Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 179kWORD 108k
Kolmapäev, 8. juuni 2005 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 3.Ettevalmistused Euroopa Ülemkoguks, k.a Euroopa Liidu tulevikuks pärast põhiseaduse lepingu referendumeid(16.-17. juunil 2005 Brüsselis) (arutelu)
 4.Tervitus
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Hääletused
  6.1.Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (hääletus)
  6.2.Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid (2007-2013) (hääletus)
  6.3.Sularaha liikumise kontroll ***II (hääletus)
  6.4.Aktsiisiga maksustatav kaup * (hääletus)
  6.5.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (hääletus)
  6.6.Vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastane poliitika laienenud Euroopas (hääletus)
 7.Hääletuse kohta selgituste andmine
 8.Hääletuse parandused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.ÜRO reform (arutelu)
 11.Atlandiülesed suhted (arutelu)
 12.Olukord Usbekistanis (arutelu)
 13.Komisjoni ja liikmesriikide ning Philip Morrise kokkulepe pettusevastase võitluse kohta (arutelu)
 14.Infotund (küsimused nõukogule)
 15.Eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamine **I - Ülemäärane eelarvepuudujääk * (arutelu)
 16.Euroopa konkurentsivõime tugevdamine (arutelu)
 17.Polütsükliliste süsivesinike turustamine ja kasutamine täiteõlides ja rehvides ***I (arutelu)
 18.Ühenduse patent (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.

Sõna võttis Marios Matsakis, kes käsitles puudumist istungitesaalist ja arutelude korraldust.


2. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2005 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


3. Ettevalmistused Euroopa Ülemkoguks, k.a Euroopa Liidu tulevikuks pärast põhiseaduse lepingu referendumeid
(16.-17. juunil 2005 Brüsselis) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused Euroopa Ülemkoguks, k.a Euroopa Liidu tulevikuks pärast põhiseaduse lepingu referendumeid
(16.-17. juunil 2005 Brüsselis).

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid: Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Marc Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe de Villiers fraktsiooni IND/DEM nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Jean-Marie Le Pen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Johannes Voggenhuber, Erik Meijer, Bastiaan Belder, Brian Crowley, Irena Belohorská, Erna Hennicot-Schoepges, Margrietus van den Berg, Jules Maaten, Carl Schlyter, Nigel Farage, James Hugh Allister, João de Deus Pinheiro, Robert Goebbels ja Sophia in 't Veld.

ISTUNGI JUHATAJA: Janusz ONYSZKIEWICZ
asepresident

Sõna võtsid: Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Luc Dehaene, Jo Leinen, Françoise Grossetête, Richard Corbett, Giorgos Dimitrakopoulos, Enrique Barón Crespo, Josef Zieleniec, Genowefa Grabowska, Stanisław Jałowiecki, Libor Rouček, Hartmut Nassauer, Nicola Zingaretti, Othmar Karas, Jacques Toubon, Reinhard Rack, Íñigo Méndez de Vigo, Nicolas Schmit ja José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati hääletuse ajaks kell 11.50 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

4. Tervitus

Parlamendi nimel tervitas president Moldaavia Vabariigi presidenti Vladimir Voroninit ning teda saatvat delegatsiooni, kes viibisid külaliste loožis.


5. Fraktsioonide koosseis

Fraktsioon PPE-DE teatas presidentuurile, et Roger Helmer ei ole enam nimetatud fraktsiooni liige.


6. Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletus jne) on esitatud protokolli lisas 1.


6.1. Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (hääletus)

Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (B6-0318/2005).

(Nõutav kvalifitseeritud häälteenamus: 2/3 hääletanuid ja parlamendiliikmete enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 1)

Sõna võttis Jens-Peter Bonde umbusalduse avaldamise ettepanekule järgnenud menetluse kohta.

Tagasi lükatud.


6.2. Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid (2007-2013) (hääletus)

Raport laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite kohta (2007-2013) [2004/2209(INI)] - Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0153/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0224).

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- enne hääletust tegi Reimer Böge (raportöör) tehnilised parandused lõike 50 taanetesse 7 ja 9 ning võttis sõna muudatusettepanekute 6 ja 19 kohta;

- pärast hääletust tegi president lühikese avalduse, milles rõhutas hääletuse tähtsust.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
asepresident


6.3. Sularaha liikumise kontroll ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Vincent Peillon (A6-0167/2005).

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 3)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2005)0225).


6.4. Aktsiisiga maksustatav kaup * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta [KOM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Dariusz Rosati (A6-0138/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0226).

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0226).


6.5. Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek (B6-0327/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0227).

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Jean-Marie Cavada, LIBE komisjoni esimees.


6.6. Vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastane poliitika laienenud Euroopas (hääletus)

Raport vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastaste poliitikate kohta laienenud Euroopas [2005/2008(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A6-0140/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0228).

°
° ° °

Ajapuudusele viidates tegi asepresident ettepaneku lükata ülejäänud kahe raporti hääletus homsele.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.


7. Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (B6-0318/2005):

- Bruno Gollnisch.

Raport: Reimer Böge - A6-0153/2005:

- Zita Pleštinská, Mairead McGuinness, Gerardo Galeote Quecedo.

Raport: Claude Moraes - A6-0140/2005:

- Philip Claeys.


8. Hääletuse parandused

Järgmised parlamendiliikmed esitasid alltoodud hääletuse parandused:

Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (B6-0318/2005):

- tervikhääletus:

   vastu: Enrique Barón Crespo, John Attard-Montalto, Joel Hasse Ferreira.

Raport: Reimer Böge - A6-0153/2005:

- muudatusettepanekud 8/37/45 (identsed):

   poolt: Nikolaos Sifunakis;

   vastu: Pervenche Berès;

- muudatusettepanek 9:

   poolt: Stephen Hughes, Neena Gill;

- muudatusettepanek 41:

   poolt: Gunnar Hökmark;

   vastu: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra;

- muudatusettepanek 6:

   poolt: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou;

- lõige 33:

   poolt: Pervenche Berès;

   vastu: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou;

- lõige 34, (2. osa):

   poolt: Paul Rübig, Gérard Onesta;

   vastu: Kader Arif;

- lõige 47:

   poolt: Claude Turmes;

- lõige 48:

   poolt: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou;

   vastu: Claude Turmes, Anne Ferreira;

- lõige 50, taane 1, (2. osa):

   poolt: Richard Corbett, Marielle De Sarnez;

   vastu: Agnes Schierhuber, Reinhard Rack, Paul Rübig, Ursula Stenzel, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Richard Seeber, Francisco Assis, Fausto Correia, Manuel António dos Santos, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Joel Hasse Ferreira, Stavros Arnaoutakis, Gilles Savary;

- muudatusettepanek 3:

poolt: Christopher Heaton-Harris;

vastu: Hans-Peter Martin, Athanasios Pafilis, Véronique De Keyser, Pedro Guerreiro;

- muudatusettepanek 40:

poolt: Gary Titley, Arlene McCarthy, Eluned Morgan, Claude Moraes;

- lõige 51, taane 5, (2. osa):

   vastu: Hans-Peter Martin;

- muudatusettepanek 34:

poolt: Enrique Barón Crespo, Peter Skinner;

vastu: Jutta D. Haug, Anna Hedh, Pierre Jonckheer.

Raport: Dariusz Rosati - A6-0138/2005:

- muudatusettepanek 9:

   poolt: Anders Wijkman;

   erapooletu: Marie-Noëlle Lienemann;

- muudatusettepanek 8:

   poolt: Anna Hedh, Marie-Noëlle Lienemann.

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala - B6-0327/2005:

- lõige 13, (2. osa):

   vastu: Malcolm Harbour;

- lõige 13, (3. osa):

   vastu: Ewa Hedkvist Petersen, Malcolm Harbour, Anna Hedh;

- lõige 29, (1. osa):

   vastu: Anna Hedh;

- lõige 29, (2. osa):

   vastu: Anna Hedh;

- resolutsioon (terviktekst):

   poolt: Jacques Toubon.

Raport: Claude Moraes - A6-0140/2005:

- muudatusettepanek 12:

   poolt: Marielle De Sarnez;

   vastu: Rainer Wieland;

- lõige 22, (1. osa):

   poolt: Rainer Wieland;

- lõige 22, (2. osa):

   vastu: Rainer Wieland, John Attard-Montalto;

- muudatusettepanek 9:

   vastu: Rainer Wieland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Piia-Noora Kauppi;

- lõige 24, (1. osa):

   poolt: Rainer Wieland, Saïd El Khadraoui;

- lõige 24, (2. osa):

   poolt: Joel Hasse Ferreira;

   vastu: Rainer Wieland, John Attard-Montalto;   

   erapooletu: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou;

- resolutsioon (terviktekst):

   vastu: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Riccardo Ventre.

(Istung katkestati kell 13.25 ja jätkus kell 15.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ingo FRIEDRICH
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Järgmised parlamendiliikmed esitasid alltoodud hääletuse parandused:

Raport: Agnes Schierhuber - A6-0145/2005:

- õigusloomega seotud resolutsioon (terviktekst):

   poolt: Eija-Riitta Korhola.

Raport: Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005:

- muudatusettepanek 13:

   vastu: Carlos José Iturgaiz Angulo;

- soovitus:

   poolt: José Manuel García-Margallo y Marfil.

Michl Ebner teatas, et vaatamata tema kohaolekule 06.06.2005 istungil ei olnud tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

°
° ° °

Eelmise istungi protokoll kinnitati.


10. ÜRO reform (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ÜRO reform.

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Joe Borg (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid: Armin Laschet fraktsiooni PPE-DE nimel, Jo Leinen fraktsiooni PSE nimel, Alexander Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Marie Coûteaux fraktsiooni IND/DEM nimel, Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel, Jas Gawronski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Michael Henry Nattrass, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Hélène Flautre, Hélène Goudin, Francisco José Millán Mon, Panagiotis Beglitis, Marie Anne Isler Béguin ja Joe Borg.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võttis Nicolas Schmit.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Armin Laschet, AFET komisjoni nimel, ÜRO reform (B6-0328/2005).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 09.06.2005protokoll punkt 9.9.


11. Atlandiülesed suhted (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Atlandiülesed suhted.

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Joe Borg (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid: Elmar Brok fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Nicholson of Winterbourne, Jaromír Kohlíček, Adam Jerzy Bielan, Ryszard Czarnecki, James Elles, Erika Mann, Bogdan Klich ja Józef Pinior.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
asepresident

Sõna võtsid: Benoît Hamon, Nicolas Schmit ja Joe Borg.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, atlandiüleste suhete kohta (B6-0350/2005);

- Elmar Brok, James Elles ja Bogdan Klich fraktsiooni PPE-DE nimel, Washington DCs 20. juunil 2005. aastal toimuva ELi-Ameerika Ühendriikide tippkohtumise õnnestumise tagamise kohta (B6-0352/2005);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, mõne olulise elemendi kohta, mis aitaksid tagada Washington DCs 20. juunil 2005. aastal toimuva ELi-Ameerika Ühendriikide tippkohtumise õnnestumise (B6-0354/2005);

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Anna Elzbieta Fotyga ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel, mõne olulise elemendi kohta, mis aitaksid tagada Washington DCs 20. juunil 2005. aastal toimuva ELi-Ameerika Ühendriikide tippkohtumise õnnestumise (B6-0357/2005);

- Cem Özdemir ja Joost Lagendijk fraktsiooni Verts/ALE nimel, mõne olulise elemendi kohta, mis aitaksid tagada Washington DCs 20. juunil 2005. aastal toimuva ELi-Ameerika Ühendriikide tippkohtumise õnnestumise (B6-0358/2005).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 09.06.2005protokoll punkt 9.10.


12. Olukord Usbekistanis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Situation in Uzbekistan.

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Joe Borg (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid: Albert Jan Maat fraktsiooni PPE-DE nimel, Bernadette Bourzai fraktsiooni PSE nimel, Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock, Giulietto Chiesa, Alojz Peterle, Nicolas Schmit ja Joe Borg.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Cem Özdemir ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Usbekistani kohta (B6-0370/2005),

- André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel, olukorra kohta Usbekistanis (B6-0371/2005),

- Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel, Usbekistani kohta (B6-0372/2005),

- Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Usbekistani kohta (B6-0373/2005),

- Armin Laschet fraktsiooni PPE-DE nimel, Usbekistani kohta (B6-0374/2005),

- Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, olukorra kohta Usbekistanis pärast hiljutisi probleeme (B6-0377/2005).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 09.06.2005protokoll punkt 9.11.


13. Komisjoni ja liikmesriikide ning Philip Morrise kokkulepe pettusevastase võitluse kohta (arutelu)

Suuliselt vastatava küsimuse esitas(id) Bart Staes nõukogule: Koostöö eelarvepädeva asutusega komisjoni ja liikmesriikide ning Philip Morrise vahelisest lepingust tulenevate rahaliste maksete eraldamise ja võimaliku kasutamise osas võitluseks pettusega (B6-0241/2005).

Suuliselt vastatava küsimuse esitas(id) Bart Staes komisjonile: Koostöö eelarvepädeva asutusega komisjoni ja liikmesriikide ning Philip Morrise vahelisest lepingust tulenevate rahaliste maksete eraldamise ja võimaliku kasutamise osas võitluseks pettusega (B6-0232/2005).

Bart Staes esitas suuliselt vastatavad küsimused (B6-0241/2005 ja B6-0232/2005).

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele (B6-0241/2005).

Joe Borg (komisjoni liige) vastas küsimusele (B6-0232/2005).

Sõna võtsid: Valdis Dombrovskis fraktsiooni PPE-DE nimel, Herbert Bösch fraktsiooni PSE nimel, Szabolcs Fazakas ja Joe Borg.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati infotunni läbiviimiseks kell 18.10 ja jätkus kell 18.15.)


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
asepresident

14. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0246/2005).

Küsimus 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Euroopa nooruse pakti rakendusmeetmed.

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 2 (Jonas Sjöstedt): otsus Egitim Seni kaasuse kohta.

Nicolas Schmit vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Eva-Britt Svensson (autori asendaja), Josu Ortuondo Larrea ja Inger Segelström.

Küsimus 3 (María Esther Herranz García): sisserändajate seadustamine Hispaanias.
Küsimus 4 (Javier Moreno Sánchez): sisserändajate seadustamine Hispaanias.

Nicolas Schmit vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Antonio López-Istúriz White (autori asendaja) ja Antonio Masip Hidalgo (autori asendaja).

Küsimus 5 (Bernd Posselt): ühinemisläbirääkimised Horvaatiaga.

Nicolas Schmit vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimus 6 (Erna Hennicot-Schoepges): võitlus alkoholisisaldusega limonaadidega ning laste ja noorte alkoholismiga.

Nicolas Schmit vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Erna Hennicot-Schoepges, Mairead McGuinness ja Daniel Caspary.

Küsimus 7 (Bill Newton Dunn): ühised uurimisrühmad organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks.

Nicolas Schmit vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bill Newton Dunn.

Küsimus 8 on tagasi võetud.

Sõna võttis Philip Bushill-Matthews, kes kahetses, et ei saa esitada täiendavat küsimust küsimuse 8 kohta.

Asepresident tuletas talle meelde kodukorra asjaomaseid sätteid.

Küsimus 9 (Mairead McGuinness): laste vajaduste prioriteediks seadmine poliitilises tegevuses.

Nicolas Schmit vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness, Vittorio Agnoletto ja Eoin Ryan.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult.

Nõukogu infotund lõppes.

(Istung katkestati kell 19.00 ja jätkus kell 21.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
asepresident

15. Eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamine **I - Ülemäärane eelarvepuudujääk * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta [KOM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A6-0168/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta [KOM(2005)0155 - C6-0120/2005 - 2005/0061(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A6-0158/2005).

Sõna võttis Joaquín Almunia (komisjoni liige).

Othmar Karas tutvustas raporteid.

Sõna võtsid: Alexander Radwan fraktsiooni PPE-DE nimel, Robert Goebbels fraktsiooni PSE nimel, Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel, Alain Lipietz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Whittaker fraktsiooni IND/DEM nimel, Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Diamanto Manolakou, Johannes Blokland, José Manuel García-Margallo y Marfil, Udo Bullmann, Werner Langen, Poul Nyrup Rasmussen, Ivo Strejček, Benoît Hamon, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Szabolcs Fazakas ja Joaquín Almunia.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 09.06.2005protokoll punkt 9.3.


16. Euroopa konkurentsivõime tugevdamine (arutelu)

Raport "Euroopa konkurentsivõime tugevdamine: tööstuses toimuvate muudatuste mõju poliitikale ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate roll" [2004/2154(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dominique Vlasto (A6-0148/2005).

Dominique Vlasto tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Verheugen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid: Romana Jordan Cizelj fraktsiooni PPE-DE nimel, Joan Calabuig Rull fraktsiooni PSE nimel, Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel, Leopold Józef Rutowicz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ján Hudacký, Adam Gierek, Małgorzata Handzlik, Pier Antonio Panzeri, Werner Langen, John Attard-Montalto ja Othmar Karas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 09.06.2005protokoll punkt 9.2.


17. Polütsükliliste süsivesinike turustamine ja kasutamine täiteõlides ja rehvides ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb piiranguid teatud polütsükliliste süsivesinike turustamisel ja kasutamisel täiteõlides ja rehvides (nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ kahekümne seitsmes muudatus) [KOM(2004)0098 - C5-0081/2004 - 2004/0036(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adamos Adamou (A6-0104/2005).

Sõna võttis Günther Verheugen (komisjoni asepresident).

Adamos Adamou tutvustas raportit.

Sõna võtsid: Robert Sturdy fraktsiooni PPE-DE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Kathy Sinnott ja Günther Verheugen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 09.06.2005protokoll punkt 9.4.


18. Ühenduse patent (arutelu)

Suuliselt vastatava küsimuse esitas(id) Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel komisjonile: Ühenduse patenti käsitlev määrus ja sellega seotud õigusaktid (B6-0242/2005).

Klaus-Heiner Lehne (autori asendaja) esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Charlie McCreevy (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid: Manuel Medina Ortega fraktsiooni PSE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Arutelu lõpetati.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 357.269/OJJE).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.35.

Julian Priestley

Gérard Onesta

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika