Rodyklė 
Protokolas
PDF 184kWORD 109k
Trečiadienis, 2005 m. birželio 8 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 3.Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui, įskaitant Europos Sąjungos ateities klausimą po referendumų dėl Konstitucijos Europai (Briuselis, 2005 m. birželio 16-17 d.) (diskusijos)
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Balsavimui skirtas laikas
  6.1.Pasiūlimas pareikšti nepasitikėjimą Komisija (balsavimas)
  6.2.Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos (balsavimas)
  6.3.Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II (balsavimas)
  6.4.Akcizais apmokestinami produktai * (balsavimas)
  6.5.Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (balsavimas)
  6.6.Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.JTO reforma (diskusijos)
 11.Transatlantiniai santykiai (diskusijos)
 12.Situation in Uzbekistan (diskusijos)
 13.Komisijos ir valstybių narių bei Philip Morris susitarimas dėl kovos su sukčiavimu (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 15.Biudžeto būklės priežiūros stiprinimas ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas ***I - Perviršinis deficitas * (diskusijos)
 16.Europos konkurencingumo stiprinimas (diskusijos)
 17.Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ***I (diskusijos)
 18.Bendrijos patentas (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.

Kalbėjo Marios Matsakis dėl vengimo dalyvauti posėdžiuose ir dėl diskusijų organizavimo.


2. Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 5 dalimi, rašytiniai pareiškimai Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2005 negalioja, nes nebuvo surinktas reikiamas parašų skaičius, numatytas 116 straipsnio 5 dalyje.


3. Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui, įskaitant Europos Sąjungos ateities klausimą po referendumų dėl Konstitucijos Europai (Briuselis, 2005 m. birželio 16-17 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui, įskaitant Europos Sąjungos ateities klausimą po referendumų dėl Konstitucijos Europai (Briuselis, 2005 m. birželio 16-17 d.)

Nicolas Schmit (Einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe de Villiers IND/DEM frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Jean-Marie Le Pen nepriklausomas Parlamento narys, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Johannes Voggenhuber, Erik Meijer, Bastiaan Belder, Brian Crowley, Irena Belohorská, Erna Hennicot-Schoepges, Margrietus van den Berg, Jules Maaten, Carl Schlyter, Nigel Farage, James Hugh Allister, João de Deus Pinheiro, Robert Goebbels ir Sophia in 't Veld.

PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Luc Dehaene, Jo Leinen, Françoise Grossetête, Richard Corbett, Giorgos Dimitrakopoulos, Enrique Barón Crespo, Josef Zieleniec, Genowefa Grabowska, Stanisław Jałowiecki, Libor Rouček, Hartmut Nassauer, Nicola Zingaretti, Othmar Karas, Jacques Toubon, Reinhard Rack, Íñigo Méndez de Vigo, Nicolas Schmit ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis buvo sustabdytas 11.50 prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00.)


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

4. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Moldovos Respublikos prezidentą V. Voronin ir jį lydinčius asmenis.


5. Frakcijų sudėtis

PPE-DE frakcija informavo Pirmininką, kad Roger Helmer jau nebėra tos frakcijos narys.


6. Balsavimui skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami Protokolo I priede.


6.1. Pasiūlimas pareikšti nepasitikėjimą Komisija (balsavimas)

Pasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija (B6-0318/2005)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma: du trečdaliai atiduotų balsų ir dauguma balsavusių Parlamento narių).

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 1)

- Kalbėjo Jens-Peter Bonde dėl pasiūlymui pareikšti nepasitikėjimą taikytos procedūros.

Atmesta


6.2. Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos (balsavimas)

Pranešimas dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos [2004/2209(INI)] - Laikinojo komiteto dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumų ir biudžetinių priemonių 2007–2013. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0153/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0224)

Paaiškinimai dėl balsavimo:

- Prieš balsavimą Reimer Böge (pranešėjas) pasiūlė techninės pataisas 50 dalies 7 ir 9 įtraukoms, ir kalbėjo dėl 6 ir 19 pakeitimų;

- Po balsavimo Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą, norėdamas pabrėžti ką tik įvykusio balsavimo svarbą.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Pirmininko pavaduotojas


6.3. Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 3)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2005)0225)


6.4. Akcizais apmokestinami produktai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl iš dalies keičiančios Direktyvą 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A6-0138/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0226)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0226)


6.5. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (B6-0327/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0227)

Paaiškinimai dėl balsavimo:

- Jean-Marie Cavada, LIBE komiteto pirmininkas.


6.6. Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje (balsavimas)

Pranešimas dėl mažumų apsaugos ir kovos su diskriminacija politikos išsiplėtusioje Europoje [2005/2008(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A6-0140/2005).

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0228)

°
° ° °

Atsižvelgdamas į laiką Pirmininkas pasiūlė, kad balsavimas dėl likusių dviejų pranešimų vyktų kitą dieną .

Parlamentas pritarė pasiūlymui.


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Paaiškinimai dėl balsavimo, pateikti raštu, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalimi, įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija (B6-0318/2005)

- Bruno Gollnisch

Pranešimas: Reimer Böge - A6-0153/2005

- Zita Pleštinská, Mairead McGuinness, Gerardo Galeote Quecedo

Pranešimas: Claude Moraes - A6-0140/2005

- Philip Claeys


8. Balsavimo pataisymai

Šiuos balsavimo pataisymus pateikė šie Parlamento nariai:

Pasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija (B6-0318/2005)

- Vienas balsavimas

   prieš: Enrique Barón Crespo, John Attard-Montalto, Joel Hasse Ferreira

Pranešimas: Reimer Böge - A6-0153/2005

- pakeitimai 8/37/45 (tapatūs)

   už: Nikolaos Sifunakis

   prieš: Pervenche Berès

- pakeitimas 9

   už: Stephen Hughes, Neena Gill

- pakeitimas 41

   už: Gunnar Hökmark

   prieš: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

- pakeitimas 6

   už: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- dalis 33

   už: Pervenche Berès

   prieš Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- dalis 34, (2 dalis)

   už: Paul Rübig, Gérard Onesta

   prieš: Kader Arif

- dalis 47

   už:Claude Turmes

- dalis 48

   už: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   prieš: Claude Turmes, Anne Ferreira

- dalis 50, tiret 1, (2 dalis)

   už: Richard Corbett, Marielle De Sarnez

   prieš: Agnes Schierhuber, Reinhard Rack, Paul Rübig, Ursula Stenzel, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Richard Seeber, Francisco Assis, Fausto Correia, Manuel António dos Santos, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Joel Hasse Ferreira, Stavros Arnaoutakis, Gilles Savary

- pakeitimas 3

už: Christopher Heaton-Harris

prieš: Hans-Peter Martin, Athanasios Pafilis, Véronique De Keyser, Pedro Guerreiro

- pakeitimas 40

už: Gary Titley, Arlene McCarthy, Eluned Morgan, Claude Moraes

- dalis 51, įtrauka 5, (2 dalis)

   prieš: Hans-Peter Martin

- pakeitimas 34

už: Enrique Barón Crespo, Peter Skinner

prieš: Jutta D. Haug, Anna Hedh, Pierre Jonckheer

Pranešimas: Dariusz Rosati - A6-0138/2005

- pakeitimas 9

   už: Anders Wijkman

   susilaikė: Marie-Noëlle Lienemann

- pakeitimas 8

   už: Anna Hedh, Marie-Noëlle Lienemann

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - B6-0327/2005

- dalis 13, (2 dalis)

   prieš: Malcolm Harbour

- dalis 13, (3 dalis)

   prieš: Ewa Hedkvist Petersen, Malcolm Harbour, Anna Hedh

- dalis 29, (1 dalis)

   prieš: Anna Hedh

- dalis 29, (2 dalis)

   prieš: Anna Hedh

- rezoliucija (visa)

   už: Jacques Toubon

Pranešimas: Claude Moraes - A6-0140/2005

- pakeitimas 12

   už: Marielle De Sarnez

   prieš: Rainer Wieland

- dalis 22, (1 dalis)

   už: Rainer Wieland

- dalis 22, (2 dalis)

   prieš: Rainer Wieland, John Attard-Montalto

- pakeitimas 9

   prieš: Rainer Wieland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Piia-Noora Kauppi

- dalis 24, (1 dalis)

   už: Rainer Wieland, Saïd El Khadraoui

- dalis 24, (2 dalis)

   už: Joel Hasse Ferreira

   prieš: Rainer Wieland, John Attard-Montalto   

   susilaikė: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- rezoliucija (visa)

   prieš: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Riccardo Ventre

(Posėdis sustabdytas 13.25 ir atnaujintas 15.05.)


PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Šiuos balsavimo pataisymus pateikė šie Parlamento nariai:

Pranešimas: Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- teisėkūros rezoliucija (visa)

   už: Eija-Riitta Korhola

Pranešimas: Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- pakeitimas 13

   prieš: Carlos José Iturgaiz Angulo

- rekomendacija

   už: José Manuel García-Margallo y Marfil

Michl Ebner informavo pirmininkaujantįjį, kad jis dalyvavo 2005 06 06 posėdyje, bet nebuvo įrašytas į dalyvaujančiųjų sąrašą.

°
° ° °

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. JTO reforma (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JTO reforma

Nicolas Schmit (Einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Joe Borg (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Armin Laschet PPE-DE frakcijos vardu, Jo Leinen PSE frakcijos vardu, Alexander Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu, Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu, Paul Marie Coûteaux IND/DEM frakcijos vardu, Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu, Jas Gawronski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Michael Henry Nattrass, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Hélène Flautre, Hélène Goudin, Francisco José Millán Mon, Panagiotis Beglitis, Marie Anne Isler Béguin ir Joe Borg.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Nicolas Schmit.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms.

- Armin Laschet AFET komiteto vardu dėl: Jungtinių Tautų reformos (B6-0328/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.9 Protokolas 09.06.2005 .


11. Transatlantiniai santykiai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Transatlantiniai santykiai.

Nicolas Schmit (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Joe Borg (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu, Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Marcin Libicki UEN frakcijos vardu, Philip Claeys, nepriklausomas Parlamento narys, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Nicholson of Winterbourne, Jaromír Kohlíček, Adam Jerzy Bielan, Ryszard Czarnecki, James Elles, Erika Mann, Bogdan Klich ir Józef Pinior.

PIRMININKAVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Benoît Hamon, Nicolas Schmit ir Joe Borg.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jan Marinus Wiersma ir Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu dėl transatlantinių santykių (B6-0350/2005),

- Elmar Brok, James Elles ir Bogdan Klich PPE-DE frakcijos vardu dėl ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų aukščiausio lygio susitikimo, kuris vyks 2005 m. birželio 20 d. Vašingtone, sėkmės (B6-0352/2005),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu dėl kai kurių pagrindinių aspektų siekiant užtikrinti ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų aukščiausio lygio susitikimo, vyksiančio 2005 m. birželio 20 d. Vašingtone, sėkmę (B6-0354/2005),

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Anna Elzbieta Fotyga ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu dėl kai kurių pagrindinių aspektų, kurie padėtų užtikrinti ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų aukščiausio lygio susitikimo, vyksiančio 2005 m. birželio 20 d. Vašingtone, sėkmę (B6-0357/2005),

- Cem Özdemir ir Joost Lagendijk Verts/ALE frakcijos vardu dėl kai kurių pagrindinių aspektų, kurie padėtų užtikrinti ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų aukščiausio lygio susitikimo, vyksiančio 2005 m. birželio 20 d. Vašingtone, sėkmę (B6-0358/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 06 09 protokolo 9.10 punktas.


12. Situation in Uzbekistan (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Situation in Uzbekistan.

Nicolas Schmit (Einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Joe Borg (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Albert Jan Maat PPE-DE frakcijos vardu, Bernadette Bourzai PSE frakcijos vardu, Ona Juknevičienė ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock, Giulietto Chiesa, Alojz Peterle, Nicolas Schmit ir Joe Borg.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Cem Özdemir ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, (B6-0370/2005),

- André Brie GUE/NGL frakcijos vardu, (B6-0371/2005),

- Ona Juknevičienė ALDE frakcijos vardu, (B6-0372/2005),

- Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, (B6-0373/2005),

- Armin Laschet PPE-DE frakcijos vardu, (B6-0374/2005),

- Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, (B6-0377/2005).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.11 Protokolas 09.06.2005 .


13. Komisijos ir valstybių narių bei Philip Morris susitarimas dėl kovos su sukčiavimu (diskusijos)

Žodinis klausimas, kurį uždavė Bart Staes Tarybai: Bendradarbiavimas su biudžeto valdymo institucija dėl piniginės išmokos, kurią pagal Komisijos bei valstybių narių ir bendrovės Philip Morris susitarimą turi sumokėti pastaroji, paskirstymo ir galimo panaudojimo kovai su sukčiavimu (B6-0241/2005)

Žodinis klausimas, kurį uždavė Bart Staes Komisijai: Bendradarbiavimas su biudžeto valdymo institucija dėl piniginės išmokos, kurią pagal Komisijos bei valstybių narių ir bendrovės Philip Morris susitarimą turi sumokėti pastaroji, paskirstymo ir galimo panaudojimo kovai su sukčiavimu (B6-0232/2005)

Bart Staes pateikė klausimus žodžiu (B6-0241/2005 ir B6-0232/2005).

Nicolas Schmit (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą (B6-0241/2005).

Joe Borg (Komisijos narys) atsakė į klausimą (B6-0232/2005).

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis PPE-DE frakcijos vardu, Herbert Bösch PSE frakcijos vardu, Szabolcs Fazakas ir Joe Borg.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 18.10 prieš klausimų metą ir atnaujintas 18.15).


PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Pirmininko pavaduotojas

14. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Tarybai (B6-0246/2005).

Klausimas 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Europos jaunimo pakto įgyvendinimo priemonės.

Nicolas Schmit (Einanti Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

Klausimas 2 (Jonas Sjöstedt): Egitim Sen bylos sprendimas.

Nicolas Schmit atsakė į klausimą ir į Eva-Britt Svensson (pavaduojantis autorių), Josu Ortuondo Larrea ir Inger Segelström papildomus klausimus.

Klausimas 3 (María Esther Herranz García): Ispanijos imigrantų reguliavimo programa.
Klausimas 4 (Javier Moreno Sánchez): Ispanijos imigrantų reguliavimo programa.

Nicolas Schmit atsakė į klausimus ir į Antonio López-Istúriz White (pavaduojantis autorių) ir Antonio Masip Hidalgo (pavaduojantis autorių) papildomus klausimus.

Klausimas 5 (Bernd Posselt): derybos dėl Kroatijos narystės Europos Sąjungoje.

Nicolas Schmit atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 6 (Erna Hennicot-Schoepges): kova su vaikų ir paauglių alkoholizmu.

Nicolas Schmit atsakė į klausimą ir į Erna Hennicot-Schoepges, Mairead McGuinness ir Daniel Caspary papildomus klausimus.

Klausimas 7 (Bill Newton Dunn): jungtinės tyrimų grupės kovai su organizuotu nusikalstamumu.

Nicolas Schmit atsakė į klausimą ir į Bill Newton Dunn papildomą klausimą.

8 klausimas buvo atšauktas.

Kalbėjo Philip Bushill-Matthews, kuris apgaliestavo, kad negali pateikti papildomo klausimo 8 klausimui.

Pirmininkė jam priminė Darbo tvarkos taisyklių nuostatas.

Klausimas 9 (Mairead McGuinness): pasiūlymas labiau atsižvelgti į vaikų poreikius priimant politinius sprendimus.

Nicolas Schmit atsakė į klausimą ir į Mairead McGuinness, Vittorio Agnoletto ir Eoin Ryan papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu.

Klausimų Tarybai valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas 19.00 ir atnaujintas 21.00.)


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Pirmininko pavaduotojas

15. Biudžeto būklės priežiūros stiprinimas ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas ***I - Perviršinis deficitas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo [COM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Othmar Karas (A6-0168/2005)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo [COM(2005)0155 - C6-0120/2005 - 2005/0061(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Othmar Karas (A6-0158/2005)

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos narys).

Othmar Karas pateikė savo pranešimus.

Kalbėjo: Alexander Radwan PPE-DE frakcijos vardu, Robert Goebbels PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, Alain Lipietz Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, John Whittaker IND/DEM frakcijos vardu, Eoin Ryan UEN frakcijos vardu, Sergej Kozlík nepriklausomas Parlamento narys, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Diamanto Manolakou, Johannes Blokland, José Manuel García-Margallo y Marfil, Udo Bullmann, Werner Langen, Poul Nyrup Rasmussen, Ivo Strejček, Benoît Hamon, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Szabolcs Fazakas ir Joaquín Almunia.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.3 Protokolas 09.06.2005 .


16. Europos konkurencingumo stiprinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl „Europos konkurencingumo stiprinimo: pramonės pokyčių padariniai MVĮ politikai ir vaidmeniui“ [2004/2154(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dominique Vlasto (A6-0148/2005)

Dominique Vlasto pristatė pranešimą.

Kalbėjo Günther Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas)

Kalbėjo: Romana Jordan Cizelj PPE-DE frakcijos vardu, Joan Calabuig Rull PSE frakcijos vardu, Marcin Libicki UEN frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz nepriklausomas Parlamento narys, Ján Hudacký, Adam Gierek, Małgorzata Handzlik, Pier Antonio Panzeri, Werner Langen, John Attard-Montalto ir Othmar Karas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.2 Protokolas 09.06.2005 .


17. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų policiklinių aromatinių angliavandenilių pateikimo į rinką ir naudojimo minkštikliuose ir padangose (Tarybos direktyvos 76/769/EEB dvidešimt septintas pakeitimas) [COM(2004)0098 - C5-0081/2004 - 2004/0036(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Adamos Adamou (A6-0104/2005).

Kalbėjo Günther Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas)

Adamos Adamou pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Robert Sturdy PPE-DE frakcijos vardu, Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Kathy Sinnott ir Günther Verheugen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.4 Protokolas 09.06.2005 .


18. Bendrijos patentas (diskusijos)

Žodinis klausimas, kurį uždavė Giuseppe Gargani JURI komiteto vardu Komisijai: Reglamento dėl Bendrijos patento ir susijusių teisės aktų (B6-0242/2005)

Klaus-Heiner Lehne (pavaduojantis autorių) pateikė klausimą žodžiu.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Manuel Medina Ortega PSE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu.

Diskusijos baigtos.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas "Darbotvarkė" PE 357.269/OJJE)


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.35 val.

Julian Priestley

Gérard Onesta

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVAUJANČIŲJŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika