Index 
Protokoll
PDF 197kWORD 122k
Tisdagen den 5 juli 2005 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden
 3.Inkomna dokument
 4.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 5.Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 6.Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Bekämpning av potatiscystnematod * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Protokoll till avtalet om sjötransporter med Kina, till följd av utvidgningen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Avtal om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Begäran om att upphäva Ashley Motes parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar ***II (omröstning)
  
7.7.Trygg elektricitetsförsörjning och investeringar i infrastruktur ***I (omröstning)
  
7.8.Begäran om fastställelse av Umberto Bossis parlamentariska immunitet (omröstning)
  
7.9.Begäran om fastställelse av Jean Charles Marchianis parlamentariska immunitet (omröstning)
  
7.10.Europeiska centralbanken (2004) (omröstning)
  
7.11.Informations- och kommunikationsstrategi för euron och EMU (omröstning)
  
7.12.Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik (omröstning)
  
7.13.Exploatering av barn och barnarbete i utvecklingsländer (omröstning)
 8.Välkomsthälsning
 9.Högtidligt möte - Italien
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden *** - Sammanhållningsfonden *** - Europeiska regionala utvecklingsfonden ***I - Inrättande av en europeisk sammanslutning för gränsöverskridande samarbete (EGGS) ***I - Europeiska socialfonden ***I - Europeiska fiskerifonden * (debatt)
 14.Tidsfrist för inlämnande av ändringsförslag
 15.Kvinnors roll i Turkiet (debatt)
 16.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet ***I (debatt)
 17.Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***I (debatt)
 18."No-fly lists" / Passageraruppgifter (debatt)
 19.Mediernas politiska ställning och oberoende i Vitryssland (debatt)
 20.Ursprungsbestämmelser i samband med handelsmässiga preferensavtal (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden

Följande ledamöter hade meddelat rättelser till avgivna röster:

Sammanträdesdatum: 09.06.2005

Betänkande Duarte Freitas - A6-0157/2005

- en enda omröstning: Jean-Louis Bourlanges

Sammanträdesdatum: 04.07.2005

- Ändring av föredragningslistan – begärd av Othmar Karas

- nej: Katerina Batzeli


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av flexibilitetsmekanismen för stöd till återanpassning och återuppbyggnad i de länder som drabbades av tsunamin, i enlighet med punkt 24 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 (KOM(2005)0278 - C6-0211/2005 - 2005/2137(ACI)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

rådgivande utskott

AFET, DEVE

- Förslag till anslagsöverföring DEC 22/2005 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2005)0821 - C6-0212/2005 - 2005/2144(GBD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

2) från parlamentets utskott:

- Betänkande om förslaget till rådets beslut ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling av förhandsinformation om passagerare (Advance Passenger Information, API) och passageraruppgifter (Passenger Name Records, PNR) (KOM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS)) - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor – Föredragande: Sofia in 't Veld (A6-0226/2005)

3) från ledamöterna: en skriftlig förklaring införd i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou och Grażyna Staniszewska, om reumatiska sjukdomar (41/2005).


4. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 13, 14, 15, 16/2005, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.


5. Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   ZIMBABWE

- Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om Zimbabwe (B6-0416/2005);

- Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, om Zimbabwe (B6-0421/2005),

- Pasqualina Napoletano och Glenys Kinnock för PSE-gruppen, om Zimbabwe (B6-0430/2005),

- Elizabeth Lynne och Cecilia Malmström för ALDE-gruppen, om Zimbabwe (B6-0432/2005),

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om Zimbabwe (B6-0434/2005),

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om Zimbabwe (B6-0439/2005),

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis och Eoin Ryan för UEN-gruppen, om situationen i Zimbabwe (B6-0442/2005).

II.   HANDEL MED BARN I GUATEMALA

- Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Guatemala samt handeln med barn (B6-0415/2005),

- Philippe Morillon och Antoine Duquesne för ALDE-gruppen, om handeln med barn i Guatemala (B6-0419/2005),

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà och Edite Estrela för PSE-gruppen, om handeln med barn i Guatemala (B6-0431/2005),

- Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto och Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, om situationen för mänskliga rättigheter i Guatemala samt handeln med barn (B6-0435/2005),

- Rolandas Pavilionis och Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, om handeln med barn i Guatemala (B6-0436/2005),

- Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om adoption i Guatemala (B6-0438/2005).

III.   MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ETIOPIEN

- Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Etiopien (B6-0417/2005),

- Philippe Morillon och Fiona Hall för ALDE-gruppen, om situationen i Etiopien (B6-0418/2005),

- Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Etiopien (B6-0422/2005),

- Luisa Morgantini, Marco Rizzo och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om Etiopien (B6-0433/2005),

- Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Etiopien (B6-0437/2005),

- Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, om situationen i Etiopien (B6-0441/2005).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


6. Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen).

Talare: Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Maria Berger för PSE-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Thomas Wise för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani och Manuel Medina Ortega.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Vice talman

Talare: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter och Joaquín Almunia.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 06.07.2005.


ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga 1 till protokollet.


7.1. Bekämpning av potatiscystnematod * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om bekämpning av potatiscystnematod (KOM(2005)0151 - C6-0116/2005 - 2005/0058(CNS)) - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Joseph Daul (A6-0192/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0261)


7.2. Protokoll till avtalet om sjötransporter med Kina, till följd av utvidgningen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kina, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS)) - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0205/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0262)


7.3. Avtal om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien (KOM(2004)0531 - C6-0048/2005 - 2004/0181(CNS)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0263)


7.4. Begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet (2004/2203(IMM)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0209/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0264)


7.5. Begäran om att upphäva Ashley Motes parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om att upphäva Ashley Motes parlamentariska immunitet (2005/2037(IMM)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0265)


7.6. Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugoandra gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar) (05467/1/2005 - C6-0092/2005 - 1999/0238(COD)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 6)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0266)


7.7. Trygg elektricitetsförsörjning och investeringar i infrastruktur ***I (omröstning)

Betänkande om betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar (KOM(2003)0740 - C5-0643/2003 - 2003/0301(COD)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Giles Chichester (A6-0099/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0267)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0267)

Inlägg om omröstningen:

Giles Chichester (föredragande) yttrade sig i slutet av omröstningen.


7.8. Begäran om fastställelse av Umberto Bossis parlamentariska immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Umberto Bossis parlamentariska immunitet (2004/2101(IMM)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0210/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 8)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 1

Antogs (P6_TA(2005)0268)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 2

Antogs (P6_TA(2005)0268)

FÖRSLAG TILL BESLUT nr 3

Antogs (P6_TA(2005)0268)


7.9. Begäran om fastställelse av Jean Charles Marchianis parlamentariska immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Jean Charles Marchianis parlamentariska immunitet (2005/2105(IMM)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 9)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2005)0269)


7.10. Europeiska centralbanken (2004) (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2004 (2005/2048(INI)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


7.11. Informations- och kommunikationsstrategi för euron och EMU (omröstning)

Betänkande om genomförandet av en informations- och kommunikationsstrategi för euron och Ekonomiska och monetära unionen (2005/2078(INI)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jules Maaten (A6-0197/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0270)


7.12. Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik (omröstning)

Betänkande om främjandet av teknik för hållbar utveckling: Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik (2004/2131(INI)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Riitta Myller (A6-0141/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0271)


7.13. Exploatering av barn och barnarbete i utvecklingsländer (omröstning)

Betänkande om exploateringen av barn i utvecklingsländer, med särskild inriktning på barnarbete (2005/2004(INI)) - Utskottet för utveckling. Föredragande: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Manolis Mavrommatis (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs (P6_TA(2005)0272)


8. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade å parlamentets vägnar en delegation från det indiska parlamentet, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Rahman Khan, vice ordförande i statsrådet.


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

9. Högtidligt möte - Italien

Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Italiens president Carlo Azeglio Ciampi.

Carlo Azeglio Ciampi gjorde ett uttalande.

Mario Borghezio avbröt talaren med högljudda rop samtidigt som andra italienska ledamöter tillhörande Lega Nord viftade med flaggor. Talmannen försökte först förgäves återkalla orosstiftarna till ordningen och utvisade dem sedan från plenisalen med åberopande av artikel 146 i arbetsordningen.

Carlo Azeglio Ciampi fortsatte sitt uttalande.


ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch yttrade sig om utkastet till konstitutionellt fördrag.

10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Diana Wallis - A6-0209/2005

Luca Romagnoli

Betänkande Jules Maaten - A6-0197/2005

Andreas Mölzer


11. Rättelser till avgivna röster

Följande ledamöter hade meddelat rättelser till avgivna röster:

Betänkande Antonios Trakatellis - A6-0196/2005

- block 1 (ändringsförslagen 18-21)

   ja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

   nedlagda röster: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Betänkande Kurt Joachim Lauk - A6-0203/2005

- ändringsförslag 11

   ja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Betänkande Jules Maaten - A6-0197/2005

- ändringsförslag 8

   ja: Caroline Lucas

   nej: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Betänkande Manolis Mavrommatis - A6-0185/2005

- ändringsförslag 4

   ja: Paul Rübig

   nej: Gunnar Hökmark

   nedlagda röster: Paul Marie Coûteaux

- resolutionen (i sin helhet)

   ja: Lena Ek

(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden *** - Sammanhållningsfonden *** - Europeiska regionala utvecklingsfonden ***I - Inrättande av en europeisk sammanslutning för gränsöverskridande samarbete (EGGS) ***I - Europeiska socialfonden ***I - Europeiska fiskerifonden * (debatt)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden (KOM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS) (KOM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden (KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Betänkande om förslaget till rådets förordning om Europeiska fiskerifonden (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Fiskeriutskottet. Föredragande: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis redogjorde för sitt betänkande (A6-0177/2005).

Alfonso Andria redogjorde för sitt betänkande (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava redogjorde för sitt betänkande (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht redogjorde för sitt betänkande (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda redogjorde för sitt betänkande (A6-0216/2005).

David Casa redogjorde för sitt betänkande (A6-0217/2005).

Talare: Alun Michael (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Danuta Hübner (ledamot av kommissionen), Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) och Joe Borg (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Nathalie Griesbeck (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) om betänkandena A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 och A6-0217/2005 , Tadeusz Zwiefka (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) om betänkandet A6-0177/2005, Bogusław Sonik (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) om betänkandena A6-0177/2005 och A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (föredragande av yttrande från utskottet FEMM) om betänkandena A6-0177/2005 och A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (föredragande av yttrande från utskottet TRAN) om betänkandet A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) om betänkandet A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) om betänkandet A6-0184/2005, Gábor Harangozó (föredragande av yttrande från utskottet AGRI) om betänkandet A6-0184/2005, Marta Vincenzi (föredragande av yttrande från utskottet FEMM) om betänkandet A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (föredragande av yttrande från utskottet REGI) om betänkandet A6-0216/2005, Jim Higgins (föredragande av yttrande från utskottet REGI) om betänkandet A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo för PPE-DE-gruppen, Constanze Angela Krehl för PSE-gruppen, Jean Marie Beaupuy för ALDE-gruppen, Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Vladimír Železný för IND/DEM-gruppen, Adam Jerzy Bielan för UEN-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder och Salvatore Tatarella.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla och Joe Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 06.07.2005, punkt 4.6 i protokollet av den 06.07.2005, punkt 4.7 i protokollet av den 06.07.2005, punkt 4.8 i protokollet av den 06.07.2005, punkt 4.9 i protokollet av den 06.07.2005 och punkt 4.10 i protokollet av den 06.07.2005.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.15 och återupptogs kl. 21.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

14. Tidsfrist för inlämnande av ändringsförslag

Följande betänkande hade antagits i utskottet i enlighet med förfarandet i artikel 131 i arbetsordningen:

Betänkande om förslaget till rådets beslut ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling av förhandsinformation om passagerare (Advance Passenger Information, API) och passageraruppgifter (Passenger Name Records, PNR) (KOM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS))Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

Tidsfristen för inlämnande av ändringsförslag fastställdes till 06.07.2005 kl. 10.00.


15. Kvinnors roll i Turkiet (debatt)

Betänkande om kvinnors roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet i Turkiet (2004/2215(INI)) - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talare: Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Lissy Gröner för PSE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Feleknas Uca för GUE/NGL-gruppen, Georgios Karatzaferis för IND/DEM-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli och Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.15 i protokollet av den 06.07.2005.


16. Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (KOM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Joachim Wuermeling (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet..

Talare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Katalin Lévai (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Anna Záborská för PPE-DE-gruppen, Bernadette Vergnaud för PSE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla och Hiltrud Breyer som ställde en fråga till kommissionen som besvarades av Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.11 i protokollet av den 06.07.2005.


17. Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (KOM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Diana Wallis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Barbara Kudrycka (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Rainer Wieland för PPE-DE-gruppen, Katalin Lévai för PSE-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, och Franco Frattini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.12 i protokollet av den 06.07.2005.


18. "No-fly lists" / Passageraruppgifter (debatt)

Uttalande av kommissionen: "No-fly lists" / Passageraruppgifter

Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Martine Roure för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Stavros Lambrinidis och Franco Frattini

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Mediernas politiska ställning och oberoende i Vitryssland (debatt)

Uttalande av kommissionen: Mediernas politiska ställning och oberoende i Vitryssland.

Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande

Talare: Bogdan Klich för PPE-DE-gruppen, Marek Maciej Siwiec för PSE-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock och Benita Ferrero-Waldner

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka och Aldis Kušķis för PPE-DE-gruppen, om stöd till oberoende medier i Vitryssland (B6-0411/2005),

- Graham Watson och Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, om stöd till oberoende massmedier i Vitryssland (B6-0413/2005),

- Elisabeth Schroedter, Milan Horáček och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, om oberoende medier och den politiska situationen i Vitryssland (B6-0420/2005),

- Jonas Sjöstedt och André Brie för GUE/NGL-gruppen, om Vitryssland (B6-0424/2005),

- Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec och Joseph Muscat för PSE-gruppen, om angreppen mot demokratiska krafter och stöd till oberoende medier i Vitryssland (B6-0426/2005),

- Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański och Inese Vaidere för UEN-gruppen, om situationen i Vitryssland (B6-0428/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 07.07.2005.


20. Ursprungsbestämmelser i samband med handelsmässiga preferensavtal (debatt)

Muntlig fråga ställd av Enrique Barón Crespo, till kommissionen: Ursprungsbestämmelser i samband med handelsmässiga preferensavtal (B6-0329/2005)

Enrique Barón Crespo utvecklade den muntliga frågan.

László Kovács (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Maria Martens för PPE-DE-gruppen, Antolín Sánchez Presedo för PSE-gruppen, och László Kovács.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 357.481/OJME).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00.05.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy