Index 
Protokoll
PDF 215kWORD 145k
Onsdagen den 6 juli 2005 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Europeiska unionen och Irak - En ram för ett ökat engagemang (debatt)
 3.Afrika och globaliseringens brister - Allmän uppmaning till kamp mot fattigdom: Förpassa fattigdomen till historien (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Skydd av de personer som befinner sig i bilen vid en krock *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omröstning)
  
4.3.Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II (omröstning)
  
4.4.Upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföring av föroreningar ***I (omröstning)
  
4.5.Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (omröstning)
  
4.6.Sammanhållningsfonden (omröstning)
  
4.7.Europeiska regionala utvecklingsfonden ***I (omröstning)
  
4.8.Inrättande av en europeisk sammanslutning för gränsöverskridande samarbete (EGGS) ***I (omröstning)
  
4.9.Europeiska socialfonden ***I (omröstning)
  
4.10.Europeiska fiskerifonden * (omröstning)
  
4.11.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet ***I (omröstning)
  
4.12.Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II). ***I (omröstning)
  
4.13.FN/ECE-protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar * (omröstning)
  
4.14.Medlingsförfarande (2006 års budget) (omröstning)
  
4.15.Kvinnors roll i Turkiet (omröstning)
  
4.16.Europeiska unionen och Irak - En ram för ett ökat engagemang (omröstning)
  
4.17.Allmän uppmaning till kamp mot fattigdom: Förpassa fattigdomen till historien (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Balkans framtidsutsikter tio år efter Srebrenica (debatt)
 9.Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kina och Taiwan samt säkerhetssituationen i Fjärran Östern (debatt)
 10.En värld utan minor (debatt)
 11.Frågestund (frågor till rådet)
 12.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 13.Avtal EU/Schweiz om 1. fastställande av vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan samt 2. Schengenregelverket * (debatt)
 14.Effekterna av gemenskapens utlåningsverksamhet i utvecklingsländer (debatt)
 15.Genomförande av gemenskapens handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT) (debatt)
 16.Clearing och avveckling i Europeiska unionen (debatt)
 17.Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Europeiska unionen och Irak - En ram för ett ökat engagemang (debatt)

Betänkande om Europeiska unionen och Irak - En ram för ett ökat engagemang (2004/2168(INI)) - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

Giorgos Dimitrakopoulos redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jack Straw (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Luisa Morgantini (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Daniel Caspary (föredragande av yttrande från utskottet INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, Véronique De Keyser för PSE-gruppen, Cecilia Malmström för ALDE-gruppen, Joost Lagendijk för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, och Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (ordförande för utskottet AFET), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner och Jack Straw.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.16 i protokollet av den 06.07.2005.


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

3. Afrika och globaliseringens brister - Allmän uppmaning till kamp mot fattigdom: Förpassa fattigdomen till historien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Afrika och globaliseringens brister

Muntlig fråga ställd av Luisa Morgantini till rådet: Allmän uppmaning till kamp mot fattigdom: Förvandla fattigdom till historia (B6-0248/2005)

Muntlig fråga ställd av Luisa Morgantini till kommissionen: Allmän uppmaning till kamp mot fattigdom: Förvandla fattigdom till historia (B6-0249/2005).

Jack Straw (rådets tjänstgörande ordförande) och Louis Michel (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Luisa Morgantini utvecklade de muntliga frågorna.

Talare: Maria Martens för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

Talare: Miguel Angel Martínez Martínez för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Marie-Hélène Aubert för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, John Bowis, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Caroline Lucas, Jean-Claude Martinez, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Emma Bonino, Bernat Joan i Marí, Anna Záborská, Marie-Arlette Carlotti, Fernando Fernández Martín, Mauro Zani, Alexander Stubb, Józef Pinior, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann och Martin Schulz.

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

Talare: Hilary Benn (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Martin Schulz hänvisade till oväsendet i kammaren och begärde att det skulle göras en paus på ca tio minuter före omröstningen för att de sista talarna skulle kunna avsluta sina anföranden i lugn och ro. Talmannen uppmanade ledamöterna att sätta sig ned och vara tysta samt bad vaktmästarna se till att de som gick runt i bänkraderna lämnade kammaren.

Talare: Charles Tannock yttrade sig om talmannens uppmaning.

Talare: Louis Michel och Alessandra Mussolini (talmannen fråntog talaren ordet, eftersom inlägget inte rörde en ordningsfråga).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Maria Martens och John Bowis för PPE-DE-gruppen, om det globala uppropet mot fattigdom: att förpassa fattigdomen till historien (B6-0398/2005),

- Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis och Eoin Ryan för UEN-gruppen, om det globala uppropet mot fattigdom: att förpassa fattigdomen till historien (B6-0402/2005),

- Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert och Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, om åtgärder mot fattigdom (B6-0403/2005),

- Fiona Hall, Thierry Cornillet och Danutė Budreikaitė för ALDE-gruppen, om det globala uppropet mot fattigdom: att förpassa fattigdomen till historien (B6-0406/2005),

- Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, om åtgärder mot svält och fattigdom (B6-0407/2005),

- Miguel Angel Martínez Martínez för PSE-gruppen, om det globala uppropet för åtgärder mot fattigdomen: förpassa fattigdomen till historien (B6-0410/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.17 i protokollet av den 06.07.2005.


ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga 1 till protokollet.


4.1. Skydd av de personer som befinner sig i bilen vid en krock *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om gemenskapens anslutning till Förenta nationernas ekonomiska kommissions för Europa föreskrift nr 94 om godkännande av fordon med avseende på skydd för passagerare vid frontalkollision och föreskrift nr 95 om godkännande av fordon med avseende på skydd för passagerare vid sidokollision (KOM(2004)0672/7590/2005– C6 0209/2004 – 2004/0243(AVC)) - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0273)

Parlamentet gav härmed sitt samtycke.


4.2. Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omröstning)

Resolutionsförslag, framlagt av utskottet ENVI i enlighet med artikel 81 i arbetsordningen, om kommissionens förslag till rådets beslut om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (B6-0392/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0274)

°
° ° °

Alfonso Andria begärde att man skulle samla ihop omröstningarna om betänkandena som ingick i paketet om strukturfonderna och att omröstningen om hans betänkandet därför skulle flyttas (talmannen beslutade att bevilja denna begäran).


4.3. Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Michel Rocard (A6-0207/2005)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 3)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Talare: Michel Rocard (föredragande).

Förkastades

Rättsakten antogs inte.

(Lagstiftningsresolution om förkastande av den gemensamma ståndpunkten: (P6_TA(2005)0275)

Inlägg om omröstningen:

Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, yttrade sig om förkastandet av den gemensamma ståndpunkten samt Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) åtog sig att tillsammans med parlamentet undersöka vilket förfarande som skulle inledas.


4.4. Upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföring av föroreningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättandet av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (KOM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Johannes Blokland (A6-0169/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Johannes Blokland gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0276)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0276)


4.5. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)) - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0277)

Inlägg om omröstningen:

Föredraganden lade fram muntliga ändringsförslag till ändringsförslagen 27 och 39, vilka beaktades.


4.6. Sammanhållningsfonden (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC)) - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Alfonso Andria (A6-0178/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0278)


4.7. Europeiska regionala utvecklingsfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden (KOM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD)) - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0279)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0279)

Inlägg om omröstningen:

Föredraganden klargjorde PSE-gruppens ståndpunkt i fråga om ändringsförslag 118.


4.8. Inrättande av en europeisk sammanslutning för gränsöverskridande samarbete (EGGS) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS) (KOM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD)) - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Jan Olbrycht (A6-0206/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0280)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0280)


4.9. Europeiska socialfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden (KOM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0281)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0281)

°
° ° °

Rosa Miguélez Ramos begärde att man i detta skede skulle rösta om betänkandet av David Casa (A6-0217/2005) för att samla omröstningarna om strukturfonderna. (Talmannen beviljade denna begäran.)


4.10. Europeiska fiskerifonden * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om Europeiska fiskerifonden (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS)) - Fiskeriutskottet. Föredragande: David Casa (A6-0217/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0282)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0282)


4.11. Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (KOM(2004)0279 - C6-0037/2004 - 2004/0084(COD)) - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Angelika Niebler (A6-0176/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0283)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0283)


4.12. Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II). ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (KOM(2003)0427 - C5-0338/2003 - 2003/0168(COD)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0211/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0284)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0284)

Inlägg om omröstningen:

Föredraganden lade fram ett muntligt ändringsförslag till artiklarna 26 och 27, vilket beaktades.


4.13. FN/ECE-protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar (KOM(2004)0635 - C6-0062/2005 - 2004/0232(CNS)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Johannes Blokland (A6-0170/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 13)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0285)


4.14. Medlingsförfarande (2006 års budget) (omröstning)

Betänkande om mandatet för medlingsförfarandet för 2006 års budget inför rådets första behandling (2005/2080(BUD)) - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni Pittella (A6-0223/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0286)


4.15. Kvinnors roll i Turkiet (omröstning)

Betänkande om kvinnors roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet i Turkiet (2004/2215(INI)) - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Emine Bozkurt (A6-0175/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0287)

Inlägg om omröstningen:

Föredraganden lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3, vilket inte beaktades, eftersom fler än 37 ledamöter motsatte sig detta.


4.16. Europeiska unionen och Irak - En ram för ett ökat engagemang (omröstning)

Betänkande om Europeiska unionen och Irak - En ram för ett ökat engagemang (2004/2168(INI)) - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0288)

Inlägg om omröstningen:

Föredraganden lade fram muntliga ändringsförslag till ändringsförslag 4 och till skäl Ba, vilka beaktades.

°
° ° °

Talare: Reinhard Rack protesterade mot att omröstningen tog så lång tid.

Talmannen tillkännagav att London hade utsetts till värdstad för Olympiska spelen 2012.

Talare: Timothy Kirkhope hyllade de andra kandidatstäderna.


4.17. Allmän uppmaning till kamp mot fattigdom: Förpassa fattigdomen till historien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 och B6-0410/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga 1, punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0398/2005

(ersätter B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 och B6-0410/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

Maria Martens, John Bowis och Fernando Fernández Martín för PPE-DE-gruppen,
Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock och Miguel Angel Martínez Martínez för PSE-gruppen,
Thierry Cornillet och Fiona Hall för ALDE-gruppen,
Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken och Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen,
Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen,
Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis och Eoin Ryan för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2005)0289)

Inlägg om omröstningen:

Miguel Angel Martínez Martínez för PSE-gruppen, lade fram muntliga ändringsförslag till ändringsförslag 2 och skäl A, vilka beaktades.

°
° ° °

Talare: Bernd Posselt protesterade mot att omröstningen tagit så lång tid och begärde att den fastställda tidsplanen skulle respekteras.


ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Michel Rocard - A6-0207/2005

Alexander Stubb, Hiltrud Breyer, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Gilles Savary och Sarah Ludford

Betänkande Emine Bozkurt - A6-0175/2005

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Betänkande Giovanni Claudio Fava - A6-0184/2005, Betänkande Alfonso Andria - A6-0178/2005, Betänkande Konstantinos Hatzidakis - A6-0177/2005

Csaba Sándor Tabajdi


6. Rättelser till avgivna röster

Följande ledamöter hade meddelat rättelser till avgivna röster:

Betänkande Michel Rocard - A6-0207/2005

ändringsförslag 62, 65 och 71 (identiska)

ja: Edward McMillan-Scott, Zuzana Roithová, Emanuel Jardim Fernandes

Betänkande Johannes Blokland - A6-0169/2005

ändringsförslag 53

ja: Maria da Assunção Esteves

nej: Alain Lipietz

Betänkande Konstantinos Hatzidakis - A6-0177/2005

ändringsförslag 28

nej: Edite Estrela

ändringsförslag 56

ja: Teresa Riera Madurell, Alejandro Cercas

nej: Lissy Gröner

ändringsförslag 31

nej: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emine Bozkurt

ändringsförslag 15

ja: Anne Van Lancker

ändringsförslag 16

nej: Jamila Madeira

ändringsförslag 17

ja: Karin Scheele

ändringsförslag 57

ja: Teresa Riera Madurell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

ändringsförslag 18

nej: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

ändringsförslag 59

nej: Hans-Peter Martin

ändringsförslag 8

nej: Claude Turmes, Jamila Madeira

ändringsförslag 6 och 48 (identiska)

nej: Stavros Arnaoutakis, Kader Arif

punkt 38, andra delen

ja: Hans-Peter Martin

ändringsförslag 34

nej: Karin Riis-Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emanuel Jardim Fernandes, Linda McAvan, Edite Estrela

ändringsförslag 32

ja: Claude Turmes

resolutionen (i sin helhet)

ja: Richard Howitt

Betänkande Alfonso Andria - A6-0178/2005

punkt 1, strecksats 3

ja: Alfonso Andria, Rosa Díez González

ändringsförslag 1, 12 och 14 (identiska)

ja: Véronique De Keyser, Othmar Karas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo

nej: Richard Corbett

ändringsförslag 5

ja: Seán Ó Neachtain

ändringsförslag 2, 13 och 15 (identiska)

nej: Claude Turmes

Betänkande Giovanni Claudio Fava - A6-0184/2005

ändringsförslag 110, 213, 124 och 126 (identiska)

nej: Jamila Madeira

ändrat förslag

ja: Othmar Karas

lagstiftningsresolution (i sin helhet)

ja: Othmar Karas

Betänkande Jan Olbrycht - A6-0206/2005

ändringsförslag 43

ja: Emanuel Jardim Fernandes

Betänkande David Casa - A6-0217/2005

ändringsförslag 171

ja: Linda McAvan

ändrat förslag

nej: Glyn Ford

ändringsförslag 174

nej: Karin Riis-Jørgensen

lagstiftningsresolution (i sin helhet)

ja: Martin Schulz, Alexander Radwan

nej: Claude Moraes

Betänkande Angelika Niebler - A6-0176/2005

ändringsförslag 46

ja: Hans-Peter Martin

Betänkande Diana Wallis - A6-0211/2005

ändringsförslag 26, första delen

ja: Christine De Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Anna Hedh, Jean-Marie Cavada

ändringsförslag 26, andra delen

ja: Anna Hedh

nej: Jean-Marie Cavada

ändringsförslag 26, tredje delen

ja: Anna Hedh

nej: Jean-Marie Cavada

ändringsförslag 24, första delen

ja: Jean-Marie Cavada

ändringsförslag 24, andra delen

nej: Jean-Louis Bourlanges

ändringsförslag 24, tredje delen

nej: Jean-Louis Bourlanges

Betänkande Giovanni Pittella - A6-0223/2005

punkt 10

ja: Catherine Stihler

nej: Bruno Gollnisch

Betänkande Emine Bozkurt - A6-0175/2005

resolutionen (i sin helhet)

nedlagd röst: Koenraad Dillen

Betänkande Giorgos Dimitrakopoulos - A6-0198/2005

ändringsförslag 6

ja: Alain Lamassoure, Jamila Madeira

nej: Avril Doyle

nedlagd röst: Linda McAvan

ändringsförslag 7

ja: Claude Turmes, Alain Lamassoure

nej: Richard Corbett

ändringsförslag 1

nej: Anna Hedh

ändringsförslag 29

nej: Christa Prets, Simon Busuttil

ändringsförslag 2

ja: Claude Turmes

ändringsförslag 10

nedlagd röst: Linda McAvan

ändringsförslag 3

ja: Pervenche Berès

resolutionen (i sin helhet)

nedlagd röst: Edite Estrela

Allmän uppmaning till kamp mot fattigdom: Förpassa fattigdomen till historien - RC-B6-0398/2005

ändringsförslag 3

ja: Louis Grech

ändringsförslag 7

nej: Rainer Wieland

°
° ° °

Klaus-Heiner Lehne hade låtit meddela att han inte deltagit i omröstningarna om betänkandena av Konstantinos Hatzidakis, Giovanni Claudio Fava och Alfonso Andria.

Kurt Joachim Lauk hade uppgivit ekonomiska intressen i enlighet med bilaga I i arbetsordningen och hade inte deltagit i omröstningen om betänkandet av Michel Rocard.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.15 och återupptogs kl. 15.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Dagmar Roth-Behrendt, som ledde tisdagens omröstning, hade låtit meddela att hon därför inte deltagit i omröstningen och påpekade att hon hade haft för avsikt att rösta som sin grupp.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Balkans framtidsutsikter tio år efter Srebrenica (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Balkans framtidsutsikter tio år efter Srebrenica

Douglas Alexander (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Daniel Marc Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Ryszard Czarnecki, grupplös, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander och Olli Rehn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach och Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, om Srebrenica tio år efter massakern (B6-0395/2005),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin och István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, om framtiden på Balkan tio år efter Srebrenica (B6-0397/2005),

- Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor för PSE-gruppen, om framtiden på Balkan tio år efter Srebrenica (B6-0401/2005),

- Brian Crowley, Adriana Poli Bortone och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, om framtiden på Balkan tio år efter Srebrenica (B6-0404/2005),

- Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, om Srebrenica tio år efter massmordet (B6-0408/2005),

- Doris Pack, Elmar Brok och Anna Ibrisagic för PPE-DE-gruppen, om tioårsdagen efter Srebrenica (B6-0409/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 07.07.2005.


ORDFÖRANDESKAP: Miroslav OUZKÝ
Vice talman

9. Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kina och Taiwan samt säkerhetssituationen i Fjärran Östern (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kina och Taiwan samt säkerhetssituationen i Fjärran Östern

Douglas Alexander Douglas Alexander (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Glyn Ford för PSE-gruppen, István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Fernand Le Rachinel, grupplös, Ursula Stenzel, Alexandra Dobolyi, Ģirts Valdis Kristovskis, Philip Claeys, Manolis Mavrommatis, Libor Rouček, Aloyzas Sakalas, Douglas Alexander och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Claude Turmes och Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, om förbindelserna mellan EU, Kina och Taiwan (B6-0394/2005),

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström och István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, om förbindelserna mellan EU, Kina och Taiwan (B6-0396/2005),

- Konrad Szymański för UEN-gruppen, om förbindelserna mellan EU, Kina och Taiwan (B6-0399/2005),

- Glyn Ford, Pasqualina Napoletano och Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen, om säkerheten i Fjärran Östern (B6-0400/2005),

- Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer och Ursula Stenzel för PPE-DE-gruppen, om förbindelserna mellan EU, Kina och Taiwan samt säkerheten i Fjärran Östern (B6-0405/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 07.07.2005.


10. En värld utan minor (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: En värld utan minor

Douglas Alexander (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Geoffrey Van Orden för PPE-DE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, samt Douglas Alexander.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Angelika Beer, Caroline Lucas och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om vägen mot en värld utan minor (B6-0414/2005),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin och Philippe Morillon för ALDE-gruppen, om vägen mot en värld utan minor (B6-0423/2005),

- Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Gabriele Zimmer och Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, om en värld utan minor (B6-0425/2005),

- Geoffrey Van Orden och Karl von Wogau för PPE-DE-gruppen, om truppminor (B6-0427/2005),

- Ana Maria Gomes och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, om en värld utan landminor (B6-0429/2005),

- Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, om en värld utan landminor (B6-0440/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 07.07.2005.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.50, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 18.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

11. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0247/2005).

Fråga 1 (Dimitrios Papadimoulis): Marmor från Parthenon.

Douglas Alexander (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Dimitrios Papadimoulis och David Martin.

Fråga 2 (Sajjad Karim): Tortyr genom delegering.

Douglas Alexander (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Sajjad Karim.

Fråga 3 (Sarah Ludford): Genomförande av instrument under den tredje pelaren för att bekämpa terrorismen.

Douglas Alexander (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Sarah Ludford.

Fråga 4 (Jonas Sjöstedt): Utfall i Turkiet kring Egitim Sen.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från Jonas Sjöstedt, David Martin och Åsa Westlund.

Fråga 5 (Chris Davies): Cypern.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Chris Davies.

Fråga 6 (Simon Coveney): Myanmar - mänskliga rättigheter och civila shan.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Mairead McGuinness (ersättare för frågeställaren).

Fråga 7 (Claude Moraes): Skydd av minoriteter inom EU.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews och Charles Tannock.

Fråga 8 (Robert Evans): Bankavgifter.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från Robert Evans och Mairead McGuinness.

Fråga 9 (Paulo Casaca): Uppmaning till våld i Libanon genom europeiska statliga medier.

Fråga 10 (Charles Tannock): TV-kanalen al-Manars sändningar och de fortsatta brotten mot EU-direktiv.

Fråga 11 (Frédérique Ries): TV-kanalen Al-Manar.

Douglas Alexander svarade på frågorna samt följdfrågor från Paulo Casaca, Charles Tannock, Frédérique Ries och Ryszard Czarnecki.

Fråga 12 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 13 (James Hugh Allister): Europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från James Hugh Allister och Richard Corbett.

Fråga 14 (Willy Meyer Pleite): Fullföljande av internationella åtaganden med koppling till terroristhandlingar.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Willy Meyer Pleite.

Fråga 15 (Bill Newton Dunn): Gemensamma utredningsgrupper.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Bill Newton Dunn.

Fråga 16 (David Martin): Slutsatserna från G8 och konsekvenserna för EU:s institutioner.

Douglas Alexander besvarade frågan samt följdfrågor från David Martin och Gay Mitchell.

Fråga 17 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 18 (Philip Bushill-Matthews): Direktivet om arbetstid.

Douglas Alexander besvarade en följdfråga från Erna Hennicot-Schoepges.

Fråga 19 (Gay Mitchell): Eutanasi.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Gay Mitchell.

Fråga 20 (Bernd Posselt): Läget i Togo.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 21 (Panagiotis Beglitis): Cyperns och Maltas deltagande i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Panagiotis Beglitis.

Fråga 22 (Jacek Protasiewicz): Mänskliga rättigheter på Kuba.

Douglas Alexander besvarade frågan samt en följdfråga från Bogusław Sonik (ersättare för frågeställaren).

Frågorna 23-43 skulle erhålla skriftliga svar.

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.30 och återupptogs kl. 21.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

12. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Talmannen tillkännagav att Giovanni Claudio Fava den 5 juli 2005 hade lämnat in en begäran om att parlamentet skulle intervenera hos behöriga italienska myndigheter, för att fastställa denna ledamots parlamentariska immunitet vid ett rättsligt förfarande inför domstol i Palermo.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


13. Avtal EU/Schweiz om 1. fastställande av vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan samt 2. Schengenregelverket * (debatt)

Betänkande 1. om förslaget till rådets beslut om ingående, för Europeiska gemenskapens räkning, av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz
[13049/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS)]
2. om förslaget till rådets beslut om ingående, för Europeiska gemenskapens räkning, av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket
[13054/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS)]
- Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Timothy Kirkhope redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karl von Wogau för PPE-DE-gruppen, Andreas Schwab, Carlos Coelho och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 07.07.2005.


14. Effekterna av gemenskapens utlåningsverksamhet i utvecklingsländer (debatt)

Betänkande om effekterna av gemenskapens utlåningsverksamhet i utvecklingsländer (2004/2213(INI)) - Utskottet för utveckling. Föredragande: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

Gabriele Zimmer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Nirj Deva för PPE-DE-gruppen, Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen, Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 07.07.2005.


15. Genomförande av gemenskapens handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Genomförande av gemenskapens handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT)

Louis Michel (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: John Bowis för PPE-DE-gruppen, Linda McAvan för PSE-gruppen, och Fiona Hall för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Chris Davies och Louis Michel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Anders Wijkman och John Bowis för PPE-DE-gruppen, Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock och Marie-Arlette Carlotti för PSE-gruppen, Chris Davies och Fiona Hall för ALDE-gruppen, Satu Hassi, Monica Frassoni och Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, Jonas Sjöstedt och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis och Inese Vaidere för UEN-gruppen, Johannes Blokland, om ett påskyndat genomförande av EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT) (B6-0412/2005)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 07.07.2005.


16. Clearing och avveckling i Europeiska unionen (debatt)

Betänkande om clearing och avveckling i Europeiska unionen (2004/2185(INI)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005)

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Piia-Noora Kauppi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Astrid Lulling för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Benoît Hamon och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 07.07.2005.


17. Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess (debatt)

Uttalande av kommissionen: Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Othmar Karas för PPE-DE-gruppen, Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen, Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen, Hartmut Nassauer, Kinga Gál, Geoffrey Van Orden, Christopher Beazley, Jacques Toubon och Olli Rehn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Graham Watson för ALDE-gruppen, om att ta emot parlamentariska observatörer från Bulgarien och Rumänien (B6-0443/2005),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici och Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen, om Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess (B6-0445/2005),

- Othmar Karas för PPE-DE-gruppen, om observatörer från Bulgarien och Rumänien (B6-0446/2005),

- Joost Lagendijk och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Bulgarien efter valet och om Bulgariens och Rumäniens framsteg med hänsyn till nästa framstegsrapport (B6-0447/2005),

- André Brie för GUE/NGL-gruppen, om Bulgariens och Rumäniens anslutningsprocess (B6-0448/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 07.07.2005.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 357.481/OJJE).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.15.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras Roca

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy