverkliga den europeiska pakten för ungdomsfrågor.

Ján Figeľ besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 38 (Bernd Posselt): Gränsöverskridande kulturstöd.

Ján Figeľ besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Frågorna 39-44 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 45 (Bart Staes): Budget för forskning kring och utveckling av förnybar energi.

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Bart Staes.

Talare: Gay Mitchell (frågeställare, fråga 47) yttrade sig om frågestundens förlopp.

Fråga 46 (John Bowis): Forskning om dövhet och hörselnedsättning.

Janez Potočnik besvarade frågan samt en följdfråga från John Bowis.

Frågorna 47-88 skulle erhålla skriftliga svar.

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.45 och återupptogs kl. 21.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Miroslav OUZKÝ
Vice talman

13. Minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU (debatt)

Betänkande om minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU [2005/2008(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria Matsouka (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Edit Bauer för PPE-DE-gruppen, Martine Roure för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Romano Maria La Russa för UEN-gruppen, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 08.06.2005.


14. Sambandet mellan legal och illegal invandring samt integrationen av invandrare (debatt)

Betänkande om sambandet mellan legal och illegal invandring samt integrationen av invandrare [2004/2137(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Martine Roure för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Jan Tadeusz Masiel, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil och Franco Frattini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 09.06.2005.


15. Kontroll av kontantrörelser ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Talare: László Kovács (ledamot av kommissionen).

Vincent Peillon redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, och László Kovács.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 08.06.2005.


16. Punktskattepliktiga varor * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor [KOM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Kovács (ledamot av kommissionen)

Talare: Astrid Lulling för PPE-DE-gruppen, Katerina Batzeli för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács och Othmar Karas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 08.06.2005.


17. Patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU (debatt)

Betänkande om patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU [2004/2148(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Talare: Avril Doyle för PPE-DE-gruppen, Karin Jöns för PSE-gruppen, Jules Maaten för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 09.06.2005.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 357.269/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00.05.

Julian Priestley

Ingo Friedrich

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy