Rodyklė 
Protokolas
PDF 234kWORD 155k
Ketvirtadienis, 2005 m. liepos 7 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Buvusių posėdžių balsavimų pakeitimai
 3.Gauti dokumentai
 4.Finansinis instrumentas aplinkosaugai (LIFE+) ***I (diskusijos)
 5.Tekstilė ir drabužiai po 2005 m. (diskusijos)
 6.Parlamento sudėtis
 7.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas
 8.Pirmininko pranešimas
 9.Balsavimui skirtas laikas
  
9.1.Europolo darbuotojams mokami baziniai atlyginimai ir išmokos * (balsavimas)
  
9.2.Finansinis instrumentas aplinkosaugai (LIFE+) ***I (balsavimas)
  
9.3.ES ir Šveicarijos asociacijos susitarimai: 1. Valstybės, atsakingos už pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymas, 2. Šengeno acquis * (balsavimas)
  
9.4.ES ir Kanados susitarimas dėl išankstinės informacijos apie keleivius * (balsavimas)
  
9.5.Žiniasklaidos nepriklausomumas ir politinė padėtis Baltarusijoje (balsavimas)
  
9.6.Balkanų ateitis praėjus 10-čiai metų po Zrebrenicos (balsavimas)
  
9.7.Europos Sąjungos, Kinijos ir Taivano santykiai saugumo Tolimuosiuose Rytuose srityje (balsavimas)
  
9.8.Pasaulis be minų (balsavimas)
  
9.9.Europos bendrijos paskolų įtaka besivystančioms šalims (balsavimas)
  
9.10.Bendrijos veiksmų planas dėl miškų reglamentavimo, valdymo ir komercinės apyvartos (FLEGT) (balsavimas)
  
9.11.Kliringas ir atsiskaitymai Europos Sąjungoje (balsavimas)
  
9.12.Bulgarijos ir Rumunijos pažanga stojimo procese (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Kompensacijos už gyvų galvijų eksportą į trečiąsias šalis (rašytinis pareiškimas)
 14.Tekstilė ir drabužiai po 2005 m. (diskusijų tęsinys)
 15.Žemės ūkis atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose * (diskusijos)
 16. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
 17.Biudžeto kalendorinis planas
 18.Balsavimui skirtas laikas
  
18.1.Zimbabvė (balsavimas)
  
18.2.Prekyba vaikais Gvatemaloje (balsavimas)
  
18.3.Žmogaus teisės Etiopijoje (balsavimas)
  
18.4.Žemės ūkis atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
 19.Paaiškinimai dėl balsavimo
 20.Balsavimo pataisymai
 21.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 22.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 23.Posėdžio metu priimtų aktų perdavimas
 24.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 25.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.00 val.


2. Buvusių posėdžių balsavimų pakeitimai

Šiuos balsavimo pataisymus pateikė šie Parlamento nariai:

posėdis 06/072005:

Pranešimas: Konstantinos Hatzidakis - A6-0177/2005
- pakeitimas 5
   už: Bernadette Bourzai

Pranešimas: Alfonso Andria - A6-0178/2005
- 1 dalis 3 papunktis
   už: Raül Romeva i Rueda

- pakeitimai 1, 12 ir14 identiški
   prieš: Charlotte Cederschiöld
- pakeitimai 2, 13 ir 15 identiški
   už: Henri Weber

Pranešimas: Giovanni Claudio Fava - A6-0184/2005
- pakeitimai 110, 123, 124 ir 126 identiški
   už: Henri Weber

Pranešimas: David Casa - A6-0217/2005
- pakeitimas 168
   prieš: Marie-Hélène Descamps

Pranešimas: Diana Wallis - A6-0211/2005
- pakeitimas 24 1 dalis
   už: Dan Jørgensen

Pranešimas: Giorgos Dimitrakopoulos - A6-0198/2005
- pakeitimas 2
   prieš: Stephen Hughes

- rezoliucija (visa)
   susilaikė: Henri Weber

Visuotiniai veiksmai prieš skurdą: kad skurdas taptų praeitimi: RC-B6-0398/2005
- pakeitimas 3
   už: Britta Thomsen, Henri Weber

- pakeitimas 4
   už: Henri Weber

- pakeitimas 7
   už: Henri Weber


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) iš Tarybos ir Komisijos:

- Komisijos reglamento projektas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1653/2004 dėl vykdomųjų agentūrų apskaitos pareigūnų etatų (SEC(2005)0658 - C6-0182/2005 - 2005/0903(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

nuomonė

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo sutelkimo pagal 2002 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos Tarpinstitucinį susitarimą dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildančio 1999 m. gegužės 6 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo, 3 punktą (KOM(2005)0247 - C6-0183/2005 - 2005/2127(ACI)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

nuomonė

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento nustatančio lydimąsias priemones cukraus protokolo šalims, kurias paveikė ES cukraus režimo reforma (KOM(2005)0266 - C6-0210/2005 - 2005/0117(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

DEVE

nuomonė

INTA, BUDG, CONT, AGRI

- 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto projektas Nr. 3 - III skirsnis - Komisija (09760/2005 - C6-0214/2005 - 2005/2102(BUD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Australijos vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (KOM(2005)0264 - C6-0224/2005 - 2005/0112(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje 2007-2013 m. (Tekstas svarbus EEE) (KOM(2005)0115 [02] - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

IMCO

nuomonė

BUDG, ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (KOM(2005)0267 - C6-0226/2005 - 2005/0113(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

TRAN

- Pasiūlymas perkelti DEC 23/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)0822 - C6-0227/2005 - 2005/2151(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 24/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)0899 - C6-0228/2005 - 2005/2152(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 26/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)0901 - C6-0229/2005 - 2005/2153(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 27/2005 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2005)0923 - C6-0231/2005 - 2005/2155(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

2) iš Parlamento narių

2.1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis)

- Borghezio Mario - Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ženklo (B6-0444/2005).

perduota

atsakingam komitetui

AFET

nuomonė

LIBE

2.2) Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

- Jean-Claude Martinez – dėl priemonių Europos krizei įveikti (42/2005).


4. Finansinis instrumentas aplinkosaugai (LIFE+) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinio instrumento aplinkosaugai (LIFE+) (KOM(2004)0621 - C6-0127/2004 - 2004/0218(COD)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėja: Marie Anne Isler Béguin (A6-0131/2005)

Kalbėjo Stavros Dimas (Komisijos narys).

Marie Anne Isler Béguin pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE frakcijos vardu, Marie-Noëlle Lienemann PSE frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, John Bowis, Jutta D. Haug, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête, María Isabel Salinas García, Avril Doyle, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Genowefa Grabowska, Richard Seeber, Andres Tarand, Christa Klaß, Evangelia Tzampazi, Stavros Dimas ir Marie Anne Isler Béguin, kuri uždavė klausimą Komisijai, į kurį atsakė Stavros Dimas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.2 protokolo 07.07.2005 .


5. Tekstilė ir drabužiai po 2005 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl tekstilės ir drabužių sektoriaus būklės po 2005 m. (2004/2265(INI)) - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Tokia Saïfi (A6-0193/2005)

Tokia Saïfi pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Louis Michel (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Albino Silva Peneda (EMPL komiteto nuomonės referentas), Joan Calabuig Rull (ITRE komiteto nuomonės referentas), Pedro Guerreiro (REGI komiteto nuomonės referentas), Nicola Zingaretti (JURI komiteto nuomonės referentas), Daniel Caspary PPE-DE frakcijos vardu, Francisco Assis PSE frakcijos vardu, Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, ir Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu.

Pirmininkas išreiškė solidarumą su šį rytą per teroristų išpuolius Londone žuvusiaisiais ir paprašė Parlamento narių nepradėti diskutuoti šia tema, kol negauta išsamesnės informacijos.

Kalbėjo: James Hugh Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Maria Martens, Harald Ettl ir Danutė Budreikaitė.

Diskusijos tada buvo sustabdytos dėl balsavimo.

(diskusijų tęsinys: 14 punktas)


6. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Vokietijos institucijos pranešė apie Jürgen Zimmerling paskyrimą, nuo 2005 07 06, pakeisiantį Armin Laschet, kaip Parlamento narį.

Pirmininkas priminė Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 5 dalies nuostatas.


7. Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 1 dalimi Pirmininkas praneša, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija dėl:

- 2005 m. birželio 21 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (16056/5/2004 - 09209/2005 - KOM(2005)0296 - C6-0221/2005 - 2003/0189A(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- 2004 m. birželio 21 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl teršalų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (16182/4/2004 - 09210/2005 - KOM(2005)0296 - C6-0222/2005 - 2003/0189B(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- 2005 m. birželio 24 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl atliekų pervežimo (15311/4/2004 - 09204/2005 - KOM(2005)0303 - C6-0223/2005 - 2003/0139(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI

Trijų mėnesių terminas Parlamentui patvirtinti savo poziciją prasidės kitą dieną, 2005 07 08.

(Posėdis sustabdytas 12.00 ir atnaujintas 12.10.)


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

8. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad šį rytą Londone nugriaudėjo keletą sprogimų viešajame transporte.

Jis pareiškė užuojautą visiems nukentėjusiems nuo teroristų išpuolių ir Parlamento vardu išreiškė solidarumą su visais Jungtinės Karalystės žmonėmis.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


PIRMININKAVO: Antonios TRAKATELLIS
Pirmininko pavaduotojas

9. Balsavimui skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami Protokolo I priede.


9.1. Europolo darbuotojams mokami baziniai atlyginimai ir išmokos * (balsavimas)

Pranešimas dėl Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, patikslinantį Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A6-0139/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0290)

Komisijos pasiūlymo atmetimas (punktas 8.3 protokolo 26.05.2005) buvo patvirtintas.


9.2. Finansinis instrumentas aplinkosaugai (LIFE+) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinio instrumento aplinkosaugai (LIFE+) (KOM(2004)0621 - C6-0127/2004 - 2004/0218(COD)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėja: Marie Anne Isler Béguin (A6-0131/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0291)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2005)0291)

Paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešėjas pasiūlė žodinį pakeitimą 14 pakeitimui, kuris buvo įtrauktas.


9.3. ES ir Šveicarijos asociacijos susitarimai: 1. Valstybės, atsakingos už pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymas, 2. Šengeno acquis * (balsavimas)

Pranešimas 1. dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių arba Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų sudarymo Europos Bendrijos vardu
[13049/2004 – KOM(2004)0593 – C6 0240/2004 – 2004/0200(CNS)]
2. dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl pastarosios asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Bendrijos vardu
[13054/2004 – KOM(2004)0593 – C6 0241/2004 – 2004/0199(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO 1

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0292)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 1

Kalbėjo John Bowis pranešėjo vardu, kuris paprašė Komisijos patikslinti savo poziciją dėl pakeitimų.

Louis Michel (Komisijos narys) atsakė, kad Komisija laikosi tos pačios nuomonės, kurią išreiškė diskusijų metu.

John Bowis, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnio 2 dalimi, paprašė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

Parlamentas pritarė prašymui.

Šis klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

Kalbėjo Alessandra Mussolini pagal posėdžio vedimo tvarką (Pirmininkas ją nutraukė, nes tai neatitiko posėdžio vedimo tvarkos).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO 2

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2005)0293)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 2

Kalbėjo John Bowis, kuris pakartojo savo prašymą dėl antrojo pasiūlymo.

Louis Michel pažadėjo pranešti Komisijos narių kolegijai apie Parlamento poziciją.

John Bowis, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnio 2 dalimi, dar kartą paprašė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

Parlamentas patvirtino prašymą.

Šis klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


9.4. ES ir Kanados susitarimas dėl išankstinės informacijos apie keleivius * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl išankstinės informacijos apie keleivius (angl. Advanced Passenger Information - API) arba keleivio duomenų įrašo (angl. Passenger Name Record - PNR) apdorojimo sudarymo (KOM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS)) - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Kalbėjo pranešėja.

Priimta (P6_TA(2005)0294)

Susitarimo sudarymas nebuvo patvirtintas.


9.5. Žiniasklaidos nepriklausomumas ir politinė padėtis Baltarusijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0411/2005, B6-0413/2005, B6-0420/2005, B6-0424/2005, B6-0426/2004 ir B6-0428/2005

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0411/2005

(pakeičiant B6-0411/2005, B6-0413/2005, B6-0420/2005, B6-0424/2005, B6-0426/2004 ir B6-0428/2005

pateikti šių Parlamento narių:

Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka ir Aldis Kušķis PPE-DE frakcijos vardu,

Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec ir Joseph Muscat PSE frakcijos vardu,

Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu,

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček ir Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu,

Vittorio Agnoletto ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu,

Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański, Rolandas Pavilionis ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2005)0295)


9.6. Balkanų ateitis praėjus 10-čiai metų po Zrebrenicos (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0395/2005, B6-0397/2005, B6-0401/2005, B6-0404/2005, B6-0408/2004 ir B6-0409/2005

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0395/2005

(pakeičiant B6-0395/2005, B6-0397/2005, B6-0401/2005, B6-0404/2005, B6-0408/2004 ir B6-0409/2005):

pateikti šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doris Pack, Elmar Brok ir Anna Ibrisagic PPE-DE frakcijos vardu,

Hannes Swoboda, Panagiotis Beglitis ir Borut Pahor PSE frakcijos vardu,

Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu,

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach ir Sepp Kusstatscher Verts/ALE frakcijos vardu,

Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer ir Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu,

Brian Crowley, Adriana Poli Bortone ir Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2005)0296)


9.7. Europos Sąjungos, Kinijos ir Taivano santykiai saugumo Tolimuosiuose Rytuose srityje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0394/2005, B6-0396/2005, B6-0399/2005, B6-0400/2005 ir B6-0405/2004

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0394/2005

(pakeičiant B6-0394/2005, B6-0396/2005, B6-0399/2005, B6-0400/2005 ir B6-0405/2004):

pateikti šių Parlamento narių:

Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer ir Ursula Stenzel PPE-DE frakcijos vardu,

Glyn Ford, Alexandra Dobolyi ir Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu,

Graham Watson ir Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu,

Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Helga Trüpel ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu,

Konrad Szymański ir Anna Elzbieta Fotyga UEN frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2005)0297)


9.8. Pasaulis be minų (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0414/2005, B6-0423/2005, B6-0425/2005, B6-0427/2005, B6-0429/2005 ir B6-0440/2005

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0414/2005

(pakeičiant B6-0414/2005, B6-0423/2005, B6-0425/2005 ir B6-0429/2005):

pateikti šių Parlamento narių:

Ana Maria Gomes ir Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu,

Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu,

Angelika Beer, Caroline Lucas ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Adamos Adamou ir Umberto Guidoni GUE/NGL frakcijos vardu,

Priimta (P6_TA(2005)0298)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0427/2005 ir B6-0440/2005 yra anuliuojami.)


9.9. Europos bendrijos paskolų įtaka besivystančioms šalims (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bendrijos paskolų įtakos besivystančioms šalims (2004/2213(INI)) - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0299)


9.10. Bendrijos veiksmų planas dėl miškų reglamentavimo, valdymo ir komercinės apyvartos (FLEGT) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0412/2005

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 10)

Priimta (P6_TA(2005)0300)


9.11. Kliringas ir atsiskaitymai Europos Sąjungoje (balsavimas)

Pranešimas dėl kliringo ir atsiskaitymų Europos Sąjungoje (2004/2185(INI)) - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2005)0301)

Paaiškinimai dėl balsavimo:

- Pranešėjas pasiūlė žodinius pakeitimus 2/rév (šiam pakeitimui taikomas balsavimas dalimis) ir 3/rév pakeitimams, kurie buvo įtraukti.


9.12. Bulgarijos ir Rumunijos pažanga stojimo procese (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0443/2005, B6-0445/2005, B6-0447/2005 ir B6-0448/2005

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0446/2005 buvo atsiimtas.)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0443/2005/rév.

(pakeičiant B6-0443/2005, B6-0445/2005, B6-0447/2005 ir B6-0448/2005):

pateikti šių Parlamento narių:

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ir Alexandra Dobolyi PSE frakcijos vardu,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Alexander Lambsdorff ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu,

Joost Lagendijk ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu,

André Brie GUE/NGL frakcijos vardu,

Anna Elzbieta Fotyga, Cristiana Muscardini ir Brian Crowley UEN frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2005)0302)

°
° ° °

Kalbėjo Francis Wurtz, kuris paprašė atidėti balsavimą dėl Saïfi pranešimo (A6-0193/2005) iki kitos sesijos.

Kalbėjo prašymo tema: Martin Schulz PSE frakcijos vardu, ir Françoise Grossetête PPE-DE frakcijos vardu.

Parlamentas elektroniniu balsavimu ( už 260, prieš 117, 16 susilaikė) patenkino prašymą.

Kalbėjo Bernd Posselt dėl šio balsavimo galiojimo.


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Paaiškinimai dėl balsavimo, pateikti raštu, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalimi, įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Marie Anne Isler Béguin - A6-0131/2005

Othmar Karas ir Ewa Klamt.

Pranešimas: Sophia in 't Veld - A6-0226/2005

Agnes Schierhuber

Žiniasklaidos nepriklausomumas ir politinė padėtis Baltarusijoje - RC-B6-0411/2005

Laima Liucija Andrikienė.

Balkanų ateitis praėjus 10-čiai metų po Zrebrenicos - RC-B6-0395/2005

Luca Romagnoli.

Pasaulis be minų - RC-B6-0414/2005

Eija-Riitta Korhola

Padėtis Bulgarijoje po rinkimų - Bulgarijos ir Rumunijos pažanga, padaryta siekiant įstojimo atsižvelgiant į būsimą pažangos ataskaitą - RC-B6-0443/2005

Hans-Gert Poettering, Carlo Fatuzzo ir Othmar Karas.


11. Balsavimo pataisymai

Šiuos balsavimo pataisymus pateikė šie Parlamento nariai:

Pranešimas: Marie Anne Isler Béguin - A6-0131/2005

- pakeitimas 34, 1 dalis ir 2 dalis

   už: Antonio Masip Hidalgo

- pakeitimas 43, 2 dalis

   už: Barbara Weiler

   prieš: Daniel Caspary, Iratxe García Pérez

Pranešimas: Piia-Noora Kauppi - A6-0180/2005

- rezoliucija (visa)

   už: Marie-Noëlle Lienemann

Padėtis Bulgarijoje po rinkimų - Bulgarijos ir Rumunijos pažanga, padaryta siekiant įstojimo atsižvelgiant į būsimą pažangos ataskaitą - RC-B6-0443/2005

- rezoliucija (visa)

   už: Vittorio Agnoletto, Linda McAvan, Robert Goebbels, Elisabeth Schroedter, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Umberto Pirilli, Sebastiano (Nello) Musumeci, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Feleknas Uca ir Gabriele Zimmer

   prieš: Thomas Mann

°
° ° °

Edit Herczog pranešė, kad per klaidą balsavo su Arlene McCarthy kortele.

(Posėdis sustabdytas 13.00 ir atnaujintas 15.00.)


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Kompensacijos už gyvų galvijų eksportą į trečiąsias šalis (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Neil Parish, Paulo Casaca, Marios Matsakis, Caroline Lucas ir Miguel Portas pateiktą rašytinį pareiškimą Nr. 20/2005 dėl kompensacijų už gyvų galvijų eksportą į trečiąsias šalis 2005 07 07 pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 4 dalimi, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis (P6_TA(2005)0307) posėdžio Priimtuose aktuose.

Pasirašiųsiųjų sąrašo šiuo metu nėra, jis bus pateiktas vėliau.


14. Tekstilė ir drabužiai po 2005 m. (diskusijų tęsinys)

Kalbėjo: Hélène Flautre, Jacky Henin, Georgios Papastamkos, Jörg Leichtfried, Patrizia Toia, Luca Romagnoli, Jean Louis Cottigny, Anne Laperrouze, Antonio Tajani, Anna Záborská, Panagiotis Beglitis ir Louis Michel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: rugsėjo sesijos I dalis.


15. Žemės ūkis atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio specialiąsias žemės ūkio priemones atokiausiems Europos Sąjungos regionams (KOM(2004)0687 - C6-0201/2004 - 2004/0247(CNS)) - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Duarte Freitas (A6-0195/2005)

Kalbėjo Louis Michel (Komisijos narys).

Duarte Freitas pristatė pranešimą.

Kalbėjo Paulo Casaca (BUDG komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Emanuel Jardim Fernandes (REGI komiteto nuomonės referentas), Sérgio Marques PPE-DE frakcijos vardu, Joel Hasse Ferreira PSE frakcijos vardu, Willem Schuth ALDE frakcijos vardu, Jan Tadeusz Masiel , nepriklausomas Parlamento narys, Margie Sudre, Manuel Medina Ortega, Agnes Schierhuber, Fernando Fernández Martín, Louis Michel ir Paulo Casaca.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2005 07 07 .


16.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėtipunktas 5 protokolo 05.07.2005)

I. ZIMBABVĖ

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0416/2005, B6-0421/2005, B6-0430/2005, B6-0432/2005, B6-0434/2005, B6-0439/2005 ir B6-0442/2005

Margrete Auken, Elizabeth Lynne, Erik Meijer, Neena Gill, Geoffrey Van Orden ir Bastiaan Belder pristatė pasiūlymus dėl rezolicijų .

Kalbėjo: Michael Gahler,PPE-DE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Louis Michel (Komisijos narys) ir Geoffrey Van Orden dėl diskusijų vedimo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 16.1 protokolo 07.07.2005


II. PREKYBA VAIKAIS GVATEMALOJE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0415/2005, B6-0419/2005, B6-0431/2005, B6-0435/2005, B6-0436/2005 ir B6-0438/2005

Raül Romeva i Rueda, Elizabeth Lynne, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Erik Meijer ir Fernando Fernández Martín pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų .

Kalbėjo: Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu, ir Louis Michel (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 16.2 protokolo 07.07.2005 .

III. ŽMOGAUS TEISĖS ETIOPIJOJE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0417/2005, B6-0418/2005, B6-0422/2005, B6-0433/2005, B6-0437/2005 ir B6-0441/2005

Raül Romeva i Rueda, Marios Matsakis ir Ana Maria Gomes, Europos rinkimų stebėtojų misijos Etiopijoje vadovė, Jaromír Kohlíček ir Bernd Posselt pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki , nepriklausomas Parlamento narys, ir Louis Michel (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 16.3 protokolo 07.07.2005 .


17. Biudžeto kalendorinis planas

Pirmininkas paskelbė, kad pasitarus su Biudžeto komitetu, nustatyti tokie pakeitimų projektų ir siūlomų 2006 m. finansinių metų biudžeto projekto pakeitimų pateikimo terminai:

- Parlamento komitetai ir nariai (mažiausiai 37): 2005 m. rugsėjo 14 d., 12 val.;

- frakcijos: 2005 m. rugsėjo 21 d., 12 val.


18. Balsavimui skirtas laikas

Balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami Protokolo I priede.

Kalbėjo Bernd Posselt, kuris priminė ankščiau tą dieną jo išsakytas pastabas prieš balsavimą ir paprieštaravo, kad buvo atidėtas balsavimas dėl Saïfi pranešimo(A6-0193/2005).

Atsakydami kalbėjo: Hannes Swoboda ir Paul Marie Coûteaux.


18.1. Zimbabvė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0416/2005, B6-0421/2005, B6-0430/2005, B6-0432/2005, B6-0434/2005, B6-0439/2005 ir B6-0442/2005

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0416/2005

(pakeičiant B6-0416/2005, B6-0430/2005, B6-0432/2005, B6-0439/2005 ir B6-0442/2005):

pateikti šių Parlamento narių:

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano ir Glenys Kinnock PSE frakcijos vardu,

Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu,

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu,

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis, Anna Elzbieta Fotyga ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2005)0303)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0421/2005 ir B6-0434/2005 yra anuliuojami.)

Kalbėjo:

Geoffrey Van Orden, kuris pateikė žodinius pakeitimus 17 ir 18 dalims, kurie buvo įtraukti.


18.2. Prekyba vaikais Gvatemaloje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0415/2005, B6-0419/2005, B6-0431/2005, B6-0435/2005, B6-0436/2005 ir B6-0438/2005

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0415/2005

(pakeičiant B6-0415/2005, B6-0419/2005, B6-0431/2005, B6-0435/2005, B6-0436/2005 ir B6-0438/2005):

pateikti šių Parlamento narių:

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà ir Edite Estrela PSE frakcijos vardu,

Philippe Morillon ir Antoine Duquesne ALDE frakcijos vardu,

Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger ir Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu,

Marco Rizzo ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu,

Rolandas Pavilionis ir Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2005)0304)


18.3. Žmogaus teisės Etiopijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B6-0417/2005, B6-0418/2005, B6-0422/2005, B6-0433/2005, B6-0437/2005 ir B6-0441/2005

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0417/2005

(pakeičiant B6-0417/2005, B6-0418/2005, B6-0422/2005, B6-0433/2005, B6-0437/2005 ir B6-0441/2005):

pateikti šių Parlamento narių:

Anders Wijkman, Maria Martens, Mario Mantovani, Bernd Posselt ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu,

Philippe Morillon ir Fiona Hall ALDE frakcijos vardu,

Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu,

Marco Rizzo ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu,

Anna Elzbieta Fotyga ir Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2005)0305)


18.4. Žemės ūkis atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio specialiąsias žemės ūkio priemones atokiausiems Europos Sąjungos regionams (KOM(2004)0687 - C6-0201/2004 - 2004/0247(CNS)) - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Duarte Freitas (A6-0195/2005)

(Reikalinga paprasta dauguma)

(Balsavimo rezultatai: 1 priedas, punktas 16)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2005)0306)

Kalbėjo:

Carl Schlyter, kuris, pranešėjui atsiėmus prašymą dėl vardinio balsavimo, nusprendė pats pateikti tokį prašymą.


19. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Paaiškinimai dėl balsavimo, pateikti raštu, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalimi, įrašomi į šio posėdžio stenogramą.


20. Balsavimo pataisymai

Šiuos balsavimo pataisymus pateikė šie Parlamento nariai:

Žmogaus teisės Etiopijoje - RC-B6-0417/2005

rezoliucija (visa)

   už: Kathy Sinnott ir Emanuel Jardim Fernandes

Pranešimas: Duarte Freitas - A6-0195/2005

vienas balsavimas

   už: Duarte Freitas ir Ana Maria Gomes


21. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

AFCO komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Apmąstymų laikotarpis: diskusijų Europos Sąjungos tema vertinimo struktūra, dalykai ir kontekstas. (2005/2146(INI))

nuomonė: visi komitetai

Perdavimas komitetams

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Europos garso ir vaizdo įrašų sektoriaus rėmimo programa (MEDIA 2007) (KOM(2004)0470 - C6-0093/2004 - 2004/0151(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: AFET, BUDG, CONT, EMPL, ITRE, LIBE, FEMM


22. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dokumento Nr.

Autorius

Parašų skaičius

17/2005

Maciej Marian Giertych ir Sylwester Chruszcz

40

18/2005

Michael Cramer, Bronisław Geremek, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer, Paul Rübig, Paul Rübig, Michael Cramer, Bronisław Geremek, Bogusław Liberadzki, Erik Meijer ir Paul Rübig

79

19/2005

Frank Vanhecke, Philip Claeys ir Koenraad Dillen

21

20/2005

Neil Parish, Paulo Casaca, Marios Matsakis, Caroline Lucas ir Miguel Portas

375

21/2005

Albert Jan Maat, Camiel Eurlings, Niels Busk, Edith Mastenbroek ir Struan Stevenson

169

22/2005

Roselyne Bachelot-Narquin, Pierre Schapira ir Patrick Gaubert

52

23/2005

Robert Evans, Richard Falbr, Helmut Kuhne, Thomas Mann ir Klaus-Heiner Lehne

13

24/2005

Wojciech Roszkowski

76

25/2005

Maciej Marian Giertych

4

26/2005

Andreas Mölzer

8

27/2005

Frank Vanhecke, Philip Claeys ir Koenraad Dillen

7

28/2005

Bill Newton Dunn

7

29/2005

Lydia Schenardi

15

30/2005

Antonio Tajani

64

31/2005

Gisela Kallenbach, Jillian Evans, Tobias Pflüger, Jean-Luc Dehaene ir Ana Maria Gomes

79

32/2005

Johan Van Hecke, Maria Martens, Margrietus van den Berg ir Luisa Morgantini

50

33/2005

Alyn Smith

33

35/2005

Glenys Kinnock ir Catherine Stihler

49

36/2005

Glenys Kinnock

77

37/2005

Alessandra Mussolini ir Adriana Poli Bortone

5

38/2005

Amalia Sartori

96

39/2005

Alessandra Mussolini

3

40/2005

Alessandra Mussolini

8

41/2005

Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou ir Grażyna Staniszewska

200

42/2005

Jean-Claude Martinez

2


23. Posėdžio metu priimtų aktų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti aktai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


24. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2005 09 05 iki 2005 09 08.


25. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 18.00 val.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Janusz Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika