Kazalo 
Zapisnik
PDF 183kWORD 107k
Sreda, 8. junij 2005 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)
 3.Priprave Evropskega sveta, vključno s prihodnostjo Evropske unije po referendumih o Evropski ustavi (Bruselj, 16/17. junij 2005) (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Predlog nezaupnice Komisiji (glasovanje)
  
6.2.Politični izzivi in proračunska sredstva (2007-2013) (glasovanje)
  
6.3.Kontrola gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje ***II (glasovanje)
  
6.4.Trošarinski proizvodi * (glasovanje)
  
6.5.Območje svobode, varnosti in pravice (glasovanje)
  
6.6.Varstvo manjšin in protidiskriminacijska politika v razširjeni Evropi (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Reforma OZN (razprava)
 11.Čezatlantski odnosi (razprava)
 12.Razmere v Uzbekistanu (razprava)
 13.Sporazum Komisija - države članice / Philip Morris za boj proti goljufijam (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 15.Proračunsko stanje in gospodarske politike **I - Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem * (razprava)
 16.Krepitev evropske konkurenčnosti (razprava)
 17.Policiklični aromatski ogljikovodiki ***I (razprava)
 18.Patent Skupnosti (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 09.05.

Marios Matsakis je govoril o odsotnosti poslancev iz sejne dvorane v času zasedanj in organiziranju razprav.


2. Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Pisne izjave št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2005 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 116(5) Poslovnika postale brezpredmetne.


3. Priprave Evropskega sveta, vključno s prihodnostjo Evropske unije po referendumih o Evropski ustavi (Bruselj, 16/17. junij 2005) (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Priprave Evropskega sveta, vključno s prihodnostjo Evropske unije po referendumih o Evropski ustavi (Bruselj, 16/17. junij 2005)

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Hans-Gert Poettering v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Philippe de Villiers v imenu skupine IND/DEM, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Jean-Marie Le Pen samostojni poslanec, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Marielle De Sarnez, Johannes Voggenhuber, Erik Meijer, Bastiaan Belder, Brian Crowley, Irena Belohorská, Erna Hennicot-Schoepges, Margrietus van den Berg, Jules Maaten, Carl Schlyter, Nigel Farage, James Hugh Allister, João de Deus Pinheiro, Robert Goebbels in Sophia in 't Veld.

PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredsednik

Govorili so Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jean-Luc Dehaene, Jo Leinen, Françoise Grossetête, Richard Corbett, Giorgos Dimitrakopoulos, Enrique Barón Crespo, Josef Zieleniec, Genowefa Grabowska, Stanisław Jałowiecki, Libor Rouček, Hartmut Nassauer, Nicola Zingaretti, Othmar Karas, Jacques Toubon, Reinhard Rack, Íñigo Méndez de Vigo, Nicolas Schmit in José Manuel Barroso.

Razprava se je zaključila.

(Seja, ki se je prekinila ob 11.50 za čas za glasovanje, se je nadaljevala ob 12.00.)


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

4. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico g. Vladimirju Voroninu, predsedniku Republike Moldavije, in članom spremljajoče delegacije, ki so se nahajali na častni galeriji.


5. Članstvo v političnih skupinah

Skupina PPE-DE je sporočila predsedniku, da je Roger Helmer prenehal biti njen član.


6. Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi 1 k temu zapisniku.


6.1. Predlog nezaupnice Komisiji (glasovanje)

Predlog nezaupnice Komisiji (B6-0318/2005)

(Potrebna kvalificirana večina: dve tretjini oddanih glasov in večina poslancev Parlamenta)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 1)

Govoril je Jens-Peter Bonde o nadaljnjem postopku glede predloga nezaupnice.

Zavrnjeno


6.2. Politični izzivi in proračunska sredstva (2007-2013) (glasovanje)

Poročilo: Politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013 [2004/2209(INI)] - Začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013. Poročevalec: Reimer Böge (A6-0153/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0224)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Pred glasovanjem je Reimer Böge (poročevalec) predlagal tehnične prilagoditve alinej 7 in 9 v odstavku 50 in govoril o predlogih sprememb 6 in 19;

- Po glasovanju je predsednik podal kratko izjavo, da bi poudaril pomen glasovanja.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
podpredsednik


6.3. Kontrola gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje [14843/1/2004 - C6-0038/2005 - 2002/0132(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

(kvalificirana večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 3)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2005)0225)


6.4. Trošarinski proizvodi * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode in skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov [COM(2004)0227 - C6-0039/2004 - 2004/0072(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A6-0138/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0226)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0226)


6.5. Območje svobode, varnosti in pravice (glasovanje)

Predlog resolucije (B6-0327/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0227)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Jean-Marie Cavada, predsednik Odbora LIBE.


6.6. Varstvo manjšin in protidiskriminacijska politika v razširjeni Evropi (glasovanje)

Poročilo: Varstvo manjšin in protidiskriminacijska politika v razširjeni Evropi [2005/2008(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A6-0140/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0228)

°
° ° °

Zaradi pozne ure je predsednik predlagal preložitev glasovanja o dveh preostalih poročilih na naslednji dan.

Parlament je dal soglasje k temu predlogu.


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Predlog nezaupnice Komisiji

- Bruno Gollnisch

Poročilo: Reimer Böge - A6-0153/2005

- Zita Pleštinská, Mairead McGuinness, Gerardo Galeote Quecedo

Poročilo: Claude Moraes - A6-0140/2005

- Philip Claeys


8. Popravki glasovanja

Sledeči poslanci so sporočili naslednje popravke njihovega glasovanja:

Predlog nezaupnice Komisiji

- Eno samo glasovanje

   proti: Enrique Barón Crespo, John Attard-Montalto, Joel Hasse Ferreira

Poročilo: Reimer Böge - A6-0153/2005

- predlogi sprememb 8/37/45 (identični)

   za: Nikolaos Sifunakis

   proti: Pervenche Berès

- predlog spremembe 9

   za: Stephen Hughes, Neena Gill

- predlog spremembe 41

   za: Gunnar Hökmark

   proti: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

- predlog spremembe 6

   za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- odstavek 33

   za: Pervenche Berès

   proti Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- odstavek 34, (2. del)

   za: Paul Rübig, Gérard Onesta

   proti: Kader Arif

- odstavek 47

   za:Claude Turmes

- odstavek 48

   za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   proti: Claude Turmes, Anne Ferreira

- odstavek 50, alinea 1, (2. del)

   za: Richard Corbett, Marielle De Sarnez

   proti: Agnes Schierhuber, Reinhard Rack, Paul Rübig, Ursula Stenzel, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Richard Seeber, Francisco Assis, Fausto Correia, Manuel António dos Santos, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Joel Hasse Ferreira, Stavros Arnaoutakis, Gilles Savary

- predlog spremembe 3

za: Christopher Heaton-Harris

proti: Hans-Peter Martin, Athanasios Pafilis, Véronique De Keyser, Pedro Guerreiro

- predlog spremembe 40

za: Gary Titley, Arlene McCarthy, Eluned Morgan, Claude Moraes

- odstavek 51, alinea 5, (2. del)

   proti: Hans-Peter Martin

- predlog spremembe 34

za: Enrique Barón Crespo, Peter Skinner

proti: Jutta D. Haug, Anna Hedh, Pierre Jonckheer

Poročilo: Dariusz Rosati - A6-0138/2005

- predlog spremembe 9

   za: Anders Wijkman

   vzdržani: Marie-Noëlle Lienemann

- predlog spremembe 8

   za: Anna Hedh, Marie-Noëlle Lienemann

Območje svobode, varnosti in pravice - B6-0327/2005

- odstavek 13, (2. del)

   proti: Malcolm Harbour

- odstavek 13, (3. del)

   proti: Ewa Hedkvist Petersen, Malcolm Harbour, Anna Hedh

- odstavek 29, (1. del)

   proti: Anna Hedh

- odstavek 29, (2. del)

   proti: Anna Hedh

- resolucija (kot celota)

   za: Jacques Toubon

Poročilo: Claude Moraes - A6-0140/2005

- predlog spremembe 12

   za: Marielle De Sarnez

   proti: Rainer Wieland

- odstavek 22, (1. del)

   za: Rainer Wieland

- odstavek 22, (2. del)

   proti: Rainer Wieland, John Attard-Montalto

- predlog spremembe 9

   proti: Rainer Wieland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Piia-Noora Kauppi

- odstavek 24, (1. del)

   za: Rainer Wieland, Saïd El Khadraoui

- odstavek 24, (2. del)

   za: Joel Hasse Ferreira

   proti: Rainer Wieland, John Attard-Montalto   

   vzdržani: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- resolucija (kot celota)

   proti: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Riccardo Ventre

(Seja, ki se je prekinila ob 13.25, se je nadaljevala ob 15.05.)


PREDSEDSTVO: Ingo FRIEDRICH
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sledeči poslanci so sporočili naslednje popravke njihovega glasovanja:

Poročilo: Agnes Schierhuber - A6-0145/2005

- zakonodajna resolucija (v celoti)

   za: Eija-Riitta Korhola

Poročilo: Jaime Mayor Oreja - A6-0166/2005

- predlog spremembe 13

   proti: Carlos José Iturgaiz Angulo

- priporočilo

   za: José Manuel García-Margallo y Marfil

Michl Ebner je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč na seji dne 06.06.2005.

°
° ° °

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Reforma OZN (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Reforma OZN

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Joe Borg (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Armin Laschet v imenu skupine PPE-DE, Jo Leinen v imenu skupine PSE, Alexander Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux v imenu skupine IND/DEM, Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, Jas Gawronski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Michael Henry Nattrass, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Hélène Flautre, Hélène Goudin, Francisco José Millán Mon, Panagiotis Beglitis, Marie Anne Isler Béguin in Joe Borg.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govoril je Nicolas Schmit.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Armin Laschet v imenu Odbor AFET o reformi OZN (B6-0328/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 , Zapisnik z dne 09.06.2005.


11. Čezatlantski odnosi (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Čezatlantski odnosi.

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Joe Borg (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE, Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Marcin Libicki v imenu skupine UEN, Philip Claeys samostojni poslanec, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Nicholson of Winterbourne, Jaromír Kohlíček, Adam Jerzy Bielan, Ryszard Czarnecki, James Elles, Erika Mann, Bogdan Klich in Józef Pinior.

PREDSEDSTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
podpredsednik

Govorili so Benoît Hamon, Nicolas Schmit in Joe Borg.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Jan Marinus Wiersma in Hannes Swoboda v imenu skupine PSE o čezatlantskih odnosih (B6-0350/2005),

- Elmar Brok, James Elles in Bogdan Klich v imenu skupine PPE-DE (B6-0352/2005),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE o nekaterih bistvenih temah za zagotovitev uspeha prihodnjega vrha EU-ZDA v Washingtonu DC 20. junija (B6-0354/2005),

- Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Anna Elzbieta Fotyga in Inese Vaidere v imenu skupine UEN (B6-0357/2005),

- Cem Özdemir in Joost Lagendijk v imenu skupine Verts/ALE (B6-0358/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 , Zapisnik z dne 09.06.2005.


12. Razmere v Uzbekistanu (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Razmere v Uzbekistanu.

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Joe Borg (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Albert Jan Maat v imenu skupine PPE-DE, Bernadette Bourzai v imenu skupine PSE, Ona Juknevičienė v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock, Giulietto Chiesa, Alojz Peterle, Nicolas Schmit in Joe Borg.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Cem Özdemir in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o Uzbekistanu (B6-0370/2005),

- André Brie v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Uzbekistanu (B6-0371/2005),

- Ona Juknevičienė v imenu skupine ALDE o Uzbekistanu (B6-0372/2005),

- Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE o Uzbekistanu (B6-0373/2005),

- Armin Laschet v imenu skupine PPE-DE o Uzbekistanu (B6-0374/2005),

- Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN o razmerah v Uzbekistanu po nedavnih nemirih (B6-0377/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.11 , Zapisnik z dne 09.06.2005.


13. Sporazum Komisija - države članice / Philip Morris za boj proti goljufijam (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor, ki ga je postavil Bart Staes, Svetu: Sodelovanje znotraj proračunskega organa o razporeditvi in morebitni uporabi sredstev, ki izhajajo iz sporazuma Komisija - države članice / Philip Morris za boj proti goljufijam (B6-0241/2005)

Vprašanje za ustni odgovor, ki ga je postavil Bart Staes, Komisiji: Sodelovanje znotraj proračunskega organa o razporeditvi in morebitni uporabi sredstev, ki izhajajo iz sporazuma Komisija - države članice / Philip Morris za boj proti goljufijam (B6-0232/2005)

Bart Staes je predstavil vprašanja za ustni odgovor (B6-0241/2005 in B6-0232/2005).

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje (B6-0241/2005).

Joe Borg (član Komisije) je odgovoril na vprašanje (B6-0232/2005).

Govorili so Valdis Dombrovskis v imenu skupine PPE-DE, Herbert Bösch v imenu skupine PSE, Szabolcs Fazakas in Joe Borg.

Razprava se je zaključila.

(Seja, ki se je prekinila ob 18.10 za čas za vprašanja, se je nadaljevala ob 18.15.)


PREDSEDSTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
podpredsednica

14. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0246/2005).

Vprašanje 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ukrepi za izvajanje "Evropskega mladinskega pakta"

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 2 (Jonas Sjöstedt): Razsodba v primeru Egitim Sen

Nicolas Schmit je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Eva-Britt Svensson (namesto vlagatelja), Josu Ortuondo Larrea in Inger Segelström.

Vprašanje 3 (María Esther Herranz García): Programi zakonskega urejanja statusa priseljencev v Španiji


Vprašanje 4 (Javier Moreno Sánchez): Programi zakonskega urejanja statusa priseljencev v Španiji

Nicolas Schmit je odgovoril na vprašanja kot tudi na dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Antonio López-Istúriz White (namesto vlagatelja) in Antonio Masip Hidalgo(namesto vlagatelja).

Vprašanje 5 (Bernd Posselt): Pristopna pogajanja s Hrvaško

Nicolas Schmit je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 6 (Erna Hennicot-Schoepges): Boj proti priljubljenim alkoholnim pijačam in alkoholizmu med otroki in adolescenti

Nicolas Schmit je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Erna Hennicot-Schoepges, Mairead McGuinness in Daniel Caspary.

Vprašanje 7 (Bill Newton Dunn): Skupne preiskovalne skupine za boj proti organiziranemu kriminalu

Nicolas Schmit je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bill Newton Dunn.

Vprašanje 8 je bilo umaknjeno.

Govoril je Philip Bushill-Matthews, ki je obžaloval, da ni mogel zastaviti dodatnega vprašanja k vprašanju 8.

Predsednica ga je spomnila na za to veljavne določbe Pravilnika.

Vprašanje 9 (Mairead McGuinness): Postavljanje potreb otrok v ospredje pri oblikovanju politik

Nicolas Schmit je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Mairead McGuinness, Vittorio Agnoletto in Eoin Ryan.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno.

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.

(Seja, ki se je prekinila ob 19.00,
se je nadaljevala ob 21.00.)


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
podpredsednik

15. Proračunsko stanje in gospodarske politike **I - Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik [COM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Othmar Karas (A6-0168/2005)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem [COM(2005)0155 - C6-0120/2005 - 2005/0061(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Othmar Karas (A6-0158/2005)

Govoril je Joaquín Almunia (član Komisije).

Othmar Karas je predstavil poročili.

Govorili so Alexander Radwan v imenu skupine PPE-DE, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Margarita Starkevičiūtė v imenu skupine ALDE, Alain Lipietz v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, John Whittaker v imenu skupine IND/DEM, Eoin Ryan v imenu skupine UEN, Sergej Kozlík samostojni poslanec, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Diamanto Manolakou, Johannes Blokland, José Manuel García-Margallo y Marfil, Udo Bullmann, Werner Langen, Poul Nyrup Rasmussen, Ivo Strejček, Benoît Hamon, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Szabolcs Fazakas in Joaquín Almunia.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3 , Zapisnik z dne 09.06.2005.


16. Krepitev evropske konkurenčnosti (razprava)

Poročilo: "Krepitev evropske konkurenčnosti - posledice industrijskih sprememb na politiko in vloga MSP" [2004/2154(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Dominique Vlasto (A6-0148/2005)

Dominique Vlasto je predstavila poročilo.

Govoril je Günther Verheugen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Romana Jordan Cizelj v imenu skupine PPE-DE, Joan Calabuig Rull v imenu skupine PSE, Marcin Libicki v imenu skupine UEN, Leopold Józef Rutowicz samostojni poslanec, Ján Hudacký, Adam Gierek, Małgorzata Handzlik, Pier Antonio Panzeri, Werner Langen, John Attard-Montalto in Othmar Karas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.2 , Zapisnik z dne 09.06.2005.


17. Policiklični aromatski ogljikovodiki ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejitvah pri trženju in uporabi nekaterih policikličnih aromatskih ogljikovodikov v polnilnih oljih in pnevmatikah (sedemindvajseta sprememba Direktive Sveta 76/769/EGS) [COM(2004)0098 - C5-0081/2004 - 2004/0036(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Adamos Adamou (A6-0104/2005).

Govoril je Günther Verheugen (podpredsednik Komisije).

Adamos Adamou je predstavil poročilo.

Govorili so Robert Sturdy v imenu skupine PPE-DE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Kathy Sinnott in Günther Verheugen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 , Zapisnik z dne 09.06.2005.


18. Patent Skupnosti (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor, ki ga je postavil Giuseppe Gargani v imenu Odbor JURI Komisiji: Uredba o patentu Skupnosti in s tem povezano zakonodajo (B6-0242/2005)

Klaus-Heiner Lehne (namesto vlagatelja) je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Manuel Medina Ortega v imenu skupine PSE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, in Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL.

Razprava se je zaključila.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 357.269/OJJE).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.35.

Julian Priestley

Gérard Onesta

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, De Poli, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov