Index 
Notulen
PDF 180kWORD 112k
Woensdag 8 juni 2005 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 3.Voorbereiding van de Europese Raad, met inbegrip van de toekomst van de Europese Unie na de referenda over de Europese Grondwet (Brussel, 16/17 juni 2005) (debat)
 4.Welkomstwoord
 5.Samenstelling fracties
 6.Stemmingen
  
6.1.Motie van afkeuring jegens de Commissie (stemming)
  
6.2.Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007 -2013 (stemming)
  
6.3.Controle op de bewegingen van contant geld ***II (stemming)
  
6.4.Accijnsproducten * (stemming)
  
6.5.Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (stemming)
  
6.6.Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Hervorming van de VN (debat)
 11.Transatlantische betrekkingen (debat)
 12.Situatie in Oezbekistan (debat)
 13.Overeenkomst tussen de Commissie, de lidstaten en Philip Morris om fraude te bestrijden (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Begrotingssituaties en economisch beleid **I - Procedure bij buitensporige tekorten * (debat)
 16.Versterking van de Europese concurrentiepositie (debat)
 17.Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden ***I (debat)
 18.Communautaire octrooiwetgeving (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.

Het woord wordt gevoerd door Marios Matsakis over het absenteïsme in de vergaderzaal en de organisatie van de debatten.


2. Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Schriftelijke verklaringen nrs. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2005 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 116, lid 5 van het Reglement te vervallen.


3. Voorbereiding van de Europese Raad, met inbegrip van de toekomst van de Europese Unie na de referenda over de Europese Grondwet (Brussel, 16/17 juni 2005) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad, met inbegrip van de toekomst van de Europese Unie na de referenda over de Europese Grondwet (Brussel, 16/17 juni 2005)

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Daniel Marc Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe de Villiers, namens de IND/DEM-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Jean-Marie Le Pen, niet-ingeschrevene, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Johannes Voggenhuber, Erik Meijer, Bastiaan Belder, Brian Crowley, Irena Belohorská, Erna Hennicot-Schoepges, Margrietus van den Berg, Jules Maaten, Carl Schlyter, Nigel Farage, James Hugh Allister, João de Deus Pinheiro, Robert Goebbels en Sophia in 't Veld.

VOORZITTER: Janusz ONYSZKIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Luc Dehaene, Jo Leinen, Françoise Grossetête, Richard Corbett, Giorgos Dimitrakopoulos, Enrique Barón Crespo, Josef Zieleniec, Genowefa Grabowska, Stanisław Jałowiecki, Libor Rouček, Hartmut Nassauer, Nicola Zingaretti, Othmar Karas, Jacques Toubon, Reinhard Rack, Íñigo Méndez de Vigo, Nicolas Schmit en José Manuel Barroso.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

4. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de heer Vladimir Voronine, president van de Republiek Moldavië, en diens delegatie die op de officiële tribune hebben plaatsgenomen.


5. Samenstelling fracties

De PPE-DE-Fractie heeft laten weten dat Roger Helmer geen lid meer is van de fractie.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen) zijn opgenomen in bijlage 1 bij de notulen.


6.1. Motie van afkeuring jegens de Commissie (stemming)

Motie van afkeuring jegens de Commissie (B6-0318/2005)

(Gekwalificeerde meerderheid: 2/3 van de uitgebrachte stemmen en meerderheid van de leden van het Parlement)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 1)

Het woord wordt gevoerd door Jens-Peter Bonde over de voor de motie van afkeuring gevolgde procedure.

Verworpen


6.2. Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007 -2013 (stemming)

Verslag over de beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007 -2013 [2004/2209(INI)] - Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0153/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0224)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Reimer Böge (rapporteur) stelde, vóór de stemming, technische aanpassingen voor paragraaf 50, streepje 7 en 9 voor, en voerde het woord over de amendementen 6 en 19;

- De Voorzitter legde na de stemming een korte verklaring af om het belang van deze stemming te onderstrepen.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Ondervoorzitter


6.3. Controle op de bewegingen van contant geld ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 3)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0225)


6.4. Accijnsproducten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0138/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0226)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0226)


6.5. Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (stemming)

Ontwerpresolutie (B6-0327/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0227)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jean-Marie Cavada, voorzitter van de Commissie LIBE.


6.6. Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa (stemming)

Verslag over de bescherming van minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa [2005/2008(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A6-0140/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0228)

°
° ° °

Gezien het tijdstip stelt de Voorzitter voor de stemming over de twee resterende verslagen uit te stellen tot de stemming van morgen.

Het Parlement stemt in met dit voorstel.


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Motie van afkeuring jegens de Commissie – B6-0318/2005

- Bruno Gollnisch

Verslag Reimer Böge - A6-0153/2005

- Zita Pleštinská, Mairead McGuinness, Gerardo Galeote Quecedo

Verslag Claude Moraes - A6-0140/2005

- Philip Claeys


8. Rectificaties stemgedrag

De volgende leden hebben hun stemgedrag als volgt gerectificeerd:

Motie van afkeuring jegens de Commissie – B6-0318/2005

- Eén enkele stemming

   tegen: Enrique Barón Crespo, John Attard-Montalto, Joel Hasse Ferreira

Verslag Reimer Böge - A6-0153/2005

- amendementen 8/37/45 (gelijkluidend)

   voor: Nikolaos Sifunakis

   tegen: Pervenche Berès

- amendement 9

   voor: Stephen Hughes, Neena Gill

- amendement 41

   voor: Gunnar Hökmark

   tegen: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

- amendement 6

   voor: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- paragraaf 33

   voor: Pervenche Berès

   tegen Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- paragraaf 34, (tweede deel)

   voor: Paul Rübig, Gérard Onesta

   tegen: Kader Arif

- paragraaf 47

   voor: Claude Turmes

- paragraaf 48

   voor: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   tegen: Claude Turmes, Anne Ferreira

- paragraaf 50, streepje 1, (tweede deel)

   voor: Richard Corbett, Marielle De Sarnez

   tegen: Agnes Schierhuber, Reinhard Rack, Paul Rübig, Ursula Stenzel, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Richard Seeber, Francisco Assis, Fausto Correia, Manuel António dos Santos, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Joel Hasse Ferreira, Stavros Arnaoutakis, Gilles Savary

- amendement 3

voor: Christopher Heaton-Harris

tegen: Hans-Peter Martin, Athanasios Pafilis, Véronique De Keyser, Pedro Guerreiro

- amendement 40

voor: Gary Titley, Arlene McCarthy, Eluned Morgan, Claude Moraes

- paragraaf 51, streepje 5, (tweede deel)

   tegen: Hans-Peter Martin

- amendement 34

voor: Enrique Barón Crespo, Peter Skinner

tegen: Jutta D. Haug, Anna Hedh, Pierre Jonckheer

Verslag Dariusz Rosati - A6-0138/2005

- amendement 9

   voor: Anders Wijkman

   onthouding: Marie-Noëlle Lienemann

- amendement 8

   voor: Anna Hedh, Marie-Noëlle Lienemann

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - B6-0327/2005

- paragraaf 13, (tweede deel)

   tegen: Malcolm Harbour

- paragraaf 13, (derde deel)

   tegen: Ewa Hedkvist Petersen, Malcolm Harbour, Anna Hedh

- paragraaf 29, (eerste deel)

   tegen: Anna Hedh

- paragraaf 29, (tweede deel)

   tegen: Anna Hedh

- resolutie (als geheel)

   voor: Jacques Toubon

Verslag Claude Moraes - A6-0140/2005

- amendement 12

   voor: Marielle De Sarnez

   tegen: Rainer Wieland

- paragraaf 22, (eerste deel)

   voor: Rainer Wieland

- paragraaf 22, (tweede deel)

   tegen: Rainer Wieland, John Attard-Montalto

- amendement 9

   tegen: Rainer Wieland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Piia-Noora Kauppi

- paragraaf 24, (eerste deel)

   voor: Rainer Wieland, Saïd El Khadraoui

- paragraaf 24, (tweede deel)

   voor: Joel Hasse Ferreira

   tegen: Rainer Wieland, John Attard-Montalto   

   onthouding: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- resolutie (als geheel)

   tegen: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Riccardo Ventre

(De vergadering wordt om 13.25 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Ingo FRIEDRICH
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De volgende leden hebben hun stemgedrag als volgt gerectificeerd:

Verslag Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- wetgevingsresolutie (als geheel)

   voor: Eija-Riitta Korhola

Verslag Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- amendement 13

   tegen: Carlos José Iturgaiz Angulo

- aanbeveling

   voor: José Manuel García-Margallo y Marfil

Michl Ebner heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 06.06.2005 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

°
° ° °

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Hervorming van de VN (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Hervorming van de VN

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Joe Borg (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Armin Laschet, namens de PPE-DE-Fractie, Jo Leinen, namens de PSE-Fractie, Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, Paul Marie Coûteaux, namens de IND/DEM-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Jas Gawronski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Michael Henry Nattrass, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Hélène Flautre, Hélène Goudin, Francisco José Millán Mon, Panagiotis Beglitis, Marie Anne Isler Béguin en Joe Borg.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Armin Laschet, namens de Commissie AFET, over de hervorming van de Verenigde Naties (B6-0328/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 09.06.2005.


11. Transatlantische betrekkingen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Transatlantische betrekkingen.

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Joe Borg (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Nicholson of Winterbourne, Jaromír Kohlíček, Adam Jerzy Bielan, Ryszard Czarnecki, James Elles, Erika Mann, Bogdan Klich en Józef Pinior.

VOORZITTER: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Benoît Hamon, Nicolas Schmit en Joe Borg.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jan Marinus Wiersma en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, over de transatlantische betrekkingen (B6-0350/2005),

- Elmar Brok, James Elles en Bogdan Klich, namens de PPE-DE-Fractie, over het doen slagen van de komende Top EU-VS in Washington DC op 20 juni 2005 (B6-0352/2005),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over een aantal wezenlijke elementen met het oog op het doen slagen van de komende Top EU-VS in Washington DC op 20 juni 2005 (B6-0354/2005),

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Anna Elzbieta Fotyga en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie, over een aantal wezenlijke elementen met het oog op het doen slagen van de komende Top EU-VS in Washington DC op 20 juni 2005 (B6-0357/2005),

- Cem Özdemir en Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie, over enkele essentiële elementen om de komende top EU-VS in Washington DC op 20 juni 2005 te doen slagen (B6-0358/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 09.06.2005.


12. Situatie in Oezbekistan (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Oezbekistan.

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Joe Borg (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Albert Jan Maat, namens de PPE-DE-Fractie, Bernadette Bourzai, namens de PSE-Fractie, Ona Juknevičienė, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, Giulietto Chiesa, Alojz Peterle, Nicolas Schmit en Joe Borg.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cem Özdemir en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over Oezbekistan (B6-0370/2005),

- André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Oezbekistan (B6-0371/2005),

- Ona Juknevičienė, namens de ALDE-Fractie, over Oezbekistan (B6-0372/2005),

- Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, over Oezbekistan (B6-0373/2005),

- Armin Laschet, namens de PPE-DE-Fractie, over Oezbekistan (B6-0374/2005),

- Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Oezbekistan na de recente opstand (B6-0377/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 09.06.2005.


13. Overeenkomst tussen de Commissie, de lidstaten en Philip Morris om fraude te bestrijden (debat)

Mondelinge vraag van Bart Staes aan de Raad: Samenwerking met de begrotingsautoriteit over de toewijzing en eventuele aanwending van het bedrag dat zal worden uitgekeerd op grond van een overeenkomst tussen de Commissie, de lidstaten en Philip Morris om fraude te bestrijden (B6-0241/2005)

Mondelinge vraag van Bart Staes aan de Commissie: Samenwerking met de begrotingsautoriteit over de toewijzing en eventuele aanwending van het bedrag dat zal worden uitgekeerd op grond van een overeenkomst tussen de Commissie, de lidstaten en Philip Morris om fraude te bestrijden (B6-0232/2005)

Bart Staes licht de mondelinge vragen toe (B6-0241/2005 en B6-0232/2005).

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag (B6-0241/2005).

Joe Borg (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag (B6-0232/2005).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, namens de PPE-DE-Fractie, Herbert Bösch, namens de PSE-Fractie, Szabolcs Fazakas en Joe Borg.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 18.10 uur onderbroken en om 18.15 uur hervat.)


VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Ondervoorzitter

14. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0246/2005).

Vraag 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Uitvoeringsmaatregelen voor het Europees pact voor de jeugd.

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 2 (Jonas Sjöstedt): Uitspraak in de zaak-Egitim Sen.

Nicolas Schmit beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Eva-Britt Svensson (ter vervanging van de auteur), Josu Ortuondo Larrea en Inger Segelström.

Vraag 3 (María Esther Herranz García): Regularisering van immigranten in Spanje.


Vraag 4 (Javier Moreno Sánchez): Het reguleringsproces voor immigranten in Spanje.

Nicolas Schmit beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Antonio López-Istúriz White (ter vervanging van de auteur) en Antonio Masip Hidalgo (ter vervanging van de auteur).

Vraag 5 (Bernd Posselt): Toetredingsonderhandelingen met Kroatië.

Nicolas Schmit beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 6 (Erna Hennicot-Schoepges): Bestrijding van "alcopops" en alcoholisme onder kinderen en jongeren.

Nicolas Schmit beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Erna Hennicot-Schoepges, Mairead McGuinness en Daniel Caspary.

Vraag 7 (Bill Newton Dunn): Gemeenschappelijke onderzoeksteams voor de bestrijding van georganiseerde misdaad.

Nicolas Schmit beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bill Newton Dunn.

Vraag 8 is ingetrokken.

Het woord wordt gevoerd door Philip Bushill-Matthews die betreurt geen aanvullende vraag te hebben mogen stellen voor vraag 8.

De Voorzitter verwijst naar het bepaalde in het Reglement.

Vraag 9 (Mairead McGuinness): Voorrang voor kinderen bij beleidsvorming.

Nicolas Schmit beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness, Vittorio Agnoletto en Eoin Ryan.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord.

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.00 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Ondervoorzitter

15. Begrotingssituaties en economisch beleid **I - Procedure bij buitensporige tekorten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid [COM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Othmar Karas (A6-0168/2005)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten [COM(2005)0155 - C6-0120/2005 - 2005/0061(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Othmar Karas (A6-0158/2005)

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (lid van de Commissie).

Othmar Karas leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Alexander Radwan, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, John Whittaker, namens de IND/DEM-Fractie, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Diamanto Manolakou, Johannes Blokland, José Manuel García-Margallo y Marfil, Udo Bullmann, Werner Langen, Poul Nyrup Rasmussen, Ivo Strejček, Benoît Hamon, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Szabolcs Fazakas en Joaquín Almunia.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 09.06.2005.


16. Versterking van de Europese concurrentiepositie (debat)

Verslag over de versterking van de Europese concurrentiepositie: gevolgen van de industriële veranderingen voor het beleid voor en de rol van het MKB [2004/2154(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dominique Vlasto (A6-0148/2005)

Dominique Vlasto leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Romana Jordan Cizelj, namens de PPE-DE-Fractie, Joan Calabuig Rull, namens de PSE-Fractie, Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, niet-ingeschrevene, Ján Hudacký, Adam Gierek, Małgorzata Handzlik, Pier Antonio Panzeri, Werner Langen, John Attard-Montalto en Othmar Karas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 09.06.2005.


17. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden (zevenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad) [COM(2004)0098 - C5-0081/2004 - 2004/0036(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adamos Adamou (A6-0104/2005).

Het woord wordt gevoerd door Günther Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Adamos Adamou leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Robert Sturdy, namens de PPE-DE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Kathy Sinnott en Günther Verheugen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 09.06.2005.


18. Communautaire octrooiwetgeving (debat)

Mondelinge vraag van Giuseppe Gargani, namens de Commissie JURI, aan de Commissie: Verordening over de communautaire octrooiwetgeving en aanverwante wetgeving (B6-0242/2005).

Klaus-Heiner Lehne (ter vervanging van de auteur) licht de mondelinge vraag toe.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het debat wordt gesloten.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 357.269/OJJE).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.35 uur gesloten.

Julian Priestley

Gérard Onesta

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid