Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 175kWORD 111k
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2005 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 3.Eurooppa-neuvoston valmistelu, mukaan lukien Euroopan unionin tulevaisuus Euroopan perustuslaista järjestettyjen kansanäänestysten jälkeen(Bryssel, 16. ja 17. kesäkuuta 2005) (keskustelu)
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Äänestykset
  
6.1.Epäluottamuslause komissiolle (äänestys)
  
6.2.Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007-2013 (äänestys)
  
6.3.Käteisrahan valvonta ***II (äänestys)
  
6.4.Valmisteveron alaiset tuotteet * (äänestys)
  
6.5.Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (äänestys)
  
6.6.Vähemmistöjen suojelu ja syrjinnänvastaiset toimet laajentuneessa EU:ssa (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.YK:n uudistus (keskustelu)
 11.Transatlanttiset suhteet (keskustelu)
 12.Uzbekistanin tilanne (keskustelu)
 13.Petosten torjuminen: komission ja jäsenvaltioiden sopimus Philip Morris -yhtiön kanssa (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 15.Rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi **I - Liiallisia alijäämiä koskeva menettely * (keskustelu)
 16.Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen (keskustelu)
 17.Polysykliset aromaattiset hiilivedyt pehmittimissä ja renkaissa ***I (keskustelu)
 18.Yhteisön patentti (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Josep BORRELL FONTELLES

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

Marios Matsakis käytti puheenvuoron poissaoloista istuntosalista ja keskustelujen järjestämisestä.


2. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Kirjalliset kannanotot 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2005 ovat työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


3. Eurooppa-neuvoston valmistelu, mukaan lukien Euroopan unionin tulevaisuus Euroopan perustuslaista järjestettyjen kansanäänestysten jälkeen
(Bryssel, 16. ja 17. kesäkuuta 2005) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston valmistelu, mukaan lukien Euroopan unionin tulevaisuus Euroopan perustuslaista järjestettyjen kansanäänestysten jälkeen
(Bryssel, 16. ja 17. kesäkuuta 2005)

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe de Villiers IND/DEM-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Marie Le Pen, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Johannes Voggenhuber, Erik Meijer, Bastiaan Belder, Brian Crowley, Irena Belohorská, Erna Hennicot-Schoepges, Margrietus van den Berg, Jules Maaten, Carl Schlyter, Nigel Farage, James Hugh Allister, João de Deus Pinheiro, Robert Goebbels ja Sophia in 't Veld.

Puhetta johti
varapuhemies Janusz ONYSZKIEWICZ

Puheenvuorot: Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Luc Dehaene, Jo Leinen, Françoise Grossetête, Richard Corbett, Giorgos Dimitrakopoulos, Enrique Barón Crespo, Josef Zieleniec, Genowefa Grabowska, Stanisław Jałowiecki, Libor Rouček, Hartmut Nassauer, Nicola Zingaretti, Othmar Karas, Jacques Toubon, Reinhard Rack, Íñigo Méndez de Vigo, Nicolas Schmit ja José Manuel Barroso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
puhemies Josep BORRELL FONTELLES

4. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Moldovan presidentin Vladimir Voroninin sekä hänen seurassaan saapuneen valtuuskunnan.


5. Poliittisten ryhmien kokoonpano

PPE-DE-ryhmä on ilmoittanut puhemiehelle, että Roger Helmer ei enää ole sen jäsen.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä 1.


6.1. Epäluottamuslause komissiolle (äänestys)

Epäluottamuslause Euroopan yhteisöjen komissiolle (B6-0318/2005)

(Määräenemmistö: 2/3 annetuista äänistä ja parlamentin jäsenten enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 1)

Jens-Peter Bonde käytti puheenvuoron epäluottamuslauseen käsittelystä.

Hylättiin


6.2. Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007-2013 (äänestys)

Mietintö: Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007-2013 [2004/2209(INI)] - Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0153/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0224)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Ennen äänestystä Reimer Böge (esittelijä) ehdotti teknisiä mukautuksia 50 kohdan luetelmakohtiin 7 ja 9 ja käytti puheenvuoron tarkistuksista 6 ja 19.

- Äänestyksen jälkeen puhemies antoi lyhyen julkilausuman, jossa hän korosti äänestyksen merkitystä.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA


6.3. Käteisrahan valvonta ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 3)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2005)0225)


6.4. Valmisteveron alaiset tuotteet * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta [KOM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0226)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0226)


6.5. Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (äänestys)

Päätöslauselmaesitys (B6-0327/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0227)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Jean-Marie Cavada, LIBE-valiokunnan puheenjohtaja.


6.6. Vähemmistöjen suojelu ja syrjinnänvastaiset toimet laajentuneessa EU:ssa (äänestys)

Mietintö: Vähemmistöjen suojelu ja syrjinnän vastaiset politiikat laajentuneessa Euroopan unionissa [2005/2008(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A6-0140/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0228)

°
° ° °

Ajan kulumisen vuoksi puhemies ehdotti kahdesta jäljelle jääneestä mietinnöstä järjestettävän äänestyksen siirtämistä huomiseen.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Epäluottamuslause komissiolle (B6-0318/2005)

- Bruno Gollnisch

Mietintö: Reimer Böge - A6-0153/2005

- Zita Pleštinská, Mairead McGuinness, Gerardo Galeote Quecedo

Mietintö: Claude Moraes - A6-0140/2005

- Philip Claeys


8. Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Epäluottamuslause komissiolle (B6-0318/2005)

- Kertaäänestys

   vastaan: Enrique Barón Crespo, John Attard-Montalto, Joel Hasse Ferreira

Mietintö: Reimer Böge - A6-0153/2005

- tarkistukset 8/37/45 (identtiset)

   puolesta: Nikolaos Sifunakis

   vastaan: Pervenche Berès

- tarkistus 9

   puolesta: Stephen Hughes, Neena Gill

- tarkistus 41

   puolesta: Gunnar Hökmark

   vastaan: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

- tarkistus 6

   puolesta: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- 33 kohta

   puolesta: Pervenche Berès

   vastaan Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- 34 kohta, (2. osa)

   puolesta: Paul Rübig, Gérard Onesta

   vastaan: Kader Arif

- 47 kohta

   puolesta:Claude Turmes

- 48 kohta

   puolesta: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   vastaan: Claude Turmes, Anne Ferreira

- 50 kohta, 1 luetelmakohta, (2. osa)

   puolesta: Richard Corbett, Marielle De Sarnez

   vastaan: Agnes Schierhuber, Reinhard Rack, Paul Rübig, Ursula Stenzel, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Richard Seeber, Francisco Assis, Fausto Correia, Manuel António dos Santos, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Joel Hasse Ferreira, Stavros Arnaoutakis, Gilles Savary

- tarkistus 3

puolesta: Christopher Heaton-Harris

vastaan: Hans-Peter Martin, Athanasios Pafilis, Véronique De Keyser, Pedro Guerreiro

- tarkistus 40

puolesta: Gary Titley, Arlene McCarthy, Eluned Morgan, Claude Moraes

- 51 kohta, 5 luetelmakohta, (2. osa)

   vastaan: Hans-Peter Martin

- tarkistus 34

puolesta: Enrique Barón Crespo, Peter Skinner

vastaan: Jutta D. Haug, Anna Hedh, Pierre Jonckheer

Mietintö: Dariusz Rosati - A6-0138/2005

- tarkistus 9

   puolesta: Anders Wijkman

   tyhjää: Marie-Noëlle Lienemann

- tarkistus 8

   puolesta: Anna Hedh, Marie-Noëlle Lienemann

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue - B6-0327/2005

- 13 kohta, (2. osa)

   vastaan: Malcolm Harbour

- 13 kohta, (3. osa)

   vastaan: Ewa Hedkvist Petersen, Malcolm Harbour, Anna Hedh

- 29 kohta, (1. osa)

   vastaan: Anna Hedh

- 29 kohta, (2. osa)

   vastaan: Anna Hedh

- päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

   puolesta: Jacques Toubon

Mietintö: Claude Moraes - A6-0140/2005

- tarkistus 12

   puolesta: Marielle De Sarnez

   vastaan: Rainer Wieland

- 22 kohta, (1. osa)

   puolesta: Rainer Wieland

- 22 kohta, (2. osa)

   vastaan: Rainer Wieland, John Attard-Montalto

- tarkistus 9

   vastaan: Rainer Wieland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Piia-Noora Kauppi

- 24 kohta, (1. osa)

   puolesta: Rainer Wieland, Saïd El Khadraoui

- 24 kohta, (2. osa)

   puolesta: Joel Hasse Ferreira

   vastaan: Rainer Wieland, John Attard-Montalto   

   tyhjää: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

   vastaan: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Riccardo Ventre

(Istunto keskeytettiin klo 13.25 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Ingo FRIEDRICH

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Mietintö: Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- lainsäädäntöpäätöslauselma (kokonaisuudessaan)

   puolesta: Eija-Riitta Korhola

Mietintö: Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- tarkistus 13

   vastaan: Carlos José Iturgaiz Angulo

- suositus

   puolesta: José Manuel García-Margallo y Marfil

Michl Ebner on ilmoittanut olleensa läsnä 06.06.2005 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

°
° ° °

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. YK:n uudistus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: YK:n uudistus

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Joe Borg (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Armin Laschet PPE-DE-ryhmän puolesta, Jo Leinen PSE-ryhmän puolesta, Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta, Paul Marie Coûteaux IND/DEM-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, Jas Gawronski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Michael Henry Nattrass, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Hélène Flautre, Hélène Goudin, Francisco José Millán Mon, Panagiotis Beglitis, Marie Anne Isler Béguin ja Joe Borg.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Armin Laschet AFET-valiokunnan puolesta Yhdistyneiden kansakuntien uudistuksesta (B6-0328/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2005, kohta 9.9.


11. Transatlanttiset suhteet (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Transatlanttiset suhteet

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Joe Borg (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Nicholson of Winterbourne, Jaromír Kohlíček, Adam Jerzy Bielan, Ryszard Czarnecki, James Elles, Erika Mann, Bogdan Klich ja Józef Pinior.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Puheenvuorot: Benoît Hamon, Nicolas Schmit ja Joe Borg.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta transatlanttisista suhteista (B6-0350/2005)

- Elmar Brok, James Elles ja Bogdan Klich PPE-DE-ryhmän puolesta Washington DC:ssä 20. kesäkuuta 2005 järjestettävän EU:n ja Yhdysvaltojen tulevan huippukokouksen menestyksen varmistamisesta (B6-0352/2005)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta joistakin olennaisista seikoista pyrittäessä varmistamaan Washington DC:ssä 20. kesäkuuta 2005 järjestettävän EU:n ja Yhdysvaltojen tulevan huippukokouksen menestys (B6-0354/2005)

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Anna Elzbieta Fotyga ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta joistakin olennaisista seikoista pyrittäessä varmistamaan Washington DC:ssä 20. kesäkuuta 2005 järjestettävän EU:n ja Yhdysvaltojen tulevan huippukokouksen menestys (B6-0357/2005)

- Cem Özdemir ja Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta joistakin olennaisista elementeistä, jotka auttavat varmistamaan Washingtonissa 20. kesäkuuta 2005 pidettävän EU:n ja Yhdysvaltojen välisen huippukokouksen onnistumisen (B6-0358/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2005, kohta 9.10.


12. Uzbekistanin tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Uzbekistanin tilanne

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Joe Borg (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Albert Jan Maat PPE-DE-ryhmän puolesta, Bernadette Bourzai PSE-ryhmän puolesta, Ona Juknevičienė ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock, Giulietto Chiesa, Alojz Peterle, Nicolas Schmit ja Joe Borg.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Cem Özdemir ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Uzbekistanista (B6-0370/2005)

- André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta Uzbekistanin tilanteesta (B6-0371/2005)

- Ona Juknevičienė ALDE-ryhmän puolesta Uzbekistanista (B6-0372/2005)

- Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta Uzbekistanista (B6-0373/2005)

- Armin Laschet PPE-DE-ryhmän puolesta Uzbekistanista (B6-0374/2005)

- Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta Uzbekistanin tilanteesta äskettäisen kansannousun jälkeen (B6-0377/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2005, kohta 9.11.


13. Petosten torjuminen: komission ja jäsenvaltioiden sopimus Philip Morris -yhtiön kanssa (keskustelu)

Suullinen kysymys: Bart Staes neuvostolle: Budjettivallan käyttäjien yhteistyö petosten torjumiseksi: komission ja jäsenvaltioiden Philip Morris -yhtiön kanssa tekemästä sopimuksesta johtuvien rahoitusmaksujen jakaminen ja mahdollinen käyttö (B6-0241/2005)

Suullinen kysymys: Bart Staes komissiolle: Budjettivallan käyttäjien yhteistyö petosten torjumiseksi: komission ja jäsenvaltioiden Philip Morris -yhtiön kanssa tekemästä sopimuksesta johtuvien rahoitusmaksujen jakaminen ja mahdollinen käyttö (B6-0232/2005)

Bart Staes esitteli suulliset kysymykset (B6-0241/2005 ja B6-0232/2005).

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen (B6-0241/2005).

Joe Borg (komission jäsen) vastasi kysymykseen (B6-0232/2005).

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis PPE-DE-ryhmän puolesta, Herbert Bösch PSE-ryhmän puolesta, Szabolcs Fazakas ja Joe Borg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 18.10 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.15.)


Puhetta johti
varapuhemies Sylvia-Yvonne KAUFMANN

14. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0246/2005).

Kysymys 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Toimet eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymys 2 (Jonas Sjöstedt): Egitim Sen -järjestön tuomio.

Nicolas Schmit vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Eva-Britt Svensson (laatijan sijainen), Josu Ortuondo Larrea ja Inger Segelström.

Kysymys 3 (María Esther Herranz García): Maahanmuuttajien tilanteen laillistaminen Espanjassa.


Kysymys 4 (Javier Moreno Sánchez): Siirtolaisten aseman laillistamisesta Espanjassa.

Nicolas Schmit vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Antonio López-Istúriz White (laatijan sijainen) ja Antonio Masip Hidalgo (laatijan sijainen).

Kysymys 5 (Bernd Posselt): Kroatian liittymisneuvottelut.

Nicolas Schmit vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 6 (Erna Hennicot-Schoepges): Taistelu alkoholijuomia ja lasten ja nuorten alkoholinkäyttöä vastaan.

Nicolas Schmit vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Erna Hennicot-Schoepges, Mairead McGuinness ja Daniel Caspary.

Kysymys 7 (Bill Newton Dunn): Järjestäytynyttä rikollisuutta torjuvat yhteiset tutkintaryhmät.

Nicolas Schmit vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bill Newton Dunn.

Kysymys 8 on peruutettu.

Philip Bushill-Matthews käytti puheenvuoron, jossa hän pahoitteli, ettei voinut esittää lisäkysymystä kysymykseen 8.

Puhemies muistutti hänelle työjärjestyksen asiaa koskevista määräyksistä.

Kysymys 9 (Mairead McGuinness): Lasten tarpeiden asettaminen etusijalle.

Nicolas Schmit vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness, Vittorio Agnoletto ja Eoin Ryan.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti.

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 19.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

15. Rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi **I - Liiallisia alijäämiä koskeva menettely * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta [KOM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A6-0168/2005)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta [KOM(2005)0155 - C6-0120/2005 - 2005/0061(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A6-0158/2005)

Joaquín Almunia (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Othmar Karas esitteli laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Alexander Radwan PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta, Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta, Alain Lipietz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Whittaker IND/DEM-ryhmän puolesta, Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Diamanto Manolakou, Johannes Blokland, José Manuel García-Margallo y Marfil, Udo Bullmann, Werner Langen, Poul Nyrup Rasmussen, Ivo Strejček, Benoît Hamon, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Szabolcs Fazakas ja Joaquín Almunia.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2005, kohta 9.3.


16. Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen (keskustelu)

Mietintö: Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen: rakennemuutosten seuraukset pk-yrityksiä koskevaan politiikkaan ja niiden asemaan [2004/2154(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Dominique Vlasto (A6-0148/2005)

Dominique Vlasto esitteli laatimansa mietinnön.

Günther Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Romana Jordan Cizelj PPE-DE-ryhmän puolesta, Joan Calabuig Rull PSE-ryhmän puolesta, Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Leopold Józef Rutowicz, Ján Hudacký, Adam Gierek, Małgorzata Handzlik, Pier Antonio Panzeri, Werner Langen, John Attard-Montalto ja Othmar Karas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2005, kohta 9.2.


17. Polysykliset aromaattiset hiilivedyt pehmittimissä ja renkaissa ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pehmittimissä ja renkaissa esiintyvien tiettyjen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista (neuvoston direktiivin 76/769/ETY kahdeskymmenesseitsemäs muutos) [KOM(2004)0098 - C5-0081/2004 - 2004/0036(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Adamos Adamou (A6-0104/2005)

Günther Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Adamos Adamou esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Robert Sturdy PPE-DE-ryhmän puolesta, Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Kathy Sinnott ja Günther Verheugen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2005, kohta 9.4.


18. Yhteisön patentti (keskustelu)

Suullinen kysymys: Giuseppe Gargani JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Yhteisön patenttia koskeva asetus ja siihen liittyvä lainsäädäntö (B6-0242/2005)

Klaus-Heiner Lehne (laatijan sijainen) esitteli suullisen kysymyksen.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 357.269/OJJE).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.35.

Julian Priestley

Gérard Onesta

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö