Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0199(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0201/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0201/2005

Συζήτηση :

PV 06/07/2005 - 13

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2005 - 9.3
PV 13/10/2005 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0292
P6_TA(2005)0293
P6_TA(2005)0374
P6_TA(2005)0375

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο

13. Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ελβετίας: 1. Προσδιορισμός του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, 2. Κεκτημένο του Σένγκεν * (συζήτηση)

Έκθεση 1. σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή την Ελβετία
[13049/2004 – COM(2004)0593 – C6 0240/2004 – 2004/0200(CNS)]
2. σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν
[13054/2004 – COM(2004)0593 – C6 0241/2004 – 2004/0199(CNS)]
- Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

Παρεμβαίνει ο Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Timothy Kirkhope παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karl von Wogau, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Andreas Schwab, Carlos Coelho και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 07.07.2005.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου