Seznam 
Zápis
PDF 182kWORD 108k
Středa, 8. června 2005 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)
 3.Příprava Evropské rady, včetně budoucnosti Evropské unie po referendech o Evropské ústavě (Brusel, 16.–17. června 2005) (rozprava)
 4.Přivítání
 5.Členství v politických skupinách
 6.Hlasování
  
6.1.Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi (hlasování)
  
6.2.Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Evropské unie v letech 2007–2013 (hlasování)
  
6.3.Kontrola pohybu peněz ***II (hlasování)
  
6.4.Výrobky podléhající spotřební dani * (hlasování)
  
6.5.Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (hlasování)
  
6.6.Ochrana menšin a politiky boje proti diskriminaci v rozšířené Evropě (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Reforma OSN (rozprava)
 11.Transatlantické vztahy (rozprava)
 12.Situace v Uzbekistánu (rozprava)
 13.Dohoda mezi Komisí-členskými státy/Philip Moris ve věci boje proti podvodu (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 15.Dohled nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik **I - Nadměrné schodky * (rozprava)
 16.Posílení evropské konkurenceschopnosti (rozprava)
 17.Polycyklické aromatické uhlovodíky v olejových plnidlech a pneumatikách ***I (rozprava)
 18.Patent Společenství (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání
 20.Konec zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.

Vystoupil: Marios Matsakis k nepřítomnosti poslanců v jednacím sále a k organizaci rozprav.


2. Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Podle čl. 116 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2005 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


3. Příprava Evropské rady, včetně budoucnosti Evropské unie po referendech o Evropské ústavě (Brusel, 16.–17. června 2005) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava Evropské rady, včetně budoucnosti Evropské unie po referendech o Evropské ústavě (Brusel, 16.–17. června 2005)

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili tito poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Philippe de Villiers za skupinu IND/DEM, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Jean-Marie Le Pen nezařazený, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Johannes Voggenhuber, Erik Meijer, Bastiaan Belder, Brian Crowley, Irena Belohorská, Erna Hennicot-Schoepges, Margrietus van den Berg, Jules Maaten, Carl Schlyter, Nigel Farage, James Hugh Allister, João de Deus Pinheiro, Robert Goebbels a Sophia in 't Veld.

PŘEDSEDNICTVÍ: Janusz ONYSZKIEWICZ
místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Luc Dehaene, Jo Leinen, Françoise Grossetête, Richard Corbett, Giorgos Dimitrakopoulos, Enrique Barón Crespo, Josef Zieleniec, Genowefa Grabowska, Stanisław Jałowiecki, Libor Rouček, Hartmut Nassauer, Nicola Zingaretti, Othmar Karas, Jacques Toubon, Reinhard Rack, Íñigo Méndez de Vigo, Nicolas Schmit a José Manuel Barroso.

Rozprava byla uzavřena.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES
předseda

4. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal prezidenta Moldavské republiky pana Vladimira Voronina a členy doprovodné delegace, kteří jsou přítomni na galerii pro oficiální návštěvy.


5. Členství v politických skupinách

Skupina PPE-DE informovala předsednictvo, že Roger Helmer již není členem této skupiny.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, jednotlivé a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze 1 zápisu.


6.1. Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi (hlasování)

Návrh na vyslovení nedůvěry Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi (B6-0318/2005)

(Požadovaná kvalifikovaná většina: dvoutřetinová většina odevzdaných hlasů, která představuje většinu všech poslanců Parlamentu)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 1)

Vystoupil: Jens-Peter Bonde k postupu, pokud jde o návrh na vyslovení nedůvěry.

Zamítnutý


6.2. Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Evropské unie v letech 2007–2013 (hlasování)

Zpráva o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Evropské unie v letech 2007–2013 [2004/2209(INI)] - Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013. Zpravodaj Reimer Böge (A6-0153/2005).

(potřebná jednoduchá většina)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0224)

K hlasování vystoupili:

- Reimer Böge (zpravodaj) po hlasování předložil technické úpravy k bodu 50 odrážky 7 a 9 a vyjádřil se k pozměňovacím návrhům 6 a 19;

- Předseda po hlasování vystoupil s krátkým prohlášením, ve kterém zdůraznil význam právě skončeného hlasování.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
místopředseda


6.3. Kontrola pohybu peněz ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo z něj vystupující [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj Vincent Peillon (A6-0167/2005)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 3)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2005)0225)


6.4. Výrobky podléhající spotřební dani * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani [KOM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj Dariusz Rosati (A6-0138/2005).

(potřebná jednoduchá většina)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2005)0226)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0226)


6.5. Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (hlasování)

Návrh usnesení (B6-0327/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0227)

K hlasování vystoupili:

- předseda výboru LIBE Jean-Marie Cavada.


6.6. Ochrana menšin a politiky boje proti diskriminaci v rozšířené Evropě (hlasování)

Zpráva o ochraně menšin a politiky boje proti diskriminaci v rozšířené Evropě [2005/2008(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj Claude Moraes (A6-0140/2005).

(potřebná jednoduchá většina)

(Výsledek hlasování: příloha 1, bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2005)0228)

°
° ° °

S ohledem na to, jak dlouho trvala předcházející hlasování, předseda navrhl, aby se o dvou zbývajících zprávách hlasovalo zítra (Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem).


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi (B6-0318/2005)

- Bruno Gollnisch

Zpráva Reimer Böge - A6-0153/2005

- Zita Pleštinská, Mairead McGuinness, Gerardo Galeote Quecedo

Zpráva Claude Moraes - A6-0140/2005

- Philip Claeys


8. Opravy hlasování

Tito poslanci navrhli opravy hlasování:

Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi (B6-0318/2005)

- jediné hlasování

   proti: Enrique Barón Crespo, John Attard-Montalto, Joel Hasse Ferreira

Zpráva Reimer Böge - A6-0153/2005

- pozměňovací návrhy 8/37/45 (stejné)

   pro: Nikolaos Sifunakis

   proti: Pervenche Berès

- pozměňovací návrh 9

   pro: Stephen Hughes, Neena Gill

- pozměňovací návrh 41

   pro: Gunnar Hökmark

   proti: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

- pozměňovací návrh 6

   pro: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- bod 33

   pro: Pervenche Berès

   proti Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- bod 34, (2. část)

   pro: Paul Rübig, Gérard Onesta

   proti: Kader Arif

- bod 47

   pro:Claude Turmes

- bod 48

   pro: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   proti: Claude Turmes, Anne Ferreira

- bod 50 odrážka 1 (2. část)

   pro: Richard Corbett, Marielle De Sarnez

   proti: Agnes Schierhuber, Reinhard Rack, Paul Rübig, Ursula Stenzel, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Richard Seeber, Francisco Assis, Fausto Correia, Manuel António dos Santos, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Joel Hasse Ferreira, Stavros Arnaoutakis, Gilles Savary

- pozměňovací návrh 3

pro: Christopher Heaton-Harris

proti: Hans-Peter Martin, Athanasios Pafilis, Véronique De Keyser, Pedro Guerreiro

- pozměňovací návrh 40

pro: Gary Titley, Arlene McCarthy, Eluned Morgan, Claude Moraes

- bod 51 odrážka 5 (2. část)

   proti: Hans-Peter Martin

- pozměňovací návrh 34

pro: Enrique Barón Crespo, Peter Skinner

proti: Jutta D. Haug, Anna Hedh, Pierre Jonckheer

Zpráva Dariusz Rosati - A6-0138/2005

- pozměňovací návrh 9

   pro: Anders Wijkman

   zdržení se: Marie-Noëlle Lienemann

- pozměňovací návrh 8

   pro: Anna Hedh, Marie-Noëlle Lienemann

Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti - B6-0327/2005

- bod 13 (2. část)

   proti: Malcolm Harbour

- bod 13 (3. část)

   proti: Ewa Hedkvist Petersen, Malcolm Harbour, Anna Hedh

- bod 29 (1. část)

   proti: Anna Hedh

- bod 29 (2. část)

   proti: Anna Hedh

- usnesení (najednou)

   pro: Jacques Toubon

Zpráva Claude Moraes - A6-0140/2005

- pozměňovací návrh 12

   pro: Marielle De Sarnez

   proti: Rainer Wieland

- bod 22 (1. část)

   pro: Rainer Wieland

- bod 22 (2. část)

   proti: Rainer Wieland, John Attard-Montalto

- pozměňovací návrh 9

   proti: Rainer Wieland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Piia-Noora Kauppi

- bod 24 (1. část)

   pro: Rainer Wieland, Saïd El Khadraoui

- bod 24 (2. část)

   pro: Joel Hasse Ferreira

   proti: Rainer Wieland, John Attard-Montalto   

   zdržení se: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- usnesení (najednou)

   proti: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Riccardo Ventre

(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:25, pokračovalo v 15:05.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ingo FRIEDRICH
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Tito poslanci navrhli opravy hlasování:

Zpráva Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- legislativní usnesení (najednou)

   pro: Eija-Riitta Korhola

Zpráva Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- pozměňovací návrh 13

   proti: Carlos José Iturgaiz Angulo

- doporučení

   pro: José Manuel García-Margallo y Marfil

Michl Ebner informoval předsednictvo, že se zúčastnil zasedání 6.6.2005, ale jeho jméno nebylo na prezenční listině.

°
° ° °

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


10. Reforma OSN (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Reforma OSN

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Joe Borg (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili tito poslanci: Armin Laschet za skupinu PPE-DE, Jo Leinen za skupinu PSE, Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE, Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Jas Gawronski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Michael Henry Nattrass, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Hélène Flautre, Hélène Goudin, Francisco José Millán Mon, Panagiotis Beglitis, Marie Anne Isler Béguin a Joe Borg.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupil: Nicolas Schmit.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Armin Laschet za výbor AFET k reformě OSN (B6-0328/2005).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 09.06.2005.


11. Transatlantické vztahy (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Transatlantické vztahy.

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Joe Borg (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili tito poslanci: Elmar Brok za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Marcin Libicki za skupinu UEN, Philip Claeys nezařazený, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Nicholson of Winterbourne, Jaromír Kohlíček, Adam Jerzy Bielan, Ryszard Czarnecki, James Elles, Erika Mann, Bogdan Klich a Józef Pinior.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
místopředseda

Vystoupili tito poslanci: Benoît Hamon, Nicolas Schmit a Joe Borg.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda za skupinu PSE o transatlantických vztazích (B6-0350/2005),

- Elmar Brok, James Elles a Bogdan Klich za skupinu PPE-DE o zajištění úspěchu nadcházející schůzky na nejvyšší úrovni EU–USA ve Washingtonu DC dne 20. června 2005 (B6-0352/2005),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o určitých prvcích důležitých pro zajištění úspěchu nadcházející schůzky na nejvyšší úrovni EU–USA ve Washingtonu DC dne 20. června 2005 (B6-0354/2005),

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Anna Elzbieta Fotyga a Inese Vaidere za skupinu UEN o určitých důležitých prvcích, které umožní zajistit úspěch nadcházející schůzky na nejvyšší úrovni EU–USA ve Washingtonu DC dne 20. června 2005 (B6-0357/2005),

- Cem Özdemir a Joost Lagendijk za skupinu Verts/ALE o určitých prvcích důležitých pro zajištění úspěchu nadcházející schůzky na nejvyšší úrovni EU–USA ve Washingtonu DC dne 20. června 2005 (B6-0358/2005).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 09.06.2005.


12. Situace v Uzbekistánu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Uzbekistánu.

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Joe Borg (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili tito poslanci: Albert Jan Maat za skupinu PPE-DE, Bernadette Bourzai za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock, Giulietto Chiesa, Alojz Peterle, Nicolas Schmit a Joe Borg.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Cem Özdemir a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o Uzbekistánu (B6-0370/2005),

- André Brie za skupinu GUE/NGL o situaci v Uzbekistánu (B6-0371/2005),

- Ona Juknevičienė za skupinu ALDE o Uzbekistánu (B6-0372/2005),

- Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE o Uzbekistánu (B6-0373/2005),

- Armin Laschet za skupinu PPE-DE o Uzbekistánu (B6-0374/2005),

- Cristiana Muscardini za skupinu UEN o situaci v Uzbekistánu po nedávných nepokojích (B6-0377/2005).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.11 zápisu ze dne 09.06.2005.


13. Dohoda mezi Komisí-členskými státy/Philip Moris ve věci boje proti podvodu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou položil Bart Staes Radě: Spolupráce v rámci rozpočtového orgánu při rozdělení a možném využití finančních prostředků, které jsou výsledkem dohody mezi Komisí, členskými státy a společností Philip Morris o boji proti podvodům (B6-0241/2005)

Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou položil Bart Staes Komisi: Spolupráce v rámci rozpočtového orgánu při rozdělení a možném využití finančních prostředků, které jsou výsledkem dohody mezi Komisí, členskými státy a společností Philip Morris o boji proti podvodům (B6-0232/2005)

Bart Staes rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení (B6-0241/2005 a B6-0232/2005).

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku (B6-0241/2005).

Joe Borg (člen Komise) odpověděl na otázku (B6-0232/2005).

Vystoupili tito poslanci: Valdis Dombrovskis za skupinu PPE-DE, Herbert Bösch za skupinu PSE, Szabolcs Fazakas a Joe Borg.

Rozprava byla uzavřena.

(Zasedání bylo přerušeno v 18:10 před dobou vyhrazenou pro otázky a pokračovalo v 18:15.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
místopředsedkyně

14. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek na Radu (B6-0246/2005).

Otázka 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Opatření pro uplatňování Evropského paktu mládeže

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka 2 (Jonas Sjöstedt): Rozsudek v případu Egitim Sen

Nicolas Schmit odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Eva-Britt Svensson (zástupce autora), Josu Ortuondo Larrea a Inger Segelström.

Otázka 3 (María Esther Herranz García): Postup regularizace přistěhovalců ve Španělsku

Otázka 4 (Javier Moreno Sánchez): Postup regularizace situace přistěhovalců ve Španělsku

Nicolas Schmit odpověděl na otázky a na doplňující otázky, jejichž autorem je Antonio López-Istúriz White (zástupce autora) a Antonio Masip Hidalgo (zástupce autora).

Otázka 5 (Bernd Posselt): Jednání o přistoupení s Chorvatskem

Nicolas Schmit odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Bernd Posselt.

Otázka 6 (Erna Hennicot-Schoepges): Boj s „alkopops“ a alkoholismus dětí a dospívající mládeže

Nicolas Schmit odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Erna Hennicot-Schoepges, Mairead McGuinness a Daniel Caspary.

Otázka 7 (Bill Newton Dunn): Společné vyšetřovací týmy v boji s organizovaným zločinem

Nicolas Schmit odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Bill Newton Dunn.

Otázka 8 byla vzata zpět.

Vystoupil: Philip Bushill-Matthews, který vyjádřil lítost nad tím, že nemohl položit doplňující otázku k otázce 8.

Předsedkyně mu připomněla ustanovení jednacího řádu týkající se doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 9 (Mairead McGuinness): Upřednostnit potřeby dětí v rámci politické činnosti

Nicolas Schmit odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Mairead McGuinness, Vittorio Agnoletto a Eoin Ryan.

Otázky, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemnou odpověď.

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.

(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:00, pokračovalo v 21:00.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
místopředseda

15. Dohled nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a posílení koordinace hospodářských politik **I - Nadměrné schodky * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik [KOM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj Othmar Karas (A6-0168/2005)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku [KOM(2005)0155 - C6-0120/2005 - 2005/0061(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj Othmar Karas (A6-0158/2005)

Vystoupil: Joaquín Almunia (člen Komise).

Othmar Karas předložil zprávy.

Vystoupili tito poslanci: Alexander Radwan za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Eoin Ryan za skupinu UEN, Sergej Kozlík nezařazený, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Diamanto Manolakou, Johannes Blokland, José Manuel García-Margallo y Marfil, Udo Bullmann, Werner Langen, Poul Nyrup Rasmussen, Ivo Strejček, Benoît Hamon, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Szabolcs Fazakas a Joaquín Almunia.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 09.06.2005.


16. Posílení evropské konkurenceschopnosti (rozprava)

Zpráva o dokumentu "Posilovat evropskou konkurenceschopnost: dopady průmyslových změn na politiku a roli malých a středních podniků" [2004/2154(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka Dominique Vlasto (A6-0148/2005)

Dominique Vlasto předložila zprávu.

Vystoupil: Günther Verheugen (místopředseda Komise)

Vystoupili tito poslanci: Romana Jordan Cizelj za skupinu PPE-DE, Joan Calabuig Rull za skupinu PSE, Marcin Libicki za skupinu UEN, Leopold Józef Rutowicz nezařazený, Ján Hudacký, Adam Gierek, Małgorzata Handzlik, Pier Antonio Panzeri, Werner Langen, John Attard-Montalto a Othmar Karas.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 09.06.2005.


17. Polycyklické aromatické uhlovodíky v olejových plnidlech a pneumatikách ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení uvádění na trh a používání některých polycyklických aromatických uhlovodíků v olejových plnidlech a pneumatikách (dvacátá sedmá změna směrnice Rady 76/769/EHS) [KOM(2004)0098 - C5-0081/2004 - 2004/0036(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj Adamos Adamou (A6-0104/2005).

Vystoupil: Günther Verheugen (místopředseda Komise).

Adamos Adamou předložil zprávu.

Vystoupili tito poslanci: Robert Sturdy za skupinu PPE-DE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Kathy Sinnott a Günther Verheugen.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 09.06.2005.


18. Patent Společenství (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení, kterou položil Giuseppe Gargani za výbor JURI Komisi: Nařízení o patentu Společenství a související právní předpisy (B6-0242/2005)

Klaus-Heiner Lehne (zástupce autora) rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Charlie McCreevy (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili tito poslanci: Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL.

Rozprava byla uzavřena.


19. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den je schválen (dokument "Pořad jednání" PE 357.269/OJJE)


20. Konec zasedání

Zasedání skončilo v 23:35.

Julian Priestley

Gérard Onesta

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí