Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0084(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0176/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0176/2005

Συζήτηση :

PV 05/07/2005 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2005 - 4.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0283

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο

16. Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (COM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Joachim Wuermeling (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του..

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Katalin Lévai (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Bernadette Vergnaud, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla και Hiltrud Breyer, που θέτει μία ερώτηση προς την Επιτροπή στην οποία απαντά ο Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου