Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 212kWORD 145k
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan unioni ja Irak - kehys suhteiden kehittämiselle (keskustelu)
 3.Afrikka ja globalisaation haasteet - Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Matkustajien etu- ja sivutörmäyssuojaus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.2.Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (äänestys)
  
4.3.Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus ***II (äänestys)
  
4.4.Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustaminen ***I (äänestys)
  
4.5.Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto (äänestys)
  
4.6.Koheesiorahasto (äänestys)
  
4.7.Euroopan aluekehitysrahasto ***I (äänestys)
  
4.8.Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) ***I (äänestys)
  
4.9.Euroopan sosiaalirahasto ***I (äänestys)
  
4.10.Euroopan kalastusrahasto * (äänestys)
  
4.11.Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa ***I (äänestys)
  
4.12.Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) ***I (äänestys)
  
4.13.Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehty YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirja * (äänestys)
  
4.14.Neuvottelumenettely (talousarvio 2006) (äänestys)
  
4.15.Naisten rooli Turkissa (äänestys)
  
4.16.Euroopan unioni ja Irak - kehys suhteiden kehittämiselle (äänestys)
  
4.17.Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen (keskustelu)
 9.Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä (keskustelu)
 10.Maailma ilman miinoja (keskustelu)
 11.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 12.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 13.EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: 1. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaiseminen, 2. Schengenin säännöstö * (keskustelu)
 14.Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin (keskustelu)
 15.Metsälainsäädännön valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen (keskustelu)
 16.Selvitystoiminta Euroopan unionissa (keskustelu)
 17.Bulgarian ja Romanian liittymisprosessi (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Josep BORRELL FONTELLES

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Euroopan unioni ja Irak - kehys suhteiden kehittämiselle (keskustelu)

Mietintö: Euroopan unioni ja Irak - kehys suhteiden kehittämiselle (2004/2168(INI)) - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005).

Giorgos Dimitrakopoulos esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jack Straw (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen).

Puheenvuorot: Luisa Morgantini (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Caspary (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta, Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta, Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (AFET-valiokunnan puheenjohtaja), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner ja Jack Straw.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.16.


Puhetta johti
puhemies Josep BORRELL FONTELLES

3. Afrikka ja globalisaation haasteet - Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Afrikka ja globalisaation haasteet

Suullinen kysymys: Luisa Morgantini neuvostolle: Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (B6-0248/2005)

Suullinen kysymys: Luisa Morgantini komissiolle: Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (B6-0249/2005)

Jack Straw (neuvoston puheenjohtaja) ja Louis Michel (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Luisa Morgantini esitteli suulliset kysymykset.

Maria Martens PPE-DE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

Puheenvuorot: Miguel Angel Martínez Martínez PSE-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage IND/DEM-ryhmän puolesta, Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio, John Bowis, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Caroline Lucas, Jean-Claude Martinez, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Emma Bonino, Bernat Joan i Marí, Anna Záborská, Marie-Arlette Carlotti, Fernando Fernández Martín, Mauro Zani, Alexander Stubb, Józef Pinior, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann ja Martin Schulz.

Puhetta johti
puhemies Josep BORRELL FONTELLES

Hilary Benn (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Martin Schulz käytti puheenvuoron ja otti esille istuntosalissa vallitsevan hälinän. Hän pyysi, että jatkossa istunto keskeytettäisiin kymmeneksi minuutiksi ennen äänestysten alkamista, jotta viimeiset puhujat voisivat pitää puheensa rauhassa. Puhemies pyysi jäseniä istuutumaan ja olemaan hiljaa sekä kehotti vahtimestareita poistamaan istuntosalista ne, jotka kiertelevät sen käytävillä.

Charles Tannock käytti puheenvuoron koskien puhemiehen pyyntöä.

Puheenvuorot: Louis Michel ja Alessandra Mussolini (puhemies keskeytti hänet, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro).

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Maria Martens ja John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta köyhyyden vastaisen kampanjan käynnistämisestä: köyhyyden poistaminen (B6-0398/2005)

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis ja Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta köyhyyden vastaisen kampanjan käynnistämisestä: köyhyyden poistaminen (B6-0402/2005)

- Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert ja Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta toimista köyhyyttä vastaan (B6-0403/2005)

- Fiona Hall, Thierry Cornillet ja Danutė Budreikaitė ALDE-ryhmän puolesta köyhyyden vastaisen kampanjan käynnistämisestä: köyhyyden poistaminen (B6-0406/2005)

- Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta toimista nälkää ja köyhyyttä vastaan (B6-0407/2005)

- Miguel Angel Martínez Martínez PSE-ryhmän puolesta köyhyyden vastaisen kampanjan käynnistämisestä: köyhyyden poistaminen (B6-0410/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2005, kohta 4.17.


Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä 1.


4.1. Matkustajien etu- ja sivutörmäyssuojaus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 94 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien etutörmäyssuojauksen osalta ja sääntöä N:o 95 ajoneuvojen hyväksynnästä matkustajien sivutörmäyssuojauksen osalta (KOM(2004)0672/7590/2005– C6 0209/2004 – 2004/0243(AVC)) - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2005)0273)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


4.2. Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 81 artiklan mukaisesti jättämä päätöslauselmaesitys komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi, jolla tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitettä muutetaan tekniseen kehitykseen mukauttamista varten (B6-0392/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0274)

°
° ° °

Alfonso Andria pyysi, että äänestysjärjestystä muutettaisiin niin, että rakennerahastoja koskevista mietinnöistä äänestetään yhdessä ja että näin ollen hänen mietinnöstään toimitettavaa äänestystä siirrettäisiin (puhemies päätti, että näin tehdään).


4.3. Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Michel Rocard (A6-0207/2005)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 3)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Michel Rocard (esittelijä) käytti puheenvuoron.

Hylättiin

Säädöstä ei hyväksytty.

(Lainsäädäntöpäätöslauselma, jolla hylätään yhteinen kanta: (P6_TA(2005)0275)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta ja Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta yhteisen kannan hylkäämisestä ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen), joka lupasi tutkia parlamentin kanssa, miten tämän jälkeen menetellään.


4.4. Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta (KOM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Johannes Blokland (A6-0169/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Johannes Blokland käytti työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0276)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0276)


4.5. Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0277)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Esittelijä ehdotti tarkistuksiin 27 ja 39 suullisia tarkistuksia, jotka hyväksyttiin.


4.6. Koheesiorahasto (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Alfonso Andria (A6-0178/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0278)


4.7. Euroopan aluekehitysrahasto ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0279)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0279)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Esittelijä täsmensi PSE-ryhmän kantaa tarkistukseen 118.


4.8. Eurooppalainen rajaseutuyhteistyöyhtymä (ERY) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) (KOM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Jan Olbrycht (A6-0206/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0280)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0280)


4.9. Euroopan sosiaalirahasto ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta (KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0281)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0281)

°
° ° °

Rosa Miguélez Ramos pyysi, että tässä vaiheessa äänestettäisiin David Casan mietinnöstä (A6-0217/2005), jotta rakennerahastoja koskevista mietinnöistä voitaisiin äänestää yhdessä (puhemies hyväksyi tämän pyynnön).


4.10. Euroopan kalastusrahasto * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: David Casa (A6-0217/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0282)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0282)


4.11. Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (KOM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A6-0176/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0283)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0283)


4.12. Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista ("Rooma II") (KOM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0211/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2005)0284)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0284)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Esittelijä ehdotti tarkistuksiin 26 ja 27 suullista tarkistusta, joka hyväksyttiin.


4.13. Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehty YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirja * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0635 - C6-0062/2005 - 2004/0232(CNS)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Johannes Blokland (A6-0170/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 13)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0285)


4.14. Neuvottelumenettely (talousarvio 2006) (äänestys)

Mietintö: Valtuutus talousarviota 2006 koskevaan neuvottelumenettelyyn ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (2005/2080(BUD)) - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Giovanni Pittella (A6-0223/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0286)


4.15. Naisten rooli Turkissa (äänestys)

Mietintö: Naisten rooli Turkin sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä (2004/2215(INI)) - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Emine Bozkurt (A6-0175/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0287)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Esittelijä ehdotti tarkistukseen 3 suullista tarkistusta, jota ei hyväksytty, koska yli 37 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


4.16. Euroopan unioni ja Irak - kehys suhteiden kehittämiselle (äänestys)

Mietintö: Euroopan unioni ja Irak - kehys suhteiden kehittämiselle (2004/2168(INI)) - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0288)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Esittelijä ehdotti tarkistukseen 4 ja johdanto-osan B a kappaleeseen suullisia tarkistuksia, jotka hyväksyttiin.

°
° ° °

Reinhard Rack käytti puheenvuoron ja valitti äänestysten kestosta.

Puhemies ilmoitti, että vuoden 2012 olympialaisten isäntäkaupungiksi oli valittu Lontoo.

Timothy Kirkhope käytti puheenvuoron ja antoi tunnustuksen muille ehdokaskaupunkeille.


4.17. Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 ja B6-0410/2005

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0398/2005

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 ja B6-0410/2005):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Maria Martens, John Bowis ja Fernando Fernández Martín PPE-DE-ryhmän puolesta,
Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock ja Miguel Angel Martínez Martínez PSE-ryhmän puolesta,
Thierry Cornillet ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta,
Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken ja Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis ja Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2005)0289)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Miguel Angel Martínez Martínez ehdotti PSE-ryhmän puolesta tarkistukseen 2 ja johdanto-osan A kappaleeseen suullisia tarkistuksia, jotka hyväksyttiin.

°
° ° °

Bernd Posselt käytti puheenvuoron ja valitti äänestysten kestosta sekä pyysi, että sovittuja aikatauluja noudatettaisiin.


Puhetta johti
varapuhemies Sylvia-Yvonne KAUFMANN

5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Michel Rocard - A6-0207/2005

Alexander Stubb, Hiltrud Breyer, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Gilles Savary ja Sarah Ludford

Mietintö: Emine Bozkurt - A6-0175/2005

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Mietintö: Giovanni Claudio Fava - A6-0184/2005

Mietintö: Alfonso Andria - A6-0178/2005

Mietintö: Konstantinos Hatzidakis - A6-0177/2005

Csaba Sándor Tabajdi


6. Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Mietintö: Michel Rocard - A6-0207/2005

tarkistukset 62, 65 ja 71 (identtiset)

puolesta: Edward McMillan-Scott, Zuzana Roithová, Emanuel Jardim Fernandes

Mietintö: Johannes Blokland - A6-0169/2005

tarkistus 53

puolesta: Maria da Assunção Esteves

vastaan: Alain Lipietz

Mietintö: Konstantinos Hatzidakis - A6-0177/2005

tarkistus 28

vastaan: Edite Estrela

tarkistus 56

puolesta: Teresa Riera Madurell, Alejandro Cercas

vastaan: Lissy Gröner

tarkistus 31

vastaan: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emine Bozkurt

tarkistus 15

puolesta: Anne Van Lancker

tarkistus 16

vastaan: Jamila Madeira

tarkistus 17

puolesta: Karin Scheele

tarkistus 57

puolesta: Teresa Riera Madurell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

tarkistus 18

vastaan: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

tarkistus 59

vastaan: Hans-Peter Martin

tarkistus 8

vastaan: Claude Turmes, Jamila Madeira

tarkistukset 6 ja 48 (identtiset)

vastaan: Stavros Arnaoutakis, Kader Arif

38 kohta, 2. osa

puolesta: Hans-Peter Martin

tarkistus 34

vastaan: Karin Riis-Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emanuel Jardim Fernandes, Linda McAvan, Edite Estrela

tarkistus 32

puolesta: Claude Turmes

päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

puolesta: Richard Howitt

Mietintö: Alfonso Andria - A6-0178/2005

1 kohdan iii alakohta

puolesta: Alfonso Andria, Rosa Díez González

tarkistukset 1, 12 ja 14 (identtiset)

puolesta: Véronique De Keyser, Othmar Karas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo

vastaan: Richard Corbett

tarkistus 5

puolesta: Seán Ó Neachtain

tarkistukset 2, 13 ja 15 (identtiset)

vastaan: Claude Turmes

Mietintö: Giovanni Claudio Fava - A6-0184/2005

tarkistukset 110, 213, 124 ja 126 (identtiset)

vastaan: Jamila Madeira

muutettu ehdotus

puolesta: Othmar Karas

lainsäädäntöpäätöslauselma (kokonaisuudessaan)

puolesta: Othmar Karas

Mietintö: Jan Olbrycht - A6-0206/2005

tarkistus 43

puolesta: Emanuel Jardim Fernandes

Mietintö: David Casa - A6-0217/2005

tarkistus 171

puolesta: Linda McAvan

muutettu ehdotus

vastaan: Glyn Ford

tarkistus 174

vastaan: Karin Riis-Jørgensen

lainsäädäntöpäätöslauselma (kokonaisuudessaan)

puolesta: Martin Schulz, Alexander Radwan

vastaan: Claude Moraes

Mietintö: Angelika Niebler - A6-0176/2005

tarkistus 46

puolesta: Hans-Peter Martin

Mietintö: Diana Wallis - A6-0211/2005

tarkistus 26, 1. osa

puolesta: Christine De Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Anna Hedh, Jean-Marie Cavada

tarkistus 26, 2. osa

puolesta: Anna Hedh

vastaan: Jean-Marie Cavada

tarkistus 26, 3. osa

puolesta: Anna Hedh

vastaan: Jean-Marie Cavada

tarkistus 24, 1. osa

puolesta: Jean-Marie Cavada

tarkistus 24, 2. osa

vastaan: Jean-Louis Bourlanges

tarkistus 24, 3. osa

vastaan: Jean-Louis Bourlanges

Mietintö: Giovanni Pittella - A6-0223/2005

10 kohta

puolesta: Catherine Stihler

vastaan: Bruno Gollnisch

Mietintö: Emine Bozkurt - A6-0175/2005

päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

tyhjää: Koenraad Dillen

Mietintö: Giorgos Dimitrakopoulos - A6-0198/2005

tarkistus 6

puolesta: Alain Lamassoure, Jamila Madeira

vastaan: Avril Doyle

tyhjää: Linda McAvan

tarkistus 7

puolesta: Claude Turmes, Alain Lamassoure

vastaan: Richard Corbett

tarkistus 1

vastaan: Anna Hedh

tarkistus 29

vastaan: Christa Prets, Simon Busuttil

tarkistus 2

puolesta: Claude Turmes

tarkistus 10

tyhjää: Linda McAvan

tarkistus 3

puolesta: Pervenche Berès

päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

tyhjää: Edite Estrela

Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen - RC-B6-0398/2005

tarkistus 3

puolesta: Louis Grech

tarkistus 7

vastaan: Rainer Wieland

°
° ° °

Klaus-Heiner Lehne ilmoitti, että hän ei ollut osallistunut Konstantinos Hatzidakisin, Giovanni Claudio Favan ja Alfonso Andrian mietinnöistä toimitettuihin äänestyksiin.

Kurt Joachim Lauk ilmoitti työjärjestyksen liitteen I mukaisesti, että hänellä on välittömiä taloudellisia etuja asian suhteen ja että hän ei näin ollen ollut osallistunut Michel Rocardin mietinnöstä toimitettuun äänestykseen.

(Istunto keskeytettiin klo 14.15 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Janusz ONYSZKIEWICZ

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Dagmar Roth-Behrendt, joka johti puhetta eilisten äänestysten aikana, ilmoitti, että hän ei ollut osallistunut niihin ja että olisi halunnut äänestää kuten ryhmänsä.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Doris Pack PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ryszard Czarnecki, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander ja Olli Rehn.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach ja Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta Srebrenicasta kymmenen vuotta joukkomurhan jälkeen (B6-0395/2005)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin ja István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta Balkanin tulevaisuudesta 10 vuotta Srebrenican jälkeen (B6-0397/2005)

- Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor PSE-ryhmän puolesta Balkanin tulevaisuudesta 10 vuotta Srebrenican jälkeen (B6-0401/2005)

- Brian Crowley, Adriana Poli Bortone ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta Srebrenicasta kymmenen vuotta joukkomurhan jälkeen: Balkanin tulevaisuus (B6-0404/2005)

- Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer ja Jonas Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta Srebrenicasta kymmenen vuotta joukkomurhan jälkeen (B6-0408/2005)

- Doris Pack, Elmar Brok ja Anna Ibrisagic PPE-DE-ryhmän puolesta Srebrenicasta kymmenen vuotta joukkomurhan jälkeen: (B6-0409/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.6.


Puhetta johti
varapuhemies Miroslav OUZKÝ

9. Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Glyn Ford PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fernand Le Rachinel, Ursula Stenzel, Alexandra Dobolyi, Ģirts Valdis Kristovskis, Philip Claeys, Manolis Mavrommatis, Libor Rouček, Aloyzas Sakalas, Douglas Alexander ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Claude Turmes ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin suhteista (B6-0394/2005);

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström ja István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin suhteista (B6-0396/2005);

- Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin suhteista (B6-0399/2005);

- Glyn Ford, Pasqualina Napoletano ja Alexandra Dobolyi PSE-ryhmän puolesta Kaukoidän turvallisuudesta (B6-0400/2005);

- Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer ja Ursula Stenzel PPE-DE-ryhmän puolesta EU:n, Kiinan ja Taiwanin suhteista ja Kaukoidän turvallisuustilanteesta (B6-0405/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.7.


10. Maailma ilman miinoja (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Maailma ilman miinoja

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Geoffrey Van Orden PPE-DE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Douglas Alexander.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Angelika Beer, Caroline Lucas ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta maailmasta ilman miinoja (B6-0414/2005);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin ja Philippe Morillon ALDE-ryhmän puolesta maailmasta ilman miinoja (B6-0423/2005);

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Gabriele Zimmer ja Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta maailmasta ilman miinoja (B6-0425/2005);

- Geoffrey Van Orden ja Karl von Wogau PPE-DE-ryhmän puolesta jalkaväkimiinoista (B6-0427/2005);

- Ana Maria Gomes ja Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta maailmasta ilman maamiinoja (B6-0429/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta maailmasta ilman maamiinoja (B6-0440/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.8.

(Istunto keskeytettiin klo 17.50 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Sylvia-Yvonne KAUFMANN

11. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0247/2005).

Kysymys 1 (Dimitrios Papadimoulis): Parthenonin marmorit.

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Dimitrios Papadimoulis ja David Martin.

Kysymys 2 (Sajjad Karim): Välillinen kidutus.

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Sajjad Karim.

Kysymys 3 (Sarah Ludford): Kolmannen pilarin terrorismin vastaisten välineiden täytäntöönpano.

Douglas Alexander (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Sarah Ludford.

Kysymys 4 (Jonas Sjöstedt): Egitim Sen -järjestöä koskeva päätös Turkissa.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jonas Sjöstedt, David Martin ja Åsa Westlund.

Kysymys 5 (Chris Davies): Kypros.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Chris Davies.

Kysymys 6 (Simon Coveney): Burma: ihmisoikeudet ja Shanin siviilit.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Mairead McGuinness (laatijan sijainen).

Kysymys 7 (Claude Moraes): Vähemmistöjen suojelu EU:ssa.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews ja Charles Tannock.

Kysymys 8 (Robert Evans): Pankkimaksut.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Robert Evans ja Mairead McGuinness.

Kysymys 9 (Paulo Casaca): Kehotukset väkivallan käyttöön Libanonissa eurooppalaisten julkisten tiedotusvälineiden kautta.

Kysymys 10 (Charles Tannock): Al-Manar-televisiokanavan lähetykset ja EU:n direktiivien jatkuva rikkominen.

Kysymys 11 (Frédérique Ries): Al Manar -televisiokanava.

Douglas Alexander vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Paulo Casaca, Charles Tannock, Frédérique Ries ja Ryszard Czarnecki.

Kysymys 12 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 13 (James Hugh Allister): EU:n yhteinen diplomaattiedustus.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät James Hugh Allister ja Richard Corbett.

Kysymys 14 (Willy Meyer Pleite): Terroritekoja koskevien kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Willy Meyer Pleite.

Kysymys 15 (Bill Newton Dunn): Yhteiset tutkintaryhmät.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bill Newton Dunn.

Kysymys 16 (David Martin): G8-kokouksen tulokset EU:n toimielinten kannalta.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät David Martin ja Gay Mitchell.

Kysymys 17 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 18 (Philip Bushill-Matthews): Työaikadirektiivi.

Douglas Alexander vastasi lisäkysymykseen, jonka esitti Erna Hennicot-Schoepges.

Kysymys 19 (Gay Mitchell): Eutanasia.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Gay Mitchell.

Kysymys 20 (Bernd Posselt): Togon tilanne.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 21 (Panagiotis Beglitis): Kyproksen ja Maltan osallistuminen Euroopan unionin puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Panagiotis Beglitis.

Kysymys 22 (Jacek Protasiewicz): Ihmisoikeudet Kuubassa.

Douglas Alexander vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bogusław Sonik (laatijan sijainen).

Kysymyksiin 23 - 43 vastataan kirjallisesti.

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 19.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

12. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Giovanni Claudio Fava on lähettänyt 5.7.2005 puhemiehelle kirjeen, jossa hän pyytää parlamenttia ottamaan yhteyttä Italian toimivaltaisiin viranomaisiin parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamiseksi Palermon tuomioistuimen käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


13. EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: 1. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaiseminen, 2. Schengenin säännöstö * (keskustelu)

Mietintö: 1. Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio
(13049/2004 – KOM(2004)0593 – C6-0240/2004 – 2004/0200(CNS))
2. Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta
(13054/2004 – KOM(2004)0593 – C6-0241/2004 – 2004/0199(CNS))
- Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005).

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Timothy Kirkhope esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Karl von Wogau PPE-DE-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Carlos Coelho ja Benita Ferrero-Waldner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.3.


14. Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin (keskustelu)

Mietintö: Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin (2004/2213(INI)) - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005).

Gabriele Zimmer esitteli laatimansa mietinnön.

Louis Michel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nirj Deva PPE-DE-ryhmän puolesta, Alexandra Dobolyi PSE-ryhmän puolesta, Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Alessandro Battilocchio ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.9.


15. Metsälainsäädännön valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Metsälainsäädännön valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen.

Louis Michel (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Linda McAvan PSE-ryhmän puolesta ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Chris Davies ja Louis Michel.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Anders Wijkman ja John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock ja Marie-Arlette Carlotti PSE-ryhmän puolesta, Chris Davies ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi, Monica Frassoni ja Alain Lipietz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonas Sjöstedt ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta, Johannes Blokland metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanon vauhdittamisesta (B6-0412/2005)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.10.


16. Selvitystoiminta Euroopan unionissa (keskustelu)

Mietintö: Selvitystoiminta Euroopan unionissa (2004/2185(INI)) - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005).

Louis Michel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Piia-Noora Kauppi esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Astrid Lulling PPE-DE-ryhmän puolesta, Ieke van den Burg PSE-ryhmän puolesta, Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Benoît Hamon ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.11.


17. Bulgarian ja Romanian liittymisprosessi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Bulgarian tilanne vaalien jälkeen - Bulgarian ja Romanian edistyminen liittymisvalmisteluissa seuraavaa edistymiskertomusta silmällä pitäen

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-DE-ryhmän puolesta, Alexandra Dobolyi PSE-ryhmän puolesta, Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hartmut Nassauer, Kinga Gál, Geoffrey Van Orden, Christopher Beazley, Jacques Toubon ja Olli Rehn.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta bulgarialaisten ja romanialaisten parlamentin tarkkailijoiden kutsumisesta (B6-0443/2005)

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici ja Alexandra Dobolyi PSE-ryhmän puolesta Bulgarian ja Romanian liittymisprosessista (B6-0445/2005)

- Othmar Karas PPE-DE-ryhmän puolesta Bulgarian ja Romanian tarkkailijoista (B6-0446/2005)

- Joost Lagendijk ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta Bulgarian tilanteesta vaalien jälkeen sekä Bulgarian ja Romanian edistymisestä seuraavaa edistymiskertomusta varten (B6-0447/2005)

- André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta Bulgarian ja Romanian liittymisprosessista (B6-0448/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2005, kohta 9.12.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 357.481/OJJE).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.15.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras Roca

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö