Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0072(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0138/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0138/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0226

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο

6.4. Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/12/ΕΟΚ για το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A6-0138/2005).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0226)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0226)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου