Index 
Notulen
PDF 198kWORD 124k
Dinsdag 5 juli 2005 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Rectificaties stemgedrag voorgaande vergaderingen
 3.Ingekomen stukken
 4.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 6.Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen ***II (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Bestrijding van aardappelcysteaaltjes * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Protocol EG/China inzake zeevervoer * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ashley Mote (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten) en veiligheid van speelgoed ***II (stemming)
  7.7.Continuïteitswaarborg van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen ***I (stemming)
  7.8.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi (stemming)
  7.9.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Jean-Charles Marchiani (stemming)
  7.10.Europese Centrale Bank (2004) (stemming)
  7.11.Voorlichtings- en communicatiestrategie betreffende de euro en de EMU (stemming)
  7.12.Actieplan voor de Europese Unie inzake milieutechnologieën (stemming)
  7.13.Uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden (stemming)
 8.Welkomstwoord
 9.Plechtige vergadering - Italië
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.EFRO, ESF en Cohesiefonds *** - Cohesiefonds *** - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ***I - Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) ***I - Europees Sociaal Fonds ***I - Europees Visserijfonds * (debat)
 14.Termijn voor de indiening van amendementen
 15.Rol van vrouwen in Turkije (debat)
 16.Gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid en beroep ***I (debat)
 17.Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") ***I (debat)
 18.Vliegverbodlijsten/PNR (debat)
 19.Politieke situatie en onafhankelijkheid van de media in Belarus (debat)
 20.Regels van oorsprong in het kader van preferentiële handelsregelingen (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Rectificaties stemgedrag voorgaande vergaderingen

De volgende leden hebben hun stemgedrag als volgt gerectificeerd:

Vergadering van 09.06.2005

Verslag Duarte Freitas - A6-0157/2005

- één enkele stemming: Jean-Louis Bourlanges

Vergadering van 04.07.2005

- Wijziging van de agenda – verzoek van Othmar Karas

   tegen: Katerina Batzeli


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) Raad en Commissie:

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument voor herstel en wederopbouw in door de tsunami getroffen landen overeenkomstig punt 24 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 (COM(2005)0278 - C6-0211/2005 - 2005/2137(ACI)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

advies

AFET, DEVE

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2005 - Afdeling III - Commissie (SEC(2005)0821 - C6-0212/2005 - 2005/2144(GBD)).

verwezen naar

ten principale

BUDG

2) parlementaire commissies, het volgende verslag:

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada inzake de verwerking van op voorhand af te geven passagiersgegevens (Advance Passenger Information (API) en persoonsgegevens van passagiers (Passenger Name Record (PNR) (COM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS)) - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Rapporteur: in 't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3) leden, schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement)

- Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou en Grażyna Staniszewska, over reumatische aandoeningen (41/2005).


4. Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Schriftelijke verklaringen nrs. 13, 14, 15, 16/2005 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 116, lid 5 van het Reglement te vervallen.


5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, over Zimbabwe (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano en Glenys Kinnock, namens de PSE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne en Cecilia Malmström, namens de ALDE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over Zimbabwe (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over Zimbabwe (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis en Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Zimbabwe (B6-0442/2005).

II.   KINDERHANDEL IN GUATEMALA

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger en Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Guatemala, met inbegrip van kinderhandel (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon en Antoine Duquesne, namens de ALDE-Fractie, over kinderhandel in Guatemala (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà en Edite Estrela, namens de PSE-Fractie, over kinderhandel in Guatemala (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto en Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Guatemala, met inbegrip van kinderhandel (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis en Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, over kinderhandel in Guatemala (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, over adoptie in Guatemala (B6-0438/2005).

III.   MENSENRECHTEN IN ETHIOPIË

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert en Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Ethiopië (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Ethiopië (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Ethiopië (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over Ethiopië (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Ethiopië (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Ethiopië (B6-0441/2005).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


6. Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Piia-Noora Kauppi, namens de PPE-DE-Fractie, Maria Berger, namens de PSE-Fractie, Toine Manders, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Wise, namens de IND/DEM-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani en Manuel Medina Ortega.

VOORZITTER: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter en Joaquín Almunia.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 06.07.2005.


VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen) zijn opgenomen in bijlage 1 bij de notulen.


7.1. Bestrijding van aardappelcysteaaltjes * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bestrijding van aardappelcysteaaltjes (COM(2005)0151 - C6-0116/2005 - 2005/0058(CNS)) - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Joseph Daul (A6-0192/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0261)


7.2. Protocol EG/China inzake zeevervoer * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake sluiting van een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Volksrepubliek China anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (COM(2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS)) - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0262)


7.3. Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende watervogels (COM(2004)0531 - C6-0048/2005 - 2004/0181(CNS)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0263)


7.4. Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi (2004/2203(IMM)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0209/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 4)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0264)


7.5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ashley Mote (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ashley Mote (2005/2037(IMM)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 5)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0265)


7.6. Gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten) en veiligheid van speelgoed ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot tweeëntwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen) (05467/1/2005 - C6-0092/2005 - 1999/0238(COD)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 6)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0266)


7.7. Continuïteitswaarborg van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake maatregelen om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen (COM(2003)0740 - C5-0643/2003 - 2003/0301(COD)) - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Giles Chichester (A6-0099/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0267)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0267)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Giles Chichester (rapporteur) na afloop van de stemming.


7.8. Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Umberto Bossi (2004/2101(IMM)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 8)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT Nr. 1

Aangenomen (P6_TA(2005)0268)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT Nr. 2

Aangenomen (P6_TA(2005)0268)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT Nr. 3

Aangenomen (P6_TA(2005)0268)


7.9. Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Jean-Charles Marchiani (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Jean-Charles Marchiani (2005/2105(IMM)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 9)

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2005)0269)


7.10. Europese Centrale Bank (2004) (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2004 van de Europese Centrale Bank (2005/2048(INI)) - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


7.11. Voorlichtings- en communicatiestrategie betreffende de euro en de EMU (stemming)

Verslag over de uitvoering van een voorlichtings- en communicatiestrategie inzake de euro en de Economische en Monetaire Unie (2005/2078(INI)) - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jules Maaten (A6-0197/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0270)


7.12. Actieplan voor de Europese Unie inzake milieutechnologieën (stemming)

Verslag over de stimulering van technologieën voor duurzame ontwikkeling: een actieplan voor de Europese Unie inzake milieutechnologieën (2004/2131(INI)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Riitta Myller (A6-0141/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0271)


7.13. Uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden (stemming)

Verslag over de uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor kinderarbeid (2005/2004(INI)) - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Manolis Mavrommatis (rapporteur) legt een verklaring af overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement.

Aangenomen (P6_TA(2005)0272)


8. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een door de heer Rahman Khan, vice-voorzitter van de Raad van staten, geleide delegatie van het Indiase parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

9. Plechtige vergadering - Italië

Van 12.00 tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van de heer Carlo Azeglio Ciampi, president van de Republiek Italië.

Carlo Azeglio Ciampi spreekt het Parlement toe.

Mario Borghezio onderbreekt de spreker op luidruchtige wijze, daarbij gesteund door enkele andere tot de Liga Nord behorende Italiaanse leden, die spandoeken ontrollen. De Voorzitter gelast na vergeefse pogingen de ordeverstoorders tot de orde te roepen, hun verwijdering uit de zaal, in overeenstemming met artikel 146 van het Reglement.

Carlo Azeglio Ciampi vervolgt zijn toespraak.


VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch over het ontwerp van grondwettelijk verdrag.

10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Diana Wallis - A6-0209/2005

Luca Romagnoli

Verslag Jules Maaten - A6-0197/2005

Andreas Mölzer


11. Rectificaties stemgedrag

De volgende leden hebben hun stemgedrag als volgt gerectificeerd:

Verslag Antonios Trakatellis - A6-0196/2005

- blok 1 (amendementen 18-21)

   voor: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

   onthoudingen: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Verslag Kurt Joachim Lauk - A6-0203/2005

- amendement 11

   voor: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Verslag Jules Maaten - A6-0197/2005

- amendement 8

   voor: Caroline Lucas

   tegen: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Verslag Manolis Mavrommatis - A6-0185/2005

- amendement 4

   voor: Paul Rübig

   tegen: Gunnar Hökmark

   onthoudingen: Paul Marie Coûteaux

- resolutie (als geheel)

   voor: Lena Ek

(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. EFRO, ESF en Cohesiefonds *** - Cohesiefonds *** - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ***I - Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) ***I - Europees Sociaal Fonds ***I - Europees Visserijfonds * (debat)

Tussentijds verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Tussentijds verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van het Cohesiefonds (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (COM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) (COM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad: Europees Visserijfonds (COM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Commissie visserij. Rapporteur: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis leidt het verslag in (A6-0177/2005).

Alfonso Andria leidt het verslag in (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava leidt het verslag in (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht leidt het verslag in (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda leidt het verslag in (A6-0216/2005).

David Casa leidt het verslag in (A6-0217/2005).

Het woord wordt gevoerd door Alun Michael (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Hübner (lid van de Commissie), Vladimír Špidla (lid van de Commissie) en Joe Borg (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Griesbeck (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG) over de verslagen A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 en A6-0217/2005, Tadeusz Zwiefka (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL) over het verslag A6-0177/2005, Bogusław Sonik (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) over de verslagen A6-0177/2005 en A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM) over de verslagen A6-0177/2005 en A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (rapporteur voor advies van de commissie TRAN) over het verslag A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL) over het verslag A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE) over het verslag A6-0184/2005, Gábor Harangozó (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI) over het verslag A6-0184/2005, Marta Vincenzi (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM) over het verslag A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (rapporteur voor advies van de commissie REGI) over het verslag A6-0216/2005, Jim Higgins (rapporteur voor advies van de commissie REGI) over het verslag A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo, namens de PPE-DE-Fractie, Constanze Angela Krehl, namens de PSE-Fractie, Jean Marie Beaupuy, namens de ALDE-Fractie, Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Vladimír Železný, namens de IND/DEM-Fractie, Adam Jerzy Bielan, namens de UEN-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder en Salvatore Tatarella.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla en Joe Borg.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.5 van de notulen van 06.07.2005, punt 4.6 van de notulen van 06.07.2005, punt 4.7 van de notulen van 06.07.2005, punt 4.8 van de notulen van 06.07.2005, punt 4.9 van de notulen van 06.07.2005 en punt 4.10 van de notulen van 06.07.2005.

(De vergadering wordt om 19.15 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Janusz ONYSZKIEWICZ
Ondervoorzitter

14. Termijn voor de indiening van amendementen

Het volgende verslag is overeenkomstig artikel 131 van het Reglement in de commissie goedgekeurd:

Verslag over de overeenkomst EG/Canada inzake de verwerking van op voorhand af te geven passagiersgegevens (Advance Passenger Information – API) en persoonsgegevens van passagiers (Passenger Name Record – PNR) – Commissie openbare vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (COM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS)). Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

De termijn voor de indiening van amendementen is vastgesteld op 06.07.2005, 10.00 uur.


15. Rol van vrouwen in Turkije (debat)

Verslag over de rol van vrouwen in het maatschappelijke, economische en politieke leven in Turkije (2004/2215(INI)) - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie, Lissy Gröner, namens de PSE-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Feleknas Uca, namens de GUE/NGL-Fractie, Georgios Karatzaferis, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli en Olli Rehn.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.15 van de notulen van 06.07.2005.


16. Gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid en beroep ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (COM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Joachim Wuermeling (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in..

Het woord wordt gevoerd door Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Katalin Lévai (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Anna Záborská, namens de PPE-DE-Fractie, Bernadette Vergnaud, namens de PSE-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla en Hiltrud Breyer, die de Commissie een vraag stelt, welke Vladimír Špidla beantwoordt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.11 van de notulen van 06.07.2005.


17. Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Diana Wallis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Barbara Kudrycka (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Rainer Wieland, namens de PPE-DE-Fractie, Katalin Lévai, namens de PSE-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.12 van de notulen van 06.07.2005.


18. Vliegverbodlijsten/PNR (debat)

Verklaring van de Commissie: Vliegverbodlijsten/PNR

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Martine Roure, namens de PSE-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Stavros Lambrinidis en Franco Frattini

Het debat wordt gesloten.


19. Politieke situatie en onafhankelijkheid van de media in Belarus (debat)

Verklaring van de Commissie: Politieke situatie en onafhankelijkheid van de media in Belarus.

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) legt de verklaring af

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Klich, namens de PPE-DE-Fractie, Marek Maciej Siwiec, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock en Benita Ferrero-Waldner

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka en Aldis Kušķis, namens de PPE-DE-Fractie, over steun voor de onafhankelijke media in Wit-Rusland (B6-0411/2005);

- Graham Watson en Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, over steun voor de onafhankelijke media in Wit-Rusland (B6-0413/2005);

- Elisabeth Schroedter, Milan Horáček en Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, over de onafhankelijkheid van de media en de politieke toestand in Wit-Rusland (B6-0420/2005);

- Jonas Sjöstedt en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, over de toestand in Wit-Rusland (B6-0424/2005);

- Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec en Joseph Muscat, namens de PSE-Fractie, over de aanvallen op de democratische krachten en steun voor de onafhankelijke media in Wit-Rusland (B6-0426/2005);

- Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie, over de toestand in Wit-Rusland (B6-0428/2005)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 07.07.2005.


20. Regels van oorsprong in het kader van preferentiële handelsregelingen (debat)

Mondelinge vraag van Enrique Barón Crespo, aan de Commissie: Regels van oorsprong in het kader van de preferentiële handelsregelingen (B6-0329/2005)

Enrique Barón Crespo licht de mondelinge vraag toe.

László Kovács (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie, Antolín Sánchez Presedo, namens de PSE-Fractie, en László Kovács.

Het debat wordt gesloten.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 357.481/OJME).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.05 uur gesloten.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid