Kazalo 
Zapisnik
PDF 193kWORD 116k
Torek, 5. julij 2005 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Popravki glasovanj s predhodnih sej
 3.Predložitev dokumentov
 4.Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 6.Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***II (razprava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Obvladovanje krompirjevih ogorčic * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Protokol k Sporazumu o pomorskem prometu s Kitajsko * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Afriško-evrazijske selitvene vodne ptice * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Zahteva za odvzem imunitete Ashleya Motea (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II (glasovanje)
  
7.7.Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I (glasovanje)
  
7.8.Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (glasovanje)
  
7.9.Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija (glasovanje)
  
7.10.Letno poročilo ECB za leto 2004 (glasovanje)
  
7.11.Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU (glasovanje)
  
7.12.Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije (glasovanje)
  
7.13.Izkoriščanje in delo otrok v državah v razvoju (glasovanje)
 8.Dobrodošlica
 9.Slavnostna seja - Italija
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.ESRR, ESS in Kohezijski sklad *** - Kohezijski sklad *** - Evropski sklad za regionalni razvoj ***I - Evropska skupina za čezmejno sodelovanje ***I - Evropski socialni sklad ***I - Evropski sklad za ribištvo * (razprava)
 14.Rok za vložitev predlogov sprememb
 15.Vloga žensk v Turčiji (razprava)
 16.Enake možnosti pri zaposlovanju in poklicu ***I (razprava)
 17.Pravo, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti ("Rim II") ***I (razprava)
 18.Seznami z imeni potnikov, ki se ne smejo vkrcati na letalo/PNR (razprava)
 19.Politične razmere in neodvisnost medijev v Belorusiji (razprava)
 20.Pravila o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je pričela ob 09.00.


2. Popravki glasovanj s predhodnih sej

Sledeči poslanci so sporočili naslednje popravke njihovega glasovanja:

Datum seje: 09.06.2005

Poročilo: Duarte Freitas - A6-0157/2005

- eno samo glasovanje: Jean-Louis Bourlanges

Datum seje: 04.07.2005

- Sprememba dnevnega reda – zahteva Othmarja Karasa

   proti: Katerina Batzeli


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za pomoč pri sanaciji in obnovi v državah, ki jih je prizadel cunami, v skladu s točko 24 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 (COM(2005)0278 - C6-0211/2005 - 2005/2137(ACI)).

posredovano

pristojni

BUDG

mnenje

AFET, DEVE

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 22/2005 - Oddelek III - Komisija (SEC(2005)0821 - C6-0212/2005 - 2005/2144(GBD)).

posredovano

pristojni

BUDG

2) od odborov, naslednje poročilo:

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o obdelavi izpopolnjenih informacij o potnikih (API)/podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) (COM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS)) - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Poročevalec: in 't Veld Sophia (A6-0226/2005)

3) od poslancev Parlamenta, pisne izjave za zabeležbo v register (člen 116 Poslovnika)

- Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou in Grażyna Staniszewska o revmatičnih boleznih (41/2005).


4. Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Pisne izjave št. 13, 14, 15, 16/2005 niso pridobile zadostnega števila podpisov in so zato v skladu s členom 116(5) postale brezpredmetne.


5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I.   ZIMBABVE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, o Zimbabveju (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, o Zimbabveju (B6-0421/2005);

- Pasqualina Napoletano in Glenys Kinnock v imenu skupine PSE, o Zimbabveju (B6-0430/2005);

- Elizabeth Lynne in Cecilia Malmström v imenu skupine ALDE, o Zimbabveju (B6-0432/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, o Zimbabveju (B6-0434/2005);

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, o Zimbabveju (B6-0439/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis in Eoin Ryan v imenu skupine UEN, o razmerah v Zimbabveju (B6-0442/2005).

II.   TRGOVANJE Z OTROKI V GVATEMALI

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger in Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah glede človekovih pravic v Gvatemali, vključno s trgovino z otroki (B6-0415/2005);

- Philippe Morillon in Antoine Duquesne v imenu skupine ALDE, o trgovini z otroki v Gvatemali (B6-0419/2005);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà in Edite Estrela v imenu skupine PSE, o trgovini z otroki v Gvatemali (B6-0431/2005);

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto in Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah glede človekovih pravic v Gvatemali, vključno s trgovino z otroki (B6-0435/2005);

- Rolandas Pavilionis in Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, o trgovini z otroki v Gvatemali (B6-0436/2005);

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, o posvojitvah v Gvatemali (B6-0438/2005).

III.   ČLOVEKOVE PRAVICE V ETIOPIJI

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Etiopiji (B6-0417/2005);

- Philippe Morillon in Fiona Hall v imenu skupine ALDE, o razmerah v Etiopiji (B6-0418/2005);

- Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE, o razmerah v Etiopiji (B6-0422/2005);

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, o Etiopiji (B6-0433/2005);

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE, o razmerah glede človekovih pravic v Etiopiji (B6-0437/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN, o razmerah v Etiopiji (B6-0441/2005).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


6. Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Joaquín Almunia (član Komisije).

Govorili so Piia-Noora Kauppi v imenu skupine PPE-DE, Maria Berger v imenu skupine PSE, Toine Manders v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Thomas Wise v imenu skupine IND/DEM, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani in Manuel Medina Ortega.

PREDSEDSTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
podpredsednik

Govorili so Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter in Joaquín Almunia.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.3 , Zapisnik z dne 06.07.2005.


PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsednica

7. Čas glasovanja

Izidi posameznih glasovanj (predlogi sprememb, ločeno glasovanje, glasovanje po delih itd.) so vsebovani v Prilogi 1 k temu zapisniku.


7.1. Obvladovanje krompirjevih ogorčic * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sveta o obvladovanju krompirjevih ogorčic (COM(2005)0151 - C6-0116/2005 - 2005/0058(CNS)) - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Joseph Daul (A6-0192/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0261)


7.2. Protokol k Sporazumu o pomorskem prometu s Kitajsko * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni in Ljudsko republiko Kitajsko na drugi strani, zaradi upoštevanje pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (COM(2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS)) - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0262)


7.3. Afriško-evrazijske selitvene vodne ptice * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic s strani Evropske skupnosti (COM(2004)0531 - C6-0048/2005 - 2004/0181(CNS)) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 3)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0263)


7.4. Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2203(IMM)) - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0209/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0264)


7.5. Zahteva za odvzem imunitete Ashleya Motea (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za odvzem imunitete Ashleya Motea (2005/2037(IMM)) - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2005)0265)


7.6. Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dvaindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalati v igračah in predmetih za nego otrok) (05467/1/2005 - C6-0092/2005 - 1999/0238(COD)) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

(kvalificirana večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 6)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2005)0266)


7.7. Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za ohranjanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložbah v infrastrukturo (COM(2003)0740 - C5-0643/2003 - 2003/0301(COD)) - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Giles Chichester (A6-0099/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2005)0267)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0267)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Giles Chichester (poročevalec) glede glasovanja.


7.8. Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2101(IMM)) - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 8)

PREDLOG SKLEPA št.1

Sprejeto (P6_TA(2005)0268)

PREDLOG SKLEPA št. 2

Sprejeto (P6_TA(2005)0268)

PREDLOG SKLEPA št. 3

Sprejeto (P6_TA(2005)0268)


7.9. Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Jeana-Charlesa Marchianija (2005/2105(IMM)) - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 9)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2005)0269)


7.10. Letno poročilo ECB za leto 2004 (glasovanje)

Poročilo: Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2004 (2005/2048(INI)) - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


7.11. Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU (glasovanje)

Poročilo: Izvajanje informacijske in komunikacijske strategije v zvezi z eurom ter ekonomsko in monetarno unijo (2005/2078(INI)) - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jules Maaten (A6-0197/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0270)


7.12. Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije (glasovanje)

Poročilo: Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o spodbujanju tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski načrt okoljskih tehnologij za Evropsko unijo (2004/2131(INI)) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Riitta Myller (A6-0141/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2005)0271)


7.13. Izkoriščanje in delo otrok v državah v razvoju (glasovanje)

Poročilo: Izkoriščanje otrok v državah v razvoju s posebnim poudarkom na delu otrok (2005/2004(INI)) - Odbor za razvoj. Poročevalec: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005).

(potrebna navadna večina)

(Izid glasovanja: Priloga 1, točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Manolis Mavrommatis (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 131(4) Poslovnika.

Sprejeto (P6_TA(2005)0272)


8. Dobrodošlica

Predsednica je v imenu Parlamenta izrekla dobrodošlico delegaciji indijskega parlamenta pod vodstvom podpredsednika Sveta držav Rahmana Khana, ki se je nahajala na častni galeriji.


PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predsednik

9. Slavnostna seja - Italija

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi obiska predsednika Italijanske republike Carla Azeglia Ciampija.

Carlo Azeglio Ciampi je podal izjavo.

Mario Borghezio je ob podpori drugih poslancev, članov Severne lige, ki so dvigovali plakate, hrupno prekinil govornika. Predsednik je po neuspešnih opominih na red v skladu s členom 146 Poslovnika naročil, naj se jih odstrani iz sejne dvorane.

Carlo Azeglio Ciampi je nadaljeval s svojo izjavo.


PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsednica

Govoril je Bruno Gollnisch o osnutku ustavne pogodbe.

10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Diana Wallis - A6-0209/2005

Luca Romagnoli

Poročilo: Jules Maaten - A6-0197/2005

Andreas Mölzer


11. Popravki glasovanja

Sledeči poslanci so sporočili naslednje popravke njihovega glasovanja:

Poročilo: Antonios Trakatellis - A6-0196/2005

- sklop 1 (predlogi sprememb 18-21)

   za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

   vzdržani: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Poročilo: Kurt Joachim Lauk - A6-0203/2005

- predlog spremembe 11

   za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poročilo: Jules Maaten - A6-0197/2005

- predlog spremembe 8

   za: Caroline Lucas

   proti: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Poročilo: Manolis Mavrommatis - A6-0185/2005

- predlog spremembe 4

   za: Paul Rübig

   proti: Gunnar Hökmark

   vzdržani: Paul Marie Coûteaux

- resolucija (kot celota)

   za: Lena Ek

(Seja, ki se je prekinila ob 12.50,
se je nadaljevala ob 15.05.)


PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. ESRR, ESS in Kohezijski sklad *** - Kohezijski sklad *** - Evropski sklad za regionalni razvoj ***I - Evropska skupina za čezmejno sodelovanje ***I - Evropski socialni sklad ***I - Evropski sklad za ribištvo * (razprava)

Vmesno poročilo: Predlog Uredbe Sveta o splošnih določilih o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Vmesno poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (COM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (COM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o Evropskem skladu za ribištvo (COM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Odbor za ribištvo. Poročevalec: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis je predstavil poročilo (A6-0177/2005).

Alfonso Andria je predstavil poročilo (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava je predstavil poročilo (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht je predstavil poročilo (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda je predstavil poročilo (A6-0216/2005).

David Casa je predstavil poročilo (A6-0217/2005).

Govoril je Alun Michael (predsedujoči Svetu).

Govorili so Danuta Hübner (članica Komisije), Vladimír Špidla (član Komisije) in Joe Borg (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govorili so Nathalie Griesbeck (pripravljalka mnenja Odbora BUDG) o poročilih A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 in A6-0217/2005 , Tadeusz Zwiefka (pripravljalec mnenja Odbora EMPL) o poročilu A6-0177/2005, Bogusław Sonik (pripravljalec mnenja Odbora ENVI) o poročilih A6-0177/2005 in A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (pripravljalka mnenja Odbora FEMM) o poročilih A6-0177/2005 in A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (pripravljalec mnenja Odbora TRAN) o poročilu A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (pripravljalka mnenja Odbora EMPL) o poročilu A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (pripravljalec mnenja Odbora ITRE) o poročilu A6-0184/2005, Gábor Harangozó (pripravljalec mnenja Odbora AGRI) o poročilu A6-0184/2005, Marta Vincenzi (pripravljalka mnenja Odbora FEMM) o poročilu A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (pripravljalka mnenja Odbora REGI) o poročilu A6-0216/2005, Jim Higgins (pripravljalec mnenja Odbora REGI) o poročilu A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo v imenu skupine PPE-DE, Constanze Angela Krehl v imenu skupine PSE, Jean Marie Beaupuy v imenu skupine ALDE, Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Vladimír Železný v imenu skupine IND/DEM, Adam Jerzy Bielan v imenu skupine UEN, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder in Salvatore Tatarella.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla in Joe Borg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.5 , Zapisnik z dne 06.07.2005, točka 4.6 , Zapisnik z dne 06.07.2005, točka 4.7 , Zapisnik z dne 06.07.2005, točka 4.8 , Zapisnik z dne 06.07.2005, točka 4.9 , Zapisnik z dne 06.07.2005 in točka 4.10 , Zapisnik z dne 06.07.2005.

(Seja, ki se je prekinila ob 19.15,
se je nadaljevala ob 21.00.)


PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredsednik

14. Rok za vložitev predlogov sprememb

Naslednje poročilo je bilo sprejeto v odboru v skladu s postopkom iz členom 131 Poslovnika:

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o obdelavi izpopolnjenih informacij o potnikih (API)/podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) – Odbor za za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (COM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS)). Poročevalka: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

Rok za vložitev predlogov sprememb je določen za 06.07.2005 do 10.00.


15. Vloga žensk v Turčiji (razprava)

Poročilo: Vloga žensk v Turčiji v družbenem, gospodarskem in političnem življenju (2004/2215(INI)) - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt je predstavila poročilo.

Govoril je Olli Rehn (član Komisije).

Govorili so Doris Pack v imenu skupine PPE-DE, Lissy Gröner v imenu skupine PSE, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Feleknas Uca v imenu skupine GUE/NGL, Georgios Karatzaferis v imenu skupine IND/DEM, Koenraad Dillen samostojni poslanec, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli in Olli Rehn.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.15 , Zapisnik z dne 06.07.2005.


16. Enake možnosti pri zaposlovanju in poklicu ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk glede zaposlovanja in poklica (COM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Joachim Wuermeling (za poročevalca) je predstavil poročilo.

Govorili so Marie Panayotopoulos-Cassiotou (pripravljalka mnenja Odbora EMPL), Katalin Lévai (pripravljalka mnenja Odbora JURI), Anna Záborská v imenu skupine PPE-DE, Bernadette Vergnaud v imenu skupine PSE, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla et Hiltrud Breyer, ki je zastavila vprašanje Komisiji, na katerega je odgovoril Vladimír Špidla.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.11 , Zapisnik z dne 06.07.2005.


17. Pravo, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti ("Rim II") ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti ("Rim II") (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Diana Wallis je predstavila poročilo.

Govorili so Barbara Kudrycka (pripravljalka mnenja Odbora LIBE), Rainer Wieland v imenu skupine PPE-DE, Katalin Lévai v imenu skupine PSE, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, in Franco Frattini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.12 , Zapisnik z dne 06.07.2005.


18. Seznami z imeni potnikov, ki se ne smejo vkrcati na letalo/PNR (razprava)

Izjava Komisije: Seznami z imeni potnikov, ki se ne smejo vkrcati na letalo/PNR

Franco Frattini (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Stavros Lambrinidis in Franco Frattini

Razprava se je zaključila.


19. Politične razmere in neodvisnost medijev v Belorusiji (razprava)

Izjava Komisije: Politične razmere in neodvisnost medijev v Belorusiji

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Bogdan Klich v imenu skupine PPE-DE, Marek Maciej Siwiec v imenu skupine PSE, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka in Aldis Kušķis v imenu skupine PPE-DE, o pomoči neodvisnim medijem v Belorusiji (B6-0411/2005);

- Graham Watson in Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE, o neodvisnih medijih v Belorusiji (B6-0413/2005);

- Elisabeth Schroedter, Milan Horáček in Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE, o neodvisnosti medijev in političnih razmerah v Rusiji (B6-0420/2005);

- Jonas Sjöstedt in André Brie v imenu skupine GUE/NGL, o Belorusiji (B6-0424/2005);

- Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec in Joseph Muscat v imenu skupine PSE, (B6-0426/2005);

- Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański in Inese Vaidere v imenu skupine UEN, (B6-0428/2005).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.5 , Zapisnik z dne 07.07.2005.


20. Pravila o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor, ki ga je postavil Enrique Barón Crespo, Komisiji: Pravila o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih(B6-0329/2005)

Enrique Barón Crespo je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

László Kovács (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Maria Martens v imenu skupine PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo v imenu skupine PSE, in László Kovács.

Razprava se je zaključila.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 357.481/OJME).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 00.05.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov