Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 192kWORD 120k
Tiistai 5. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus ***II (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Peruna-ankeroisten torjunta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Kiinan kanssa tehty merikuljetuksia koskeva sopimuspöytäkirja laajentumisen jälkeen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.3.Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.4.Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.5.Ashley Moten parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.6.Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) ***II (äänestys)
  
7.7.Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit ***I (äänestys)
  
7.8.Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)
  
7.9.Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)
  
7.10.Euroopan keskuspankki (äänestys)
  
7.11.Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (äänestys)
  
7.12.Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen (äänestys)
  
7.13.Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö (äänestys)
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Juhlaistunto - Italia
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto *** - Koheesiorahasto *** - Euroopan aluekehitysrahasto ***I - Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) ***I - Euroopan sosiaalirahasto ***I - Euroopan kalastusrahasto * (keskustelu)
 14.Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika
 15.Naisten rooli Turkissa (keskustelu)
 16.Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa ***I (keskustelu)
 17.Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) ***I (keskustelu)
 18.Mustat listat lentomatkustajista/matkustajarekisteri (keskustelu)
 19.Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä (keskustelu)
 20.Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Istunto: 9.6.2005

Mietintö: Duarte Freitas - A6-0157/2005

- kertaäänestys: Jean-Louis Bourlanges

Istunto 04.07.2005

- esityslistan muuttaminen – Othmar Karasin esittämä pyyntö

   vastaan: Katerina Batzeli


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen 24 kohdan mukaisesti kunnostamis- ja jälleenrakennusavun myöntämiseksi tsunamin kohteeksi joutuneille maille (KOM(2005)0278 - C6-0211/2005 - 2005/2137(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

BUDG

lausuntoa varten

AFET, DEVE

- Määrärahasiirtoesitys DEC 22/2005 - Pääluokka III - Komissio (SEC(2005)0821 - C6-0212/2005 - 2005/2144(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta seuraava mietintö:

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä (KOM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS)) - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Esittelijä: in 't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3) jäseniltä:

2.1) kirjallinen kannanotto luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla)

- Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou ja Grażyna Staniszewska reumasairauksiin(41/2005).


4. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Kirjalliset kannanotot 13, 14, 15, 16/2005 ovat työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano ja Glenys Kinnock PSE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne ja Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis ja Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta Zimbabwen tilanteesta (B6-0442/2005).

II.   LAPSILLA KÄYTÄVÄ KAUPPA GUATEMALASSA

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta, lapsilla käytävä kauppa mukaan luettuna (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon ja Antoine Duquesne ALDE-ryhmän puolesta lapsilla käytävästä kaupasta Guatemalassa (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà ja Edite Estrela PSE-ryhmän puolesta lapsilla käytävästä kaupasta Guatemalassa (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto ja Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta Guatemalan ihmisoikeustilanteesta, lapsilla käytävä kauppa mukaan luettuna (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta lapsilla käytävästä kaupasta Guatemalassa (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta adoptioista Guatemalassa (B6-0438/2005).

III.   IHMISOIKEUDET ETIOPIASSA

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta Etiopiasta (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta Etiopian ihmisoikeustilanteesta (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta Etiopian tilanteesta (B6-0441/2005).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


6. Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Joaquín Almunia (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Piia-Noora Kauppi PPE-DE-ryhmän puolesta, Maria Berger PSE-ryhmän puolesta, Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Thomas Wise IND/DEM-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani ja Manuel Medina Ortega.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Puheenvuorot: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter ja Joaquín Almunia.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.3.


Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä 1.


7.1. Peruna-ankeroisten torjunta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi peruna-ankeroisten torjunnasta (KOM(2005)0151 - C6-0116/2005 - 2005/0058(CNS)) - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Joseph Daul (A6-0192/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0261)


7.2. Kiinan kanssa tehty merikuljetuksia koskeva sopimuspöytäkirja laajentumisen jälkeen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (KOM(2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS)) - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0262)


7.3. Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0531 - C6-0048/2005 - 2004/0181(CNS)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0263)


7.4. Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (2004/2203(IMM)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0209/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0264)


7.5. Ashley Moten parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ashley Moten parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (2005/2037(IMM)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0265)


7.6. Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit) ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit) (05467/1/2005 - C6-0092/2005 - 1999/0238(COD)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 6)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2005)0266)


7.7. Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön toimitusvarmuuden ja infrastruktuuri-investointien turvaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (KOM(2003)0740 - C5-0643/2003 - 2003/0301(COD)) - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Giles Chichester (A6-0099/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0267)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0267)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Giles Chichester (esittelijä) äänestyksen jälkeen.


7.8. Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)

Mietintö: Umberto Bossin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö (2004/2101(IMM)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 8)

1. EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0268)

2. EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0268)

3. EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0268)


7.9. Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus (äänestys)

Mietintö: Jean-Charles Marchianin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö (2005/2105(IMM)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 9)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0269)


7.10. Euroopan keskuspankki (äänestys)

Mietintö: Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2004 (2005/2048(INI)) - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


7.11. Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen (äänestys)

Mietintö: Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian
toteuttaminen (2005/2078(INI)) - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jules Maaten (A6-0197/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0270)


7.12. Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen (äänestys)

Mietintö: Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma (2004/2131(INI)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Riitta Myller (A6-0141/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0271)


7.13. Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö (äänestys)

Mietintö: Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö (2005/2004(INI)) - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Manolis Mavrommatis (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0272)


8. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Intian parlamentin valtuuskunnan, jota johti parlamentin ylähuoneen varapuhemies Rahman Khan.


Puhetta johti
puhemies Josep BORRELL FONTELLES

9. Juhlaistunto - Italia

Parlamentti kokoontui klo 12.00 - 12.30 juhlaistuntoon Italian tasavallan presidentin Carlo Azeglio Ciampin vierailun johdosta.

Carlo Azeglio Ciampi antoi julkilausuman.

Mario Borghezio keskeytti äänekkäästi puhujan muutaman muun Lega Nord -puolueen jäsenen tukemana, jotka heiluttivat banderolleja. Puhemies poistatti kyseiset jäsenet istuntosalista 146 artiklan mukaisesti pyydettyään heitä ensin turhaan palaamaan järjestykseen.

Carlo Azeglio Ciampi jatkoi julkilausumaansa.


Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron perustuslakisopimuksen luonnoksesta.

10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Diana Wallis - A6-0209/2005

Luca Romagnoli

Mietintö: Jules Maaten - A6-0197/2005

Andreas Mölzer


11. Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Mietintö: Antonios Trakatellis - A6-0196/2005

- ryhmä 1 (tarkistukset 18-21)

   puolesta: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

   tyhjää: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Mietintö: Kurt Joachim Lauk - A6-0203/2005

- tarkistus 11

   puolesta: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Mietintö: Jules Maaten - A6-0197/2005

- tarkistus 8

   puolesta: Caroline Lucas

   vastaan: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Mietintö: Manolis Mavrommatis - A6-0185/2005

- tarkistus 4

   puolesta: Paul Rübig

   vastaan: Gunnar Hökmark

   tyhjää: Paul Marie Coûteaux

- päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

   puolesta: Lena Ek

(Istunto keskeytettiin klo 12.50 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto *** - Koheesiorahasto *** - Euroopan aluekehitysrahasto ***I - Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) ***I - Euroopan sosiaalirahasto ***I - Euroopan kalastusrahasto * (keskustelu)

Välimietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä [KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Välimietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta [KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) (KOM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta (KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis esitteli laatimansa mietinnön (A6-0177/2005).

Alfonso Andria esitteli laatimansa mietinnön (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava esitteli laatimansa mietinnön (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht esitteli laatimansa mietinnön (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda esitteli laatimansa mietinnön (A6-0216/2005).

David Casa esitteli laatimansa mietinnön (A6-0217/2005).

Alun Michael (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Hübner (komission jäsen), Vladimír Špidla (komission jäsen) ja Joe Borg (komission jäsen).

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Puheenvuorot: Nathalie Griesbeck (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöistä A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 ja A6-0217/2005, Tadeusz Zwiefka (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0177/2005, Bogusław Sonik (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöistä A6-0177/2005 ja A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöistä A6-0177/2005 ja A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0184/2005, Gábor Harangozó (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0184/2005, Marta Vincenzi (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0216/2005, Jim Higgins (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija) mietinnöstä A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo PPE-DE-ryhmän puolesta, Constanze Angela Krehl PSE-ryhmän puolesta, Jean Marie Beaupuy ALDE-ryhmän puolesta, Gisela Kallenbach Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Vladimír Železný IND/DEM-ryhmän puolesta, Adam Jerzy Bielan UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder ja Salvatore Tatarella.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla ja Joe Borg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.5, istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.6, istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.7, istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.8, istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.9 ja istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.10.

(Istunto keskeytettiin klo 19.15 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Janusz ONYSZKIEWICZ

14. Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika

Seuraava mietintö on hyväksytty valiokunnassa työjärjestyksen 131 artiklan mukaista menettelyä noudattaen:

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä (KOM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS)). Esittelijä: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika on 6.7.2005 klo 10.00.


15. Naisten rooli Turkissa (keskustelu)

Mietintö: Naisten rooli Turkin sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä (2004/2215(INI)) - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt esitteli laatimansa mietinnön.

Olli Rehn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta, Lissy Gröner PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta, Georgios Karatzaferis IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli ja Olli Rehn.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.15.


16. Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (KOM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Joachim Wuermeling (esittelijän sijainen) esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Katalin Lévai (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Záborská PPE-DE-ryhmän puolesta, Bernadette Vergnaud PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla ja Hiltrud Breyer, joka esitti komissiolle kysymyksen, johon Vladimír Špidla vastasi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.11.


17. Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista ("Rooma II") (KOM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Diana Wallis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Barbara Kudrycka (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rainer Wieland PPE-DE-ryhmän puolesta, Katalin Lévai PSE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Franco Frattini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.12.


18. Mustat listat lentomatkustajista/matkustajarekisteri (keskustelu)

Komission julkilausuma: Mustat listat lentomatkustajista/matkustajarekisteri

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Martine Roure PSE-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Stavros Lambrinidis ja Franco Frattini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Bogdan Klich PPE-DE-ryhmän puolesta, Marek Maciej Siwiec PSE-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka ja Aldis Kušķis PPE-DE-ryhmän puolesta riippumattoman lehdistön tuesta Valko-Venäjällä (B6-0411/2005)

- Graham Watson ja Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta riippumattoman lehdistön tuesta Valko-Venäjällä (B6-0413/2005)

- Elisabeth Schroedter, Milan Horáček ja Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän riippumattomasta lehdistöstä ja poliittisesta tilanteesta (B6-0420/2005)

- Jonas Sjöstedt ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B6-0424/2005)

- Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec ja Joseph Muscat PSE-ryhmän puolesta demokraattisiin voimiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja riippumattomille tiedotusvälineille annettavasta tuesta Valko-Venäjällä (B6-0426/2005)

- Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B6-0428/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.5.


20. Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä (keskustelu)

Suullinen kysymys: Enrique Barón Crespo komissiolle: Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä (B6-0329/2005)

Enrique Barón Crespo esitteli suullisen kysymyksen.

László Kovács (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo PSE-ryhmän puolesta ja László Kovács.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 357.481/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 0.05.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö