Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0163(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0177/2005

Συζήτηση :

PV 05/07/2005 - 13

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2005 - 4.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0277

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο

13. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής *** - Ταμείο Συνοχής *** - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ***I - Συγκρότηση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) ***I - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ***I - Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο * (συζήτηση)

Ενδιάμεση Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (A6-0177/2005).

Ενδιάμεση Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (COM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) (COM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (COM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: David Casa (A6-0217/2005).

Ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0177/2005).

Ο Alfonso Andria παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0178/2005).

Ο Giovanni Claudio Fava παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0184/2005).

Ο Jan Olbrycht παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0206/2005).

Ο José Albino Silva Peneda παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0216/2005).

Ο David Casa παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0217/2005).

Παρεμβαίνει ο Alun Michael (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής), Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) και Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Griesbeck (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) επί των εκθέσεων A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 και A6-0217/2005, Tadeusz Zwiefka (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) επί της εκθέσεως A6-0177/2005, Bogusław Sonik (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) επί των εκθέσεων A6-0177/2005 και A6-0184/2005, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM) επί των εκθέσεων A6-0177/2005 και A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN) επί της εκθέσεως A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) επί της εκθέσεως A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) επί της εκθέσεως A6-0184/2005, Gábor Harangozó (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI) επί της εκθέσεως A6-0184/2005, Marta Vincenzi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM) επί της εκθέσεως A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI) επί της εκθέσεως A6-0216/2005, Jim Higgins (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI) επί της εκθέσεως A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Vladimír Železný, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Adam Jerzy Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Bastiaan Belder και Salvatore Tatarella.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ιωάννης Γκλαβάκης, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Σταύρος Αρναουτάκης, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla και Joe Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005, σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005, σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005, σημείο 4.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005, σημείο 4.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005 και σημείο 4.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.15 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου