Indekss 
Protokols
PDF 217kWORD 143k
Trešdiena, 2005. gada 6. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas Savienība un Irāka - iesaistīšanās pamats (debates)
 3.Āfrika un globalizācijas izaicinājumi - Vispasaules aicinājums cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (debates)
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Transportlīdzekļu pasažieru aizsardzība sadursmes gadījumā *** (Reglamenta 131. pants) (balsojums)
  
4.2.Bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās iekārtās (balsojums)
  
4.3.Datorizpildāmu izgudrojumu patentspēja ***II (balsojums)
  
4.4.Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešana ***I (balsojums)
  
4.5.Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds (balsojums)
  
4.6.Kohēzijas fonds (balsojums)
  
4.7.Eiropas Reģionālās attīstības fonds ***I (balsojums)
  
4.8.Eiropas Pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveide ***I (balsojums)
  
4.9.Eiropas Sociālais fonds ***I (balsojums)
  
4.10.Eiropas Zivsaimniecības fonds * (balsojums)
  
4.11.Vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm darba un nodarbinātības jomā ***I (balsojums)
  
4.12.Likumi, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām ("Roma II") ***I (balsojums)
  
4.13.ANO/EKK protokols par piesārņojošu vielu un izmešu pārneses reģistriem * (balsojums)
  
4.14.Saskaņošanas procedūra (2006. gada budžets) (balsojums)
  
4.15.Sieviešu loma Turcijā (balsojums)
  
4.16.Eiropas Savienība un Irāka - iesaistīšanās pamats (balsojums)
  
4.17.Vispasaules aicinājums cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (balsojums)
 5.Balsojuma skaidrojumi
 6.Balsojuma labojumi
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Balkānu nākotne desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (debates)
 9.Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecības, kā arī drošība Tālajos Austrumos (debates)
 10.Pasaule bez mīnām (debates)
 11.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 12.Pieprasījums aizstāvēt deputāta neaizskaramību
 13.ES un Šveices asociācijas nolīgumi: 1) par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu atbildīgās valsts noteikšana un 2) Šengenas acquis * (debates)
 14.Eiropas Kopienas aizdevumu piešķiršanas ietekme uz jaunattīstības valstīm (debates)
 15.ES rīcības plāna par mežsaimniecības noteikumiem, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) īstenošana (debates)
 16.Mijieskaits un norēķini Eiropas Savienībā (debates)
 17.Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās process (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 09.05.


2. Eiropas Savienība un Irāka - iesaistīšanās pamats (debates)

Ziņojums par Eiropas Savienību un Irāku - iesaistīšanās pamats (2004/2168(INI)) - Ārlietu komiteja. Referents: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005).

Giorgos Dimitrakopoulos iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Jack Straw (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās: Luisa Morgantini (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Daniel Caspary (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā, Véronique De Keyser PSE grupas vārdā, Cecilia Malmström ALDE grupas vārdā, Joost Lagendijk Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, un Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (AFET komitejas priekšsēdētājs), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner un Jack Straw.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 6. jūlija protokola 4.16. punkts.


SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES
Priekšsēdētājs

3. Āfrika un globalizācijas izaicinājumi - Vispasaules aicinājums cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Āfrika un globalizācijas izaicinājumi

Mutisks jautājums, ko uzdeva Luisa Morgantini Padomei par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0248/2005).

Mutisks jautājums, ko uzdeva Luisa Morgantini Komisijai par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0249/2005).

Jack Straw (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Louis Michel (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Luisa Morgantini izvērsa mutiskos jautājumus.

Uzstājās Maria Martens PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage IND/DEM grupas vārdā, Eoin Ryan UEN grupas vārdā, Alessandro Battilocchio pie grupām nepiederošs deputāts, John Bowis, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Caroline Lucas, Jean-Claude Martinez, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Emma Bonino, Bernat Joan i Marí, Anna Záborská, Marie-Arlette Carlotti, Fernando Fernández Martín, Mauro Zani, Alexander Stubb, Józef Pinior, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann un Martin Schulz.

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES
Priekšsēdētājs

Uzstājās Hilary Benn (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

Uzstājās Martin Schulz, kas, atsaucoties uz sēžu zālē valdošo kņadu, pieprasīja, lai turpmāk pirms balsošanas laika sākuma būtu paredzēts apmēram desmit minūšu pārtraukums, lai tie runātāji, kas uzstājas debašu beigās, varētu to darīt netraucēti. Priekšsēdētājs pieprasīja deputātiem apsēsties un ievērot klusumu, kā arī uzdeva sēžu zāles tehniskajiem darbiniekiem izvadīt no zāles visus tos, kas staigā starp rindām.

Uzstājās Charles Tannock par priekšsēdētāja pieprasījumu.

Uzstājās: Louis Michel un Alessandra Mussolini (priekšsēdētājs viņu pārtrauca, jo viņa neuzstājās par Reglementa ievērošanu).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegti, lai noslēgtu debates:

- Maria Martens un John Bowis PPE-DE grupas vārdā par nabadzību (B6-0398/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis un Eoin Ryan UEN grupas vārdā par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0402/2005);

- Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert un Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā par cīņu pret nabadzību (B6-0403/2005);

- Fiona Hall, Thierry Cornillet un Danutė Budreikaitė ALDE grupas vārdā par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0406/2005);

- Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro un Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā par cīņu pret badu un nabadzību (B6-0407/2005);

- Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0410/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 6. jūlija protokola 4.17. punkts.


SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Balsošanas laiks

Sīkāka informācija par balsojumiem (grozījumi, atsevišķi balsojumi un balsojumi pa daļām) ir sniegta protokola 1. pielikumā.


4.1. Transportlīdzekļu pasažieru aizsardzība sadursmes gadījumā *** (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 94 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz pasažieru aizsardzību frontālās sadursmes gadījumā un Noteikumiem Nr. 95 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz pasažieru aizsardzību sānu sadursmes gadījumā (Dokuments attiecas uz EEZ) (COM(2004)0672/7590/2005– C6 0209/2004 – 2004/0243(AVC)) - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 1. punkts)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0273).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


4.2. Bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās iekārtās (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 81. punktu, par Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (B6-0392/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0274).

°
° ° °

Alfonso Andria pieprasīja, lai balsojumi par ziņojumiem, kas veido struktūrfondu ziņojumu kopumu, notiktu citādā secībā - tā lai balsojums par viņa ziņojumu tiktu pārcelts (sēdes vadītājs nolēma ņemt vēra viņa pieprasījumu).


4.3. Datorizpildāmu izgudrojumu patentspēja ***II (balsojums)

Ieteikums otrajam lasījumam par kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Juridiskā komiteja. Referents: Michel Rocard (A6-0207/2005).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 3. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Uzstājās Michel Rocard (referents).

Noraidīts.

Tiesību akts nav pieņemts.

Normatīvā rezololūcija par kopējās nostājas noraidīšanu: P6_TA(2005)0275)

Par balsojumu uzstājās:

Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā un Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā par kopējās nostājas noraidīšanu, kā arī Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle), kas apņēmās kopā ar Parlamentu izpētīt, kāda procedūra jāpiemēro.


4.4. Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešana ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (COM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD)) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Johannes Blokland (A6-0169/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Johannes Blokland sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0276).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0276).


4.5. Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus (COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0277).

Par balsojumu uzstājās:

referents, kas ierosināja mutiskus grozījumus grozījumam Nr. 27 un Nr. 29, kas tika iekļauti.


4.6. Kohēzijas fonds (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0278).


4.7. Eiropas Reģionālās attīstības fonds ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (COM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0279).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0279).

Par balsojumu uzstājās:

referents, kas precizēja PSE grupas nostāju par grozījumu Nr. 118.


4.8. Eiropas Pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveide ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveidi (COM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0280).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0280).


4.9. Eiropas Sociālais fonds ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociāliem fondiem (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0281).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0281).

°
° ° °

Uzstājās Rosa Miguélez Ramos, kas pieprasīja šajā brīdī balsot par David Casa ziņojumu (A6-0217/2005), lai balsojumi par struktūrfondiem notiktu vienkopus (sēdes vadītājs pievienojās viņa pieprasījumam).


4.10. Eiropas Zivsaimniecības fonds * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības fondu (COM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Zivsaimniecības komiteja. Referents: David Casa (A6-0217/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0282).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0282).


4.11. Vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm darba un nodarbinātības jomā ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vienlīdzīgu iespēju un vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu darba un nodarbinātības jomā (COM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0283).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0283).


4.12. Likumi, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām ("Roma II") ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par likumiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām ("Roma II") (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0211/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0284).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0284).

Par balsojumu uzstājās:

referents, kas ierosināja mutisku grozījumu 26. un 27. pantam, kurš tika iekļauts.


4.13. ANO/EKK protokols par piesārņojošu vielu un izmešu pārneses reģistriem * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par ANO/EEK Protokola par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā (COM(2004)0635 - C6-0062/2005 - 2004/0232(CNS)) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Johannes Blokland (A6-0170/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 13. punkts)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0285).


4.14. Saskaņošanas procedūra (2006. gada budžets) (balsojums)

Ziņojums par pilnvarām 2006. gada budžeta saskaņošanas procedūrai pirms Padomes 1. lasījuma (2005/2080(BUD)) - Budžeta komiteja. Referents: Giovanni Pittella (A6-0223/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0286).


4.15. Sieviešu loma Turcijā (balsojums)

Ziņojums par sieviešu lomu Turcijas sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē (2004/2215(INI)) - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0287).

Par balsojumu uzstājās:

referents, kas ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 3, kurš netika iekļauts, jo vairāk nekā 37 deputāti bija pret tā ņemšanu vērā.


4.16. Eiropas Savienība un Irāka - iesaistīšanās pamats (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Savienību un Irāku - iesaistīšanās pamats (2004/2168(INI)) - Ārlietu komiteja. Referents: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0288).

Par balsojumu uzstājās:

referents, kas ierosināja mutiskus grozījumus grozījumam Nr. 4 un Ba apsvērumam, kuri tika iekļauti.

Uzstājās Reinhard Rack, kas izteicās par balsošanas ilgumu.

°
° ° °

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Londona ir izvēlēta par 2012. gada Olimpisko spēļu norises pilsētu.

Uzstājās Timothy Kirkhope, lai godinātu pārējās kandidātpilsētas.


4.17. Vispasaules aicinājums cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 un B6-0410/2005.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0398/2005

(aizstāj B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 un B6-0410/2005)

Iesnieguši šādi deputāti:

Maria Martens, John Bowis un Fernando Fernández Martín PPE-DE grupas vārdā,
Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock un Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā,
Thierry Cornillet un Fiona Hall ALDE grupas vārdā,
Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken un Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā,
Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer un Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā,
Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis un Eoin Ryan UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2005)0289).

Par balsojumu uzstājās:

Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā, kas ierosināja mutiskus grozījumus grozījumam Nr. 2 un A apsvērumam, kuri tika iekļauti.

°
° ° °

Uzstājās Bernd Posselt, kas izteicās par balsošanas ilgumu un pieprasīja ievērot noteikto laiku.


SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Priekšsēdētāja vietniece

5. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Michel Rocard ziņojums - A6-0207/2005

Alexander Stubb, Hiltrud Breyer, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Gilles Savary un Sarah Ludford.

Emine Bozkurt ziņojums - A6-0175/2005

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Giovanni Claudio Fava ziņojums - A6-0184/2005, Alfonso Andria ziņojums - A6-0178/2005, Konstantinos Hatzidakis ziņojums - A6-0177/2005

Csaba Sándor Tabajdi


6. Balsojuma labojumi

Turpmāk minētie deputāti iesniedza šādus balsojuma labojumus.

Michel Rocard ziņojums - A6-0207/2005

grozījumi Nr. 62, 65 un 71 (identiski)

par: Edward McMillan-Scott, Zuzana Roithová, Emanuel Jardim Fernandes

Johannes Blokland ziņojums - A6-0169/2005

grozījums Nr. 53

par: Maria da Assunção Esteves

pret: Alain Lipietz

Konstantinos Hatzidakis ziņojums - A6-0177/2005

grozījums Nr. 28

pret: Edite Estrela

grozījums Nr. 56

par: Teresa Riera Madurell, Alejandro Cercas

pret: Lissy Gröner

grozījums Nr. 31

pret: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emine Bozkurt

grozījums Nr. 15

par: Anne Van Lancker

grozījums Nr. 16

pret: Jamila Madeira

grozījums Nr. 17

par: Karin Scheele

grozījums Nr. 57

par: Teresa Riera Madurell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

grozījums Nr. 18

pret: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

grozījums Nr. 59

pret: Hans-Peter Martin

grozījums Nr. 8

pret: Claude Turmes, Jamila Madeira

grozījumi Nr. 6 un 48 (identiski)

pret: Stavros Arnaoutakis, Kader Arif

38. punkts, 2. daļa

par: Hans-Peter Martin

grozījums Nr. 34

pret: Karin Riis-Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emanuel Jardim Fernandes, Linda McAvan, Edite Estrela

grozījums Nr. 32

par: Claude Turmes

rezolūcija (kopumā)

par: Richard Howitt

Alfonso Andria ziņojums - A6-0178/2005

1. punkts, 3. apakšpunkts

par: Alfonso Andria, Rosa Díez González

grozījumi Nr. 1, 12 un 14 (identiski)

par: Véronique De Keyser, Othmar Karas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo

pret: Richard Corbett

grozījums Nr. 5

par: Seán Ó Neachtain

grozījumi Nr. 2, 13 un 15 (identiski)

pret: Claude Turmes

Giovanni Claudio Fava ziņojums - A6-0184/2005

grozījumi Nr. 110, 213, 124 un 126 (identiski)

pret: Jamila Madeira

grozītais priekšlikums

par: Othmar Karas

normatīvā rezolūcija (kopumā)

par: Othmar Karas

Jan Olbrycht ziņojums - A6-0206/2005

grozījums Nr. 43

par: Emanuel Jardim Fernandes

David Casa ziņojums - A6-0217/2005

grozījums Nr. 171

par: Linda McAvan

grozītais priekšlikums

pret: Glyn Ford

grozījums Nr. 174

pret: Karin Riis-Jørgensen

normatīvā rezolūcija (kopumā)

par: Martin Schulz, Alexander Radwan

pret: Claude Moraes

Angelika Niebler ziņojums - A6-0176/2005

grozījums Nr. 46

par: Hans-Peter Martin

Diana Wallis ziņojums - A6-0211/2005

grozījums Nr. 26, 1. daļa

par: Christine De Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Anna Hedh, Jean-Marie Cavada

grozījums Nr. 26, 2. daļa

par: Anna Hedh

pret: Jean-Marie Cavada

grozījums Nr. 26, 3. daļa

par: Anna Hedh

pret: Jean-Marie Cavada

grozījums Nr. 24, 1. daļa

par: Jean-Marie Cavada

grozījums Nr. 24, 2. daļa

pret: Jean-Louis Bourlanges

grozījums Nr. 24, 3. daļa

pret: Jean-Louis Bourlanges

Giovanni Pittella ziņojums - A6-0223/2005

10. punkts

par: Catherine Stihler

pret: Bruno Gollnisch

Emine Bozkurt ziņojums - A6-0175/2005

rezolūcija (kopumā)

atturas: Koenraad Dillen

Giorgos Dimitrakopoulos ziņojums - A6-0198/2005

grozījums Nr. 6

par: Alain Lamassoure, Jamila Madeira

pret: Avril Doyle

atturas: Linda McAvan

grozījums Nr. 7

par: Claude Turmes, Alain Lamassoure

pret: Richard Corbett

grozījums Nr. 1

pret: Anna Hedh

grozījums Nr. 29

pret: Christa Prets, Simon Busuttil

grozījums Nr. 2

par: Claude Turmes

grozījums Nr. 10

atturas: Linda McAvan

grozījums Nr. 3

par: Pervenche Berès

rezolūcija (kopumā)

atturas: Edite Estrela

Vispasaules aicinājums cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē - RC-B6-0398/2005

grozījums Nr. 3

par: Louis Grech

grozījums Nr. 7

pret: Rainer Wieland

°
° ° °

Klaus-Heiner Lehne paziņoja, ka viņš nepiedalījās balsojumos par Konstantinos Hatzidakis, Giovanni Claudio Fava un Alfonso Andria sagatavotajiem ziņojumiem.

Kurt Joachim Lauk saskaņā ar Reglamenta I pielikumu sniedza finansiālo interešu deklarāciju un nepiedalījas balsojumā par Michel Rocard ziņojumu.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.15 un atsākta plkst. 15.05.)


SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Dagmar Roth-Behrendt, kas vadīja sēdi balsošanas laikā, paziņoja, ka viņa nepiedalījās vakardienas balsojumos, un norādīja, ka viņa būtu gribējusi balsot tāpat kā viņas politiskā grupa.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Balkānu nākotne desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Balkānu nākotne desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem

Douglas Alexander (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Doris Pack PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Ryszard Czarnecki pie grupām nepiederošs deputāts, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander un Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach un Sepp Kusstatscher Verts/ALE grupas vārdā par Srebreņicu desmit gadus pēc slaktiņa (B6-0395/2005);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin un István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā par Balkānu nākotni desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (B6-0397/2005);

- Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor PSE grupas vārdā par Balkānu nākotni desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (B6-0401/2005);

- Brian Crowley, Adriana Poli Bortone un Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par Balkānu nākotni desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (B6-0404/2005);

- Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer un Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā par Srebreņicu desmit gadus pēc slaktiņa (B6-0408/2005);

- Doris Pack, Elmar Brok un Anna Ibrisagic PPE-DE grupas vārdā par Balkānu nākotni desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (B6-0409/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.6. punkts.


SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecības, kā arī drošība Tālajos Austrumos (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecības, kā arī drošība Tālajos Austrumos

Douglas Alexander (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Glyn Ford PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Fernand Le Rachinel pie grupām nepiederošs deputāts, Ursula Stenzel, Alexandra Dobolyi, Ģirts Valdis Kristovskis, Philip Claeys, Manolis Mavrommatis, Libor Rouček, Aloyzas Sakalas, Douglas Alexander un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Claude Turmes un Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā par Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecībām (B6-0394/2005);

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström un István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā par Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecībām (B6-0396/2005);

- Konrad Szymański UEN grupas vārdā par Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecībām (B6-0399/2005);

- Glyn Ford, Pasqualina Napoletano un Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā par drošību Tālajos Austrumos (B6-0400/2005);

- Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer un Ursula Stenzel PPE-DE grupas vārdā par Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecībām, kā arī par drošību Tālajos Austrumos (B6-0405/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.7. punkts.


10. Pasaule bez mīnām (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pasaule bez mīnām

Douglas Alexander (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Geoffrey Van Orden PPE-DE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Jelko Kacin ALDE grupas vārdā, Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā un Douglas Alexander.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Angelika Beer, Caroline Lucas un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā par pasauli bez mīnām (B6-0414/2005);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin un Philippe Morillon ALDE grupas vārdā par pasauli bez mīnām (B6-0423/2005);

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Gabriele Zimmer un Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā par pasauli bez mīnām (B6-0425/2005);

- Geoffrey Van Orden un Karl von Wogau PPE-DE grupas vārdā par pretkājnieku mīnām (B6-0427/2005);

- Ana Maria Gomes un Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā par pasauli bez sauszemes mīnām (B6-0429/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par pasauli bez mīnām (B6-0440/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.8. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.50 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 18.05.)


SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Priekšsēdētāja vietniece

11. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0247/2005).

Jautājums Nr. 1 (Dimitrios Papadimoulis): Partenona marmors.

Douglas Alexander (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Dimitrios Papadimoulis un David Martin.

Jautājums Nr. 2 (Sajjad Karim): Deleģēta spīdzināšana.

Douglas Alexander (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sajjad Karim.

Jautājums Nr. 3 (Sarah Ludford): Trešā pīlāra pretterorisma instrumentu īstenošana.

Douglas Alexander (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 4 (Jonas Sjöstedt): Lēmums Egitim Sen lietā Turcijā.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Jonas Sjöstedt, David Martin un Åsa Westlund.

Jautājums Nr. 5 (Chris Davies): Kipra.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Chris Davies.

Jautājums Nr. 6 (Simon Coveney): Birma – cilvēktiesības un Šan provinces civiliedzīvotāji.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Mairead McGuinness (aizstājot autoru).

Jautājums Nr. 7 (Claude Moraes): Minoritāšu aizsardzība ES.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews un Charles Tannock.

Jautājums Nr. 8 (Robert Evans): Banku komisijas.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Robert Evans un Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 9 (Paulo Casaca): Sabiedrisko telekomunikācijas pakalpojumu izmantošana musināšanai uz vardarbību Libānā.

Jautājums Nr. 10 (Charles Tannock): Al-Manar televīzijas pārraides un joprojām notiekošie ES direktīvu pārkāpumi.

Jautājums Nr. 11 (Frédérique Ries): Al-Manar TV.

Douglas Alexander atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Paulo Casaca, Charles Tannock, Frédérique Ries un Ryszard Czarnecki.

Jautājums Nr. 12 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 13 (James Hugh Allister): Ārējās darbības dienests.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva James Hugh Allister un Richard Corbett.

Jautājums Nr. 14 (Willy Meyer Pleite): Starptautisko saistību ievērošana attiecībā uz terora aktiem.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Willy Meyer Pleite.

Jautājums Nr. 15 (Bill Newton Dunn): Kopīgās izmeklēšanas grupas.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bill Newton Dunn.

Jautājums Nr. 16 (David Martin): G8 tikšanās rezultātu ietekme uz ES iestādēm.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva David Martin un Gay Mitchell.

Jautājums Nr. 17 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 18 (Philip Bushill-Matthews): Direktīva par darba laiku.

Douglas Alexander atbildēja uz papildjautājumu, ko uzdeva Erna Hennicot-Schoepges.

Jautājums Nr. 19 (Gay Mitchell): Eitanāzija.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Gay Mitchell.

Jautājums Nr. 20 (Bernd Posselt): Situācija Togo.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 21 (Panagiotis Beglitis): Kipras un Maltas piedalīšanās Eiropas aizsardzības un drošības politikas procedūrās.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Panagiotis Beglitis.

Jautājums Nr. 22 (Jacek Protasiewicz): Cilvēktiesības Kubā.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bogusław Sonik (aizstājot autoru).

Uz jautājumiem Nr. 23 līdz 43 sniegs rakstiskas atbildes.

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir slēgts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.30 un atsākta plkst. 21.00.)


SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Pieprasījums aizstāvēt deputāta neaizskaramību

Giovanni Claudio Fava 2005. gada 5. jūlijā ir nosūtījis prezidentūrai vēstuli, lūdzot, lai Parlaments vēršas pie Itālijas kompetentajām iestādēm, aizstāvot deputāta neaizskaramību Palermo tiesā notiekošajā tiesas procesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


13. ES un Šveices asociācijas nolīgumi: 1) par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu atbildīgās valsts noteikšana un 2) Šengenas acquis * (debates)

Ziņojums 1) par priekšlikumu Padomes lēmumam par Nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas atbildīga par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu
(13049/2004 - COM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS))

2) par nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā
(13054/2004 - COM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS))
- Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005).

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Timothy Kirkhope iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Karl von Wogau PPE-DE grupas vārdā, Andreas Schwab, Carlos Coelho un Benita Ferrero-Waldner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.3. punkts.


14. Eiropas Kopienas aizdevumu piešķiršanas ietekme uz jaunattīstības valstīm (debates)

Ziņojums par Eiropas Kopienas aizdevumu piešķiršanas ietekmi uz jaunattīstības valstīm (2004/2213(INI)) - Attīstības komiteja. Referente: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005).

Gabriele Zimmer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Louis Michel (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Nirj Deva PPE-DE grupas vārdā, Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā, Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā, Alessandro Battilocchio pie grupām nepiederošs deputāts, un Louis Michel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.9. punkts.


15. ES rīcības plāna par mežsaimniecības noteikumiem, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) īstenošana (debates)

Komisijas paziņojums: ES rīcības plāna par mežsaimniecības noteikumiem, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) īstenošana

Louis Michel (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Linda McAvan PSE grupas vārdā, un Fiona Hall ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Chris Davies un Louis Michel.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

Anders Wijkman un John Bowis PPE-DE grupas vārdā,Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock un Marie-Arlette Carlotti PSE grupas vārdā, Chris Davies un Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Satu Hassi, Monica Frassoni un Alain Lipietz Verts/ALE grupas vārdā, Jonas Sjöstedt un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis un Inese Vaidere UEN grupas vārdā, Johannes Blokland, par ES Rīcības plāna saistībā ar tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē (FLEGT) īstenošanas paātrināšanu (B6-0412/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsošana: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.10. punkts.


16. Mijieskaits un norēķini Eiropas Savienībā (debates)

Ziņojums par mijieskaitu un norēķiniem Eiropas Savienībā (2004/2185(INI)) - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005).

Uzstājās Louis Michel (Komisijas loceklis).

Piia-Noora Kauppi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Astrid Lulling PPE-DE grupas vārdā, Ieke van den Burg PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Benoît Hamon un Louis Michel.

Debates tika slēgtas.

Balsošana: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.11. punkts.


17. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās process (debates)

Komisijas paziņojums: Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās process.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Othmar Karas PPE-DE grupas vārdā, Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā, Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā, Hartmut Nassauer, Kinga Gál, Geoffrey Van Orden, Christopher Beazley, Jacques Toubon un Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Graham Watson ALDE grupas vārdā par Bulgārijas un Rumānijas parlamentāro novērotāju uzņemšanu (B6-0443/2005);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici un Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās procesu (B6-0445/2005);

- Othmar Karas PPE-DE grupas vārdā par novērotājiem no Bulgārijas un Rumānijas (B6-0446/2005);

- Joost Lagendijk un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā par situāciju Bulgārijā pēc vēlēšanām un Bulgārijas un Rumānijas panākto progresu saistībā ar nākamo progresa ziņojumu (B6-0447/2005);

- André Brie GUE/NGL grupas vārdā par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās procesu (B6-0448/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsošana: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.12. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 357.481/OJJE).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras Roca

ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika