Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/0047(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0207/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0207/2005

Συζήτηση :

PV 05/07/2005 - 6

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2005 - 4.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0275

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο

6. Δυνατότητα κατοχύρωσης των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Ο Michel Rocard παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Maria Berger, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Toine Manders, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Thomas Wise, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani και Manuel Medina Ortega.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter και Joaquín Almunia.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου