Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο

12. Σύνθεση του Σώματος

Ο Michele Santoro κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 14.11.2005.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 3 και 7, του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία αυτής της έδρας και ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

°
° ° °

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ορίστηκε ο Horst Eckart Alwin Posdorf στη θέση του Jürgen Zimmerling, ως μέλος του Κοινοβουλίου από 24.10.2005.

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ορίστηκε ο Matthias Groote στη θέση του Garrelt Duin, ως μέλος του Κοινοβουλίου από 26.10.2005.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 5, του κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου