Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2005 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα στα κράτη μέλη * (συζήτηση)
 5.Οινοπαραγωγική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Συντονισμός των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Συμφωνία ΕΚ/Βουλγαρίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ΕΚ/Κροατίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Πρωτόκολλο στη συμφωνία αλείας τόνου ΕΚ / Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των Νήσων Κομορών (2005 - 2010)* (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Μάριου Ματσάκη (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.7.Φύλαξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, με σκοπό την καταπολέμηση των ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένης και της τρομοκρατίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (τελική ψηφοφορία)
  6.8.Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα στα κράτη μέλη * (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ο ρόλος της εδαφικής συνοχής στην περιφερειακή ανάπτυξη - Ενισχυμένη συνεργασία για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες (συζήτηση)
 11.Αποτελέσματα της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 13.Ρευματοπάθειες (γραπτή δήλωση)
 14.Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων ***I - Πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης των μηχανών έλξης και των συρμών ***I - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών ***I - Συμβατικές απαιτήσεις ποιότητας στις υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών ***I - (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (189 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (255 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (135 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (160 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (235 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (221 kb) Κατάσταση παρόντων (85 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (133 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (161 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου