Indeks 
Protokół
PDF 199kWORD 121k
Wtorek, 5 lipca 2005 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń
 3.Składanie dokumentów
 4.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)
 5.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 6.Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Zwalczanie mątwika ziemniaczanego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Protokół do umowy o transporcie morskim z Chinami * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci ***II (głosowanie)
  7.7.Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I (głosowanie)
  7.8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (głosowanie)
  7.9.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego (głosowanie)
  7.10.Europejski Bank Centralny (2004) (głosowanie)
  7.11.Strategia informacyjna na temat euro i UGW (głosowanie)
  7.12.Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii (głosowanie)
  7.13.Wykorzystywanie i praca dzieci w krajach rozwijających się (głosowanie)
 8.Oficjalne powitanie
 9.Uroczyste posiedzenie - Włochy
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności *** - Fundusz Spójności *** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I - Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) ***I - Europejski Fundusz Społeczny ***I - Europejski Fundusz Rybołówstwa * (debata)
 14.Termin wnoszenia poprawek
 15.Rola kobiet w Turcji (debata)
 16.Równość szans i równe traktowanie mężczyzn i kobiet przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu ***I (debata)
 17.Prawo mające zastosowanie do zobowiazań pozaumownych („Rome II”) ***I (debata)
 18."No-fly lists"/rejestr pasażerów objętych zakazem wstępu na pokład samolotów udających się do USA (debata)
 19.Sytuacja polityczna i niezależność mediów na Białorusi (debata)
 20.Reguły pochodzenia w handlowych systemach preferencyjnych (debata)
 21.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Dzień posiedzenia: 09.06.2005

Sprawozdanie Duarte Freitas - A6-0157/2005

- jedno głosowanie: Jean-Louis Bourlanges

Dzień posiedzenia: 04.07.2005

- Zmiana porządku dziennego – wniosek Othmara Karasa

   przeciw: Katerina Batzeli


3. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

- Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności na rzecz wspomagania odbudowy i odnowy krajów dotkniętych tsunami zgodnie z pkt 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. (COM(2005)0278 - C6-0211/2005 - 2005/2137(ACI)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

BUDG

opinia

AFET, DEVE

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2005 - Sekcja III - Komisja (SEC(2005)0821 - C6-0212/2005 - 2005/2144(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

BUDG

2) przez komisje parlamentarne, następujące sprawozdanie:

- * Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Cancada on the processing of Advance Passenger Information (API)/Passenger Name Record (PNR) data (COM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS)) - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Sprawozdawca in 't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3) przez posłów:

pisemne oświadczenie celem wpisania go do rejestru (art. 116 Regulaminu)

- Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou i Grażyna Staniszewska, w sprawie chorób reumatycznych (41/2005).


4. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne nr 13, 14, 15, 16/2005, które nie uzyskały wymaganej ilości podpisów, zgodnie z postanowieniami art. 116 ust. 5 Regulaminu, upadły.


5. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Zimbabwe (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM w sprawie Zimbabwe (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano i Glenys Kinnock w imieniu grupy PSE w sprawie Zimbabwe (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne i Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE w sprawie Zimbabwe (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Zimbabwe (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie Zimbabwe (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B6-0442/2005).

II.   HANDEL DZIEĆMI W GWATEMALI

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger i Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Gwatemali, w tym handlu dziećmi (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon i Antoine Duquesne w imieniu grupy ALDE w sprawie handlu dziećmi w Gwatemali (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà i Edite Estrela w imieniu grupy PSE w sprawie handlu dziećmi w Gwatemali (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto i Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Gwatemali, w tym handlu dziećmi (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis i Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN w sprawie handlu dziećmi w Gwatemali (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE w sprawie adopcji w Gwatemali (B6-0438/2005).

III.   PRAWA CZŁOWIEKA W ETIOPII

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE sprawie sytuacji w Etiopii (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Etiopii (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Etiopii (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Etiopii (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DEw sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Etiopii (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN w sprawie sytuacji w Etiopii (B6-0441/2005).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


6. Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Joaquín Almunia (członek Komisji).

Głos zabrali: Piia-Noora Kauppi w imieniu grupy PPE-DE, Maria Berger w imieniu grupy PSE, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Wise w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani i Manuel Medina Ortega.

PRZEWODNICTWO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter i Joaquín Almunia.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 06.07.2005.


PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku 1 do protokołu.


7.1. Zwalczanie mątwika ziemniaczanego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego [COM(2005)0151 - C6-0116/2005 - 2005/0058(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0192/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0261)


7.2. Protokół do umowy o transporcie morskim z Chinami * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM(2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS)) - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0262)


7.3. Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych [COM(2004)0531 - C6-0048/2005 - 2004/0181(CNS)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 3)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0263)


7.4. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego [2004/2203(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0209/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0264)


7.5. Wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ashleya Mote (2005/2037(IMM)) - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0265)


7.6. Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (05467/1/2005 - C6-0092/2005 - 1999/0238(COD)) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 6)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2005)0266)


7.7. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych [COM(2003)0740 - C5-0643/2003 - 2003/0301(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0099/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 7)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0267)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0267)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Giles Chichester (sprawozdawca) po zakończeniu głosowania.


7.8. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (2004/2101(IMM)) - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 8)

PROJEKT DECYZJI NR 1

Przyjęto (P6_TA(2005)0268)

PROJEKT DECYZJI NR 2

Przyjęto (P6_TA(2005)0268)

PROJEKT DECYZJI NR 3

Przyjęto (P6_TA(2005)0268)


7.9. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego (2005/2105(IMM)) - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 9)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0269)


7.10. Europejski Bank Centralny (2004) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2004 (2005/2048(INI)) - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


7.11. Strategia informacyjna na temat euro i UGW (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej i komunikacyjnej na temat euro i Unii Gospodarczej i Walutowej [2005/2078(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jules Maaten (A6-0197/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0270)


7.12. Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stymulowania technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii [2004/2131(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Riitta Myller (A6-0141/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0271)


7.13. Wykorzystywanie i praca dzieci w krajach rozwijających się (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystywania dzieci w krajach rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dzieci [2005/2004(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Manolis Mavrommatis (sprawozdawca) złożył oświadczenie w oparciu o artykuł 131 ustęp 4 Regulaminu.

Przyjęto (P6_TA(2005)0272)


8. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację parlamentu z Indii, pod przewodnictwem Rahmana Khana, wiceprzewdniczącego Rady Stanów, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.


PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

9. Uroczyste posiedzenie - Włochy

W godzinach od 12:00 do 12:30 Parlament obradował na na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Carlo Azeglio Ciampiego, Prezydenta Republiki Włoskiej.

Carlo Azeglio Ciampi złożył oświadczenie.

Mario Borghezio w głośny sposób przerwał wypowiedź mówcy, w czym wspierali go inni posłowie włoscy, członkowie Ligii Północnej, którzy rozwinęli transparenty. Przewodniczący, po bezskutecznych próbach przywołania do porządku osób wywołujacych zamieszanie, zarządził, na podstawie artykułu 146 Regulaminu, o ich usunięciu z sali posiedzeń.

Carlo Azeglio Ciampi wznowił wygłaszanie swego oświadczenia.


PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Bruno Gollnisch na temat projektu Traktatu Konstytucyjnego.

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Diana Wallis - A6-0209/2005

Luca Romagnoli

Sprawozdanie Jules Maaten - A6-0197/2005

Andreas Mölzer


11. Korekty do głosowania

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Sprawozdanie Antonios Trakatellis - A6-0196/2005

- głosowanie łączne 1 (poprawki 18-21)

   za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

   wstrzymało się: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Sprawozdanie Kurt Joachim Lauk - A6-0203/2005

- poprawka 11

   za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Sprawozdanie Jules Maaten - A6-0197/2005

- poprawka 8

   za: Caroline Lucas

   przeciw: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Sprawozdanie Manolis Mavrommatis - A6-0185/2005

- poprawka 4

   za: Paul Rübig

   przeciw: Gunnar Hökmark

   wstrzymało się: Paul Marie Coûteaux, Paul Marie Coûteaux

- rezolucja (całość)

   za: Lena Ek

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:50 i wznowione o 15:05.)


PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności *** - Fundusz Spójności *** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I - Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) ***I - Europejski Fundusz Społeczny ***I - Europejski Fundusz Rybołówstwa * (debata)

Tymczasowe sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności [COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Tymczasowe sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności [COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [COM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) (COM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (COM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis przedstawił sprawozdanie (A6-0177/2005).

Alfonso Andria przedstawił sprawozdanie (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava przedstawił sprawozdanie (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht przedstawił sprawozdanie (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda przedstawił sprawozdanie (A6-0216/2005).

David Casa przedstawił sprawozdanie (A6-0217/2005).

Głos zabrał Alun Michael (urzędujący Przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Danuta Hübner (członkini Komisji), Vladimír Špidla (członek Komisji) i Joe Borg (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nathalie Griesbeck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG) na temat sprawozdań A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 i A6-0217/2005 , Tadeusz Zwiefka (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) na temat sprawozdania A6-0177/2005, Bogusław Sonik (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI) na temat sprawozdań A6-0177/2005 i A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM) w sprawie sprawozdań A6-0177/2005 i A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN) na temat sprawozdania A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL) na temat sprawozdania A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE) w sprawie sprawozdania A6-0184/2005, Gábor Harangozó (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI) w sprawie sprawozdania A6-0184/2005, Marta Vincenzi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM) w sprawie sprawozdania A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI) na temat sprawozdania A6-0216/2005, Jim Higgins (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI) w sprawie sprawozdania A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo w imieniu grupy PPE-DE, Constanze Angela Krehl w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy w imieniu grupy ALDE, Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Vladimír Železný w imieniu grupy IND/DEM, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Jana Bobošíková niezrzeszona, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder i Salvatore Tatarella.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla i Joe Borg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.5 protokołu z dnia 06.07.2005, pkt 4.6 protokołu z dnia 06.07.2005, pkt 4.7 protokołu z dnia 06.07.2005, pkt 4.8 protokołu z dnia 06.07.2005, pkt 4.9 protokołu z dnia 06.07.2005 i pkt 4.10 protokołu z dnia 06.07.2005.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:15 i wznowione o 21:00.)


PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

14. Termin wnoszenia poprawek

Następujące sprawozdanie zostało przyjęte w komisji zgodnie z procedurą zawartą w art. 131 Regulaminu:

Sprawozdanie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie przetwarzania zaawansowanych informacji o pasażerach (API) oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) – Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (COM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS)). Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

Termin składania poprawek został wyznaczony do dnia 06.07.2005, godz. 10.00.


15. Rola kobiet w Turcji (debata)

Sprawozdanie w sprawie roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym w Turcji [2004/2215(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Lissy Gröner w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM, Koenraad Dillen niezrzeszony, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli i Olli Rehn.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.15 protokołu z dnia 06.07.2005.


16. Równość szans i równe traktowanie mężczyzn i kobiet przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudniania i zawodowych [COM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Joachim Wuermeling (zastępca sprawozdawcy) przedstawił swoje sprawozdanie..

Głos zabrali: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Katalin Lévai (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Bernadette Vergnaud w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla i Hiltrud Breyer, która wystosowała pytanie do Komisji, na które odpowiedział Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.11 protokołu z dnia 06.07.2005.


17. Prawo mające zastosowanie do zobowiazań pozaumownych („Rome II”) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa mającego zastosowanie do zobowiazań pozaumownych („Rome II”) (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).

Diana Wallis przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Barbara Kudrycka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Rainer Wieland w imieniu grupy PPE-DE, Katalin Lévai w imieniu grupy PSE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, i Franco Frattini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.12 protokołu z dnia 06.07.2005.


18. "No-fly lists"/rejestr pasażerów objętych zakazem wstępu na pokład samolotów udających się do USA (debata)

Oświadczenie Komisji: "No-fly lists"/rejestr pasażerów objętych zakazem wstępu na pokład samolotów udających się do USA

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) wydał oświadczenie.

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Stavros Lambrinidis i Franco Frattini

Debata została zamknięta.


19. Sytuacja polityczna i niezależność mediów na Białorusi (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja polityczna i niezależność mediów na Białorusi.

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) wydała oświadczenie.

Głos zabrali: Bogdan Klich w imieniu grupy PPE-DE, Marek Maciej Siwiec w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka i Aldis Kušķis w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie pomocy dla niezależnych mediów na Białorusi (B6-0411/2005);

- Graham Watson i Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, w sprawie wsparcia dla niezależnych mediów w Białorusi (B6-0413/2005);

- Elisabeth Schroedter, Milan Horáček i Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie niezależności mediów i sytuacji politycznej na Białorusi (B6-0420/2005);

- Jonas Sjöstedt i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Białorusi (B6-0424/2005);

- Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec i Joseph Muscat w imieniu grupy PSE, w sprawie dokonanych ataków wobec sił demokratycznych i wsparcia dla niezależnych mediów na Białorusi (B6-0426/2005);

- Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0428/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 07.07.2005.


20. Reguły pochodzenia w handlowych systemach preferencyjnych (debata)

Pytanie ustne wnieśli: Enrique Barón Crespo, do Komisji: Zasady pochodzenia w systemie preferencji handlowych (B6-0329/2005).

Enrique Barón Crespo zadał pytanie ustne.

László Kovács (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Maria Martens w imieniu grupy PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy PSE, i László Kovács.

Debata została zamknięta.


21. Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument "Porządek dzienny" PE 357.481/OJME).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 00:05.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

Sekretarz generalny

wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności