Index 
Notulen
PDF 221kWORD 150k
Woensdag 6 juli 2005 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.De Europese Unie en Irak - Een raamwerk voor engagement (debat)
 3.Afrika en de uitdagingen van de globalisering - Wereldactie tegen armoede: laat armoede tot het verleden behoren (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.VN/ECE - reglementen: bescherming van inzittenden *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
4.2.Gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten (stemming)
  
4.3.Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen ***II (stemming)
  
4.4.Instelling van een Europees register inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen ***I (stemming)
  
4.5.EFRO, ESF en Cohesiefonds (stemming)
  
4.6.Cohesiefonds (stemming)
  
4.7.Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ***I (stemming)
  
4.8.Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) ***I (stemming)
  
4.9.Europees Sociaal Fonds ***I (stemming)
  
4.10.Europees Visserijfonds * (stemming)
  
4.11.Gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid en beroep ***I (stemming)
  
4.12.Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") ***I (stemming)
  
4.13.VN-ECE-protocol betreffende registers inzake uitstoot en overbrengingen van verontreinigende stoffen * (stemming)
  
4.14.Overlegprocedure (begroting 2006) (stemming)
  
4.15.Rol van vrouwen in Turkije (stemming)
  
4.16.De Europese Unie en Irak - Een raamwerk voor engagement (stemming)
  
4.17.Wereldactie tegen armoede: laat armoede tot het verleden behoren (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Toekomst van de Balkan tien jaar na Srebrenica (debat)
 9.Betrekkingen tussen de Europese Unie, China en Taiwan, alsmede veiligheid in het Verre Oosten (debat)
 10.Een mijnvrije wereld (debat)
 11.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 12.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 13.Overeenkomsten EU/Zwitserland: 1. Asielverzoeken 2. Schengenacquis * (debat)
 14.Het effect van EG-leningen in ontwikkelingslanden (debat)
 15.Uitvoering van het EU-actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) (debat)
 16.Clearing en afwikkeling in de Europese Unie (debat)
 17.Vorderingen van Bulgarije en Roemenië op de weg naar toetreding (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. De Europese Unie en Irak - Een raamwerk voor engagement (debat)

Verslag over de Europese Unie en Irak - Een raamwerk voor engagement (2004/2168(INI)) - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

Giorgos Dimitrakopoulos leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jack Straw (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Luisa Morgantini (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Daniel Caspary (rapporteur voor advies van de commissie INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-DE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de PSE-Fractie, Cecilia Malmström, namens de ALDE-Fractie, Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, en Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (voorzitter van de Commissie AFET), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner en Jack Straw.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.16 van de notulen van 06.07.2005.


VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

3. Afrika en de uitdagingen van de globalisering - Wereldactie tegen armoede: laat armoede tot het verleden behoren (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Afrika en de uitdagingen van de globalisering

Mondelinge vraag van Luisa Morgantini aan de Raad: Wereldwijde oproep voor een actie tegen de armoede: "laat armoede tot het verleden behoren" (B6-0248/2005)

Mondelinge vraag van Luisa Morgantini aan de Commissie: Wereldwijde oproep voor een actie tegen de armoede: "laat armoede tot het verleden behoren" (B6-0249/2005).

Jack Straw (fungerend voorzitter van de Raad) en Louis Michel (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Luisa Morgantini licht de mondelinge vragen toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miguel Angel Martínez Martínez, namens de PSE-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, Alessandro Battilocchio, niet-ingeschrevene, John Bowis, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Caroline Lucas, Jean-Claude Martinez, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Emma Bonino, Bernat Joan i Marí, Anna Záborská, Marie-Arlette Carlotti, Fernando Fernández Martín, Mauro Zani, Alexander Stubb, Józef Pinior, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann en Martin Schulz.

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hilary Benn (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, die met het oog op het rumoer in de vergaderzaal verzoekt om in de toekomst een pauze van een tiental minuten in te lassen vóór het begin van de stemming, zodat de laatste sprekers in het debat rustig kunnen uitspreken. De Voorzitter verzoekt de leden te gaan zitten en te zwijgen en gelast de bodes degenen die zich op de gangpaden bevinden te verwijderen.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock over het verzoek van de Voorzitter.

Het woord wordt gevoerd door Louis Michel en Alessandra Mussolini (de Voorzitter ontneemt haar het woord, aangezien het niet om een beroep op het Reglement gaat).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Maria Martens en John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, over een oproep tot actie aan de gehele wereld: maak armoede verleden tijd (B6-0398/2005);

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis en Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, over een oproep tot actie aan de gehele wereld: maak armoede verleden tijd (B6-0402/2005);

- Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, over de armoedebestrijding (B6-0403/2005);

- Fiona Hall, Thierry Cornillet en Danutė Budreikaitė, namens de ALDE-Fractie, over de campagne "Wereldwijde Oproep voor een actie tegen de armoede: laat armoede tot het verleden behoren" (B6-0406/2005);

- Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, over de actie tegen honger en armoede (B6-0407/2005);

- Miguel Angel Martínez Martínez, namens de PSE-Fractie, over de oproep tot actie aan de gehele wereld: maak armoede verleden tijd (B6-0410/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.17 van de notulen van 06.07.2005.


VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen) zijn opgenomen in bijlage 1 bij de notulen.


4.1. VN/ECE - reglementen: bescherming van inzittenden *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit betreffende de aanvaarding door de Gemeenschap van Reglement nr. 94 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden bij frontale botsingen en Reglement nr. 95 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden bij zijdelingse botsingen (COM(2004)0672/7590/2005– C6 0209/2004 – 2004/0243(AVC)) - Commissie internationale handel. Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2005)0273)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


4.2. Gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 81 van het Reglement door de Commissie ENVI, over het voorstel van de Commissie voor een beschikking van de Raad tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (B6-0392/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0274)

°
° ° °

Alfonso Andria wenst dat de stemming over de verslagen die deel uitmaken van het pakket over de structuurfondsen worden gegroepeerd en dat de stemming over zijn verslag bijgevolg wordt verplaatst (de Voorzitter willigt dit verzoek in).


4.3. Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Michel Rocard (A6-0207/2005)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 3)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Het woord wordt gevoerd door Michel Rocard (rapporteur).

Verworpen

Het besluit wordt niet aangenomen.

(Wetgevingsresolutie houdende verwerping van het gemeenschappelijk standpunt: P6_TA(2005)0275)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, over de verwerping van het gemeenschappelijk standpunt en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie), die beloofde samen met het Parlement de te volgen procedure te zullen onderzoeken.


4.4. Instelling van een Europees register inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (COM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0169/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Johannes Blokland legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0276)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0276)


4.5. EFRO, ESF en Cohesiefonds (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0277)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

De rapporteur stelde mondelinge amendementen voor op de amendementen 27 en 39, die in aanmerking werden genomen.


4.6. Cohesiefonds (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van het Cohesiefonds (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Alfonso Andria (A6-0178/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0278)


4.7. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (COM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0279)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0279)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

De rapporteur lichtte het standpunt van de PSE-Fractie over amendement 118 toe.


4.8. Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS) (COM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Jan Olbrycht (A6-0206/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0280)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0280)


4.9. Europees Sociaal Fonds ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0281)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0281)

°
° ° °

Rosa Miguélez Ramos verzoekt het verslag David Casa (A6-0217/2005) thans in stemming te brengen, ten einde de stemming over de structuurfondsen te groeperen (de Voorzitter willigt dit verzoek in).


4.10. Europees Visserijfonds * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad: Europees Visserijfonds (COM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Commissie visserij. Rapporteur: David Casa (A6-0217/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0282)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0282)


4.11. Gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid en beroep ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (COM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0176/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0283)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0283)


4.12. Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") (COM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0211/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2005)0284)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0284)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

De rapporteur stelde een mondeling amendement voor op de artikelen 26 en 27, dat in aanmerking werd genomen.


4.13. VN-ECE-protocol betreffende registers inzake uitstoot en overbrengingen van verontreinigende stoffen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het VN-ECE-Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (COM(2004)0635 - C6-0062/2005 - 2004/0232(CNS)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0170/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 13)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0285)


4.14. Overlegprocedure (begroting 2006) (stemming)

Verslag over het mandaat voor het overleg over de begroting 2006 vóór de eerste lezing van de Raad (2005/2080(BUD)) - Begrotingscommissie. Rapporteur: Giovanni Pittella (A6-0223/2005)

(Gewone meerderheid)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0286)


4.15. Rol van vrouwen in Turkije (stemming)

Verslag over de rol van vrouwen in het maatschappelijke, economische en politieke leven in Turkije (2004/2215(INI)) - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Emine Bozkurt (A6-0175/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0287)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

De rapporteur stelde een mondeling amendement op amendement 3 voor, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 37 leden hiertegen bezwaar maakten.


4.16. De Europese Unie en Irak - Een raamwerk voor engagement (stemming)

Verslag over de Europese Unie en Irak - Een raamwerk voor engagement (2004/2168(INI)) - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2005)0288)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

De rapporteur stelde mondelinge amendementen voor op amendement 4 en overweging B bis, die in aanmerking werden genomen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Rack die bezwaar maakt tegen de lange duur van de stemming.

De Voorzitter deelt mee dat Londen is gekozen als locatie voor de Olympische Spelen van 2012.

Het woord wordt gevoerd door Timothy Kirkhope, over de andere kandidaat-steden.


4.17. Wereldactie tegen armoede: laat armoede tot het verleden behoren (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 en B6-0410/2005

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage 1, punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0398/2005

(ter vervanging van B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 en B6-0410/2005):

ingediend door de volgende leden:

Maria Martens, John Bowis en Fernando Fernández Martín, namens de PPE-DE-Fractie,
Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock en Miguel Angel Martínez Martínez, namens de PSE-Fractie,
Thierry Cornillet en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie,
Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie,
Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie,
Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis en Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2005)0289)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Miguel Angel Martínez Martínez, namens de PSE-Fractie, stelde mondelinge amendementen voor op amendement 2 en overweging A, die in aanmerking werden genomen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt die bezwaar maakt tegen de lange duur van de stemming en aandringt op inachtneming van de vastgestelde tijden.


VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Ondervoorzitter

5. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Michel Rocard - A6-0207/2005

Alexander Stubb, Hiltrud Breyer, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Gilles Savary en Sarah Ludford

Verslag Emine Bozkurt - A6-0175/2005

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Verslag Giovanni Claudio Fava - A6-0184/2005, Verslag Alfonso Andria - A6-0178/2005, Verslag Konstantinos Hatzidakis - A6-0177/2005

Csaba Sándor Tabajdi


6. Rectificaties stemgedrag

De volgende leden hebben hun stemgedrag als volgt gerectificeerd:

Verslag Michel Rocard - A6-0207/2005

- amendementen 62, 65 en 71 (identiek)

   voor: Edward McMillan-Scott, Zuzana Roithová, Emanuel Jardim Fernandes

Verslag Johannes Blokland - A6-0169/2005

- amendement 53

   voor: Maria da Assunção Esteves

   tegen: Alain Lipietz

Verslag Konstantinos Hatzidakis - A6-0177/2005

- amendement 28

   tegen: Edite Estrela

- amendement 56

   voor: Teresa Riera Madurell, Alejandro Cercas

   tegen: Lissy Gröner

- amendement 31

   tegen: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emine Bozkurt

- amendement 15

   voor: Anne Van Lancker

- amendement 16

   tegen: Jamila Madeira

- amendement 17

   voor: Karin Scheele

- amendement 57

   voor: Teresa Riera Madurell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- amendement 18

   tegen: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- amendement 59

   tegen: Hans-Peter Martin

- amendement 8

   tegen: Claude Turmes, Jamila Madeira

- amendementen 6 en 48 (gelijkluidend)

   tegen: Stavros Arnaoutakis, Kader Arif

- paragraaf 38, tweede deel

   voor: Hans-Peter Martin

- amendement 34

   tegen: Karin Riis-Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emanuel Jardim Fernandes, Linda McAvan, Edite Estrela

- amendement 32

   voor: Claude Turmes

- resolutie (als geheel)

   voor: Richard Howitt

Verslag Alfonso Andria - A6-0178/2005

- paragraaf 1, streepje 3

   voor: Alfonso Andria, Rosa Díez González

- amendementen 1, 12 en 14 (gelijkluidend)

   voor: Véronique De Keyser, Othmar Karas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo

   tegen: Richard Corbett

- amendement 5

   voor: Seán Ó Neachtain

- amendementen 2, 13 en 15 (gelijkluidend)

   tegen: Claude Turmes

Verslag Giovanni Claudio Fava - A6-0184/2005

- amendementen 110, 213, 124 en 126 (gelijkluidend)

   tegen: Jamila Madeira

- gewijzigd voorstel

   voor: Othmar Karas

- wetgevingsresolutie (als geheel)

   voor: Othmar Karas

Verslag Jan Olbrycht - A6-0206/2005

- amendement 43

   voor: Emanuel Jardim Fernandes

Verslag David Casa - A6-0217/2005

- amendement 171

   voor: Linda McAvan

- gewijzigd voorstel

   tegen: Glyn Ford

- amendement 174

   tegen: Karin Riis-Jørgensen

- wetgevingsresolutie (als geheel)

   voor: Martin Schulz, Alexander Radwan

   tegen: Claude Moraes

Verslag Angelika Niebler - A6-0176/2005

- amendement 46

   voor: Hans-Peter Martin

Verslag Diana Wallis - A6-0211/2005

- amendement 26, eerste deel

   voor: Christine De Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Anna Hedh, Jean-Marie Cavada

- amendement 26, tweede deel

   voor: Anna Hedh

   tegen: Jean-Marie Cavada

- amendement 26, derde deel

   voor: Anna Hedh

   tegen: Jean-Marie Cavada

- amendement 24, eerste deel

   voor: Jean-Marie Cavada

- amendement 24, tweede deel

   tegen: Jean-Louis Bourlanges

- amendement 24, derde deel

   tegen: Jean-Louis Bourlanges

Verslag Giovanni Pittella - A6-0223/2005

- paragraaf 10

   voor: Catherine Stihler

   tegen: Bruno Gollnisch

Verslag Emine Bozkurt - A6-0175/2005

- resolutie (als geheel)

   onthouding: Koenraad Dillen

Verslag Giorgos Dimitrakopoulos - A6-0198/2005

- amendement 6

   voor: Alain Lamassoure, Jamila Madeira

   tegen: Avril Doyle

   onthouding: Linda McAvan

- amendement 7

   voor: Claude Turmes, Alain Lamassoure

   tegen: Richard Corbett

- amendement 1

   tegen: Anna Hedh

- amendement 29

   tegen: Christa Prets, Simon Busuttil

- amendement 2

   voor: Claude Turmes

- amendement 10

   onthouding: Linda McAvan

- amendement 3

   voor: Pervenche Berès

- resolutie (als geheel)

   onthouding: Edite Estrela

Wereldactie tegen armoede: laat armoede tot het verleden behoren - RC-B6-0398/2005

- amendement 3

   voor: Louis Grech

- amendement 7

   tegen: Rainer Wieland

°
° ° °

Klaus-Heiner Lehne liet weten dat hij niet had deelgenomen aan de stemming over de verslagen Konstantinos Hatzidakis, Giovanni Claudio Fava en Alfonso Andria.

Kurt Joachim Lauk legde een verklaring af inzake een financieel belang overeenkomstig Bijlage I van het Reglement en nam niet deel aan de stemming over het verslag Michel Rocard.

(De vergadering wordt om 14.15 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Janusz ONYSZKIEWICZ
Ondervoorzitter

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Dagmar Roth-Behrendt, die de vergadering tijdens de stemming van gisteren voorzat, liet weten dat zij niet had deelgenomen aan de stemming van gisteren en dat zij op dezelfde wijze had willen stemmen als haar fractie.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. Toekomst van de Balkan tien jaar na Srebrenica (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Toekomst van de Balkan tien jaar na Srebrenica

Douglas Alexander (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Doris Pack, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Daniel Marc Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Ryszard Czarnecki, niet-ingeschrevene, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander en Olli Rehn.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach en Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie, over de massamoord in Srebrenica, nu 10 jaar geleden (B6-0395/2005);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin en István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, over de toekomst van de Balkan, 10 jaar na Srebrenica (B6-0397/2005);

- Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor, namens de PSE-Fractie, over de toekomst van de Balkan, tien jaar na Srebrenica (B6-0401/2005);

- Brian Crowley, Adriana Poli Bortone en Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over de toekomst van de Balkan tien jaar na Srebrenica (B6-0404/2005);

- Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer en Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie, over Srebrenica tien jaar na het bloedbad (B6-0408/2005);

- Doris Pack, Elmar Brok en Anna Ibrisagic, namens de PPE-DE-Fractie, over Srebrenica na tien jaar (B6-0409/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 07.07.2005.


VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ
Ondervoorzitter

9. Betrekkingen tussen de Europese Unie, China en Taiwan, alsmede veiligheid in het Verre Oosten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Betrekkingen tussen de Europese Unie, China en Taiwan, alsmede veiligheid in het Verre Oosten

Douglas Alexander (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Glyn Ford, namens de PSE-Fractie, István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Fernand Le Rachinel, niet-ingeschrevene, Ursula Stenzel, Alexandra Dobolyi, Ģirts Valdis Kristovskis, Philip Claeys, Manolis Mavrommatis, Libor Rouček, Aloyzas Sakalas, Douglas Alexander en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Claude Turmes en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, over de betrekkingen tussen de Europese Unie, China en Taiwan (B6-0394/2005);

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström en István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, over de betrekkingen tussen de EU, China en Taiwan (B6-0396/2005);

- Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over de betrekkingen tussen de EU, China en Taiwan (B6-0399/2005);

- Glyn Ford, Pasqualina Napoletano en Alexandra Dobolyi, namens de PSE-Fractie, over veiligheid in het Verre Oosten (B6-0400/2005);

- Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer en Ursula Stenzel, namens de PPE-DE-Fractie, over de betrekkingen tussen de EU , China en Taiwan en de veiligheid in het Verre Oosten (B6-0405/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 07.07.2005.


10. Een mijnvrije wereld (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Een mijnvrije wereld

Douglas Alexander (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Geoffrey Van Orden, namens de PPE-DE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, en Douglas Alexander.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Angelika Beer, Caroline Lucas en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over een wereld vrij van mijnen (B6-0414/2005);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin en Philippe Morillon, namens de ALDE-Fractie, over de weg naar een mijnenvrije wereld (B6-0423/2005);

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Gabriele Zimmer en Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie, over een wereld vrij van mijnen (B6-0425/2005);

- Geoffrey Van Orden en Karl von Wogau, namens de PPE-DE-Fractie, over antipersoneelmijnen (B6-0427/2005);

- Ana Maria Gomes en Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, over een wereld zonder landmijnen (B6-0429/2005);

- Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over een wereld zonder landmijnen (B6-0440/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 07.07.2005.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 17.50 uur onderbroken en om 18.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Ondervoorzitter

11. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0247/2005).

Vraag 1 (Dimitrios Papadimoulis): De friezen van het Parthenon.

Douglas Alexander (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Dimitrios Papadimoulis en David Martin.

Vraag 2 (Sajjad Karim): Folter per tussenpersoon.

Douglas Alexander (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Sajjad Karim.

Vraag 3 (Sarah Ludford): Tenuitvoerlegging Anti-terrorisme instrumenten van de derde pijler.

Douglas Alexander (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Sarah Ludford.

Vraag 4 (Jonas Sjöstedt): Uitspraak tegen het Turkse Egitim Sen.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jonas Sjöstedt, David Martin en Åsa Westlund.

Vraag 5 (Chris Davies): Cyprus.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Chris Davies.

Vraag 6 (Simon Coveney): Mensenrechten in Birma en Shan-burgers.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Mairead McGuinness (ter vervanging van de auteur).

Vraag 7 (Claude Moraes): Bescherming van minderheden in de EU.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews en Charles Tannock.

Vraag 8 (Robert Evans): Bankkosten.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Robert Evans en Mairead McGuinness.

Vraag 9 (Paulo Casaca): Verspreiding van oproepen tot geweld in Libanon door Europese media.

Vraag 10 (Charles Tannock): Uitzendingen van de televisiezender al-Manar en aanhoudende schendingen van EU-richtlijnen.

Vraag 11 (Frédérique Ries): Televisiezender Al Manar.

Douglas Alexander beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Paulo Casaca, Charles Tannock, Frédérique Ries en Ryszard Czarnecki.

Vraag 12 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 13 (James Hugh Allister): Dienst voor extern optreden.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van James Hugh Allister en Richard Corbett.

Vraag 14 (Willy Meyer Pleite): Nakoming van de internationale verplichtingen in verband met terreurdaden.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Willy Meyer Pleite.

Vraag 15 (Bill Newton Dunn): Gemeenschappelijke onderzoekteams.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bill Newton Dunn.

Vraag 16 (David Martin): Resultaten van de G8 voor de EU-instellingen.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van David Martin en Gay Mitchell.

Vraag 17 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 18 (Philip Bushill-Matthews): Arbeidstijdenrichtlijn.

Douglas Alexander beantwoordt de aanvullende vraag van Erna Hennicot-Schoepges.

Vraag 19 (Gay Mitchell): Euthanasie.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

Vraag 20 (Bernd Posselt): Situatie in Togo.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 21 (Panagiotis Beglitis): Participatie van Cyprus en Malta aan de werkzaamheden van het Europees defensie- en veiligheidsbeleid.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Panagiotis Beglitis.

Vraag 22 (Jacek Protasiewicz): Mensenrechten op Cuba.

Douglas Alexander beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bogusław Sonik (ter vervanging van de auteur).

De vragen 23 t/m 43 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

12. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Giovanni Claudio Fava heeft de Voorzitter op 05.07.2005 een schrijven doen toekomen waarin het Europees Parlement om optreden bij de bevoegde Italiaanse autoriteiten wordt verzocht ter verdediging van zijn parlementaire immuniteit in een bij de rechtbank van Palermo lopende gerechtelijke procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3 van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


13. Overeenkomsten EU/Zwitserland: 1. Asielverzoeken 2. Schengenacquis * (debat)

Verslag 1. over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van sommige bepalingen van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend
[13049/2004 – COM(2004)0593 – C6 0240/2004 – 2004/0200(CNS)]
2. over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis
[13054/2004 – COM(2004)0593 – C6 0241/2004 – 2004/0199(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Timothy Kirkhope leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karl von Wogau, namens de PPE-DE-Fractie, Andreas Schwab, Carlos Coelho en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 07.07.2005.


14. Het effect van EG-leningen in ontwikkelingslanden (debat)

Verslag over het effect van EG-leningen in ontwikkelingslanden (2004/2213(INI)) - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

Gabriele Zimmer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Louis Michel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nirj Deva, namens de PPE-DE-Fractie, Alexandra Dobolyi, namens de PSE-Fractie, Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, Alessandro Battilocchio, niet-ingeschrevene, en Louis Michel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 07.07.2005.


15. Uitvoering van het EU-actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) (debat)

Verklaring van de Commissie: Uitvoering van het EU-actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT)

Louis Michel (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Linda McAvan, namens de PSE-Fractie, en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Chris Davies en Louis Michel.

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Anders Wijkman en John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock en Marie-Arlette Carlotti, namens de PSE-Fractie, Chris Davies en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, Monica Frassoni en Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonas Sjöstedt en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie, Johannes Blokland, over de bespoediging van de tenuitvoerlegging van het EU-actieplan inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) (B6-0412/2005)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 07.07.2005.


16. Clearing en afwikkeling in de Europese Unie (debat)

Verslag over clearing en afwikkeling in de Europese Unie (2004/2185(INI)) - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005)

Het woord wordt gevoerd door Louis Michel (lid van de Commissie).

Piia-Noora Kauppi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling, namens de PPE-DE-Fractie, Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Benoît Hamon en Louis Michel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 07.07.2005.


17. Vorderingen van Bulgarije en Roemenië op de weg naar toetreding (debat)

Verklaring van de Commissie: Vorderingen van Bulgarije en Roemenië op de weg naar toetreding

Olli Rehn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-DE-Fractie, Alexandra Dobolyi, namens de PSE-Fractie, Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie, Hartmut Nassauer, Kinga Gál, Geoffrey Van Orden, Christopher Beazley, Jacques Toubon en Olli Rehn.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, over de verwelkoming van parlementaire waarnemers uit Bulgarije en Roemenië (B6-0443/2005);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici en Alexandra Dobolyi, namens de PSE-Fractie, over de toetreding van Bulgarije en Roemenië (B6-0445/2005);

- Othmar Karas, namens de PPE-DE-Fractie, over waarnemers uit Bulgarije en Roemenië (B6-0446/2005);

- Joost Lagendijk en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Bulgarije na de verkiezingen en de vorderingen van Bulgarije en Roemenië, met het oog op het volgende voortgangsverslag (B6-0447/2005);

- André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, over het toetredingsproces van Bulgarije en Roemenië (B6-0448/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 07.07.2005.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 357.481/OJJE).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras Roca

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid