Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 191kWORD 118k
Teisipäev, 5. juuli 2005 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Eelmiste istungite hääletuse parandused
 3.Esitatud dokumendid
 4.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 6.Arvutil põhinevate leiutiste patentsus ***II (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Kartulinematoodide tõrje * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Hiinaga sõlmitud meretranspordialase kokkuleppe laienemisjärgne protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.3.Aafrika-Euraasia rändveelindude kaitse kokkulepe * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.4.Umberto Bossi immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.5.Ashley Mote'i immuniteedi äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.6.Ohtlikud ained ja valmistised (ftalaadid) ning mänguasjade ohutus ***II (hääletus)
  
7.7.Elektrienergia varustuskindluse tagamine ja infrastruktuuriinvesteeringud ***I (hääletus)
  
7.8.Umberto Bossi immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (hääletus)
  
7.9.Jean-Charles Marchiani immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (hääletus)
  
7.10.Euroopa Keskpank (2004) (hääletus)
  
7.11.Euro ning Euroopa Majandus- ja Rahaliidu teabe- ja kommunikatsioonistrateegia (hääletus)
  
7.12.Euroopa Liidu ökotehnoloogiaid käsitlev tegevuskava (hääletus)
  
7.13.Laste ekspluateerimine ja töö arengumaades (hääletus)
 8.Tervitus
 9.Pidulik istung – Itaalia
 10.Hääletuse kohta selgituste andmine
 11.Hääletuse parandused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond *** - Ühtekuuluvusfond *** - Euroopa Regionaalarengu Fond ***I - Euroopa piiriülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamine ***I - Euroopa Sotsiaalfond ***I - Euroopa Kalandusfond * (arutelu)
 14.Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg
 15.Naiste roll Türgis (arutelu)
 16.Meeste ja naiste võrdsed võimalused ning võrdne kohtlemine tööhõive- ja tööküsimustes ***I (arutelu)
 17.Lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatav õigus ("Rooma II") ***I (arutelu)
 18.Lennukeelunimekirjad/reisijateregister (PNR) (arutelu)
 19.Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes (arutelu)
 20.Sooduskaubanduses kohaldatavad päritolureeglid (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Eelmiste istungite hääletuse parandused

Järgmised parlamendiliikmed esitasid alltoodud hääletuse parandused:

Istungi kuupäev: 09.06.2005   

Raport: Duarte Freitas - A6-0157/2005

- tervikhääletus: Jean-Louis Bourlanges

Istungi kuupäev: 04.07.2005

- Päevakorra muutmine – Othmar Karasi taotlus

   vastu: Katerina Batzeli


3. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja Euroopa Komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Ρarlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta taastusabi andmiseks tsunami tagajärjel kannatanud riikidele vastavalt 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 24 (KOM(2005)0278 - C6-0211/2005 - 2005/2137(ACI)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

nõuandvad komisjonid

AFET, DEVE

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 22/2005 - III jagu - Komisjon (SEK(2005)0821 - C6-0212/2005 - 2005/2144(GBD)).

edasi saadetud

vastutavale komisjonile

BUDG

2) parlamendi komisjonid: raport

- * (dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud) Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Cancada on the processing of Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record (PNR) data (COM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS)) - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon - Raportöör in 't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3) parlamendiliikmed:

kirjalik deklaratsioon registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou ja Grażyna Staniszewska reumaatiliste haiguste kohta (41/2005).


4. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Kirjalikud deklaratsioonid nr 13, 14, 15, 16/2005, mis ei olnud kogunud vajalikku arvu allkirju, aegusid vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5.


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel Zimbabwe kohta (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel Zimbabwe kohta (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano ja Glenys Kinnock fraktsiooni PSE nimel Zimbabwe kohta (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne ja Cecilia Malmström fraktsiooni ALDE nimel Zimbabwe kohta (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel Zimbabwe kohta (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel Zimbabwe kohta (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis ja Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel olukorra kohta Zimbabwes (B6-0442/2005).

II   LASTE KOHTLEMINE GUATEMALAS

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste olukorra, sh laste kohtlemise kohta Guatemalas (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon ja Antoine Duquesne fraktsiooni ALDE nimel laste kohtlemise kohta Guatemalas (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà ja Edite Estrela fraktsiooni PSE nimel laste kohtlemise kohta Guatemalas (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto ja Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste olukorra, sh laste kohtlemise kohta Guatemalas (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis ja Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel laste kohtlemise kohta Guatemalas (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel adopteerimise kohta Guatemalas (B6-0438/2005).

III   INIMÕIGUSED ETIOOPIAS

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Etioopias (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon ja Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Etioopias (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel inimõiguste olukorra kohta Etioopias (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel Etioopia kohta (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel inimõiguste olukorra kohta Etioopias (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel olukorra kohta Etioopias (B6-0441/2005).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.


6. Arvutil põhinevate leiutiste patentsus ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv arvutil põhinevate leiutiste patentsuse kohta (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Joaquín Almunia (komisjoni liige).

Sõna võtsid: Piia-Noora Kauppi fraktsiooni PPE-DE nimel, Maria Berger fraktsiooni PSE nimel, Toine Manders fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Thomas Wise fraktsiooni IND/DEM nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani ja Manuel Medina Ortega.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
asepresident

Sõna võtsid: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter ja Joaquín Almunia.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2005protokoll punkt 4.3.


ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

7. Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletus jne) on esitatud protokolli lisas 1.


7.1. Kartulinematoodide tõrje * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb kartulinematoodide tõrjet (KOM(2005)0151 - C6-0116/2005 - 2005/0058(CNS)) - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Joseph Daul (A6-0192/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0261)


7.2. Hiinaga sõlmitud meretranspordialase kokkuleppe laienemisjärgne protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus protokolli sõlmimise kohta, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi vahelist meretranspordi kokkulepet, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS)) - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0262)


7.3. Aafrika-Euraasia rändveelindude kaitse kokkulepe * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (KOM(2004)0531 - C6-0048/2005 - 2004/0181(CNS)) - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0263)


7.4. Umberto Bossi immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Umberto Bossi immuniteedi ja privileegide kaitse taotluse kohta (2004/2203(IMM)) - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0209/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 4)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0264)


7.5. Ashley Mote'i immuniteedi äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Ashley Mote'i immuniteedi äravõtmise taotluse kohta (2005/2037(IMM)) - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0265)


7.6. Ohtlikud ained ja valmistised (ftalaadid) ning mänguasjade ohutus ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 22. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus -ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (ftalaadid mänguasjades ja lapsehooldusvahendites) (05467/1/2005 - C6-0092/2005 - 1999/0238(COD)) - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 6)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2005)0266)


7.7. Elektrienergia varustuskindluse tagamine ja infrastruktuuriinvesteeringud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia varustuskindluse tagamise meetmete ja infrastruktuuriinvesteeringute kohta (KOM(2003)0740 - C5-0643/2003 - 2003/0301(COD)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Giles Chichester (A6-0099/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0267)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0267)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

Giles Chichester (raportöör) hääletuse tulemuse kohta.


7.8. Umberto Bossi immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (hääletus)

Raport Umberto Bossi immuniteedi ja privileegide kaitse taotluse kohta (2004/2101(IMM)) - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 8)

OTSUSE ETTEPANEK NR 1

Vastu võetud (P6_TA(2005)0268)

OTSUSE ETTEPANEK NR 2

Vastu võetud (P6_TA(2005)0268)

OTSUSE ETTEPANEK NR 3

Vastu võetud (P6_TA(2005)0268)


7.9. Jean-Charles Marchiani immuniteedi ja privileegide kaitse taotlus (hääletus)

Raport Jean-Charles Marchiani immuniteedi ja privileegide kaitse taotluse kohta (2005/2105(IMM)) - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 9)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0269)


7.10. Euroopa Keskpank (2004) (hääletus)

Raport Euroopa Keskpanga 2004. aasta aastaaruande kohta (2005/2048(INI)) - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


7.11. Euro ning Euroopa Majandus- ja Rahaliidu teabe- ja kommunikatsioonistrateegia (hääletus)

Raport euro ning Euroopa Majandus- ja Rahaliidu teabe- ja kommunikatsioonistrateegia rakendamise kohta (2005/2078(INI)) - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jules Maaten (A6-0197/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0270)


7.12. Euroopa Liidu ökotehnoloogiaid käsitlev tegevuskava (hääletus)

Raport säästva arengu tehnoloogiate edendamise kohta: Euroopa Liidu ökotehnoloogiaid käsitlev tegevuskava (2004/2131(INI)) - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Riitta Myller (A6-0141/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0271)


7.13. Laste ekspluateerimine ja töö arengumaades (hääletus)

Raport laste ekspluateerimise ja eriti laste töö kohta arengumaades (2005/2004(INI)) - Arengukomisjon. Raportöör: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Manolis Mavrommatis (raportöör) esitas deklaratsiooni kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0272)


8. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel India parlamendi delegatsiooni liikmeid ja delegatsiooni juhti, osariikide nõukogu asepresidenti Rahman Khani, kes viibisid külaliste loožis.


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

9. Pidulik istung Itaalia

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung Itaalia Vabariigi presidendi Carlo Azeglio Ciampi visiidi puhul.

Carlo Azeglio Ciampi esines deklaratsiooniga.

Mario Borghezio katkestas valjuhäälselt sõnavõtjat, milles teda toetasid mitmed teised Itaaliast valitud Põhjaliigasse kuuluvad parlamendiliikmed, kes lehvitasid loosungeid. President, olles püüdnud segajaid tulutult korrale kutsuda, lasi viimased kodukorra artikli 146 alusel istungisaalist välja saata.

Carlo Azeglio Ciampi jätkas deklaratsiooni esitamist.


ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Sõna võttis Bruno Gollnisch põhiseaduse lepingu eelnõu kohta.

10. Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Diana Wallis - A6-0209/2005

Luca Romagnoli

Raport: Jules Maaten - A6-0197/2005

Andreas Mölzer


11. Hääletuse parandused

Järgmised parlamendiliikmed esitasid alltoodud hääletuse parandused:

Raport: Antonios Trakatellis - A6-0196/2005

- blokk 1 (muudatusettepanekud 1821)

   poolt: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

   erapooletud: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Raport: Kurt Joachim Lauk - A6-0203/2005

- muudatusettepanek 11

   poolt: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Raport: Jules Maaten - A6-0197/2005

- muudatusettepanek 8

   poolt: Caroline Lucas

   vastu: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Raport: Manolis Mavrommatis - A6-0185/2005

- muudatusettepanek 4

   poolt: Paul Rübig

   vastu: Gunnar Hökmark

   erapooletud: Paul Marie Coûteaux

- resolutsioon (terviktekst)

   poolt: Lena Ek

(Istung katkestati kell 12.50 ja jätkus kell 15.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond *** - Ühtekuuluvusfond *** - Euroopa Regionaalarengu Fond ***I - Euroopa piiriülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamine ***I - Euroopa Sotsiaalfond ***I - Euroopa Kalandusfond * (arutelu)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (KOM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa piiriülese koostöö rühmituse (EPKR) asutamise kohta (KOM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfondi kohta (KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Kalandusfondi kohta (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Kalanduskomisjon. Raportöör: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis tutvustas raportit (A6-0177/2005).

Alfonso Andria tutvustas raportit (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava tutvustas raportit (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht tutvustas raportit (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda tutvustas raportit (A6-0216/2005).

David Casa tutvustas raportit (A6-0217/2005).

Sõna võttis Alun Michael (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid: Danuta Hübner (komisjoni liige), Vladimír Špidla (komisjoni liige) ja Joe Borg (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid: Nathalie Griesbeck (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) raportite A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 ja A6-0217/2005 kohta, Tadeusz Zwiefka (EMPL komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0177/2005 kohta, Bogusław Sonik (ENVI komisjoni arvamuse koostaja) raportite A6-0177/2005 ja A6-0184/2005 kohta, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (FEMM komisjoni arvamuse koostaja) raportite A6-0177/2005 ja A6-0216/2005 kohta, Josu Ortuondo Larrea (TRAN komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0178/2005 kohta, Roselyne Bachelot-Narquin (EMPL komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0184/2005 kohta, Lambert van Nistelrooij (ITRE komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0184/2005 kohta, Gábor Harangozó (AGRI komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0184/2005 kohta, Marta Vincenzi (FEMM komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0184/2005 kohta, Elisabeth Schroedter (REGI komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0216/2005 kohta, Jim Higgins (REGI komisjoni arvamuse koostaja) raporti A6-0217/2005 kohta, Gerardo Galeote Quecedo fraktsiooni PPE-DE nimel, Constanze Angela Krehl fraktsiooni PSE nimel, Jean Marie Beaupuy fraktsiooni ALDE nimel, Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Vladimír Železný fraktsiooni IND/DEM nimel, Adam Jerzy Bielan fraktsiooni UEN nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder ja Salvatore Tatarella.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla ja Joe Borg.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2005protokoll punkt 4.506.07.2005protokoll punkt 4.606.07.2005protokoll punkt 4.706.07.2005protokoll punkt 4.806.07.2005protokoll punkt 4.9 ja 06.07.2005protokoll punkt 4.10.

(Istung katkestati kell 19.15 ja jätkus kell 21.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Janusz ONYSZKIEWICZ
asepresident

14. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg

Kodukorra artiklis 131 sätestatud menetluse alusel võeti komisjonis vastu järgmine raport:

Raport Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta (API) ning lennureisijate registreid (PNR) – Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (KOM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS)). Raportöör: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 6.7.2005 kell 10.00.


15. Naiste roll Türgis (arutelu)

Raport naiste rolli kohta Türgi sotsiaal-, majandus- ja poliitilises elus (2004/2215(INI)) - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt tutvustas raportit.

Sõna võttis Olli Rehn (komisjoni liige).

Sõna võtsid: Doris Pack fraktsiooni PPE-DE nimel, Lissy Gröner fraktsiooni PSE nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Feleknas Uca fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georgios Karatzaferis fraktsiooni IND/DEM nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli ja Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2005protokoll punkt 4.15.


16. Meeste ja naiste võrdsed võimalused ning võrdne kohtlemine tööhõive- ja tööküsimustes ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte ellurakendamist tööhõive- ja tööküsimustes (KOM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Sõna võttis Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Joachim Wuermeling (aseraportöör) tutvustas raportit..

Sõna võtsid: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Katalin Lévai (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Anna Záborská fraktsiooni PPE-DE nimel, Bernadette Vergnaud fraktsiooni PSE nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla ja Hiltrud Breyer, kes esitas küsimuse, millele Vladimír Špidla vastas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2005protokoll punkt 4.11.


17. Lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatav õigus ("Rooma II") ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta ("Rooma II") (KOM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Diana Wallis tutvustas raportit.

Sõna võtsid: Barbara Kudrycka (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Rainer Wieland fraktsiooni PPE-DE nimel, Katalin Lévai fraktsiooni PSE nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2005protokoll punkt 4.12.


18. Lennukeelunimekirjad/reisijateregister (PNR) (arutelu)

Euroopa Komisjoni deklaratsioon: Lennukeelunimekirjad/reisijateregister (PNR)

Franco Frattini (komisjoni asepresident) esitas deklaratsiooni.

Sõna võtsid: Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Martine Roure fraktsiooni PSE nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Stavros Lambrinidis ja Franco Frattini

Arutelu lõpetati.


19. Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes (arutelu)

Euroopa Komisjoni deklaratsioon: Poliitiline olukord ja ajakirjanduse sõltumatus Valgevenes.

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esitas deklaratsiooni.

Sõna võtsid: Bogdan Klich fraktsiooni PPE-DE nimel, Marek Maciej Siwiec fraktsiooni PSE nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka ja Aldis Kušķis fraktsiooni PPE-DE nimel Valgevene sõltumatu ajakirjanduse abistamise kohta (B6-0411/2005);

- Graham Watson ja Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel Valgevene sõltumatu ajakirjanduse toetamise kohta (B6-0413/2005);

- Elisabeth Schroedter, Milan Horáček ja Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel Valgevene kohta (B6-0420/2005);

- Jonas Sjöstedt ja André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel Valgevene kohta (B6-0424/2005);

- Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec ja Joseph Muscat fraktsiooni PSE nimel demokraatlike jõudude vastu suunatud rünnakute kohta Valgevenes ja Valgevene sõltumatu ajakirjanduse toetamise kohta (B6-0426/2005);

- Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel olukorra kohta Valgevenes (B6-0428/2005)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 07.07.2005protokoll punkt 9.5.


20. Sooduskaubanduses kohaldatavad päritolureeglid (arutelu)

Suuliselt vastatava küsimuse esitas(id) Enrique Barón Crespo Euroopa Komisjonile: Sooduskaubanduses kohaldatavad päritolureeglid (B6-0329/2005)

Enrique Barón Crespo esitas suuliselt vastatava küsimuse.

László Kovács (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid: Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni PSE nimel, ja László Kovács.

Arutelu lõpetati.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 357.481/OJME).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.05.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika