Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0168(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0211/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0211/2005

Συζήτηση :

PV 05/07/2005 - 17

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2005 - 4.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0284

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο

17. Νομοθεσία που εφαρμόζεται στις εξωσυμβατικές ενοχές ("Ρώμη ΙΙ") ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές ("Ρώμη II") (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Kudrycka (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Rainer Wieland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Katalin Lévai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Franco Frattini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.07.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου